Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:243:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 243, 4 юли 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 243

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
4 юли 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2016/C 243/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

Общ съд

2016/C 243/02

Разпределение на съдиите по състави

2


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2016/C 243/03

Дело C-128/14: Решение на Съда (първи състав) от 28 април 2016 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Staatssecretaris van Financiën/Het Oudeland Beheer BV (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — ДДС — Облагаеми сделки — Употреба за нуждите на икономическата дейност на стоки, придобити „в рамките на икономическата дейност“ — Третиране като възмездна доставка — Данъчна основа)

5

2016/C 243/04

Съединени дела C-191/14, С-192/14, С-295/14, С-389/14 и С-391/14—С-393/14: Решение на Съда (втори състав) от 28 април 2016 г. (преюдициални запитвания от Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, Raad van State, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Австрия, Нидерландия, Италия) — Borealis Polyolefine GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-191/14), OMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-192/14), DOW Benelux BV и др./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (C-295/14), Esso Italiana Srl, Eni SpA, Linde Gas Italia Srl/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-389/14), Api Raffineria di Ancona SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-391/14), Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-392/14), Dalmine SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-393/14) (Преюдициално запитване — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Европейския съюз — Директива 2003/87/ЕО — Член 10а, параграф 5 — Метод на разпределение на квоти — Безплатно разпределение на квоти — Метод на изчисление на единния коефициент за междусекторна корекция — Решение 2011/278/ЕС — Член 15, параграф 3 — Решение 2013/448/ЕС — Член 4 — Приложение II — Валидност)

6

2016/C 243/05

Дело C-346/14: Решение на Съда (първи състав) от 4 май 2016 г. — Европейска комисия/Република Австрия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 4, параграф 3 ДЕС — Член 288 ДФЕС — Директива 2000/60/ЕО — Политика за водите на Съюза — Член 4, параграф 1 — Предпазване от влошаване на състоянието на повърхностните води — Член 4, параграф 7 — Изключение от забраната за влошаване на състоянието — Преимуществен обществен интерес — Разрешение за изграждане на водноелектрическа централа на река Шварце Зулм (Австрия) — Влошаване на състоянието на водата)

8

2016/C 243/06

Дело C-358/14: Решение на Съда (втори състав) от 4 май 2016 г. — Република Полша/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Сближаване на законодателствата — Директива 2014/40/ЕС — Член 2, точка 25, член 6, параграф 2, буква б), член 7, параграфи 1—5, параграф 7, първо изречение и параграфи 12—14, както и член 13, параграф 1, буква в) — Валидност — Производство, представяне и продажба на тютюневи изделия — Забрана за пускане на пазара на тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества — Тютюневи изделия, съдържащи ментол — Правно основание — Член 114 ДФЕС — Принцип на пропорционалност — Принцип на субсидиарност)

8

2016/C 243/07

Дело C-477/14: Решение на Съда (втори състав) от 4 май 2016 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — Pillbox 38 (UK) Ltd/Secretary of State for Health (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Директива 2014/40/ЕС — Член 20 — Електронни цигари и контейнери за многократно пълнене — Валидност — Принцип на равно третиране — Принципи на пропорционалност и правна сигурност — Принцип на субсидиарност — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 16 и 17)

9

2016/C 243/08

Дело C-520/14: Решение на Съда (пети състав) от 12 май 2016 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden - Нидерландия) — Gemeente Borsele/Staatssecretaris van Financiën, Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Borsele (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 2, параграф 1, буква в) и член 9, параграф 1 — Данъчнозадължени лица — Икономически дейности — Понятие — Училищен превоз)

10

2016/C 243/09

Дело C-528/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 27 април 2016 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — X/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Регламент (ЕО) № 1186/2009 — Член 3 — Освобождаване от вносни мита — Лично имущество — Преместване на мястото на пребиваване от трета страна в държава членка — Понятието „обичайно място на пребиваване“ — Невъзможност едно лице да има обичайно място на пребиваване едновременно в държава членка и в трета страна — Критерии за определяне на обичайното място на пребиваване)

10

2016/C 243/10

Съединени дела C-532/14 и C-533/14: Решение на Съда (първи състав) от 12 май 2016 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Toorank Productions BV/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Тарифна позиция 2206 — Тарифна позиция 2208 — Алкохолни напитки, получени чрез ферментация, последвана от пречистване — Прибавяне на добавки към алкохолните напитки, получени чрез ферментация, последвана от пречистване — Напитки, изгубили свойствата на напитки от тарифна позиция 2206)

11

2016/C 243/11

Дело C-547/14: Решение на Съда (втори състав) от 4 май 2016 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — The Queen, по искане на Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for Health (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Директива 2014/40/ЕС — Членове 7 и 18 и член 24, параграфи 2 и 3 — Член 8, параграф 3, член 9, параграф 3, член 10, параграф 1, букви a), в) и ж) и членове 13 и 14 — Производство, представяне и продажба на тютюневи изделия — Валидност — Правно основание — Член 114 ДФЕС — Принцип на пропорционалност — Принцип на субсидиарност — Основни права на Съюза — Свобода на изразяване — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 11)

12

2016/C 243/12

Дело C-233/15: Решение на Съда (осми състав) от 28 април 2016 г. (преюдициално запитване от Administratīvā apgabaltiesa — Латвия) — SIA „Oniors Bio“/Valsts ieņēmumu dienests (Преюдициално запитване — Регламент (ЕИО) № 2658/87 — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Подпозиции 1517 90 91 и 1518 00 31 — Течна непреработена нелетлива растителна смес, състояща се от рапично масло (88 %) и слънчогледово масло (12 %))

13

2016/C 243/13

Дело C-358/15 P: Решение на Съда (втори състав) от 12 май 2016 г. — Bank of Industry and Mine/Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Ограничителни мерки, взети срещу Иран — Списък на лицата и образуванията, чиито финансови средства и икономически ресурси са замразени — Регламент за изпълнение (ЕС) № 945/2012 — Правно основание — Критерий, изведен от материалната, логистична или финансова подкрепа на правителството на Иран — Част от печалбата на държавно дружество, изплащана на иранската държава)

14

2016/C 243/14

Дело C-384/14: Определение на Съда (десети състав) от 28 април 2016 г. (преюдициално запитване от Primera Instancia no 44 de Barcelona – Испания) — Alta Realitat SL/Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански или търговски дела — Връчване на съдебни и извънсъдебни документи — Регламент (ЕО) № 1393/2007 — Член 8 — Липса на превод на документа — Отказ от приемане на документ — Езикови познания на адресата на документа — Контрол от съда, сезиран в предаващата държава членка)

14

2016/C 243/15

Дело C-607/15 P: Жалба, подадена на 18 ноември 2016 г. от Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 10 септември 2015 г. по дело T-453/14, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság/Европейски парламент

15

2016/C 243/16

Дело C-146/16: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 14 март 2016 г. — Verband Sozialer Wettbewerb e.V./DHL Paket GmbH

15

2016/C 243/17

Дело C-186/16: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Oradea (Румъния), постъпило на 1 април 2016 г. — Ruxandra Paula Andriciuc и др./Banca Românească SA

16

2016/C 243/18

Дело C-215/16: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Испания), постъпило на 18 април 2016 г. — Elecdey Carcelén S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

17

2016/C 243/19

Дело C-216/16: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Испания), постъпило на 18 април 2016 г. — Energías Eólicas de Cuenca S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

18

2016/C 243/20

Дело C-220/16: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Испания), постъпило на 20 април 2016 г. — Iberenova Promociones S.A.U./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

19

2016/C 243/21

Дело C-221/16: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Испания), постъпило на 20 април 2016 г. — Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

20

2016/C 243/22

Дело C-222/16: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 20 април 2016 година – „МИП-ТС“ ООД/Началник на Митница Варна

21

2016/C 243/23

Дело C-224/16: Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 20 април 2016 година – Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ)/Началник на Митница Бургас като правоприемник на Митница Свиленград

22

2016/C 243/24

Дело C-251/16: Преюдициално запитване от Supreme Court (Ирландия), постъпило на 2 май 2016 г. — Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston/T. G. Brosman

23

2016/C 243/25

Дело C-263/16 P: Жалба, подадена на 12 май 2016 г. от Schenker Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 29 февруари 2016 г. по дело T-265/12, Schenker Ltd/Европейска комисия

24

2016/C 243/26

Дело C-264/16 P: Жалба, подадена на 12 май 2016 г. от Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 29 февруари 2016 г. по дело T-267/12, Deutsche Bahn AG и др./Европейска комисия

25

2016/C 243/27

Дело C-271/16 P: Жалба, подадена на 13 май 2016 г. от Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 29 февруари 2016 г. по дело T-270/12, Panalpina World Transport (Holding) Ltd и др./Европейска комисия

27

 

Общ съд

2016/C 243/28

Съединени дела T-423/13 и Т-64/14: Решение на Общия съд от 24 май 2016 г. — Good Luck Shipping/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу определени физически лица и образувания за предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие в Иран — Замразяване на средства — Грешка при прилагане на правото — Правно основание — Грешка в преценката — Липса на доказателства)

28

2016/C 243/29

Дело T-226/14: Решение на Общия съд от 25 май 2016 г. — Комисия/McCarron Poultry (Арбитражна клауза — Пета рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (1998—2002 г.) — Договор в областта „Енергия, околна среда и устойчиво развитие“ — Разваляне на договора — Възстановяване на част от авансово изплатените суми — Лихви за забава — Производство, проведено в отсъствието на ответника)

29

2016/C 243/30

Дело T-753/14: Решение на Общия съд от 25 май 2016 г. — Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „ocean beach club ibiza“ — По-ранни национални фигуративна и словна марки „ocean drive Ibiza-hotel“ и „OCEAN THE GROUP“ — Отмяна на по-ранната марка, служеща като основание на обжалваното решение — Липса на основание за произнасяне)

29

2016/C 243/31

Дело T-5/15: Решение на Общия съд от 25 май 2016 г. — Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „ocean beach club ibiza“ — По-ранни национални фигуративни марки „OC ocean club“ и „OC ocean club Ibiza“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

30

2016/C 243/32

Дело T-6/15: Решение на Общия съд от 25 май 2016 г. — Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „ocean ibiza“ — По-ранни национални фигуративни марки „OC ocean club“ и „OC ocean club Ibiza“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

31

2016/C 243/33

Дело T-126/15: Решение на Общия съд от 24 май 2016 г. — El Corte Inglés/EUIPO – Grup Supeco Maxor (Supeco) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Supeco“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „SUPER COR“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Обхват на разглеждането, извършено от апелативния състав — Стоки и услуги, на които се основава възражението — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Правило 15, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Съобщение № 2/12)

31

2016/C 243/34

Съединени дела T-422/15 и T-423/15: Решение на Общия съд от 26 май 2016 г. — U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна и словна марка на Европейския съюз „THE DINING EXPERIENCE“ — Относително основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009)

32

2016/C 243/35

Дело T-376/15: Жалба, подадена на 28 април 2016 г. — KK/EASME

33

2016/C 243/36

Дело T-5/16: Жалба, подадена на 4 януари 2016 г. — Gregis/EUIPO — DM9 Automobili (ATS)

33

2016/C 243/37

Дело T-167/16: Жалба, подадена на 19 април 2016 г. — Полша/Комисия

34

2016/C 243/38

Дело T-170/16: Жалба, подадена на 19 април 2016 г. — Guardian Glass España, Central Vidriera/Комисия

35

2016/C 243/39

Дело T-185/16: Жалба, подадена на 25 април 2016 г. — Make up for ever/EUIPO — L’Oréal (MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL)

36

2016/C 243/40

Дело T-187/16: Жалба, подадена на 22 април 2016 г. — Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik/EUIPO – Viña y Bodega Botalcura (LITU)

37

2016/C 243/41

Дело T-197/16: Жалба, подадена на 22 април 2016 г. — Andrea Incontri/EUIPO — HigicoL (ANDREA INCONTRI)

38

2016/C 243/42

Дело T-208/16: Жалба, подадена на 29 април 2016 г. — Ranocchia/ERCEA

38

2016/C 243/43

Дело T-210/16: Жалба, подадена на 5 май 2016 г. — Lukash/Съвет

39

2016/C 243/44

Дело T-212/16: Жалба, подадена на 9 май 2016 г. — El Corte Inglés/EUIPO — Elho Business & Sport (FRee STyLe)

40

2016/C 243/45

Дело T-213/16: Жалба, подадена на 9 май 2016 г. — El Corte Inglés/EUIPO — Elho Business & Sport (FREE STYLE)

41

2016/C 243/46

Дело T-216/16: Жалба, подадена на 11 май 2016 г. — Vignerons de la Méditerranée/EUIPO — Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE)

42

2016/C 243/47

Дело T-227/16: Жалба, подадена на 10 май 2016 — Haverkamp/EUIPO - Sissel (Fußmatte)

43

2016/C 243/48

Дело T-228/16: Жалба, подадена на 10 май 2016 г. — Haverkamp/EUIPO — Sissel (Релефен мотив на каменист плаж)

43

2016/C 243/49

Дело T-232/16 P: Жалба, подадена на 12 май 2016 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено на 2 март 2016 г. от Съда на публичната служба по дело F-3/15, Frieberger и Vallin/Комисия

44

2016/C 243/50

Дело T-233/16 P: Жалба, подадена на 12 май 2016 г. от José Luis Ruiz Molina срещу решението, постановено на 2 март 2016 г. от Съда на публичната служба по дело F-60/15, Ruiz Molina/СХВП

45

2016/C 243/51

Дело T-234/16: Жалба, подадена на 9 май 2016 г. — Meissen Keramik/EUIPO – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Майсен)

46

2016/C 243/52

Дело T-236/16: Жалба, подадена на 10 май 2016 г. — Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl)

46

2016/C 243/53

Дело T-239/16: Жалба, подадена на 12 май 2016 г. — Polskie Zdroje/EUIPO (perlage)

47

2016/C 243/54

Дело T-243/16: Жалба, подадена на 18 май 2016 г. — Freddo/EUIPO – Freddo Freddo („Freggo“)

48

2016/C 243/55

Дело T-244/16: Жалба, подадена на 13 май 2016 г. — Янукович/Съвет

49

2016/C 243/56

Дело T-245/16: Жалба, подадена на 13 май 2016 г. — Янукович/Съвет

50

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2016/C 243/57

Дело F-19/16: Жалба, подадена на 5 април 2016 г. — ZZ/ЕИБ

52


BG

 

Top