Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:016:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 16, 18 януари 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 16

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
18 януари 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2016/C 016/1

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2016/C 016/2

Дело C-439/13 P: Решение на Съда (пети състав) от 12 ноември 2015 г. — Elitaliana SpA/Eulex Kosovo (Обжалване — Обществени поръчки за услуги — Съвместно действие 2008/124/ОВППС — Процедура за възлагане на обществени поръчки за хеликоптерно обезпечаване на мисията Eulex Kosovo — Жалба срещу решението за възлагане — Член 24, параграф 1, втора алинея ДЕС — Член 275, първа алинея ДФЕС — Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) — Компетентност на Съда — Член 263, първа алинея ДФЕС — Понятието „орган, служба или агенция на Съюза“ — Мерки, за които отговаря Европейската комисия — Извинима грешка)

2

2016/C 016/3

Дело C-572/13: Решение на Съда (четвърти състав) от 12 ноември 2015 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Bruxelles — Белгия) — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Интелектуална собственост — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29/ЕО — Изключително право на възпроизвеждане — Изключения и ограничения — Член 5, параграф 2, букви a) и б) — Изключение за репрографски цели — Изключение за копиране за лично ползване — Изискване за последователност при прилагането на изключенията — Понятие за справедливо обезщетение — Събиране на възнаграждение върху многофункционалните принтери на основание на справедливото обезщетение — Пропорционално възнаграждение — Фиксирано възнаграждение — Кумулиране на фиксирано и пропорционално възнаграждение — Начин на изчисляване — Лица, на които се дължи справедливото обезщетение — Автори и издатели — Нотни листове)

3

2016/C 016/4

Дело C-632/13: Решение на Съда (шести състав) от 19 ноември 2015 г. (преюдициално запитване от Högsta förvaltningsdomstolen — Швеция) — Skatteverket/Hilkka Hirvonen (Преюдициално запитване — Свободно движение на хора — Равно третиране — Данък върху доходите — Доходи на чуждестранни данъчнозадължени лица, подлежащи на данък, удържан при източника — Изключване на всякакво данъчно приспадане, свързано с личното положение на данъчнозадълженото лице — Обосноваване — Възможност на чуждестранните данъчнозадължени лица да изберат режима, приложим за местните данъчнозадължени лица, и да ползват посочените приспадания)

4

2016/C 016/5

Дело C-103/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 12 ноември 2015 г. (преюдициално запитване от Vilniaus apygardos administracinis teismas — Литва) — Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB/Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė (Преюдициално запитване — Селско стопанство — Регламент (ЕО) № 73/2009 — Член 7, параграф 1, член 10, параграф 1, член 121 и член 132, параграф 2 — Актове за изпълнение на този регламент — Валидност с оглед на Договора за функционирането на ЕС и Акта за присъединяване от 2003 г., както и на принципите на недопускане на дискриминация, правна сигурност, защита на оправданите правни очаквания и добра администрация — Модулация на директните плащания за земеделските стопани — Намаляване на сумите — Равнище на директните плащания в държавите — членки на Европейската общност, към 30 април 2004 г., и в държавите членки, които са се присъединили към нея на 1 май 2004 г. — Липса на публикуване и на мотиви)

5

2016/C 016/6

Дело C-115/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 ноември 2015 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Koblenz — Германия) — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau in der Pfalz (Преюдициално запитване — Член 56 ДФЕС — Свободно предоставяне на услуги — Ограничения — Директива 96/71/ЕО — Член 3, параграф 1 — Директива 2004/18/ЕО — Член 26 — Обществени поръчки — Пощенски услуги — Законодателство на регионална структура на държава членка, което изисква оферентите и техните подизпълнители да се задължат да плащат на работниците и служителите, заети при изпълнението на услугите, предмет на обществената поръчка, минималното трудово възнаграждение)

6

2016/C 016/7

Дело C-121/14: Решение на Съда (втори състав) от 12 ноември 2015 г. — Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Регламент (ЕС) № 1316/2013 за създаване на Механизъм за свързване на Европа — Проекти от общ интерес, които се отнасят до територията на държава членка — Одобрение от заинтересованата държава — Продължаване на коридор за железопътни товарни превози — Правно основание — Член 171 ДФЕС и член 172, втора алинея ДФЕС)

7

2016/C 016/8

Дело C-198/14: Решение на Съда (пети състав) от 12 ноември 2015 г. (преюдициално запитване от Helsingin hovioikeus — Финландия) — Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Хелзинки), Suomen valtio — Tullihallitus (Преюдициално запитване — Членове 34 ДФЕС и 110 ДФЕС — Директива 94/62/ЕО — Член 1, параграф 1, член 7 и член 15 — Продажба от разстояние и транспортиране на алкохолни напитки от друга държава членка — Акциз върху някои опаковки за напитки — Освобождаване от акциза, ако опаковките са включени в система за заплащане на депозит и за обратно приемане — Членове 34 ДФЕС, 36 ДФЕС и 37 ДФЕС — Изискване за разрешение за продажба на дребно на алкохолни напитки — Монопол на продажбата на дребно на алкохолни напитки — Обосноваване — Защита на здравето)

8

2016/C 016/9

Дело C-219/14: Решение на Съда (шести състав) от 11 ноември 2015 г. (преюдициално запитване от Employment Tribunals, Birmingham — Обединено кралство) — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd (Преюдициално запитване — Социална политика — Рамково споразумение за работа при непълно работно време — Организация на работното време — Директива 2003/88/CE — Право на платен годишен отпуск — Изчисляване на правото на отпуск при увеличение на работното време — Тълкуване на принципа pro rata temporis)

9

2016/C 016/10

Дело C-223/14: Решение на Съда (първи състав) от 11 ноември 2015 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria — Испания) — Tecom Mican SL, José Arias Domínguez (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Връчване на съдебни и извънсъдебни документи — Понятие за „извънсъдебен документ“ — Частен документ — Трансгранично значение — Функциониране на вътрешния пазар)

9

2016/C 016/11

Дело C-241/14: Решение на Съда (трети състав) от 19 ноември 2015 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Baden-Württemberg — Германия) — Roman Bukovansky/Finanzamt Lörrach (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Швейцарската конфедерация, от друга страна, относно свободното движение на хора — Отношение между това споразумение и двустранните спогодби за избягване на двойното данъчно облагане — Равно третиране — Дискриминация, основана на гражданство — Гражданин на държава — членка на Европейския съюз — Погранични работници — Данък върху доходите — Разпределение на данъчната компетентност — Данъчна привръзка — Гражданство)

10

2016/C 016/12

Дело C-325/14: Решение на Съда (девети състав) от 19 ноември 2015 г. (преюдициално запитване от Hof van beroep te Brussel — Белгия) — SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) (Преюдициално запитване — Директива 2001/29/ЕО — Член 3, параграф 1 — Публично разгласяване — Понятията „публично“ и „разгласяване“ — Разпространение на телевизионни програми — Способ, наречен „пряко въвеждане“)

11

2016/C 016/13

Дело C-422/14: Решение на Съда (първи състав) от 11 ноември 2015 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Испания) — Cristian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial (Преюдициално запитване — Социална политика — Колективни уволнения — Директива 98/59/ЕО — Член 1, параграф 1, първа алинея, буква a) — Понятие „брой на работниците, които нормално работят“ в съответната организация — Член 1, параграф 1, втора алинея — Понятия „уволнение“ и „прекратяване на трудов договор, приравнено към уволнение“ — Начин за изчисляване на броя уволнени работници)

12

2016/C 016/14

Дело C-505/14: Решение на Съда (втори състав) от 11 ноември 2015 г. (преюдициално запитване от Landgericht Münster — Германия) — Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen (Преюдициално запитване — Членове 107 ДФЕС и 108 ДФЕС — Държавни помощи — Помощ, отпусната в нарушение на член 108, параграф 3 ДФЕС — Решение на юрисдикция на държава членка, установяващо действителността на договора, с който се предоставя тази помощ — Сила на пресъдено нещо — Съответстващо тълкуване — Принцип на ефективност)

12

2016/C 016/15

Дело C-455/15 PPU: Решение на Съда (четвърти състав) от 19 ноември 2015 г. (преюдициално запитване от Varbergs tingsrätt — Швеция) — P/Q (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителска отговорност — Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Член 23, буква а) — Основания за непризнаване на решенията по дела, свързани с родителска отговорност — Обществен ред)

13

2016/C 016/16

Дело C-478/15: Преюдициално запитване от Finanzgericht Baden-Württemberg (Германия), постъпило на 8 септември 2015 г. — Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen

14

2016/C 016/17

Дело C-502/15: Иск, предявен на 22 септември 2015 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

14

2016/C 016/18

Дело C-508/15: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 24 септември 2015 г. — Sidika Ucar/Land Berlin

15

2016/C 016/19

Дело C-509/15: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 24 септември 2015 г. — Recep Kilic/Land Berlin

16

2016/C 016/20

Дело C-528/15: Преюдициално запитване от Nejvyšším správním soud (Чешка република), постъпило на 7 октомври 2015 г. — Policie ČR/Salah Al Chodor и др.

16

2016/C 016/21

Дело C-534/15: Преюдициално запитване от Judecătoria Satu Mare (Румъния), постъпило на 12 октомври 2015 г. — Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale — sucursala Satu Mare

17

2016/C 016/22

Дело C-542/15: Преюдициално запитване от Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Италия), постъпило на 16 октомври 2015 г. — Наказателно производство срещу Angela Manzo

18

2016/C 016/23

Дело C-543/15: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 19 октомври 2015 г. — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

18

2016/C 016/24

Дело C-545/15: Иск, предявен на 16 октомври 2015 г. — Европейска комисия/Република Полша

19

2016/C 016/25

Дело C-555/15: Преюдициално запитване от Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Португалия), постъпило на 28 октомври 2015 г. — Bernard Jean Marie Gabarel/Fazenda Pública

20

2016/C 016/26

Дело C-558/15: Преюдициално запитване от Tribunal da Relação do Porto (Португалия), постъпило на 2 ноември 2015 г. — Alberto José Vieira Azevedo e outros/CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel

20

2016/C 016/27

Дело C-563/15: Иск, предявен на 4 ноември 2015 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

21

2016/C 016/28

Дело C-577/15 P: Жалба, подадена на 9 ноември 2015 г. от SV Capital OÜ срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 9 септември 2015 г. по дело T-660/14, SV Capital OÜ/Европейски банков орган (ЕБО)

22

2016/C 016/29

Дело C-588/15 P: Жалба, подадена на 12 ноември 2015 г. от LG Electronics, Inc. срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 9 септември 2015 г. по дело T-91/13, LG Electronics, Inc./Европейска комисия

23

2016/C 016/30

Дело C-596/15 P: Жалба, подадена на 13 ноември 2015 г. от Bionorica SE срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 16 септември 2015 г. по дело T-619/14, Bionorica SE/Европейска комисия

24

2016/C 016/31

Дело C-597/15 P: Жалба, подадена. на 13 ноември 2015 от Diapharm GmbH & Co. KG срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 16 септември 2015 г. по дело T-620/14, Diapharm GmbH & Co. KG/Европейска комисия

25

 

Общ съд

2016/C 016/32

Дело T-1/08 INTP: Решение на Общия съд от 18 септември 2015 г. — Buczek Automotive/Комисия (Производство — Тълкуване на съдебно решение)

27

2016/C 016/33

Дело T-278/10 RENV: Решение на Общия съд от 24 ноември 2015 г. — Wesergold Getränke/СХВП — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „WESTERN GOLD“ — По-ранни национални, общностна и международна словни марки „WeserGold“, „Wesergold“ и „WESERGOLD“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Решение по жалбата — Член 64, параграф 1 от Регламент № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Право на изслушване — Член 75 от Регламент № 207/2009)

27

2016/C 016/34

Дело T-670/13 P: Решение на Общия съд от 24 ноември 2015 г. — Комисия/D’Agostino (Обжалване — Насрещна жалба — Публична служба — Договорно нает служител — Решение за неподновяване — Задължение за полагане на грижа — Нарушение на член 12а, параграф 2 от Правилника — Задължение за мотивиране — Изопачаване на преписката)

28

2016/C 016/35

Дело T-107/14: Решение на Общия съд от 19 ноември 2015 г. — Гърция/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Регламент (ЕО) № 1782/2003 — Схема на правата за единно плащане — Национален резерв — Критерии за предоставяне — Риск за Фонда — Кръстосано спазване)

29

2016/C 016/36

Дело T-126/14: Решение на Общия съд от 24 ноември 2015 г. — Нидерландия/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Финансова корекция, приложена с оглед на неотчитането на лихви — Задължение за мотивиране — Задължение за осчетоводяване на лихви — Член 32, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 — Принцип на равностойност — Задължение за полагане на дължима грижа)

30

2016/C 016/37

Дело T-223/14: Решение на Общия съд от 25 ноември 2015 г. — Ewald Dörken/СХВП — Schürmann (VENT ROLL) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „VENT ROLL“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 52, параграф 1 и член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

31

2016/C 016/38

Дело T-248/14: Решение на Общия съд от 25 ноември 2015 г. — Masafi/СХВП — Hd1 (JUICE masafi) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „JUICE masafi“ — По-ранна национална словна марка „masafi“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

31

2016/C 016/39

Дело T-249/14: Решение на Общия съд от 25 ноември 2015 г. — Masafi/СХВП — Hd1 (masafi) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „masafi“ — По-ранна национална словна марка „masafi“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

32

2016/C 016/40

Дело T-320/14: Решение на Общия съд от 25 ноември 2015 г. — Sephora/СХВП — Mayfield Trading (Изображение на две отвесни вълнообразни линии) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността, представляваща две отвесни вълнообразни линии — Национална и международна фигуративна марка, представляващи една отвесна вълнообразна линия — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

33

2016/C 016/41

Дело T-520/14: Решение на Общия съд от 25 ноември 2015 г. — bd breyton-design/СХВП (RACE GTP) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „RACE GTP“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

33

2016/C 016/42

Дело T-526/14: Решение на Общия съд от 19 ноември 2015 г. — Matratzen Concord/СХВП — Barranco Rodriguez и Barranco Schnitzler (Matratzen Concord) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „Matratzen Concord“ — По-ранни национални словни марки „MATRATZEN“ — Относително основание за отказ — Доказателство за използването — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) и член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

34

2016/C 016/43

Дело T-539/14: Решение на Общия съд от 19 ноември 2015 г. — North Drilling/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие — Замразяване на средства — Грешка в преценката — Ограничаване във времето на действието на отмяна)

35

2016/C 016/44

Дело T-629/14: Решение на Общия съд от 25 ноември 2015 г. — Jaguar Land Rover/СХВП (Форма на лека кола) (Марка на Общността — Заявка за регистрация на триизмерна марка на Общността — Форма на лека кола — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

36

2016/C 016/45

Дело T-763/14: Решение на Общия съд от 25 ноември 2015 г. — Soprema/СХВП — Sopro Bauchemie (SOPRAPUR) (Марка на Общността — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Словна марка „SOPRAPUR“ — По-ранна словна марка на Общността „Sopro“ — Относително основание за отказ — Сходство на знаците и на стоките — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №o 207/2009)

37

2016/C 016/46

Дело T-190/15: Решение на Общия съд от 24 ноември 2015 г. — Intervog/СХВП (meet me) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността „meet me“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) № 207/2009)

37

2016/C 016/47

Дело T-187/15: Определение на Общия съд от 10 ноември 2015 г. — Compagnia Trasporti Pubblici и др./Комисия (Държавни помощи — Предприятие, експлоатиращо автобусните транспортни мрежи в Област Кампания — Компенсационно възнаграждение във връзка със задължения за публична услуга, изплащано от италианските органи вследствие решение на Consiglio di Stato — Решение на Комисията, с което мярката е обявена за несъвместима с вътрешния пазар — Жалба, подадена от предприятия, които се намират в аналогично положение на ползвателя на помощта)

38

2016/C 016/48

Дело T-188/15: Определение на Общия съд от 10 ноември 2015 г. — Compagnia Trasporti Pubblici и др./Комисия (Държавни помощи — Предприятие, експлоатиращо автобусните транспортни мрежи в Област Кампания — Компенсационно възнаграждение във връзка със задължения за публична услуга, изплащано от италианските органи вследствие решение на Consiglio di Stato — Решение на Комисията, с което мярката е обявена за несъвместима с вътрешния пазар — Жалба, подадена от предприятия, които се намират в аналогично положение на ползвателя на помощта)

39

2016/C 016/49

Дело T-532/15 P: Жалба, подадена на 11 септември 2015 г. от Z срещу решението, постановено на 30 юни 2015 г. от Съда на публичната служба по дело F-64/13, Z/Съд

39

2016/C 016/50

Дело T-582/15: Жалба, подадена на 11 септември 2015 г. — Silver Plastics и Johannes Reifenhäuser/Комисия

40

2016/C 016/51

Дело T-617/15: Жалба, подадена на 3 ноември 2015 г. — Chic Investments/СХВП (eSMOKINGWORLD)

43

2016/C 016/52

Дело T-621/15: Жалба, подадена на 9 ноември 2015 г. — Tractel Greifzug/СХВП — Jiangsu Shenxi Construction Machinery (Форма на моторна лебедка)

44

2016/C 016/53

Дело T-623/15: Жалба, подадена на 10 ноември 2015 г. — Lidl Stiftung/СХВП (JEDE FLASCHE ZÄHLT!)

44

2016/C 016/54

Дело T-624/15: Жалба, подадена на 6 ноември 2015 г. — European Food и др./Комисия

45

2016/C 016/55

Дело T-625/15: Жалба, подадена на 10 ноември 2015 г. — Spa Monopole/СХВП — YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE)

46

2016/C 016/56

Дело T-629/15: Жалба, подадена на 12 ноември 2015 г. — Hako/СХВП (SCRUBMASTER)

47

2016/C 016/57

Дело T-634/15: Жалба, подадена на 12 ноември 2015 г. — Frinsa del Noroeste/СХВП — Frigoríficos Unidos (Frinsa LA CONSERVERA)

48

2016/C 016/58

Дело T-635/15: Жалба, подадена на 13 ноември 2015 — Tuum/СХВП — Thun (TUUM)

48

2016/C 016/59

Дело T-636/15: Жалба, подадена на 13 ноември 2015 г. — Infratel Italia и др./Комисия

49

2016/C 016/60

Дело T-638/15: Жалба, подадена на 12 ноември 2015 г. — lcohol Countermeasure Systems (International)/СХВП — Lion Laboratories (ALCOLOCK)

50

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2016/C 016/61

Дело F-33/14: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 ноември 2015 г. — Marcuccio/Комисия (Отстраняване от производството на представител на страна — Липса на упълномощаване на нов представител — Жалбоподател, спрял да отговаря на писмата на Съда на публичната служба — Липса на основание за произнасяне)

52

2016/C 016/62

Дело F-130/15: Жалба, подадена на 1 октомври 2015 г. — ZZ/ЕЦБ

52


BG

 

Top