Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:145:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 145, 25 април 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 145

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
25 април 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2016/C 145/1

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

Съд

2016/C 145/2

Решение на Съда от 9 март 2016 година относно официалните празници и съдебната ваканция

2


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2016/C 145/3

Дело C-176/13 P: Решение на Съда (пети състав) от 18 февруари 2016 г. — Съвет на Европейския съюз/Bank Mellat, Европейска комисия (Обжалване — Обща външна политика и политика на сигурност — Борба срещу разпространението на ядрено оръжие — Ограничителни мерки срещу Ислямска република Иран — Замразяване на финансовите средства на иранска банка — Задължение за мотивиране — Производство за приемане на акта — Явна грешка в преценката)

4

2016/C 145/4

Дело C-49/14: Решение на Съда (първи състав) от 18 февруари 2016 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia de Cartagena — Испания) — Finanmadrid EFC SA/Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino (Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи — Заповедно производство — Производство по принудително изпълнение — Компетентност на националния съд по изпълнението да разгледа служебно нищожността на неравноправна клауза — Принцип на сила на пресъдено нещо — Принцип на ефективност — Харта на основните права на Европейския съюз — Съдебна защита)

5

2016/C 145/5

Дело C-179/14: Решение на Съда (голям състав) от 23 февруари 2016 г. — Европейска комисия/Унгария (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2006/123/ЕО — Членове 14—16 — Член 49 ДФЕС — Свобода на установяване — Член 56 ДФЕС — Свободно предоставяне на услуги — Условия за издаване на данъчно изгодни ваучери, които се предоставят от работодателите на работниците или служителите и се използват за услуги по настаняване, отдих и/или обществено хранене — Ограничения — Монопол)

5

2016/C 145/6

Дело C-292/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 25 февруари 2016 г. (преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias — Гърция) — Elliniko Dimosio/Stefanos Stroumpoulis и др. (Преюдициално запитване — Директива 80/987/ЕИО — Сближаване на законодателствата на държавите членки относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател — Приложно поле — Дължими вземания за възнаграждения на моряци, полагащи труд на борда на кораб, който плава под флага на трета държава — Работодател, чието седалище съгласно устройствения му акт е в тази трета държава — Трудов договор, за който се прилага правото на същата трета държава — Несъстоятелност на работодателя, обявена в държава членка, в която е действителното му седалище — Член 1, параграф 2 — Приложение, част II, А — Национално законодателство, предвиждащо гаранция за дължимите вземания за възнаграждения на моряци, приложима единствено в случай на изоставянето им в чужбина — Равнище на закрила, което не е равностойно на предвиденото в Директива 80/987)

6

2016/C 145/7

Дело C-299/14: Решение на Съда (първи състав) от 25 февруари 2016 г. (преюдициално запитване от Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Германия) — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz (Преюдициално запитване — Свободно движение на хора — Гражданство на Съюза — Равно третиране — Директива 2004/38/ЕО — Член 24, параграф 2 — Социално подпомагане — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Членове 4 и 70 — Специални парични обезщетения без плащане на вноски — Изключване на гражданите на държава членка през първите три месеца на пребиваване в приемащата държава членка)

7

2016/C 145/8

Дело C-314/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 февруари 2016 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media/Viestintävirasto (Преюдициално запитване — Директива 2010/13/ЕС — Член 19, параграф 1 — Отделяне на телевизионната реклама от предаванията — Разделен екран — Член 23, параграфи 1 и 2 — Ограничаване на времето за телевизионни рекламни спотове до 20 % на час — Съобщения относно спонсорството — Друго споменаване на спонсора — „Черни секунди“)

8

2016/C 145/9

Дело C-429/14: Решение на Съда (трети състав) от 17 февруари 2016 г. (преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Литва) — Air Baltic Corporation AS/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (Преюдициално запитване — Въздушен транспорт — Конвенция от Монреал — Членове 19, 22 и 29 — Отговорност на въздушния превозвач в случаите на закъснение при международен превоз на пътници — Договор за превоз, сключен от работодателя на пътниците — Вреди вследствие на закъснението — Вреди, претърпени от работодателя)

9

2016/C 145/10

Дело C-446/14 P: Решение на Съда (шести състав) от 18 февруари 2016 г. — Федерална република Германия/Европейска комисия (Обжалване — Държавни помощи — Услуги за отстраняване на мъртви животни и на отпадъци от кланици — Поддържане на резервен капацитет в случай на епидемия при животните — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с вътрешния пазар — Услуга от общ икономически интерес — Явна грешка в преценката — Компенсация във връзка със задължението за обществена услуга — Задължение за мотивиране)

9

2016/C 145/11

Дело C-454/14: Решение на Съда (осми състав) от 25 февруари 2016 г. — Европейска комисия/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 1999/31/ЕО — Член 14 — Депониране на отпадъци — Съществуващи депа, които не отговарят на изискванията — Процедура по закриване и последващи грижи)

10

2016/C 145/12

Дело C-22/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 25 февруари 2016 г. — Европейска комисия/Кралство Нидерландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/EО — Освобождавания — Член 132, параграф 1, буква м) — Предоставяне на услуги, тясно свързани със спорта или физическото възпитание — Освобождаване от данъчно облагане на отдаването под наем на места за домуване и акостиране на плавателни съдове на членове на сдружения за упражняване на водни спортове в контекста на организираните плавателни или развлекателни дейности, които не могат да бъдат приравнени на практикуван на спорт или на дейности във връзка с физическото възпитание — Освобождаване от данъчно облагане, чието ползване е ограничено за членове на сдружения за упражняване на водни спортове, които не са наели на работа работници или служители с оглед на предоставянето на техните услуги — Изключване — Член 133, първа алинея, буква г)

11

2016/C 145/13

Дело C-124/15: Решение на Съда (първи състав) от 17 февруари 2016 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Позиция 3004 — Разтворими таблетки, съдържащи 500 мг калций — Количество на вещество в дневна доза, значително по-високо от това, съдържащо се в препоръчителната дневна доза за поддържане на организма в добро здраве)

12

2016/C 145/14

Дело C-143/15: Решение на Съда (десети състав) от 25 февруари 2016 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — G.E. Security BV/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Регламент (ЕИО) № 2658/87 — Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Класиране на стоките — Позиции 8517, 8521, 8531 и 8543 — Стока, наречена „видеомултиплексор“)

12

2016/C 145/15

Дело C-601/15 PPU: Решение на Съда (голям състав) от 15 февруари 2016 г. (преюдициално запитване от Raad van State — Нидерландия) — J. N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Стандарти за приемането на кандидати за международна закрила — Директива 2008/115/ЕО — Законен престой — Директива 2013/32/ЕС — Член 9 — Право за оставане в държава членка — Директива 2013/33/ЕС — Член 8, параграф 3, първа алинея, буква д) — Задържане — Защита на националната сигурност или обществения ред — Валидност — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 6 и 52 — Ограничение — Пропорционалност)

13

2016/C 145/16

Дело C-325/15: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Полша), постъпило на 1 юли 2015 г. — Z.Ś., Z.M., M.P./X w G.

13

2016/C 145/17

Дело C-374/15 P: Жалба, подадена на 15 юли 2015 г. от Harper Hygienics S.A. срещу решението на Общия съд, постановено на 13 май 2015 г. по дело T-363/12, Harper Hygienics/СХВП — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

14

2016/C 145/18

Дело C-16/16 P: Жалба, подадена на 11 януари 2016 г. от Кралство Белгия срещу определението, постановено от Общия съд (втори състав) на 27 октомври 2015 г. по дело T-721/14, Кралство Белгия/Европейска комисия

14

2016/C 145/19

Дело C-24/16: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 18 януари 2016 г. — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH и BigBen Interactive SA

15

2016/C 145/20

Дело C-25/16: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 18 януари 2016 г. — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH и BigBen Interactive SA

16

2016/C 145/21

Дело C-36/16: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 22 януари 2016 г. — Minister Finansów/Posnania Investment SA

17

2016/C 145/22

Дело C-37/16: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 22 януари 2016 г. — Minister Finansów/Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP mit Sitz in Warschau (SAWP)

17

2016/C 145/23

Дело C-44/16 P: Жалба, подадена на 25 януари 2016 г. от Dyson Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 11 ноември 2015 г. по дело T-544/13, Dyson Ltd/Европейска комисия

18

2016/C 145/24

Дело C-55/16: Преюдициално запитване от Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Румъния), постъпило на 1 февруари 2016 г. — Evo Bus GmbH/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, представлявана от Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș

19

2016/C 145/25

Дело C-59/16: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 3 февруари 2016 г. — The Shirtmakers BV, друга страна: Staatssecretaris van Financiën

20

2016/C 145/26

Дело C-62/16: Иск, предявен на 3 февруари 2016 г. — Европейска комисия/Румъния

20

2016/C 145/27

Дело C-74/16: Преюдициално запитване от Juzgado Contencioso-Administrativo № 4 de Madrid (Испания), постъпило на 10 февруари 2016 г. — Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe

21

2016/C 145/28

Дело C-82/16: Преюдициално запитване от Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Белгия), постъпило на 12 февруари 2016 г. — K. и др./Belgischer Staat

21

2016/C 145/29

Дело C-90/16: Преюдициално запитване от Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 15 февруари 2016 г. — The English Bridge Union Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

23

2016/C 145/30

Дело C-96/16: Преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona (Испания), постъпило на 17 февруари 2016 г. — Banco Santander, S.A./Mahamadou Demba и Mercedes Godoy Bonet

24

2016/C 145/31

Дело C-98/16: Иск, предявен на 17 февруари 2016 г. — Европейска комисия/Република Гърция

25

2016/C 145/32

Дело C-127/16 P: Жалба, подадена на 26 февруари 2016 г. от SNCF Mobilités (SNCF) срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 17 декември 2015 г. по дело T-242/12, SNCF/Комисия

25

 

Общ съд

2016/C 145/33

Дело T-53/15: Решение на Общия съд от 10 март 2016 г. — credentis/СХВП — Aldi Karlslunde (Curodont) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „Curodont“ — По-ранна национална словна марка „Eurodont“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

27

2016/C 145/34

Дело T-160/15: Решение на Общия съд от 10 март 2016 г. — LG Developpement/СХВП — Bayerische Motoren Werke (MINICARGO) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „MINICARGO“ — По-ранна словна марка на Общността „MINI“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

27

2016/C 145/35

Дело T-681/13: Определение на Общия съд от 26 февруари 2016 г. — Colomer Italy/СХВП — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO) (Марка на Общността — Производство по възражение — Оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за произнасяне)

28

2016/C 145/36

Дело T-50/16: Жалба, подадена на 3 февруари 2016 г. — Унгария/Комисия

29

2016/C 145/37

Дело T-53/16: Жалба, подадена на 5 февруари 2016 г. — Ryanair и Airport Marketing Services/Комисия

30

2016/C 145/38

Дело T-74/16: Жалба, подадена на 17 февруари 2016 г. — POA/Комисия

31

2016/C 145/39

Дело T-89/16 P: Жалба, подадена на 26 февруари 2016 г. от Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns и Elisavet Papathanasiou срещу решението постановено на 15 декември 2015 г. от Съда на публичната служба по съединени дела F-101/14, F-102/14 и F-103/14, Clarke и др./EUIPO

32

2016/C 145/40

Дело T-94/16: Жалба, подадена на 1 март 2016 г. — Sheridan/Парламент

33

2016/C 145/41

Дело T-97/16: Жалба, подадена на 29 февруари 2016 г. — Kasztantowicz/EUIPO — Gbb Group (GEOTEK)

33

2016/C 145/42

Дело T-98/16: Жалба, подадена на 4 март 2016 г. — Италия/Комисия

34

2016/C 145/43

Дело T-101/16: Иск, предявен на 8 март 2016 г. — Klausner Holz Niedersachsen/Комисия

35

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2016/C 145/44

Дело F-152/15: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 10 март 2016 г. — Kozak/Комисия (Публична служба — Конкурс на общо основание EPSO/AD/293/14 — Решение на конкурсната комисия за недопускане на кандидат до изпити по модела „Център за оценяване“ — Искане за преразглеждане — Ново решение на конкурсната комисия, потвърждаващо първото ѝ решение — Съобщаване от EPSO на мотивиран отговор — Акт с чисто потвърдителен характер — Срок за обжалване — Явна недопустимост — Член 81 от Процедурния правилник)

37

2016/C 145/45

Дело F-5/16: Жалба, подадена на 24 януари 2016 г. — ZZ/Комисия

37

2016/C 145/46

Дело F-6/16: Жалба, подадена на 29 януари 2016 г. — ZZ и др./ЕСВД

38

2016/C 145/47

Дело F-7/16: Жалба, подадена на 4 февруари 2016 г. — ZZ/Комисия

38

2016/C 145/48

Дело F-8/16: Жалба, подадена на 5 февруари 2016 г. — ZZ/EMA

39

2016/C 145/49

Дело F-9/16: Жалба, подадена на 17 февруари 2016 г. — ZZ и др./Парламент

40

2016/C 145/50

Дело F-11/16: Жалба, подадена на 19 февруари 2016 г. — ZZ/Комисия

41


BG

 

Top