Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:398:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 398, 30 ноември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 398

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
30 ноември 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2015/C 398/1

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2015/C 398/2

Дело C-346/13: Решение на Съда (трети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Mons — Белгия) — Ville de Mons/Base Company, по-рано KPN Group Belgium SA (Преюдициално запитване — Eлектронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/20/ЕО — Член 13 — Такси върху права за изграждане на инфраструктура — Приложно поле — Общинска наредба за налагане на такси на собствениците на предавателни стълбове и мачти, предназначени за предоставянето на услуги за мобилна телефония)

2

2015/C 398/3

Дело C-59/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 — Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Член 1, параграф 2 и член 3, параграф 1, първа алинея — Връщане на възстановяване при износ — Давностен срок — Начален момент (dies a quo) — Действие или бездействие на икономическия оператор — Настъпване на вредата — Продължено нарушение — Отделно нарушение)

3

2015/C 398/4

Дело C-66/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Преюдициално запитване — Членове 49 ДФЕС, 54 ДФЕС и 107 ДФЕС и член 108, параграф 3 ДФЕС — Свобода на установяване — Държавна помощ — Данъчно облагане на групи дружества — Придобиване на дялови участия в дъщерно дружество — Амортизацията на търговската репутация — Ограничаване до случаите на дялови участия в местни дружества)

3

2015/C 398/5

Дело C-73/14: Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2015 г. — Съвет на Европейския съюз/Европейска комисия (Жалба за отмяна — Конвенция на Организацията на Обединените нации по морско право — Международен трибунал по морско право — Незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов — Консултативна процедура — Представяне от Европейската комисия на писмено становище от името на Европейския съюз — Липса на предварително одобрение от страна на Съвета на Европейския съюз на съдържанието на това становище — Член 13, параграф 2 ДЕС, член 16 ДЕС и член 17, параграф 1 ДЕС — Член 218, параграф 9 ДФЕС и член 335 ДФЕС — Външно представителство на Европейския съюз — Принципи на предоставената компетентност и на институционалното равновесие — Принцип на лоялно сътрудничество)

4

2015/C 398/6

Дело C-362/14: Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от High Court (Ирландия)) — Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (Преюдициално запитване — Лични данни — Защита на физическите лица при обработването на тези лични данни — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 7, 8 и 47 — Директива 95/46/ЕО — Членове 25 и 28 — Прехвърляне на лични данни към трети страни — Решение 2000/520/ЕО — Прехвърляне на лични данни към Съединените щати — Недостатъчна степен на защита — Валидност — Жалба от физическо лице, чиито данни са били прехвърлени от Европейския съюз към Съединените щати — Правомощия на националните надзорни органи)

5

2015/C 398/7

Дело C-471/14: Решение на Съда (осми състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Wien — Австрия) — Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt (Преюдициално запитване — Интелектуална и индустриална собственост — Лекарствени продукти — Регламент (ЕО) №o469/2009 — Член 13, параграф 1 — Сертификат за допълнителна закрила — Срок на действие — Понятие „дата на издаване на първото разрешение за пускане на пазара в Европейския съюз“ — Вземане предвид на датата на решението за издаване на разрешение или на датата на съобщаването на това решение)

6

2015/C 398/8

Дело C-456/14: Определение на Съда (четвърти състав) от 3 септември 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Испания) — Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Директива 2001/40/ЕО — Взаимно признаване на решения за експулсиране на граждани на трети страни — Член 3, параграф 1, буква а) — Понятието „престъпление, което подлежи на наказание лишаване от свобода най-малко за срок от една година“ — Решение за експулсиране на гражданин на трета страна поради осъждането му за престъпление — Случай, който не попада в приложното поле на Директива 2001/40 — Явна липса на компетентност)

7

2015/C 398/9

Дело C-548/14 P: Определение на Съда (трети състав) от 17 септември 2015 г. — Arnoldo Mondadori Editore SpA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), Grazia Equity GmbH (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Заявка за регистрация на словна марка „GRAZIA“ — Възражение на притежателя на словни и фигуративни международни, общностна и национални марки, съдържащи словния елемент „GRAZIA“ — Отхвърляне на възражението — Член 8, параграф 1, буква б) — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 5 — Добра репутация)

8

2015/C 398/10

Съединени дела C-585/14, C-587/14 и C-588/14: Определение на Съда (девети състав) от 3 септември 2015 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj — Румъния) — Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj и Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (Преюдициално запитване — Вътрешно данъчно облагане — Член 110 ДФЕС — Такса, събирана от държава членка върху леките автомобили при първата им регистрация или при първото вписване на правото на собственост — Данъчен неутралитет между леките автомобили втора употреба с произход от други държави членки и сходните леки автомобили, които вече са на вътрешния пазар)

8

2015/C 398/11

Дело C-13/15: Определение на Съда (шести състав) от 8 септември 2015 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Наказателно производство срещу Cdiscount SA (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Директива 2005/29/ЕО — Защита на потребителите — Нелоялни търговски практики — Намаление на цени — Маркиране или отбелязване на референтната цена)

9

2015/C 398/12

Дело C-62/15 P: Определение на Съда (осми състав) от 8 септември 2015 г. — DTL Corporación, SL/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Марка на Общността — Заявка за регистрация на словната марка „Generia“ — Възражение на притежателя на по-ранната фигуративна марка на Общността „Generalia generación renovable“ — Частичен отказ за регистрация — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Вероятност от объркване — Член 64, параграф 1 — Компетентност на апелативния състав — Член 75, второ изречение — Право на изслушване)

10

2015/C 398/13

Дело C-136/15 P: Определение на Съда (десети състав) от 19 юни 2015 г. — Mohammad Makhlouf/Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Член 169, параграф 2 — Необходимо съдържание на жалбата — Явна недопустимост)

11

2015/C 398/14

Дело C-615/14 P: Жалба, подадена на 29 декември 2014 г. от AQ срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 15 декември 2014 г. по дело T-168/11, AQ/Европейски парламент

11

2015/C 398/15

Дело C-309/15 P: Жалба, подадена на 18 юни 2015 г. от Real Express Srl срещу определението на Общия съд (девети състав), постановено на 21 април 2015 г. по дело T-580/13 — Real Express Srl/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

12

2015/C 398/16

Дело C-412/15: Преюдициално запитване от Hessisches Finanzgericht (Германия), постъпило на 28 юли 2015 г. — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

13

2015/C 398/17

Дело C-441/15: Преюдициално запитване от Finanzgericht Bremen (Германия), постъпило на 12 август 2015 г. — Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Дело C-457/15: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 28 август 2015 г. — Vattenfall Europe Generation AG/Федерална република Германия

14

2015/C 398/19

Дело C-461/15: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 28 август 2015 г. — E.ON Kraftwerke GmbH/Федерална република Германия

15

2015/C 398/20

Дело C-464/15: Преюдициално запитване от Landesgericht Wiener Neustadt (Австрия), постъпило на 2 септември 2015 г. — Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H и др.

16

2015/C 398/21

Дело C-465/15: Преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 3 септември 2015 г. — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Дело C-470/15: Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 7 септември 2015 г. — Lufthansa Cargo AG/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Дело C-492/15: Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 21 септември 2015 г. — R/S и T

18

2015/C 398/24

Дело C-514/15 P: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. от HIT Groep BV срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 15 юли 2015 г. по дело T-436/10, Hit Groep/Комисия

18

2015/C 398/25

Дело C-517/15 P: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. от AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 15 юли 2015 г. по дело T-465/12: AGC Glass Europe и др./Европейска комисия

20

2015/C 398/26

Дело C-520/15: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 28 септември 2015 г. — Aiudapds — Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Становище 1/14: Становище на Съда (голям състав) от 1 септември 2015 г. — Република Малта

22

2015/C 398/28

Дело C-196/14: Определение на председателя на Съда от 2 септември 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Aachen — Германия) — Horst Hoeck/Република Гърция

22

2015/C 398/29

Дело C-265/14 P: Определение на председателя на трети състав на Съда от 1 септември 2015 г. — Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Европейска комисия

23

2015/C 398/30

Дело C-423/14: Определение на председателя на Съда от 31 юли 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Дело C-459/14: Определение на председателя на втори състав на Съда от 16 юли 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Дело C-527/14: Определение на председателя на Съда от 2 септември 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Bundesrepublik Deutschland, в присъствието на: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Дело C-3/15: Определение на председателя на Съда от 8 юли 2015 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Hannover — Германия) — Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Дело C-172/15: Определение на председателя на Съда от 27 август 2015 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

24

2015/C 398/35

Дело C-209/15: Определение на председателя на Съда от 14 септември г. (преюдициално запитване, отправено от Centrale Raad van Beroep — Нидерландия) — Korpschef van politie/W. F. de Munk

25

 

Общ съд

2015/C 398/36

Дело T-299/11: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — European Dynamics Luxembourg и др./СХВП (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Предоставяне на външни услуги за управление на програма и проект, и техническа консултация в областта на информационните технологии — Класиране на оферент в процедурата съгласно механизма за възлагане на поръчката по реда на класиране на кандидатите — Критерии за възлагане — Равни възможности — Прозрачност — Явна грешка в преценката — Задължение за мотивиране — Извъндоговорна отговорност — Загуба на възможност)

26

2015/C 398/37

Дело T-216/12: Решение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — Technion и Technion Research & Development Foundation/Комисия (Финансова помощ — Шеста рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности — Възстановяване въз основа на резултатите от финансов одит на сумите, изплатени от Комисията по силата на договор за научни изследвания — Прихващане на вземания — Частично изменение на квалификацията на жалбата — Искане за установяване, че вземане по договор не съществува — Арбитражна клауза — Допустими разходи — Неоснователно обогатяване — Задължение за мотивиране)

27

2015/C 398/38

Дело T-250/12: Решение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на натриев хлорат в ЕИП — Решение за изменение, което намалява констатираната продължителност на участие в картела — Изчисляване на размера на глобата — Погасителна давност — Член 25 от Регламент (ЕО) № 1/2003)

28

2015/C 398/39

Дело T-275/12: Решение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — FC Dynamo-Minsk/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки по отношение на Беларус — Замразяване на средства — Жалба за отмяна — Срок за промяна на исканията — Частична недопустимост — Образувание, притежавано или контролирано от друго образование, по отношение на което се прилагат ограничителни мерки — Задължение за мотивиране — Грешка в преценката)

29

2015/C 398/40

Дело T-276/12: Решение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — Chyzh и др./Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки по отношение на Беларус — Замразяване на средства — Жалба за отмяна — Срок за промяна на исканията — Частична недопустимост — Образувание, притежавано или контролирано от друго образование, по отношение на което се прилагат ограничителни мерки — Задължение за мотивиране — Грешка в преценката)

30

2015/C 398/41

Дело T-403/12: Решение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Intrasoft International/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Техническа помощ за митническата администрация на Сърбия в рамките на модернизацията на митническата система — Конфликт на интереси — Отхвърляне на офертата на оферент от делегацията на Европейския съюз в Република Сърбия — Мълчаливо отхвърляне на административната жалба, подадена срещу отхвърлянето на офертата)

32

2015/C 398/42

Дело T-79/13: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Accorinti и др./ЕЦБ (Извъндоговорна отговорност — Икономическа и парична политика — ЕЦБ — Национални централни банки — Преструктуриране на гръцкия публичен дълг — Програма за покупка на ценни книжа — Споразумение за обмен на ценни книжа в полза само на централните банки на Евросистемата — Участие на частния сектор — Клаузи за колективно действие — Подобрение на обезпечения под формата на схема за обратно изкупуване за укрепване на качеството на ценните книжа като гаранции — Частни кредитори — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти — Оправдани правни очаквания — Равно третиране — Отговорност за законосъобразен нормативен акт — Необичайна и специална вреда)

33

2015/C 398/43

Дело T-103/13 P: Решение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Комисия/Cocchi и Falcione (Обжалване — Насрещна жалба — Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на придобити по национален пенсионен режим пенсионни права — Предложения за признаване на години осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Недопустимост на жалбата в първоинстанционното производство — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника)

33

2015/C 398/44

Дело T-358/13: Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Италия/Комисия (ЕЗФРСР — Уравняване на сметките на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходи, финансирани от ЕЗФРСР — Решение, което обявява, че дадена сума не може да се използва повторно в рамките на план за развитие на селския район Базиликата — Член 30 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 — Задължение за мотивиране)

34

2015/C 398/45

Дело T-534/13: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Panrico/СХВП — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „Krispy Kreme DOUGHNUTS“ — По-ранни международна словна марка и национални словни и фигуративни марки „DONUT“, „DOGHNUTS“, „donuts“ и „donuts cream“ — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009] — Опасност неоснователно да се извлече полза от отличителния характер или от репутацията — Опасност от вреда — Член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009)

35

2015/C 398/46

Дело T-547/13: Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Rosian Express/СХВП (Форма на кутия за игра) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на кутия за игра — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Право на изслушване — Член 75 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

36

2015/C 398/47

Дело T-642/13: Решение на Общия съд от 15 октомври 2015 г. — Wolverine International/СХВП — BH Stores (cushe) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Фигуративна марка „cushe“ — По-ранна национална словна марка „SHE“ и по-ранни национални фигуративни марки „she“ — Относително основание за отказ — Реално използване на по-ранната марка — Член 57, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009)

37

2015/C 398/48

Дело T-656/13: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — The Smiley Company/СХВП (Форма на усмихнато лице с очи като сърца) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на усмихнато лице с очи като сърца — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1,буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

38

2015/C 398/49

Дела T-659/13 и T-660/13: Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Чешка република/Комисия (Транспорт — Директива 2010/40/ЕС — Интелигентни транспортни системи — Делегиран регламент (ЕС) №o885/2013 — Предоставяне на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства — Член 3, параграф 1, член 8 и член 9, параграф 1, буква a) от Делегиран регламент №o885/2013 — Делегиран регламент (EС) № 886/2013 — Данни и процедури за предоставяне на минимална универсална информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата, която е безплатна за потребителите — Член 5, параграф 1, член 9 и член 10, параграф 1, буква a) от Регламент №o886/2013)

39

2015/C 398/50

Дело T-689/13: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Bilbaina de Alquitranes и др./Комисия (Околна среда и закрила на човешкото здраве — Класифициране на „смола, каменовъглен катран, високотемпературен“ като „Aquatic Acute 1“ и „Aquatic Chronic 1“ — Регламенти (ЕО) № 1907/2006 и № 1272/2008 — Явна грешка в преценката — Класифициране на вещество въз основа на съставките му)

40

2015/C 398/51

Дело T-49/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Комисия (Защитено географско указание — „Kołocz śląski“ или „Kołacz śląski“ — Процедура по заличаване — Правно основание — Регламент (ЕО) № 510/2006 — Регламент (ЕС) № 1151/2012 — Основания за заличаване — Основни права)

41

2015/C 398/52

Дело T-61/14: Решение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — Monster Energy/СХВП — Balaguer (icexpresso + energy coffee) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Общността „icexpresso + energy coffee“ — По-ранни словни марки на Общността „X-PRESSO MONSTER“, „HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY“ и „MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

42

2015/C 398/53

Дело T-78/14: Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Benediktinerabtei St. Bonifaz/СХВП — Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Общността „Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „SEIT 1908 ANDECHSER NATUR“ и по-ранна национална фигуративна марка „ANDECHSER NATUR“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

42

2015/C 398/54

Дело T-90/14: Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Secolux/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Контрол за сигурност — Отхвърляне на офертата на един оферент — Възлагане на поръчката на друг оферент — Извъндоговорна отговорност)

43

2015/C 398/55

Дело T-104/14 P: Решение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Комисия/Verile и Gjergji (Обжалване — Насрещна жалба — Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема — Предложения за признаване на години осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Недопустимост на жалбата в първоинстанционното производство — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Правна сигурност — Оправдани правни очаквания — Равно третиране)

44

2015/C 398/56

Дело T-131/14 P: Решение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Teughels/Комисия (Обжалване — Насрещна жалба — Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на придобити по национален пенсионен режим пенсионни права — Предложения за признаване на години осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Недопустимост на жалбата в първоинстанционното производство — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника)

45

2015/C 398/57

Дело T-186/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Atlantic Multipower Germany/СХВП — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „NOxtreme“ — По-ранна фигуративна марка на Общността и по-ранна национална фигуративна марка „X-TREME“ — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Реално използване на по-ранната марка — Член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 — Член 15, параграф 2 от Регламент № 207/2009)

45

2015/C 398/58

Дело T-187/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Sonova Holding/СХВП (Flex) (Марка на Общността — Словна марка на Общността „FLEX“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) и член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

46

2015/C 398/59

Дело T-227/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — CBM/СХВП — Aeronautica Militare (Trecolore) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „Trecolore“ — По-ранни словни и фигуративни национални марки и марки на Общността „FRECCE TRICOLORI“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

47

2015/C 398/60

Дело T-228/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — CBM/СХВП — Aeronautica Militare (TRECOLORE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „TRECOLORE“ — По-ранни словни и фигуративни национални марки и марки на Общността „FRECCE TRICOLORI“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

48

2015/C 398/61

Дело T-242/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — The Smiley Company/СХВП (Форма на лице с рога) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на лице с рога — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

48

2015/C 398/62

Дело T-243/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — The Smiley Company/СХВП (Форма на лице) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на лице — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

49

2015/C 398/63

Дело T-244/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — The Smiley Company/СХВП (Форма на лице, изобразено като звезда) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на лице, изобразено като звезда — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

50

2015/C 398/64

Дело T-251/14: Решение на Общия съд от 15 октомври 2015 г. — Promarc Technics/СХВП — PIS (част за врати) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ част за врати — Предходен международен промишлен дизайн с американски патент — Основание за недействителност — Липса на оригиналност — Липса на различно цялостно впечатление — Доказване на общодостъпността на предходния промишлен дизайн — Специализирани среди от съответния сектор — Информиран потребител — Степен на свобода на автора — Член 6, член 7, параграф 1 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002)

51

2015/C 398/65

Съединени дела T-292/14 и T-293/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Кипър/СХВП (XAΛΛOYMI и HALLOUMI) (Марка на Общността — Заявки за словни марки на Общността „XAΛΛOYMI“ и „HALLOUMI“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № (ЕО) № 207/2009)

52

2015/C 398/66

Дело T-336/14: Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Société des produits Nestlé/СХВП (NOURISHING PERSONAL HEALTH) (Марка на Общността — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Словна марка „NOURISHING PERSONAL HEALTH“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009 — Задължение за служебна проверка на фактите — Член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009)

52

2015/C 398/67

Дело T-365/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — CBM/СХВП — Aeronautica Militare (TRECOLORE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „TRECOLORE“ — По-ранни словни и фигуративни национални марки и марки на Общността „FRECCE TRICOLORI“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

53

2015/C 398/68

Дело T-642/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — JP Divver Holding Company/СХВП (EQUIPMENT FOR LIFE) (Марка на Общността — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Словна марка „EQUIPMENT FOR LIFE“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

54

2015/C 398/69

Дело T-658/14: Решение на Общия съд от 7 октомври 2015 г. — Jurašinović/Съвет (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, разменени с Международния наказателен съд за бивша Югославия в рамките на процес — Решение, взето след като Общият съд частично отменя първоначалното решение — Частичен отказ на достъп — Изключение, свързано със защитата на международните отношения)

55

2015/C 398/70

Дело T-731/14: Определение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Съвет (Жалба за отмяна — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

55

2015/C 398/71

Дело T-482/15 R: Определение на председателя на Общия съд (четвърти състав) от 15 октомври 2015 г. — Ahrend Furniture/Комисия (Обезпечително производство — Обществени поръчки — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Доставка на мебели — Отхвърляне на офертата на оферент и възлагане на поръчката на друг оферент — Молба за постановяване на временни мерки — Липса на fumus boni juris)

56

2015/C 398/72

Дело T-540/15: Жалба, подадена на 18 септември 2015 г. — De Capitani/Парламент

57

2015/C 398/73

Дело T-548/15: Жалба, подадена на 22 септември 2015 г. — Guiral Broto/СХВП — Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Дело T-552/15: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Bank Refah Kargaran/Съвет

59

2015/C 398/75

Дело T-553/15: Иск, предявен на 25 септември 2015 г. — Export Development Bank of Iran/Съвет

60

2015/C 398/76

Дело T-554/15: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Унгария/Комисия

62

2015/C 398/77

Дело T-555/15: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Унгария/Комисия

63

2015/C 398/78

Дело T-556/15: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Португалия/Комисия

64

2015/C 398/79

Дело T-564/15: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Комисия

65

2015/C 398/80

Дело T-565/15: Жалба, подадена на 28 септември 2015 г. — Excalibur City/СХВП — Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Дело T-566/15: Жалба, подадена на 28 септември 2015 г. — Excalibur City/СХВП — Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Дело T-568/15: Жалба, подадена на 24 септември 2015 г. — Morgese и др./СХВП — All Star

68

2015/C 398/83

Дело T-569/15: Жалба, подадена на 25 септември 2015 г. г. — Fondazione Casamica/Комисия и EASME

69

2015/C 398/84

Дело T-579/15: Жалба, подадена на 5 октомври 2015 г. — For Tune/СХВП — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Дело T-581/15: Жалба, подадена на 1 октомври 2015 г. — Syndial/Комисия

71

2015/C 398/86

Дело T-587/15: Жалба, подадена на 12 октомври 2015 г. — Rose Vision/Комисия

73

2015/C 398/87

Дело T-591/15: Жалба, подадена на 13 октомври 2015 г. — Transavia Airlines/Комисия

74

2015/C 398/88

Дело T-594/15: Жалба, подадена на 14 октомври 2015 г. — Metabolic Balance Holding/СХВП (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Дело T-218/14: Определение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Mabrouk/Съвет

77

2015/C 398/90

Дело T-517/14: Определение на Общия съд от 13 октомври 2015 г. — Pelikan/СХВП — RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Дело T-748/14: Определение на Общия съд от 14 октомври 2015 г. — Montenegro/СХВП (Форма на бутилка)

77

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2015/C 398/92

Дело F-57/14: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 октомври 2015 г. — AQ/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Регламент № 45/2001 — Обработване на лични данни, получени за лични цели — Административно разследване — Дисциплинарно производство — Право на защита — Задължение за мотивиране — Дисциплинарно наказание — Пропорционалност)

78

2015/C 398/93

Дело F-89/14: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 октомври 2015 г. — Arsène/Комисия (Публична служба — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Условие, предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника за длъжностните лица — Десетгодишен референтен период — Начален момент — Неутрализиране на периодите на служба, осъществена за международна организация — Прилагане по аналогия на разпоредбите на член 4, параграф 1, буква а) от приложение VII към Правилника за длъжностните лица — Обичайно пребиваване извън държавата членка по месторабота преди изпълнението на функции в международна организация — Член 81 от Процедурния правилник — Явно неоснователна жалба)

78

2015/C 398/94

Дело F-123/15: Жалба, подадена на 21 септември 2015 г. — ZZ/Комисия

79

2015/C 398/95

Дело F-125/15: Жалба, подадена на 22 септември 2015 г. — ZZ/Комисия

80

2015/C 398/96

Дело F-29/13: Определение на Съда на публичната служба от 20 октомври 2015 г. — Drakeford/ЕАЛ

80


BG

 

Top