EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:402:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 402, 31 октомври 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 402

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
31 октомври 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2016/C 402/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2016/C 402/02

Дело C-113/14: Решение на Съда (пети състав) от 7 септември 2016 г. — Федерална република Германия/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Избор на правното основание — Член 43, параграф 2 ДФЕС или член 43, параграф 3 ДФЕС — Обща организация на пазарите на селскостопански продукти — Регламент (ЕС) № 1308/2013 — Член 7 — Регламент (ЕС) № 1370/2013 — Член 2 — Мерки за определяне на цените — Референтни прагове — Интервенционни цени)

2

2016/C 402/03

Дело C-409/14: Решение на Съда (пети състав) от 8 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Класиране на стоките — Тълкуване на подпозиция от Комбинираната номенклатура — Директива 2008/118/ЕО — Внасяне на акцизни стоки — Митнически режим с отложено плащане или митническо направление — Последици от посочване на погрешна подпозиция от Комбинираната номенклатура в митническа декларация — Нередовности при движението на акцизни стоки)

3

2016/C 402/04

Дело C-549/14: Решение на Съда (осми състав) от 7 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Højesteret — Danemark) — Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Преюдициално запитване — Обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Член 2 — Принцип на равно третиране — Задължение за прозрачност — Обществена поръчка за доставка на сложна комуникационна система — Трудности при изпълнението — Несъгласие на страните относно отговорността — Споразумение — Намаляване на обхвата на договора — Промяна от отдаване под наем в продажба на оборудване — Съществено изменение на обществена поръчка — Обосноваване с обективната възможност да се стигне до доброволно уреждане на спора)

4

2016/C 402/05

Дело C-584/14: Решение на Съда (пети състав) от 7 септември 2016 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 2006/12/ЕО — Директива 91/689/ЕИО — Директива 1999/31/EО — Управление на отпадъците — Решение на Съда, с което се установява неизпълнение на задължения — Неизпълнение — Член 260, параграф 2 ДФЕС — Имуществени санкции — Периодична имуществена санкция — Еднократно платима сума)

4

2016/C 402/06

Дело C-101/15 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 7 септември 2016 г. — Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Европейска комисия (Обжалване — Картели — Член 101 ДФЕС — Член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г. — Европейски пазар на автомобилно стъкло — Споразумения за подялба на пазари и обмен на чувствителна търговска информация — Глоби — Насоки от 2006 г. относно метода за определяне на глобите — Точка 13 — Стойност на продажбите — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 23, параграф 2, втора алинея — Законна горна граница на глобата — Обменен курс за изчисляване на горната граница на глобата — Размер на глобата — Правомощие за пълен съдебен контрол — Предприятия, които произвеждат само един продукт — Пропорционалност — Равно третиране)

5

2016/C 402/07

Дело C-121/15: Решение на Съда (пети състав) от 7 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, по-рано GDF Suez (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Директива 2009/73/ЕО — Енергопотребление — Сектор на природния газ — Определяне на цените за доставка на природен газ за крайните потребители — Регулирани тарифи — Пречка — Съвместимост — Критерии за преценка — Цели за сигурност на доставките и за териториално сближаване)

6

2016/C 402/08

Дело C-160/15: Решение на Съда (втори състав) от 8 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (Преюдициално запитване — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29/ЕО — Информационно общество — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права — Член 3, параграф 1 — Публично разгласяване — Понятие — Интернет — Хипервръзки към произведения, обект на закрила, до които без разрешение от носителя на правото е предоставен достъп на друг уебсайт — Все още непубликувани от носителя на правото произведения — Поставяне на такива връзки с цел печалба)

7

2016/C 402/09

Дело C-180/15: Решение на Съда (шести състав) от 8 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Nacka tingsrätt — Mark- och miljödomstolen — Suède) — Borealis AB e.a./Naturvårdsverket (Преюдициално запитване — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз — Директива 2003/87/ЕО — Член 10а — Метод за безплатно разпределяне на квоти — Изчисляване на единния коефициент за междусекторна корекция — Решение 2013/448/ЕС — Член 4 — Приложение II — Валидност — Определяне на продуктовия показател за течни черни метали — Решение 2011/278/ЕС — Приложение I — Валидност — Член 3, буква в) — Член 7 — Член 10, параграфи 1—3 и 8 — Приложение IV — Безплатно разпределяне на квоти за консумацията и за подаването на топлинна енергия — Измерима топлинна енергия, подавана към частни жилища — Забрана за двойно отчитане на емисии и за дублирано разпределяне на квоти)

7

2016/C 402/10

Дело C-182/15: Решение на Съда (голям състав) от 6 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Augstākā tiesa — Латвия) — производство по дело относно екстрадиция на Aleksei Petruhhin (Преюдициално запитване — Гражданство на Европейския съюз — Екстрадиция към трета държава на гражданин на държава членка, който упражнява правото си на свободно движение — Приложно поле на правото на Съюза — Защита на гражданите на държава членка срещу екстрадиция — Липса на защита на гражданите на другите държави членки — Ограничение на свободата на движение — Обосноваване с оглед предотвратяване на безнаказаността — Пропорционалност — Проверка на гаранциите, предвидени в член 19 от Хартата на основните права на Европейския съюз)

9

2016/C 402/11

Дело C-225/15: Решение на Съда (втори състав) от 8 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Reggio Calabria, Италия) — наказателно производство срещу Domenico Politanò (Преюдициално запитване — Член 49 ДФЕС — Свобода на установяване — Хазартни игри — Ограничения — Императивни съображения от общ интерес — Пропорционалност — Обществени поръчки — Условия за участие в тръжната процедура и оценка на икономическото и финансово състояние — Изключване на оферента поради непредставяне на удостоверения за икономическото и финансово състояние, издадени от две банкови институции — Директива 2004/18/ЕО — Член 47 — Приложимост)

9

2016/C 402/12

Дело C-310/15: Решение на Съда (осми състав) от 7 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, правоприемник на Sony France SA (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Нелоялни търговски практики — Директива 2005/29/ЕО — Членове 5 и 7 — Свързана оферта — Продажба на компютър, оборудван с предварително инсталиран софтуер — Съществена информация относно цената — Заблуждаващо бездействие — Невъзможност за потребителя да получи същия модел компютър без инсталиран софтуер)

10

2016/C 402/13

Дело C-459/15 P: Решение на Съда (девети състав) от 8 септември 2016 г. — Iranian Offshore Engineering & Construction Co./Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Ограничителни мерки срещу Ислямска република Иран — Списък на лицата и образуванията, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват — Логистична подкрепа за иранското правителство — Включване на името на жалбоподателя)

11

2016/C 402/14

Дело C-461/15: Решение на Съда (шести състав) от 8 септември 2016 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — E.ON Kraftwerke GmbH/Федерална република Германия (Преюдициално запитване — Околна среда — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз — Директива 2003/87/ЕО — Хармонизирано безплатно разпределяне на квоти за емисии — Решение 2011/278/ЕС — Промени в разпределението — Член 24, параграф 1 — Задължение на оператора на инсталацията за предоставяне на информация — Обхват)

11

2016/C 402/15

Дело C-294/16 PPU: Решение на Съда (четвърти състав) от 28 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Полша) — JZ/Prokuratura Rejonowa Łódź — Śródmieście (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 26, параграф 1 — Европейска заповед за арест — Последици от предаването — Приспадане на срока на задържане в изпълняващата държава членка — Понятие „задържане“ — Ограничаващи свободата мерки, различни от настаняване в затвор — Домашен арест, съчетан с носене на електронна гривна — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 6 и 49)

12

2016/C 402/16

Дело C-328/16: Иск, предявен на 1 юни 2016 г. — Европейска комисия/Република Гърция

13

2016/C 402/17

Дело C-376/16 P: Жалба, подадена на 7 юли 2016 г. от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 27 април 2016 г. по дело T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

14

2016/C 402/18

Дело C-393/16: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 14 юли 2016 г. — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Дело C-425/16: Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 1 август 2016 г. — Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Дело C-431/16: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Испания), постъпило на 2 август 2016 г. — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) и Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

Дело C-462/16: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 17 август 2016 г. — Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Дело C-464/16 P: Жалба, подадена на 18 август 2016 г. от Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) срещу определението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 20 юли 2016 г. по дело T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Европейска комисия

20

2016/C 402/23

Дело C-465/16 P: Жалба, подадена на 20 август 2016 г. от Съвет на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 9 юни 2016 г. по дело T-276/13, Growth Energy and Renewable Fuels Association/Съвет на Европейския съюз

21

2016/C 402/24

Дело C-466/16 P: Жалба, подадена на 20 август 2016 г. от Съвет на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 9 юни 2016 г. по дело T-277/13, Marquis Energy LLC/Съвет на Европейския съюз

22

 

Общ съд

2016/C 402/25

Дело T-220/13: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Scuola Elementare Maria Montessori/Комисия (Държавни помощи — Общински данък върху недвижимото имущество — Освобождаване, предоставено на нестопанските субекти, които извършват специфични дейности — Консолидирана редакция на Закона за данъка върху доходите — Освобождаване от еднократния общински данък — Решение, което отчасти констатира липсата на държавна помощ, и отчасти обявява помощта за несъвместима с вътрешния пазар — Жалба за отмяна — Подзаконов акт, който не включва мерки за изпълнение — Пряко засягане — Допустимост — Абсолютна невъзможност за възстановяване — Член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999 — Задължение за мотивиране)

25

2016/C 402/26

Дело T-392/13: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — La Ferla/Комисия и ECHA (REACH — Такса за регистрацията на вещество — Намаление за микро-, малки и средни предприятия — Грешка в декларацията за размера на предприятието — Препоръка 2003/361/ЕО — Решение за налагане на административна такса — Искане на информация — Правомощия на ECHA — Пропорционалност)

25

2016/C 402/27

Дело T-472/13: Решение на Общия съд от 8 септември 2016 г. — Lundbeck/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на антидепресантните лекарствени продукти, съдържащи активната фармацевтична съставка циталопрам — Понятие „ограничаване на конкуренцията с оглед на целта“ — Потенциална конкуренция — Генерични лекарствени продукти — Пречки за навлизане на пазара поради наличието на патенти — Споразумения, сключени между притежателя на патенти и предприятия, извършващи дейност с генерични лекарствени продукти — Член 101, параграфи 1 и 3 ДФЕС — Грешки при прилагане на правото и в преценката — Задължение за мотивиране — Право на защита — Правна сигурност — Глоби)

26

2016/C 402/28

Дело T-620/13: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Marchi Industriale/ECHA (REACH — Такса за регистрацията на вещество — Намаление, предвидено за микро-, малки и средни предприятия — Грешка в декларацията относно размера на предприятието — Препоръка 2003/361/ЕО — Решение за налагане на административна такса — Определяне на размера на предприятието — Правомощия на Европейската агенция по химикалите (ЕСНА) — Задължение за мотивиране)

27

2016/C 402/29

Дело T-695/13: Решение на Общия съд от 13 септември 2016 г. — ENAC/INEA (Финансова помощ — Проекти от общ интерес в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи — Реализиране на проучване за интермодалното развитие на летището в Бергамо — Orio al Serio — Определяне на окончателния размер на финансовата помощ — Недопустими разходи — Грешка при прилагане на правото — Задължение за мотивиране)

27

2016/C 402/30

Дело T-80/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. PT Musim Mas/Съвет (Дъмпинг — Внос на биодизел с произход от Индонезия — Окончателно събиране на временното антидъмпингово мито — Окончателно антидъмпингово мито — Право на защита — Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Нормална стойност — Производствени разходи)

28

2016/C 402/31

Дело T-111/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Unitec Bio/Съвет (Дъмпинг — Внос на биодизел с произход от Аржентина — Окончателно антидъмпингово мито — Жалба за отмяна — Пряко засягане — Лично засягане — Допустимост — Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Нормална стойност — Производствени разходи)

29

2016/C 402/32

Дела T-112/14 — T-116/14 и T-119/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Molinos Río de la Plata и др./Съвет (Дъмпинг — Внос на биодизел с произход от Аржентина — Окончателно антидъмпингово мито — Жалба за отмяна — Професионално сдружение — Пряко засягане — Лично засягане — Допустимост — Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Нормална стойност — Производствени разходи)

30

2016/C 402/33

Дело T-117/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Cargill/Съвет (Дъмпинг — Внос на биодизел с произход от Аржентина — Окончателно антидъмпингово мито — Жалба за отмяна — Пряко засягане — Лично засягане — Допустимост — Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Нормална стойност — Производствена цена)

31

2016/C 402/34

Дело T-118/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — LDC Argentina/Съвет (Дъмпинг — Внос на биодизел с произход от Аржентина — Окончателно антидъмпингово мито — Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Нормална стойност — Производствена цена)

31

2016/C 402/35

Дело T-120/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — PT Ciliandra Perkasa/Съвет (Дъмпинг — Внос на биодизел с произход от Индонезия — Окончателно антидъмпингово мито — Член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Нормална стойност — Производствени разходи)

32

2016/C 402/36

Дело T-139/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — PT Wilmar Bioenergi Indonesia и PT Wilmar Nabati Indonesia/Съвет (Дъмпинг — Внос на биодизел с произход от Индонезия — Окончателни антидъмпингови мита — Член 2, параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Нормална стойност — Производствени разходи)

33

2016/C 402/37

Дело T-340/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Klyuyev/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси — Включване на името на жалбоподателя — Право на защита — Задължение за мотивиране — Правно основание — Право на ефективна съдебна защита — Неспазване на критериите за включване в списъка — Явна грешка в преценката — Право на собственост — Право на добро име)

34

2016/C 402/38

Дело T-346/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Yanukovych/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси — Включване на името на жалбоподателя — Право на защита — Задължение за мотивиране — Правно основание — Право на ефективна съдебна защита — Злоупотреба с власт — Неспазване на критериите за включване в списъка — Явна грешка в преценката — Право на собственост)

35

2016/C 402/39

Дело T-348/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Yanukovych/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси — Включване на името на жалбоподателя — Задължение за мотивиране — Правно основание — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Злоупотреба с власт — Неспазване на критериите за включване в списъка — Явна грешка в преценката — Право на собственост)

36

2016/C 402/40

Дело T-386/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — FIH Holding и FIH Erhvervsbank/Комисия (Държавни помощи — Банков сектор — Помощ, предоставена на датската банка FIH чрез прехвърляне на обезценените ѝ активи на ново дъщерно дружество и последващото им обратно изкупуване от датския орган, отговарящ за осигуряването на финансовата стабилност — Държавни помощи в полза на банки в период на криза — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар — Понятие за помощ — Критерий за частния инвеститор — Критерий за частния кредитор — Изчисляване на размера на помощта — Задължение за мотивиране)

37

2016/C 402/41

Дело T-481/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/EIT (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Доставка на услуги за развитие на платформа за управление на информацията и знанията — Услуги за разработване на софтуер и за поддръжка на наличието и ефикасността на информационните услуги — Отказ за класиране на първо място на офертата на оферент — Критерии за подбор — Критерии за възлагане — Задължение за мотивиране — Явни грешки в преценката — Достъп до документи — Извъндоговорна отговорност)

37

2016/C 402/42

Дело T-698/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Външни услуги по разработване, проучване и поддръжка на информационни системи (ESP DESIS III) — Класиране на оферент в процедурата съгласно механизма за възлагане на поръчката по реда на класиране на кандидатите — Задължение за мотивиране — Оферти с необичайно ниска стойност — Принцип на свободна конкуренция — Извъндоговорна отговорност)

38

2016/C 402/43

Дело T-710/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Herbert Smith Freehills/Съвет (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи относно предварителните дискусии във връзка с приемането на Директивата за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия — Отказ за предоставяне на достъп — Изключение, отнасящо се до защитата на правните становища — Право на защита — По-висш обществен интерес)

39

2016/C 402/44

Дело T-800/14: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Philip Morris/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, изготвени по време на подготвителните работи за приемането на Директивата за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия — Отказ за предоставяне на достъп — Изключение, отнасящо се до защитата на правните становища — Изключение, отнасящо се до защитата на процеса на вземане на решения — Право на защита — По-висш обществен интерес)

39

2016/C 402/45

Дело T-51/15: Решение на Общия съд от 20 септември 2016 г. — PAN Europe/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Регламент (ЕО) № 1367/2006 — Документи, свързани с нарушителите на функциите на ендокринната система — Частичен отказ на достъп — Изключение, свързано със защитата на процеса на вземане на решение — Член 4, параграф 3 от Регламент № 1049/2001)

40

2016/C 402/46

Дело T-91/15: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — AEDEC/Комисия (Научни изследвания и технологично развитие — Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ — Покани за представяне на предложения по работните програми за 2014 и 2015 година — Решение на Комисията, с което тя обявява представеното от жалбоподателя предложение за недопустимо — Задължение за мотивиране — Право на защита — Пропорционалност — Прозрачност — Явна грешка в преценката)

41

2016/C 402/47

Дело T-359/15: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Arrom Conseil/EUIPO — Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Roméo has a Gun by Romano Ricci“ — По-рани словни марки на Европейския съюз „NINA RICCI“ и „RICCI“ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки — Увреждане на репутацията — Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009)

41

2016/C 402/48

Дело T-485/15: Решение на Общия съд от 20 септември 2016 г. — Alsharghawi/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки с оглед на положението в Либия — Замразяване на средства — Списък на лицата, за които се прилагат ограничения за влизане и за транзитно преминаване през територията на Европейския съюз — Бивш началник на кабинета на Муамар Кадафи — Избор на правното основание — Задължение за мотивиране — Право на защита — Презумпция за невиновност — Пропорционалност — Свобода на придвижване — Право на собственост — Задължение за обосноваване на мярката)

42

2016/C 402/49

Дело T-565/15: Решение на Общия съд от 20 септември 2016 г. — Excalibur City/EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „MERLIN’S KINDERWELT“ — По-ранна национална словна марка „KINDER“ — Относително основание за отказ — Липса на сходство между знаците — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

42

2016/C 402/50

Дело T-566/15: Решение на Общия съд от 20 септември 2016 г. — Excalibur City/EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „MERLIN’S KINDERWELT“ — По-ранна национална словна марка „KINDER“ — Относително основание за отказ — Липса на сходство между знаците — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

43

2016/C 402/51

Дело T-633/15: Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — JT International/EUIPO — Habanos (PUSH) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „PUSH“ — По-ранни фигуративни и словни национални марки и марки на Бенелюкс „PUNCH“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Идентичност на стоките — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

44

2016/C 402/52

Дело T-384/15: Определение на Общия съд от 13 септември 2016 г. — EDF Luminus/Парламент (Арбитражна клауза — Договор за доставка на електроенергия CNT(2009) № 137 — Заплащане от Парламента на местната такса, която ищецът плаща на регион Брюксел-столица и чийто размер е определен въз основа на предоставената на Парламента мощност — Липса на договорно задължение — Липса на задължение, предвидено в разпоредбите на приложимото национално право)

44

2016/C 402/53

Дело T-511/15: Определение на Общия съд от 30 август 2016 г. — Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS) (Марка на Европейския съюз — Оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за произнасяне)

45

2016/C 402/54

Дело T-544/15: Определение на Общия съд от 13 септември 2016 г. — Terna/Комисия (Жалба за отмяна — Проекти от общ интерес за Съюза — Финансова помощ на Съюза по два проекта в областта на трансевропейските енергийни мрежи — Намаляване вследствие на одит на първоначално отпуснатата финансова помощ — Подготвителен акт — Необжалваем акт — Недопустимост)

46

2016/C 402/55

Дело T-584/15: Определение на Общия съд от 14 септември 2016 г. — POA/Комисия (Жалба за отмяна — Заявление за регистрация на защитено наименование за произход („Halloumi“ или „Hellim“) — Решение за публикуване в Официален вестник, серия C, на заявление за регистрация на защитено наименование за произход съгласно член 50, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 — Подготвителен акт — Акт, неподлежащ на обжалване — Недопустимост)

46

2016/C 402/56

Дело T-366/16: Иск, предявен на 12 юли 2016 г. — Gaki/Европол

47

2016/C 402/57

Дело T-476/16: Жалба, подадена на 25 август 2016 г. — Adama Agriculture и Adama France/Комисия

48

2016/C 402/58

Дело T-477/16: Иск, предявен на 26 август 2016 г. — Epsilon International/Комисия

49

2016/C 402/59

Дело T-480/16: Жалба, подадена на 30 август 2016 г. — Lidl Stiftung/EUIPO — Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Дело T-620/16: Жалба, подадена на 30 август 2016 г. — The Logistical Approach/EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Дело T-625/16: Жалба, подадена на 2 септември 2016 г. — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

51

2016/C 402/62

Дело T-629/16: Жалба, подадена на 1 септември 2016 г. — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Емблема с две паралелни ивици върху обувка)

53

2016/C 402/63

Дело T-630/16: Жалба, подадена на 5 септември 2016 г. — Dehtochema Bitumat/Европейска агенция по химикали

53

2016/C 402/64

Дело T-644/16: Жалба, подадена на 9 септември 2016 г. — ClientEarth/Комисия

54

2016/C 402/65

Дело T-645/16: Жалба, подадена на 7 септември 2016 г. — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/ЕСП

55

2016/C 402/66

Дело T-648/16: Жалба, подадена на 13 септември 2016 г. — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Захариева (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Дело T-649/16: Жалба, подадена на 12 септември 2016 г. — Bernaldo de Quirós/Комисия

57

2016/C 402/68

Дело T-650/16: Жалба, подадена на 7 септември 2016 г. — LG Electronics/EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Дело T-656/16: Жалба, подадена на 12 септември 2016 г. — PM/ECHA

58

2016/C 402/70

Дело T-659/16: Жалба, подадена на 16 септември 2016 г. — LG Electronics/EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Дело T-661/16: Жалба, подадена на 19 септември 2016 г. — Credito Fondiario/ЕСП

59

2016/C 402/72

Дело T-665/16: Жалба, подадена на 16 септември 2016 г. — Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

61


BG

 

Top