EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:419:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 419, 14 ноември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 419

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
14 ноември 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2016/C 419/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2016/C 419/02

Дело C-165/14: Решение на Съда (голям състав) от 13 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado (Преюдициално запитване — Гражданство на Съюза — Членове 20 ДФЕС и 21 ДФЕС — Директива 2004/38/ЕО — Право на пребиваване в държава членка на осъждан гражданин на трета държава — Родител, който сам упражнява родителските права по отношение на две ненавършили пълнолетие деца, граждани на Съюза — Първо дете, което е гражданин на държавата членка по местопребиваване — Второ дете, което е гражданин на друга държава членка — Национално законодателство, изключващо издаването на разрешение за пребиваване на този възходящ, поради това че е осъждан — Отказ да се издаде разрешение за пребиваване, който може да принуди децата да напуснат територията на Съюза)

2

2016/C 419/03

Дело C-304/14: Решение на Съда (голям състав) от 13 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Обединеното кралство) — Secretary of State for the Home Department/CS (Преюдициално запитване — Гражданство на Съюза — Член 20 ДФЕС — Гражданин на трета държава, който издържа малко дете, гражданин на Съюза — Право на пребиваване в държавата членка, чийто гражданин е детето — Предишни осъждания на родителя на детето — Решение за извеждане на родителя, водещо косвено до извеждане на съответното дете)

3

2016/C 419/04

Съединени дела C-439/14 и С-488/14: Решение на Съда (трети състав) от 15 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Oradea — Румъния) — SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) (C-439/14), SC Max Boegl România SRL и др./RA Aeroportul Oradea и др. (C-488/14) (Преюдициално запитване — Директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО — Обществени поръчки — Производства по обжалване — Национална правна уредба, обуславяща допустимостта на жалбите срещу актовете на възлагащия орган от внасянето на „гаранция за добросъвестност“ — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Право на ефективни правни средства за защита)

3

2016/C 419/05

Дело C-484/14: Решение на Съда (трети състав) от 15 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Landgericht München I — Германия) — Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH (Преюдициално запитване — Информационно общество — Свободно движение на услуги — Безжична локална мрежа (WLAN) на търговец — Предоставяне за свободно публично ползване — Отговорност на междинните доставчици — Обикновен пренос — Директива 2000/31/ЕО — Член 12 — Ограничаване на отговорността — Неизвестен потребител на тази мрежа — Нарушение на правата на притежателите на права върху защитено произведение — Задължение да се защити мрежата — Гражданска и професионална отговорност)

4

2016/C 419/06

Дело C-516/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 15 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Португалия) — Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 178, буква а) — Право на приспадане — Ред и условия за упражняване — Член 226, точки 6 и 7 — Данни, които се изисква задължително да фигурират във фактурата — Обхват и естество на предоставените услуги — Дата, на която е извършена доставката на услуги)

6

2016/C 419/07

Дело C-518/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 15 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Niedersächsisches Finanzgericht — Германия) — Senatex GmbH/Finanzamt Hannover-Nord (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 167, член 178, буква а), член 179 и член 226, точка 3 — Приспадане на данъка, платен по получени доставки — Издаване на фактури без данъчен номер и без идентификационен номер по ДДС — Правна уредба на държава членка, изключваща коригирането на фактура с обратно действие)

6

2016/C 419/08

Дело C-525/14: Решение на Съда (втори състав) от 22 септември 2016 г. — Европейска комисия/Чешка република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Свободно движение на стоки — Член 34 ДФЕС — Количествени ограничения върху вноса — Мерки с равностоен ефект — Благородни метали, маркирани в трета държава в съответствие с нидерландското законодателство — Внос в Чешката република след пускане в свободно обращение — Отказ да се признае маркировката — Защита на потребителите — Пропорционалност — Допустимост)

7

2016/C 419/09

Дело C-574/14: Решение на Съда (пети състав) от 15 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Sąd Najwyższy — Полша) — PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Преюдициално запитване — Държавни помощи — Дългосрочни споразумения за закупуване на електроенергия — Компенсации за доброволно прекратяване — Решение на Комисията, с което се констатира съвместимостта на държавна помощ с вътрешния пазар — Проверка от националния съд на законосъобразността на помощта — Годишна корекция на невъзвръщаемите разходи — Момент на вземане предвид на принадлежността на производител на енергия към група от дружества)

8

2016/C 419/10

Дело C-592/14: Решение на Съда (първи състав) от 21 септември 2016 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — European Federation for Cosmetic Ingredients/Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Козметични продукти — Регламент (ЕО) № 1223/2009 — Член 18, параграф 1, буква б) — Козметични продукти, съдържащи съставки или комбинация от съставки, които, „за да бъдат изпълнени изискванията на настоящия регламент“, са били обект на изпитване върху животни — Забрана за пускане на пазара на Европейския съюз — Обхват)

9

2016/C 419/11

Дело C-596/14: Решение на Съда (десети състав) от 14 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Испания) — Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клауза 4 — Принцип на недопускане на дискриминация — Понятие „условия за наемане на работа“ — Обезщетение при прекратяване на трудов договор — Обезщетение, което не е предвидено в националната правна уредба при договори за временна работа — Различно третиране спрямо работниците на трудов договор за неопределено време)

9

2016/C 419/12

Съединени дела C-8/15 P—C-10/15 P: Решение на Съда (голям състав) от 20 септември 2016 г. — Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P)/Европейска комисия, Европейска централна банка (Обжалване — Програма за подкрепа за стабилност на Република Кипър — Меморандум за разбирателство от 26 април 2013 г. относно специфичните условия на икономическата политика, сключен между Република Кипър и Европейския механизъм за стабилност — Функции на Европейската комисия и на Европейската централна банка — Извъндоговорна отговорност на Европейския съюз — Член 340, втора алинея ДФЕС — Условия — Задължение да се следи за съвместимостта на този меморандум за разбирателство с правото на Съюза)

10

2016/C 419/13

Съединени дела C-14/15 и C-116/15: Решение на Съда (трети състав) от 22 септември 2016 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Автоматизиран обмен на данни — Регистрация на превозните средства — Дактилоскопични данни — Приложима правна уредба след влизането в сила на Договора от Лисабон — Преходни разпоредби — Правно основание от вторичното право — Разграничение на законодателните актове от мерките за изпълнение — Консултация с Парламента — Инициатива на държава членка или на Европейската комисия — Правила за гласуване)

11

2016/C 419/14

Дело C-16/15: Решение на Съда (десети състав) от 14 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid — Испания) — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клаузи 3 — 5 — Последователни срочни трудови договори в сектора на здравеопазването — Мерки за предотвратяване на злоупотребата с последователни срочни трудови правоотношения — Санкции — Преобразуване на трудовото правоотношение — Право на обезщетение)

12

2016/C 419/15

Дело C-28/15: Решение на Съда (втори състав) от 15 септември 2016 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Нидерландия) — Koninklijke KPN NV и др./Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Преюдициално запитване — Обща регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/21/ЕО — Членове 4 и 19 — Национален регулаторен орган — Мерки за хармонизиране — Препоръка 2009/396/EО — Правно значение — Директива 2002/19/ЕО — Членове 8 и 13 — Оператор, определен като разполагащ със значително влияние на даден пазар — Задължения, наложени от национален регулаторен орган — Контрол на цените и задължения, свързани със системата за отчитане на разходите — Тарифи за приключване на телефонни разговори във фиксирана и в мобилна мрежа — Обхват на контрола, който националните юрисдикции могат да упражняват върху решенията на националните регулаторни органи)

13

2016/C 419/16

Дело C-91/15: Решение на Съда (осми състав) от 22 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Gerechtshof Amsterdam — Нидерландия) — Kawasaki Motors Europe NV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (Преюдициално запитване — Преценка на валидността — Регламент (ЕО) № 1051/2009 — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Позиция 8701 — Трактори — Подпозиции 8701 90 11 до 8701 90 39 — Селскостопански трактори и горски трактори, колесни (с изключение на зеленчуково-градинарските трактори), нови — Леки четириколесни превозни средства с повишена проходимост, предназначени да бъдат използвани като трактори)

14

2016/C 419/17

Съединени дела C-105/15 P—С-109/15 P: Решение на Съда (голям състав) от 20 септември 2016 г. — Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Malli, (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma, (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P), Marinos Nikolaou (C-109/15 P)/Европейска комисия, Европейска централна банка (Обжалване — Програма за подкрепа за стабилност на Република Кипър — Декларация на Еврогрупата по-специално относно преструктурирането на банковия сектор в Кипър — Жалба за отмяна)

14

2016/C 419/18

Дело C-110/15: Решение на Съда (втори състав) от 22 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Microsoft Mobile Sales International Oy, по-рано Nokia Italia SpA и др./Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) и др. (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Интелектуална собственост — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29/ЕО — Изключително право на възпроизвеждане — Изключения и ограничения — Член 5, параграф 2, буква б) — Изключение за копиране за лично ползване — Справедливо обезщетение — Сключване на частноправни споразумения за определяне на критериите за освобождаване от събирането на справедливо обезщетение — Възстановяване на обезщетението, което може да бъде искано само от крайния ползвател)

15

2016/C 419/19

Дело C-113/15: Решение на Съда (трети състав) от 22 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Германия) — Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG/Landeshauptstadt München (Преюдициално запитване — Директива 2000/13/ЕО — Етикетиране и представяне на храни — Член 1, параграф 3, буква б) — Понятието „предварително опакована храна“ — Член 2 — Осведомяване и защита на потребителите — Член 3, параграф 1, точка 8 — Място на произход или място, от което идва храната — Член 13, параграф 1 — Етикетиране на предварително опаковани храни — Член 13, параграф 4 — Опаковки или контейнери, чиято най-голяма повърхност е с площ по-малка от 10 см2 — Директива 2001/110/ЕО — Член 2, точка 4 — Посочване на страната или страните на произход на меда — Порционни опаковки с мед, които са опаковани в общи кашони, доставяни на заведения за обществено хранене — Порционни опаковки, които се продават поотделно или се предлагат на крайния потребител към предварително приготвени ястия, заплащани общо — Обозначаване на страната или страните на произход на този мед)

16

2016/C 419/20

Дело C-139/15 P: Решение на Съда (десети състав) от 21 септември 2016 г. — Европейска комисия/Кралство Испания (Обжалване — Кохезионен фонд — Намаляване на финансовата помощ — Процедура по приемане на решения от Европейската комисия — Наличие на срок — Неспазване на определения срок — Последици)

16

2016/C 419/21

Дело C-140/15 P: Решение на Съда (десети състав) от 21 септември 2016 г. — Европейска комисия/Кралство Испания (Обжалване — Кохезионен фонд — Намаляване на финансовата помощ — Процедура по приемане на решения от Европейската комисия — Наличие на срок — Неспазване на определения срок — Последици)

17

2016/C 419/22

Съединени дела C-184/15 и C-197/15: Решение на Съда (десети състав) от 14 септември 2016 г. (преюдициални запитвания от Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Испания) — Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Juan Carlos Castrejana López/Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15) (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клаузи 5 и 8 — Използване на последователни срочни трудови договори — Мерки за предотвратяване на злоупотребата с последователни срочни трудови договори или правоотношения — Санкции — Трансформиране на срочно трудово правоотношение в „правоотношение по трудов договор с неопределена продължителност, който не води до постоянно назначение“ — Принцип на ефективност)

18

2016/C 419/23

Дело C-221/15: Решение на Съда (шести състав) от 21 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Hof van beroep te Brussel — Белгия) — Наказателно производство срещу Etablissements Fr. Colruyt NV (Преюдициално запитване — Директива 2011/64/ЕС — Член 15, параграф 1 — Свободно определяне от производителите и вносителите на максималните продажни цени на изделията от обработен тютюн — Национална правна уредба, която забранява продажбата на подобни изделия от търговците на дребно на цени, които са по-ниски от изписаните върху акцизния бандерол — Свободно движение на стоки — Член 34 ДФЕС — Условия за продажба — Член 101 ДФЕС във връзка с член 4, параграф 3 ДЕС)

19

2016/C 419/24

Дело C-223/15: Решение на Съда (втори състав) от 22 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf — Германия) — combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd (Преюдициално запитване — Регламент (EО) № 207/2009 — Марка на Европейския съюз — Единен характер — Установяване на вероятност от объркване само за част от територията на Съюза — Териториален обхват на забраната, предвидена в член 102 от посочения регламент)

19

2016/C 419/25

Дело C-261/15: Решение на Съда (десети състав) от 21 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Vredegerecht te Ieper — Белгия) — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV/Gregory Demey (Железопътен транспорт — Регламент (ЕО) № 1371/2007 — Права и задължения на пътниците — Липса на документ за превоз — Неотстраняване на нередовностите в срок — Престъпление)

20

2016/C 419/26

Дело C-304/15: Решение на Съда (седми състав) от 21 септември 2016 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2001/80/ЕО — Член 4, параграф 3 — Приложение VI, част A — Ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации — Прилагане — Електроцентрала „Aberthaw“)

21

2016/C 419/27

Дело C-400/15: Решение на Съда (осми състав) от 15 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Шеста директива 77/388/ЕИО — Право на приспадане — Решение 2004/817/ЕО — Правна уредба на държава членка — Разходи за стоки и услуги — Използване на тези стоки и услуги над 90 % от общото използване за нужди, различни от икономическата дейност — Изключване на правото на приспадане)

21

2016/C 419/28

Дело C-442/15 P: Решение на Съда (осми състав) от 22 септември 2016 г. — Pensa Pharma, SA/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Словна марка „PENSA PHARMA“ — Фигуративна марка „pensa“ — Искания за обявяване на недействителност от страна на притежателите на словните марки „pentasa“ — Обявяване на недействителност — Производство пред EUIPO — Изменение на предмета на спора — Ново основание пред Общия съд)

22

2016/C 419/29

Дело C-478/15: Решение на Съда (шести състав) от 21 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Baden-Württemberg — Германия) — Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора — Равно третиране — Данък върху доходите — Освобождаване на доходи от упражняването на допълнителна преподавателска дейност в полза на публичноправно юридическо лице със седалище в държава — членка на Европейския съюз, или в държава, спрямо която се прилага Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г. — Законодателство на държава членка, което изключва от освобождаването доходите от такава дейност, упражнявана в полза на публичноправно юридическо лице със седалище в Швейцария)

22

2016/C 419/30

Съединени дела C-490/15 P и C-505/15 P: Решение на Съда (шести състав) от 14 септември 2016 г. — Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P)/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Европейски пазар на стоманата за предварително напрягане — Глоби — Изчисляване на размера на глобите — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 23, параграф 2 — Презумпция за действителното упражняване на решаващо влияние от дружеството майка върху дъщерното дружество — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г. — Принцип за недопускане на прилагане с обратна сила — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Право на ефективни правни средства за защита в разумен срок — Харта на основните права — Член 41 — Право на разглеждане на делата в разумен срок)

23

2016/C 419/31

Дело C-519/15 P: Решение на Съда (шести състав) от 14 септември 2016 г. — Trafilerie Meridionali SpA/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Европейски пазар на стоманата за предварително напрягане — Глоби — Изчисляване на размера на глобите — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г. — Точка 35 — Правомощие за пълен съдебен контрол — Задължение за мотивиране — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Право на ефективни правни средства за защита в разумен срок)

24

2016/C 419/32

Дело C-595/15 P: Решение на Съда (седми състав) от 22 септември 2016 г. — National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) и др./Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Ограничителни мерки, взети срещу Ислямска република Иран — Списък на лицата и образуванията, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват — Регламент за изпълнение (ЕС) № 945/2012 — Правно основание — Понятие за свързано образувание)

24

2016/C 419/33

Дело C-130/16 P: Жалба, подадена на 1 март 2016 г. от Anastasia-Soultana Gaki срещу определението, постановено от Общия съд (девети състав) на 16 декември 2015 г. по дело T-547/15, Anastasia-Soultana Gaki/Европейска комисия

25

2016/C 419/34

Дело C-394/16: Преюдициално запитване от Landgerichts Frankfurt am Main (Германия), постъпило на 14 юли 2016 г. — FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG

25

2016/C 419/35

Дело C-395/16: Преюдициално запитване от Oberlandesgerichts Düsseldorf (Германия), постъпило на 15 юли 2016 г. — DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH

26

2016/C 419/36

Дело C-414/16: Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 27 юли 2016 г. — Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

27

2016/C 419/37

Дело C-418/16 P: Жалба, подадена на 28 юли 2016 г. от mobile.de GmbH, по-рано mobile.international GmbH, срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 12 май 2016 г. по съединени дела Т–322/14 и T-325/14 — mobile.international/EUIPO — Резон

28

2016/C 419/38

Дело C-435/16: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 4 август 2016 г. — Acacia Srl и Rolando D'Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

29

2016/C 419/39

Дело C-441/16: Преюдициално запитване от Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Румъния), постъпило на 8 август 2016 г. — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București

30

2016/C 419/40

Дело C-473/16: Преюдициално запитване от Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 29 август 2016 г. — F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

31

2016/C 419/41

Дело C-476/16: Преюдициално запитване от Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture — Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (Хърватия), постъпило на 30 август 2016 г. — Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo/Air Serbia A.D. Beograd и Dane Kondič, direktor Air Serbia A.D. Beograd

31

2016/C 419/42

Дело C-480/16: Преюдициално запитване от Østre Landsret (Дания), постъпило на 5 септември 2016 г. — Fidelity Funds/Skatteministeriet

32

2016/C 419/43

Дело C-483/16: Преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (Унгария), постъпило на 6 септември 2016 г. — Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt.

32

2016/C 419/44

Дело C-490/16: Преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 14 септември 2016 г. — A.S./Република Словения

34

 

Общ съд

2016/C 419/45

Дело T-549/14: Решение на Общия съд от 4 октомври 2016 г. — Lidl Stiftung/EUIPO — Horno del Espinar (Castello) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Castello“ — По-ранни фигуративни национални марки и марки на Европейския съюз „Castelló“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

36

2016/C 419/46

Дело T-724/14: Решение на Общия съд от 5 октомври 2016 г. — European Children’s Fashion Association и Instituto de Economía Pública/EACEA (Арбитражна клауза — Договор за финансиране, сключен по програмата за действие „Lifelong Learning (2007—2013 г.)“ — Проект „Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector“ — Жалба за отмяна — Необжалваем акт — Акт, който е част от чисто договорно правоотношение и е неотделим от него — Недопустимост — Недопустими разходи — Възстановяване на изплатените суми — Доклад за одит)

37

2016/C 419/47

Дело T-70/15: Решение на Общия съд от 30 септември 2016 г. — Trajektna luka Split/Комисия (Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Решение, с което се установява нарушение на член 102 ДФЕС — Определяне от пристанищната администрация в Сплит на максимални равнища на тарифите за пристанищни услуги за вътрешен трафик — Отхвърляне на жалба — Разглеждане на случая от орган по конкуренция на държава членка — Липса на интерес за Съюза)

37

2016/C 419/48

Съединени дела T-129/15 и T-130/15: Решение на Общия съд от 28 септември 2016 г. — Intesa Sanpaolo/EUIPO (WAVE 2 PAY и WAVE TO PAY) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словни марки на Европейския съюз WAVE 2 PAY и WAVE TO PAY — Абсолютни основания за отказ — Отличителен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 2 от Регламент (EО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009)

38

2016/C 419/49

Дело T-335/15: Решение на Общия съд от 29 септември 2016 г. — Universal Protein Supplements/EUIPO (изображение на културист) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща културист — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

39

2016/C 419/50

Дело T-337/15: Решение на Общия съд от 29 септември 2016 г. — Bach Flower Remedies/EUIPO — Durapharma (RESCUE) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „RESCUE“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 1, буква в) и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009)

39

2016/C 419/51

Дело T-355/15: Решение на Общия съд от 30 септември 2016 г. — Alpex Pharma/EUIPO — Astex Pharmaceuticals (ASTEX) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „ASTEX“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „ALPEX“ — Липса на реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 75 от Регламент № 207/2009 — Член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009)

40

2016/C 419/52

Дело T-370/15 P: Решение на Общия съд от 5 октомври 2016 г. — CJ/ECDC (Обжалване — Публична служба — Договорно нает служител — Срочен трудов договор — Едностранно прекратяване — Загуба на доверие — Право на изслушване)

40

2016/C 419/53

Дело T-395/15 P: Решение на Общия съд от 5 октомври 2016 г. — ECDC/CJ (Обжалване — Публична служба — Договорно нает служител — Срочен трудов договор — Едностранно прекратяване — Загуба на доверие — Право на изслушване)

41

2016/C 419/54

Дело T-430/15: Решение на Общия съд от 30 септември 2016 г. — Flowil International Lighting/EUIPO — Lorimod Prod Com (Silvania Food) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Silvania Food“ — По-ранни словни марки на Европейския съюз „SYLVANIA“ — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009)

42

2016/C 419/55

Дело T-456/15: Решение на Общия съд от 5 октомври 2016 г. — Foodcare/EUIPO — Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „T.G.R. ENERGY DRINK“ — Недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

42

2016/C 419/56

Дело T-574/15: Решение на Общия съд от 28 септември 2016 г. — Kozmetika Afrodita/EUIPO — Núñez Martín и Machado Montesinos (KOZMeTIKA AFRODITA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз KOZMeTIKA AFRODITA — По-ранна национална словна марка EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL и по-ранна фигуративна марка AFRODITA MYSTIC MUSK OIL — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

43

2016/C 419/57

Дело T-575/15: Решение на Общия съд от 28 септември 2016 г. — Kozmetika Afrodita/EUIPO — Núñez Martín и Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз AFRODITA COSMETICS — По-ранна национална словна марка EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL и по-ранна фигуративна марка AFRODITA MYSTIC MUSK OIL — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

43

2016/C 419/58

Дело T-593/15: Решение на Общия съд от 28 септември 2016 г. — The Art Company B & S/EUIPO — G-Star Raw (THE ART OF RAW) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „THE ART OF RAW“ — По-ранни национална марка и марка на Европейския съюз „art“ и по-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „The Art Company“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №o207/2009)

44

2016/C 419/59

Дело T-73/15: Определение на Общия съд от 16 септември 2016 г. — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Изображение на решетка, поставена върху предната страна на автомобилен двигател) (Марка на Европейския съюз — Оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за произнасяне)

45

2016/C 419/60

Дело T-87/15: Определение на Общия съд от 16 септември 2016 г. — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Изображение на решетка, поставена върху предната страна на автомобил) (Марка на Европейския съюз — Оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за произнасяне)

45

2016/C 419/61

Дело T-382/15: Определение на Общия съд от 26 септември 2016 г. — Greenpeace Energy и др./Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Атомна енергия — Помощ в полза на блок C от атомната електроцентрала „Hinkley Point“ — Договор за разлика, споразумение с държавния секретар и кредитна гаранция — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар — Липса на съществено засягане на конкурентното положение — Липса на лично засягане — Недопустимост)

46

2016/C 419/62

Дело T-408/16: Жалба, подадена на 27 юли 2016 г. — HX/Съвет

46

2016/C 419/63

Дело T-458/16: Иск, предявен на 28 юли 2016 г. — Acquafarm/Комисия

47

2016/C 419/64

Дело T-637/16: Жалба, подадена на 6 септември 2016 г. — Wabco Europe/Комисия

48

2016/C 419/65

Дело T-639/16 P: Жалба, подадена на 7 септември 2016 г. от FV срещу решението, постановено на 28 юни 2016 г. от Съда на публичната служба по дело F-40/15, FV/Съвет

49

2016/C 419/66

Дело T-643/16: Жалба, подадена на 11 септември 2016 г. — Gamaa Islamya Egypte/Съвет

50

2016/C 419/67

Дело T-646/16 P: Жалба, подадена на 6 септември 2016 г. от Erik Simpson срещу определението, постановено на 24 юни 2016 г. от Съда на публичната служба по дело F-142/11 RENV, Simpson/Съвет

51

2016/C 419/68

Дело T-652/16 P: Жалба, подадена на 16 септември 2016 г. от HD срещу решението, постановено на 21 юли 2016 г. от Съда на публичната служба по дело F-136/15, HD/Парламент

51

2016/C 419/69

Дело T-671/16: Жалба, подадена на 20 септември 2016 г. — Villeneuve/Комисия

52

2016/C 419/70

Дело T-674/16: Жалба, подадена на 22 септември 2016 г. — Seigneur/ЕЦБ

53

2016/C 419/71

Дело T-677/16: Жалба, подадена на 22 септември 2016 г. — Bowles/ЕЦБ

54

2016/C 419/72

Дело T-678/16 P: Жалба, подадена на 23 септември 2016 г. от Sergio Siragusa срещу определението, постановено на 13 юли 2016 г. от Съда на публичната служба по дело F-124/15, Siragusa/Съвет

55

2016/C 419/73

Дело T-679/16: Жалба, подадена на 26 септември 2016 г. — Athletic Club/Комисия

56

2016/C 419/74

Дело T-707/16: Жалба, подадена на 3 октомври 2016 г. — Enoitalia/EUIPO — La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)

57


BG

 

Top