Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:475:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 475, 19 декември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 475

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
19 декември 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2016/C 475/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2016/C 475/02

Дело C-501/14: Решение на Съда (пети състав) от 19 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — ЕЛ-ЕМ-2001 ООД/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Преюдициално запитване — Автомобилен транспорт — Регламент (ЕО) № 561/2006 — Член 10, параграф 3 — Членове 18 и 19 — Глоба, наложена на водача — Мерки, необходими за изпълнението на санкцията, приети срещу транспортно предприятие — Спиране от движение на превозното средство)

2

2016/C 475/03

Дело C-582/14: Решение на Съда (втори състав) от 19 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Patrick Breyer/Bundesrepublik Deutschland (Преюдициално запитване — Обработване на лични данни — Директива 95/46/ЕО — Член 2, буква а) — Член 7, буква е) — Понятие за лични данни — Адреси по интернет протокол — Съхраняване от доставчик на онлайн медийни услуги — Национално законодателство, което не допуска отчитане на законния интерес, преследван от администратора на лични данни)

3

2016/C 475/04

Дело C-24/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 20 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht München — Германия) — Josef Plöckl/Finanzamt Schrobenhausen (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Шеста директива — Член 28в, А, букви а) и г) — Прехвърляне на имущество в рамките на Европейския съюз — Право на освобождаване — Неизпълнение на задължение за предоставяне на идентификационен номер по ДДС, издаден от държавата членка по местоназначение — Липса на конкретни доказателства за наличие на данъчна измама — Отказ за предоставяне на освобождаване — Допустимост)

3

2016/C 475/05

Дело C-135/15: Решение на Съда (голям състав) от 18 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht — Германия) — Republik Griechenland/Grigorios Nikiforidis (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Приложимо право към трудовия договор — Регламент (ЕС) № 593/2008 — Член 28 — Приложно поле ratione temporis — Член 9 — Понятие „особени повелителни норми“ — Прилагане на особените повелителни норми на държави членки, различни от държавата на сезирания съд — Законодателство на държава членка, което предвижда намаляване на заплатите в публичния сектор поради бюджетна криза — Задължение за лоялно сътрудничество)

4

2016/C 475/06

Дело C-148/15: Решение на Съда (първи състав) от 19 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf — Германия) — Deutsche Parkinson Vereinigung eV/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (Преюдициално запитване — Членове 34 и 36 ДФЕС — Свободно движение на стоки — Национална правна уредба — Лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание — Продажба от аптеките — Определяне на единни цени — Количествено ограничение на вноса — Мярка с равностоен ефект — Обосноваване — Закрила на здравето и живота на хората)

5

2016/C 475/07

Дело C-169/15: Решение на Съда (трети състав) от 20 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Benelux Gerechtshof — Бенелюкс) — Montis Design BV/Goossens Meubelen BV (Преюдициално запитване — Индустриална и търговска собственост — Авторско право и сродни права — Директива 93/98/ЕИО — Член 10, параграф 2 — Срок на закрила — Невъзможност за възстановяване на закрилата по силата на Бернската конвенция)

6

2016/C 475/08

Дело C-424/15: Решение на Съда (втори състав) от 19 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Xabier Ormaetxea Garai, Bernardo Lorenzo Almendros/Administración del Estado (Преюдициално запитване — Eлектронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/21/ЕО — Член 3 — Безпристрастност и независимост на националните регулаторни органи — Институционална реформа — Сливане на националния регулаторен органи с други регулаторни органи — Освобождаване от длъжност на председателя и на един член на слетия национален регулаторен орган преди изтичането на мандата им — Основание за освобождаване от длъжност, непредвидено в националното право)

6

2016/C 475/09

Дело C-429/16: Решение на Съда (трети състав) от 20 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal — Ирландия) — Evelyn Danqua/Minister for Justice and Equality, Ирландия, Attorney General (Преюдициално запитване — Директива 2004/83/ЕО — Минимални стандарти относно условията за предоставяне на статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила — Национална процесуалноправна норма, предвиждаща срок от петнадесет работни дни за подаване на молба за субсидиарна закрила, считано от уведомлението за отхвърляне на молбата за убежище — Процесуална автономия на държавите членки — Принцип на равностойност — Принцип на ефективност — Добро протичане на процедурата за разглеждане на молбата за субсидиарна закрила — Добро протичане на процедурата за връщане — Несъвместимост)

7

2016/C 475/10

Дело C-426/15 P: Определение на Съда (седми състав) от 5 октомври 2016 г. — Diputación Foral de Bizkaia/Европейска комисия (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Държавни помощи — Член 108, параграф 3 ДФЕС — Решение на Комисията, с което помощите се обявяват за незаконосъобразни — Липса на предварително уведомяване — Определяне на датата на отпускане на помощите — Споразумения, предвиждащи помощите — Безусловно поемане на задължение за отпускане на помощите — Вземане предвид на националната правна уредба — Официална процедура по разследване — Принцип на добра администрация — Право на защита)

8

2016/C 475/11

Съединени дела C-511/15 и С-512/15: Определение на Съда (шести състав) от 12 октомври 2016 г. (преюдициални запитвания от Prekršajni Sud u Bjelovaru (Хърватия) — Renata Horžić (C-511/15), Siniša Pušić (C-512/15)/Privredna banka Zagreb d.d., Božo Prka (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Договори за потребителски кредити — Директива 2008/48/ЕО — Договор за кредит за недвижим имот — Променлив лихвен процент — Задължения на кредитора — Национална правна уредба, приложима за договорите, сключени преди датата на влизането ѝ в сила — Неприложимост на Директива 2008/48)

8

2016/C 475/12

Дело C-32/16: Определение на Съда (осми състав) от 5 осктомври 2016 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Dresden — Германия — Ute Wunderlich/„Българиан еър чартър“ ООД (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Липса на разумно съмнение — Въздушен транспорт — Регламент (EО) № 261/2004 — Член 2, буква л) — Понятие за отмяна — Полет, извършил непланирано по разписание междинно кацане)

9

2016/C 475/13

Дело C-285/16 P: Жалба, подадена на 23 май 2016 г. от Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 18 март 2016 г. по дело T-33/15, Grupo Bimbo/EUIPO (Bimbo)

10

2016/C 475/14

Дело C-313/16: Жалба, подадена на 27 май 2016 г. от Médis — Companhia portuguesa de seguros de saúde, SA срещу определението на Общия съд (шести състав), постановено на 15 март 2016 г. по дело T-774/15 — Médis/EUIPO — Médis

10

2016/C 475/15

Дело C-479/16: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 6 септември 2016 г. — Julia Markmann и др./TUIfly GmbH

10

2016/C 475/16

Дело C-496/16: Преюдициално запитване от Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Германия), постъпило на 16 септември 2016 г. — Наказателно производство срещу Pál Aranyosi

11

2016/C 475/17

Дело C-504/16: Преюдициално запитване от Finanzgericht Köln (Германия), постъпило на 23 септември 2016 г. — Deister Holding AG като универсален правоприемник на дружеството Traxx Investments N.V./Bundeszentralamt für Steuern

11

2016/C 475/18

Дело C-514/16: Преюдициално запитване от Tribunal da Relação de Guimarães (Португалия), постъпило на 3 октомври 2016 г. — Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues/José Manuel Proença Salvador и др.

12

2016/C 475/19

Дело C-515/16: Преюдициално запитване от Cour d’appel de Versailles (Франция), постъпило на 3 октомври 2016 г. — Enedis, SA, с предишно наименование Électricité Réseau Distribution France SA (ERDF)/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS

13

2016/C 475/20

Дело C-609/14: Определение на председателя на девети състав на Съда от 22 септември 2016 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunalul Sibiu — Румъния) — Nicolae Ilie Nicula/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, по-рано Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu, в присъствието на: Cristina Lenuța Stoica

14

2016/C 475/21

Дело C-73/15: Определение на председателя на Съда от 23 септември 2016 г. (преюдициално запитване, отправено от Curtea de Apel Oradea — Румъния) — SC Vicdantrans SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca чрез Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, Administrația Fondului pentru Mediu

14

2016/C 475/22

Дело C-235/15: Определение на председателя на Съда от 23 септември 2016 г. (преюдициално запитване, отправено от Curtea de Apel Constanţa — Румъния) — Maria Bosneaga/Instituția Prefectului — окръг Constanța — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

14

2016/C 475/23

Дело C-236/15: Определение на председателя на Съда от 23 септември 2016 г. (преюдициално запитване, отправено от Curtea de Apel Constanţa — Румъния) — Dinu Antoci/Instituția Prefectului — окръг Constanța — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

15

2016/C 475/24

Дело C-449/15: Определение на председателя на Съда от 13 октомври 2016 г. (преюдициално запитване, отправено от Consiglio di Stato — Италия) — Regione autonoma della Sardegna/Comune di Portoscuso, с участието на Saromar Gestioni Srl, Giulio Pistis

15

 

Общ съд

2016/C 475/25

Дело T-199/14: Определение на Общия съд от 6 септември 2016 г. — Vanbreda Risk & Benefits/Комисия (Извъндоговорна отговорност — Обществени поръчки за услуги — Съгласие относно цифровия размер на обезщетението за вреди — Липса на основание за произнасяне — Съдебни разноски)

16

2016/C 475/26

Дело T-339/14: Определение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Kurchenko/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Липса на представителство от адвокат — Жалбоподател, който е престанал да отговаря на исканията на Общия съд — Липса на основание за произнасяне)

16

2016/C 475/27

Дело T-478/16: Жалба, подадена на 26 октомври 2016 г. — OP/Комисия

17

2016/C 475/28

Дело T-728/16: Жалба, подадена на 14 октомври 2016 г. — Tuerck/Комисия

18

2016/C 475/29

Дело T-729/16: Жалба, подадена на 17 октомври 2016 г. — PO и др./ЕСВД

19

2016/C 475/30

Дело T-735/16: Жалба, подадена на 22 октомври 2016 г. — CX/Комисия

20

2016/C 475/31

Дело T-736/16: Иск, предявен на 20 октомври 2016 г. — Amira и др./Комисия и ЕЦБ

21

2016/C 475/32

Дело T-740/16: Иск, предявен на 25 октомври 2016 г. — Stips/Комисия

21

2016/C 475/33

Дело T-744/16: Жалба, подадена на 24 октомври 2016 г. — Generis — Farmacêutica/EUIPO — Corpak MedSystems (CORGRIP)

22

2016/C 475/34

Дело T-755/16: Жалба, подадена на 31 октомври 2016 г. — La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After)

23

2016/C 475/35

Дело T-767/16: Жалба, подадена на 7 ноември 2016 г. — Nanogate/EUIPO (metals)

24

2016/C 475/36

Дело T-775/16: Жалба, подадена на 8 ноември 2016 г. — Dochirnie pidpryiemstvo „Kondyterska korporatsiia „Roshen“/EUIPO — „Krasnyj Octyabr“ (Изображение на речен рак)

24

2016/C 475/37

Дело T-32/16: Определение на Общия съд от 25 октомври 2016 г. — Чешка република/Комисия

25

2016/C 475/38

Дело T-50/16: Определение на Общия съд от 21 октомври 2016 г. — Унгария/Комисия

25


BG

 

Top