Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:487:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 487, 28 декември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 487

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
28 декември 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

519-ва пленарна сесия на ЕИСК, 21 и 22 септември 2016 г.

2016/C 487/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет отоносно „Насочени към развитието нови мерки за изпълнение и управление — оценка на европейските структурни и инвестиционни фондове и съответни препоръки“ (становище по собствена инициатива)

1

2016/C 487/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет „Правата на настанените в дома на работодателя полагащи грижи работници“ (становище по собствена инициатива)

7

2016/C 487/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Политика на ЕС в областта на биологичното разнообразие“ (становище по собствена инициатива)

14

2016/C 487/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Пътят след Париж“ (становище по собствена инициатива)

24

2016/C 487/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет „Позицията на ЕИСК по определени ключови въпроси, свързани с преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)“ (становище по собствена инициатива)

30

2016/C 487/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет „Устойчиво развитие: картографиране на вътрешните и външните политики на ЕС“ (проучвателно становище)

41

2016/C 487/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Законодателство, което да издържи проверката на времето“ (проучвателно становище)

51


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

519-ва пленарна сесия на ЕИСК, 21 и 22 септември 2016 г.

2016/C 487/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания“[COM(2013) 884 final — 2013/0432 (COD)]

57

2016/C 487/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове“[COM(2016) 198 final — 2016/0107 (COD)]

62

2016/C 487/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане“[COM(2016) 196 final — 2016/0105 (COD)] и относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011“[COM(2016) 194 final — 2016/0106 (COD)]

66

2016/C 487/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010“[COM(2016) 52 final — 2016/0030 (COD)]

70

2016/C 487/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение“[COM(2016) 49 final]

75

2016/C 487/13

Становищe на Европейски икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС“[COM(2016) 53 final]

81

2016/C 487/14

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Европейска инициатива за компютърни услуги в облак — изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания“[COM(2016) 178 final]

86

2016/C 487/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Приоритети за стандартизацията в областта на ИКТ за цифровия единен пазар“[COM(2016) 176 final]

92

2016/C 487/16

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г. — Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“[COM(2016) 179 final]

99

2016/C 487/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията — Примерна ядрена програма, представена съгласно член 40 от Договора за Евратом за становище на Европейския икономически и социален комитет“[COM(2016) 177 final]

104

2016/C 487/18

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Съвета по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения[COM(2016) 418 final — 2016/0193 (COD)]

111

2016/C 487/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст)“[COM(2016) 408 final — 2014/0175 (COD)]

112

2016/C 487/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа“[COM(2016) 248 final — 2016/0130 COD]

113


BG

 

Top