Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:211:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 211, 13 юни 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 211

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
13 юни 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2016/C 211/1

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2016/C 211/2

Дело C-200/13 P: Решение на Съда (пети състав) от 21 април 2016 г. — Съвет на Европейския съюз/Bank Saderat Iran, Европейска комисия (Обжалване — Обща външна политика и политика на сигурност — Борба срещу разпространението на ядрено оръжие — Ограничителни мерки срещу Ислямска република Иран — Замразяване на финансовите средства на иранска банка — Задължение за мотивиране — Производство за приемане на акта — Явна грешка в преценката)

2

2016/C 211/3

Дело C-366/13: Решение на Съда (първи състав) от 20 април 2016 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Profit Investment SIM SpA, в ликвидация/Stefano Ossi и др. (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Понятие за противоречащи си съдебни решения — Искове, които нямат един и същ предмет и са насочени срещу множество ответници с местоживеене в различни държави членки — Условия за пророгация на компетентност — Клауза, с която се възлага компетентност — Понятие за дела, свързани с договор — Проверка за липса на валидно договорно отношение)

3

2016/C 211/4

Дело C-689/13: Решение на Съда (голям състав) от 5 април 2016 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana — Италия) — Puligienica Facility Esco SpA (PFE)/Airgest SpA (Преюдициално запитване — Обществени поръчки за услуги — Директива 89/665/ЕИО — Член 1, параграфи 1 и 3 — Производства по обжалване — Жалба за отмяна на решението за възлагане на обществена поръчка, подадена от оферент, чиято оферта е била отхвърлена — Насрещна жалба от избрания за изпълнител оферент — Изведено в националната съдебна практика правило, съгласно което трябва първо да се разгледа насрещната жалба и ако тя е основателна, главната жалба да се обяви за недопустима, без да се разглежда по същество — Съвместимост с правото на Съюза — Член 267 ДФЕС — Принцип за предимство на правото на Съюза — Правен принцип, прогласен с решение на пленума на върховния административен съд на държава членка — Национална правна уредба, съгласно която това решение е задължително за съставите на този съд — Задължение на състава, сезиран с въпрос от правото на Съюза, при несъгласие с решението на пленума да препрати този въпрос на последния — Право или задължение на състава да отправи преюдициално запитване до Съда)

4

2016/C 211/5

Дело C-131/14: Решение на Съда (втори състав) от 14 април 2016 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno (Преюдициално запитване — Селско стопанство — Обща организация на пазарите — Регламент (ЕО) № 565/2002 — Член 3, параграф 3 — Тарифна квота — Чесън с произход от Аржентина — Вносни лицензии — Непрехвърлимост на правата, произтичащи от вносните лицензии — Заобикаляне — Злоупотреба с право — Условия — Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 — Член 4, параграф 3)

5

2016/C 211/6

Съединени дела C-186/14 P и C-193/14 P: Решение на Съда (втори състав) от 7 април 2016 г. — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. и др./Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия и Съвет на Европейския съюз/Италианска република и др. (Обжалване — Дъмпинг — Регламент (ЕО) № 384/96 — Член 3, параграфи 5, 7 и 9 — Член 6, параграф 1 — Регламент (ЕО) № 926/2009 — Внос на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Китай — Окончателно антидъмпингово мито — Установяване на опасност от причиняване на вреда — Вземане предвид на данни от времето след периода на разследване)

6

2016/C 211/7

Дело C-294/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 7 април 2016 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — ADM Hamburg AG/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Преюдициално запитване — Митнически съюз и обща митническа тарифа — Митнически кодекс на Общността — Тарифни преференции — Регламент (ЕИО) № 2454/93 — Член 74, параграф 1 — Продукти с произход от държава бенефициер — Транспорт — Пратки, състоящи се от смес от сурово палмистово масло с произход от няколко държави, бенефициери на същата тарифна преференция)

7

2016/C 211/8

Дело C-315/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 7 април 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Marchon Germany GmbH/Yvonne Karaszkiewicz (Преюдициално запитване — Самостоятелно заети търговски представители — Директива 86/653/ЕИО — Член 17, параграф 2 — Обезщетение за клиентела — Условия за предоставяне — Привличане на нови клиенти — Понятието „нови клиенти“ — Клиенти на принципала, купуващи за първи път стоките, чието пласиране е било поверено на търговския представител)

8

2016/C 211/9

Дело C-324/14: Решение на Съда (първи състав) от 7 април 2016 г. (преюдициално запитване от Krajowa Izba Odwoławcza — Полша) — Partner Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta (Преюдициално запитване — Обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Технически възможности и/или професионална квалификация на икономическите оператори — Член 48, параграф 3 — Предпоставки за разчитане на възможностите на други образувания — Ред и условия — Характер на връзките между оферента и другите образувания — Промяна в офертата — Отмяна и повторно провеждане на електронния търг — Директива 2014/24/ЕС)

8

2016/C 211/10

Дело C-377/14: Решение на Съда (трети състав) от 21 април 2016 г. (преюдициално запитване от Krajský soud v Praze — Чешка република) — Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová/FINWAY a.s. (Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Член 7 — Национални норми относно производството по несъстоятелност — Задължения по силата на договор за потребителски кредит — Средство за ефективна съдебна защита — Точка 1, буква д) от приложението — Неоснователно висок размер на неустойката — Директива 2008/48/ЕО — Член 3, буква л) — Общ размер на кредита — Точка I от приложение I — Размер на усвояването — Изчисляване на годишния процент на разходите — Член 10, параграф 2 — Задължение за информиране — Служебна проверка — Санкция)

10

2016/C 211/11

Съединени дела C-381/14 и C-385/14: Решение на Съда (първи състав) от 14 април 2016 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil, Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona — Испания) — Jorge Sales Sinués/Caixabank SA (C-381/14) и Youssouf Drame Ba/Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) (C-385/14) (Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Договори между продавачи или доставчици и потребители — Договори за ипотека — Клауза за долен праг — Преценка на клаузата с оглед на обявяването ѝ за недействителна — Производство по колективен иск — Иск за преустановяване на нарушение — Спиране на производството по индивидуален иск със същия предмет)

11

2016/C 211/12

Дело C-397/14: Решение на Съда (втори състав) от 14 април 2016 г. (преюдициално запитване от Sąd Najwyższy — Pologne) — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Преюдициално запитване — Eлектронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/22/ЕО — Член 28 — Негеографски номера — Достъп на крайните потребители, пребиваващи в държавата членка на оператора на услугите при използване на негеографски номера — Директива 2002/19/ЕО — Членове 5, 8 и 13 — Правомощия и отговорности на националните регулаторни органи във връзка с достъпа и взаимосвързаността — Налагане, промяна или оттегляне на задължения — Налагане на задължения на предприятията, контролиращи достъпа на крайните потребители — Ценови контрол — Предприятие, което не притежава значителна пазарна сила — Директива 2002/21/ЕО — Решаване на спорове между предприятия — Решение на националния регулаторен орган, определящо условията на сътрудничество и тарифите за услугите между предприятия)

11

2016/C 211/13

Дело C-441/14: Решение на Съда (голям състав) от 19 април 2016 г. (преюдициално запитване от Højesteret — Danemark) — Dansk Industri (DI), от името на Ajos A/S/Наследници на Karsten Eigil Rasmussen (Преюдициално запитване — Социална политика — Харта на основните права на Европейския съюз — Директива 2000/78/EО — Принцип за недопускане на дискриминация, основана на възраст — Национална правна уредба, противоречаща на дадена директива — Възможност за частноправен субект лице да ангажира отговорността на държавата за нарушение на правото на Съюза — Правен спор между частноправни субекти — Установяване на равновесие между различните права и принципи — Приниципи на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания — Роля на националния съд)

12

2016/C 211/14

Дело C-460/14: Решение на Съда (десети състав) от 7 април 2016 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (Преюдициално запитване — Застраховане на правни разноски — Директива 87/344/ЕИО — Член 4, параграф 1 — Свободен избор на адвокат от застрахованото лице — Съдебно или административно производство — Понятие — Разрешение, предоставено от публично образувание на работодател с оглед на прекратяването на трудов договор)

13

2016/C 211/15

Дело C-483/14: Решение на Съда (трети състав) от 7 април 2016 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group (Преюдициално запитване — Римска конвенция — Приложим закон — Презгранично сливане — Директива 78/855/ЕИО — Директива 2005/56/ЕО — Сливане чрез придобиване — Защита на кредиторите — Прехвърляне на всички активи и пасиви на придобиваното дружество към придобиващото дружество)

14

2016/C 211/16

Дело C-522/14: Решение на Съда (трети състав) от 14 април 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Sparkasse Allgäu/Finanzamt Kempten (Преюдициално запитване — Свобода на установяване — Член 49 ДФЕС — Правна уредба на държава членка, съгласно която кредитните институции са длъжни да информират данъчните органи за активите на починалите им клиенти за целите на събирането на данъка върху наследството — Прилагане на тази уредба по отношение на клонове, установени в друга държава членка, в която по принцип поради банковата тайна е забранено да се предоставя такава информация)

14

2016/C 211/17

Дело C-546/14: Решение на Съда (втори състав) от 7 април 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Udine — Италия) — производство, образувано по молба на Degano Trasporti Sas di Ferrucio Degano & C., в ликвидация (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — ДДС — Член 4, параграф 3 ДЕС — Директива 2006/112/ЕО — Неплатежоспособност — Производство за предпазен конкордат — Частично плащане на вземания за ДДС)

15

2016/C 211/18

Дело C-556/14 P: Решение на Съда (пети състав) от 7 април 2016 г. — Holcim (Romania) SA/Европейска комисия (Обжалване — Околна среда — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Европейския съюз — Директива 2003/87/ЕО — Членове 19 и 20 — Регламент (ЕО) №o2216/2004 — Член 10 — Система от регистри на операциите относно емисионните квоти — Виновна отговорност — Отказ на Комисията да разкрие информация и да забрани всички операции, свързани с откраднатите емисионни квоти — Невиновна отговорност)

16

2016/C 211/19

Дело C-558/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 април 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Испания) — Mimoun Khachab/Subdelegación del Gobierno en Álava (Преюдициално запитване — Директива 2003/86/ЕО — Член 7, параграф 1, буква в) — Събиране на семейството — Необходими условия за упражняване на правото на събиране на семейството — Стабилни, регулярни и достатъчни финансови ресурси — Национална правна уредба, която допуска прогнозна оценка на вероятността кандидатът за събиране на семейството да запази финансовите си ресурси — Съвместимост)

16

2016/C 211/20

Дело C-561/14: Решение на Съда (голям състав) от 12 април 2016 г. (преюдициално запитване от Østre Landsret — Дания) — Caner Genc/Integrationsministeriet (Преюдициално запитване — Споразумение за асоцииране ЕИО — Турция — Решение № 1/80 — Член 13 — Клауза „standstill“ — Събиране на семейството — Национална правна уредба, предвиждаща нови, по-строги условия за събиране на семейството за икономически неактивни членове на семейството на икономически активни турски граждани, пребиваващи и имащи право на пребиваване в разглежданата държава членка — Условие да е налице връзка, достатъчна за успешна интеграция)

17

2016/C 211/21

Дело C-572/14: Решение на Съда (първи състав) от 21 април 2016 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH/Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH, Amazon Media Sàrl (Преюдициално запитване — Регламент (EО) № 44/2001 — Компетентност по граждански и търговски дела — Член 5, точка 3 — Понятие за „дела относно деликт или квазиделикт“ — Директива 2001/29/EО — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество — Член 5, параграф 2, буква б) — Право на възпроизвеждане — Изключения и ограничения — Възпроизвеждане за лично ползване — Справедливо обезщетение — Неизплащане — Евентуално включване в приложното поле на член 5, точка 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001)

18

2016/C 211/22

Дело C-5/15: Решение на Съда (десети състав) от 7 април 2016 г. (преюдициално запитване от Gerechtshof Amsterdam — Нидерландия) — Gökhan Büyüktipi/Achmea Schadeverzekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand (Преюдициално запитване — Застраховане на правни разноски — Директива 87/344/ЕИО — Член 4, параграф 1 — Свободен избор на адвокат от застрахованото лице — Съдебно или административно производство — Понятие — Оспорване на отказ за разрешаване ползването на грижи)

18

2016/C 211/23

Дело C-100/15 P: Решение на Съда (шести състав) от 14 април 2016 г. — Netherlands Maritime Technology Association/Европейска комисия, Кралство Испания (Обжалване — Държавни помощи — Режим за предсрочна амортизация на стойността на някои активи, придобити чрез финансов лизинг — Решение, с което се установява, че не е налице държавна помощ — Неоткриване на официална процедура по разследване — Недостатъчно и непълно разглеждане — Задължение за мотивиране — Селективност)

19

2016/C 211/24

Дело C-193/15 P: Решение на Съда (трети състав) от 7 април 2016 г. — Tarif Akhras/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия (Обжалване — Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) — Ограничителни мерки, взети срещу Сирийската арабска република — Мерки, насочени срещу лица и образувания, които се ползват от режима или го подкрепят — Доказване на основателността на включването в списъците — Съвкупност от индиции — Изопачаване на доказателствата)

20

2016/C 211/25

Дело C-266/15 P: Решение на Съда (втори състав) от 7 април 2016 г. — Central Bank of Iran/Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Ограничителни мерки срещу Ислямска република Иран — Списък на лицата и образуванията, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват — Критерий, изведен от материалната, логистична или финансова подкрепа на правителството на Иран — Финансови услуги, извършвани от централна банка)

20

2016/C 211/26

Дело C-284/15: Решение на Съда (шести състав) от 7 април 2016 г. (преюдициално запитване от Cour du travail de Bruxelles — Белгия) — Office national de l'emploi (ONEm)/M, M/Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC) (Преюдициално запитване — Членове 45 ДФЕС и 48 ДФЕС — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 15, параграф 2 — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 67, параграф 3 — Социално осигуряване — Обезщетение за безработица за допълване на доходите от работа на непълно работно време — Предоставяне на това обезщетение — Завършване на периоди на заетост — Сумиране на осигурителните периоди или на периодите на заетост — Съобразяване на осигурителни периоди или периоди на заетост, завършени съгласно законодателството на друга държава членка)

21

2016/C 211/27

Съединени дела C-404/15 и C-659/15 PPU: Решение на Съда (голям състав) от 5 април 2016 г. (преюдициално запитване от Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Германия) — Изпълнение на европейски заповеди за арест, издадени за Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU) (Преюдициално запитване — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Рамково решение 2002/584/ПВР — Европейска заповед за арест — Основания за отказване на изпълнението — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 4 — Забрана за нечовешко и унизително отношение — Условия на задържане в издаващата държава членка)

21

2016/C 211/28

Дело C-84/16 P: Жалба, подадена на 12 февруари 2016 г. от Continental Reifen Deutschland GmbH срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 8 декември 2015 г. по дело T-525/14 — Compagnie générale des établissements Michelin/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

22

2016/C 211/29

Дело C-106/16: Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 22 февруари 2016 г. — „Polbud — Wykonawstwo“ ООД

23

2016/C 211/30

Дело C-113/16: Преюдициално запитване от Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 26 февруари 2016 г. — Günther Horváth/Vas Megyei Kormányhivatal

24

2016/C 211/31

Дело C-114/16: Преюдициално запитване от Kúria (Унгария), постъпило на 26 февруари 2016 г. — Damien Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi és Tanácsadó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

25

2016/C 211/32

Дело C-129/16: Преюдициално запитване от Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 1 март 2016 г. — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

25

2016/C 211/33

Дело C-131/16: Преюдициално запитване от Krajowa Izba Odwoławcza (Полша), постъпило на 1 март 2016 г. — Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

26

2016/C 211/34

Дело C-135/16: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Германия), постъпило на 7 март 2016 г. — Georgsmarienhütte GmbH и др./Федерална република Германия

27

2016/C 211/35

Дело C-144/16: Преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Португалия), постъпило на 14 март 2016 г. — Município de Palmela/ASAE — Divisão de Gestão de Contraordenações

27

2016/C 211/36

Дело C-147/16: Преюдициално запитване от Vredegerecht te Antwerpen (Белгия), постъпило на 14 март 2016 г. — Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW/Susan Romy Jozef Kuijpers

28

2016/C 211/37

Дело C-156/16: Преюдициално запитване от Finanzgericht München (Германия), постъпило на 17 март 2016 г. — Tigers GmbH/Hauptzollamt Landshut

29

2016/C 211/38

Дело C-158/16: Преюдициално запитване от Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (Испания), постъпило на 16 март 2016 г. — Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

30

2016/C 211/39

Дело C-163/16: Преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag (Нидерландия), постъпило на 21 март 2016 г. — Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS/Van Haren Schoenen BV

30

2016/C 211/40

Дело C-172/16: Преюдициално запитване от Amtsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 25 март 2016 г. — Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss International Air Lines AG

31

2016/C 211/41

Дело C-173/16: Преюдициално запитване от Court of Appeal (Ирландия), постъпило на 29 март 2016 г. — M.H./M.H.

31

2016/C 211/42

Дело C-183/16 P: Жалба, подадена на 31 март 2016 г. от Tilly-Sabco срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 14 януари 2016 г. по дело T-397/13, Tilly-Sabco/Комисия

32

2016/C 211/43

Дело C-184/16: Преюдициално запитване от Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Гърция), постъпило на 1 април 2016 г. — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

33

2016/C 211/44

Дело C-189/16: Преюдициално запитване от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция), постъпило на 4 април 2016 г. — Boguslawa Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten

34

2016/C 211/45

Дело C-194/16: Преюдициално запитване от Riigikohus (Естония), постъпило на 7 април 2016 г. — Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan/Svensk Handel AB

35

2016/C 211/46

Дело C-199/16: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Белгия), постъпило на 11 април 2016 г. — Белгийската държава/Max-Manuel Nianga

36

2016/C 211/47

Дело C-200/16: Преюдициално запитване от Supremo Tribunal de Justiça (Португалия), постъпило на 12 април 2016 г. — Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A./ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial, S.A., и др.

36

2016/C 211/48

Дело C-203/16 P: Жалба, подадена на 12 април 2016 г. от г-н Dirk Andres (Insolvenzverwalter über das Vermögen der Heitkamp BauHolding GmbH), преди Heitkamp BauHolding GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 4 февруари 2016 г. по дело T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH/Европейска комисия

37

2016/C 211/49

Дело C-208/16 P: Жалба, подадена на 14 април 2016 г. от Федерална република Германия срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 4 февруари 2016 г. по дело T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH/Европейска комисия

38

2016/C 211/50

Дело C-228/16 P: Жалба, подадена на 22 април 2016 г. от Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) срещу определението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 9 февруари 2016 г. по дело T-639/14, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI)/Европейска комисия

39

 

Общ съд

2016/C 211/51

Дело T-221/08: Решение на Общия съд от 26 април 2016 г. — Strack/Комисия („Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, свързани с преписката по разследване на OLAF — Жалба за отмяна — Мълчаливи и изрични откази за достъп — Изключение, свързано със защитата на личния живот и личната неприкосновеност — Изключение, свързано със защитата на търговските интереси на трето лице — Изключение, свързано със защитата на процеса на вземане на решение — Задължение за мотивиране — Извъндоговорна отговорност“)

41

2016/C 211/52

Дело T-556/11: Решение на Общия съд от 27 април 2016 г. — European Dynamics Люксембург и др./EUIPO (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Разработка на софтуер и услуги по поддръжка — Отхвърляне на офертата на оферент — Класиране на оферент в каскадната процедура — Основания за изключване — Конфликт на интереси — Равно третиране — Задължение за полагане на грижа — Критерии за възлагане — Явна грешка в преценката — Задължение за мотивиране — Извъндоговорна отговорност — Загуба на възможност)

42

2016/C 211/53

Дело T-316/13: Решение на Общия съд от 27 април 2016 г. — Pappalardo и др./Комисия (Извъндоговорна отговорност — Риболов — Опазване на рибните ресурси — Възстановяване на запасите от червен тон — Извънредни мерки, забраняващи риболова с кораби с мрежи гъргър — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти)

43

2016/C 211/54

Дело T-154/14: Решение на Общия съд от 27 април 2016 г. — ANKO/Комисия (Арбитражна клауза — Договори за финансова помощ, сключени в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) — Проекти „Perform“ и „Oasis“ — Допустими разходи — Възстановяване на изплатени суми — Насрещeн иск — Мораторни лихви)

44

2016/C 211/55

Дело T-155/14: Решение на Общия съд от 27 април 2016 г. — ANKO/Комисия (Арбитражна клауза — Договори за финансова помощ, сключени в рамките на Шестата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2002—2006 г.) — Проекти „Persona“ и „Terregov“ — Допустими разходи — Възстановяване на изплатени суми — Насрещeн иск — Мораторни лихви)

44

2016/C 211/56

Дело T-267/14: Решение на Общия съд от 28 април 2016 г. — Zehnder Group International/EUIPO — Stiebel Eltron (comfotherm) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „comfotherm“ — По-ранна национална словна марка „KOMFOTHERM“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Вероятност от объркване — Сходство на стоките — Съответни потребители — Взаимозависимост на критериите)

45

2016/C 211/57

Дело T-463/14: Решение на Общия съд от 27 април 2016 г. — Österreichische Post/Комисия (Директива 2004/17/EО — Процедури за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги — Решение за изпълнение на Комисията за освобождаване на някои услуги от сектора на пощенските услуги в Австрия от прилагането на Директива 2004/17/ЕО — Член 30 от Директива 2004/17 — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката)

46

2016/C 211/58

Дело T-777/14: Решение на Общия съд от 28 април 2016 г. — Fon Wireless/EUIPO — Henniger (Neofon) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Neofon“ — По-ранна национална словна марка „FON“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

47

2016/C 211/59

Дело T-803/14: Решение на Общия съд от 28 април 2016 г. — Gervais Danone/EUIPO — Mahou (B’lue) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „B’lue“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „BLU DE SAN MIGUEL“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

47

2016/C 211/60

Дело T-21/15: Решение на Общия съд от 26 април 2016 г. — Franmax/EUIPO — Ehrmann (Dino) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Dino“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз, представляваща изображение на динозавър — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

48

2016/C 211/61

Дело T-52/15: Решение на Общия съд от 28 април 2016 г. — Sharif University of Technology/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран за предотвратяване на ядреното разпространение — Замразяване на средства — Подпомагане на иранското правителство — Научни изследвания и технологично развитие във военната или свързани с нея области — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Грешка в преценката и грешка при прилагане на правото — Право на собственост — Пропорционалност — Злоупотреба с власт — Искане за обезщетение)

49

2016/C 211/62

Дело T-54/15: Решение на Общия съд от 28 април 2016 г. — Jääkiekon SM-liiga/EUIPO („Liiga“) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Liiga“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в), и параграф 2 от Регламент (EО) №o 207/2009)

49

2016/C 211/63

Дело T-89/15: Решение на Общия съд от 27 април 2016 г. — Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA) (Марка на Европейския съюз — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „NIAGARA“ — Абсолютни основания за отказ — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

50

2016/C 211/64

Дело T-144/15: Решение на Общия съд от 28 април 2016 г. — L’Oréal/EUIPO — Theralab (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „IDEALINA“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

51

2016/C 211/65

Дело T-539/13: Определение на Общия съд от 21 април 2016 г. — Inclusion Alliance for Europe/Комисия (Жалба за отмяна — Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.) — Проекти MARE, Senior и ECRN — Възстановяване на една част от изплатената финансова помощ — Решение за принудително изпълнение — Естество на изтъкнатите основания — Жалба, която отчасти е явно недопустима и отчасти е явно лишена от всякакво правно основание)

51

2016/C 211/66

Дело T-83/16: Жалба, подадена на 18 февруари 2016 г. — Banca Monte dei Paschi di Siena и Banca Widiba/EUIPO — ING-DIBa („WIDIBA“)

52

2016/C 211/67

Дело T-84/16: Жалба, подадена на 18 февруари 2016 г. — Banca Monte dei Paschi di Siena и Banca Widiba/EUIPO — ING-DIBa („widiba“)

53

2016/C 211/68

Дело T-115/16: Жалба, подадена на 18 март 2016 г. — Sandvik Intellectual Property/EUIPO — Unipapel (ADVEON)

54

2016/C 211/69

Дело T-142/16: Жалба, подадена на 4 април 2016 г. — Dröge и др./Комисия

55

2016/C 211/70

Дело T-149/16: Жалба, подадена на 11 април 2016 г. — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Комисия

56

2016/C 211/71

Дело T-150/16: Жалба, подадена на 6 април 2016 г. — Ecolab USA/EUIPO („ECOLAB“)

57

2016/C 211/72

Дело T-152/16: Жалба, подадена на 11 април 2016 г. — Megasol Energie/Комисия

58

2016/C 211/73

Дело T-155/16: Жалба, подадена на 6 април 2016 г. — CFA Institute/EUIPO — Bloss и др. (CERTIFIED FINANCIAL ENGINEER CFE)

59

2016/C 211/74

Дело T-156/16: Жалба, подадена на 7 април 2016 г. — CFA Institute/EUIPO — Ernst и Häcker („CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM“)

60

2016/C 211/75

Дело T-159/16: Жалба, подадена на 15 април 2016 г. — Zitro IP (TRIPLE O NADA)

61

2016/C 211/76

Дело T-172/16: Жалба, подадена на 15 април 2016 г. — Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni/Комисия

61

2016/C 211/77

Дело T-174/16: Жалба, подадена на 18 април 2016 г. — Wessel-Werk/EUIPO — Wolf PVG (Всмукващи накрайници за прахосмукачки)

62

2016/C 211/78

Дело T-175/16: Жалба, подадена на 18 април 2016 г. — Wessel-Werk/EUIPO — Wolf PVG (Всмукващи накрайници за прахосмукачки)

63

2016/C 211/79

Дело T-177/16: Жалба, подадена на 22 април 2016 г. — Mema/CPVO (Braeburn 78 (11078)

64

2016/C 211/80

Дело T-178/16: Жалба, подадена на 22 април 2016 г. — Policolor/EUIPO — CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt („Policolor“)

65

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2016/C 211/81

Дело F-141/15: Жалба, подадена на 23 март 2016 г. — ZZ/Комисия

66

2016/C 211/82

Дело F-101/12: Определение на Съда на публичната служба от 26 април 2016 г. — Claus/Комисия

66


BG

 

Top