EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:459:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 459, 9 декември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 459

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
9 декември 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 459/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8046 — TUI/Transat France) ( 1 )

1

2016/C 459/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8136 — BASF/Chemetall) ( 1 )

1

2016/C 459/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8281 — Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Motors Corporation/KTB-Trading) ( 1 )

2

2016/C 459/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8289 — Engie/Omnes Capital/Predica/MAIA) ( 1 )

2


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2016/C 459/05 CON/2016/49

Становище на Европейската централна банка от 12 октомври 2016 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (CON/2016/49)

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2016/C 459/06

Известие на вниманието на лицата и образуванията, които са обект на ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република, изменено с Решение (ОВППС) 2016/2217 на Съвета

7

 

Европейска комисия

2016/C 459/07

Обменен курс на еврото

9

2016/C 459/08

Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (Публикуване на номерата на европейски документи за оценяване съгласно член 22 от Регламент (ЕС) № 305/2011)  ( 1 )

10

 

Сметна палата

2016/C 459/09

Специален доклад № 28/2016 — „Справяне със сериозни трансгранични заплахи за здравето в ЕС — предприети са важни стъпки, но са необходими още действия“

15

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2016/C 459/10

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

16


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2016/C 459/11

Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на някои корозионноустойчиви стомани с произход от Китайската народна република

17

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2016/C 459/12

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

28


 

Поправки

2016/C 459/13

Поправка на Покана за представяне на предложения — „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2017 г. ( ОВ C 401, 29.10.2016 г. )

31


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top