Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:451:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 451, 16 декември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 451

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
16 декември 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

500-а пленарна сесия на ЕИСК, 9 и 10 юли 2014 г.

2014/C 451/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейска имиграционна политика и отношения с трети страни“ — (проучвателно становище)

1

2014/C 451/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Завършване на Икономическия и паричен съюз – Предложенията на Европейския икономически и социален комитет за следващия европейски законодателен мандат“ — (становище по собствена инициатива)

10

2014/C 451/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Финансиране на предприятията: проучване на алтернативни механизми за предоставяне на средства“ — (становище по собствена инициатива)

20

2014/C 451/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Цифровото общество: достъп, образование, обучение, заетост, инструменти за равенство“ — (становище по собствена инициатива)

25

2014/C 451/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Кибератаките в ЕС“ — (становище по собствена инициатива)

31

2014/C 451/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Подобряване на прозрачността и приобщаващия характер на процеса на присъединяване към Европейския съюз“ — (становище по собствена инициатива)

39


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

500-а пленарна сесия на ЕИСК, 9 и 10 юли 2014 г.

2014/C 451/07

Становище на специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“ относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС“ — COM(2014) 43 final — 2014/0020(COD)

45

2014/C 451/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията — Пътна карта за завършване на единния пазар за доставка на колетни пратки — Повишаване на доверието в услугите по доставка и насърчаване на продажбите онлайн“ — COM(2013) 886 final

51

2014/C 451/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно докладването и прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа“ — COM (2014) 40 final — 2014/0017 (COD)

59

2014/C 451/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Европейска стратегия за по-голям растеж и повече работни места в сектора на крайбрежния и морския туризъм“ — COM(2014) 86 final

64

2014/C 451/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Разгръщане на потенциала на колективното финансиране в Европейския съюз“ — COM(2014) 172 final

69

2014/C 451/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства“ — COM(2014) 186 final — 2014/0108 (COD)

76

2014/C 451/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въжените линии“ — COM(2014) 187 final — 2014/0107 (COD)

81

2014/C 451/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление“ — COM(2014) 213 final — 2014/0121 (COD)

87

2014/C 451/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно дългосрочното финансиране на европейската икономика“ — COM(2014) 168 final

91

2014/C 451/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Отворена и сигурна Европа: превръщане на визията в реалност“ — COM(2014) 154 final

96

2014/C 451/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Програмата на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г. — укрепване на доверието, мобилността и растежа в Съюза“ — COM(2014) 144 final

104

2014/C 451/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване“ — COM(2014) 167 final — 2014/0091 (COD)

109

2014/C 451/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“ — COM(2013) 882 final

116

2014/C 451/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Преглед на насоките на Общността за финансирането на летища и за предоставянето на държавни първоначални помощи за авиокомпании, опериращи от регионални летища“ — C(2014) 963 final

123

2014/C 451/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“ — COM(2013) 659 final

127

2014/C 451/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Програма за чист въздух за Европа“ — COM(2013) 918 final, „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО“ — COM(2013) 920 final — 2013/0443 (COD), „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации“ — COM(2013) 919 final — 2013/0442 (COD), „Предложение за решение на Съвета за приемането на изменение на Протокола от 1999 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон“ — COM(2013) 917 final

134

2014/C 451/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения“ — COM(2014) 32 final — 2014/0014 (COD)

142

2014/C 451/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Политиката по отношение на интернет и управлението му — Ролята на Европа за определяне на бъдещото управление на интернет“ — COM(2014) 72 final

145

2014/C 451/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Рамковата програма за действие от Хього в периода след 2015 г.: Управление на риска с цел постигане на устойчивост“ — COM (2014)216 final

152

2014/C 451/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 93/5/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1993 г. за подпомагане на Комисията и сътрудничество на държавите членки при научното проучване на въпроси, свързани с храните“ — COM(2014) 246 final — 2014/0132 COD

157


BG

 

Top