EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:264:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 264, 20 юли 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 264

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
20 юли 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

516-а пленарна сесия на ЕИСК, 27 и 28 април 2016 г.

2016/C 264/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Новата стратегия на ЕС за външната политика и политиката на сигурност“ (становище по собствена инициатива)

1

2016/C 264/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „По-справедлива трудова мобилност в ЕС“ (проучвателно становище)

11

2016/C 264/03

Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно „Интеграция на бежанците в ЕС“ (проучвателно становище)

19

2016/C 264/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Външното измерение на енергийната политика на ЕС“

28


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

516-а пленарна сесия на ЕИСК, 27 и 28 април 2016 г.

2016/C 264/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга относно финансовите услуги на дребно – Повече продукти, по-голям избор и по-добри възможности за потребителите и предприятията“ [COM(2015) 630 final]

35

2016/C 264/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Към модерна и по-европейска рамка за авторското право“ [COM(2015) 626 final]

51

2016/C 264/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание“ [COM(2015) 634 final – 2015/0287 (COD)] и „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние“ [COM(2015) 635 final – 2015/0288 (COD)]

57

2016/C 264/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно правилата за обществените поръчки във връзка с настоящата криза в областта на убежището“ [COM(2015) 454 final]

73

2016/C 264/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие“ [COM(2015) 750 final – 2015/0269 (COD)]

77

2016/C 264/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст)“ [COM(2015) 616 final – 2015/0283 (COD)]

82

2016/C 264/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар“ [COM(2015) 627 final – 2015/0284 (COD)]

86

2016/C 264/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки“ [COM(2015) 648 final — 2015/0295 (COD)]

91

2016/C 264/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане“ [COM(2016) 25 final – 2016/0010 (CNS)] и „Предложение за директива на Съвета за определяне на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар“ [COM(2016) 26 final – 2016/0011 (CNS)]

93

2016/C 264/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ — [COM(2015) 614 final] — „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки“ — [COM(2015) 596 final — 2015/0276 (COD)] — „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците“ — [COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)] — „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци“ — [COM(2015) 594 final — 2015/0274 (COD)] и относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ — [COM(2015) 593 final — 2015/0272 (COD)]

98

2016/C 264/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави“ [COM(2016) 34 final – 2012/0060 (COD)]

110

2016/C 264/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка – Състояние на енергийния съюз 2015 година“ [COM(2015) 572 final]

117

2016/C 264/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Търговията – за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ [COM(2015) 497 final]

123

2016/C 264/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки“ [COM(2016) 71 final – 2016/43 (NLE)]

134


BG

 

Top