Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:282:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 282, 25 август 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 282

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
25 август 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 282/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 282/02

Дело C-578/11 P: Решение на Съда (втори състав) от 12 юни 2014 г. — Deltafina SpA/Европейска комисия (Обжалване — Картели — Италиански пазар за изкупуване и първична преработка на суров тютюн — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Освобождаване от глоби — Задължение за сътрудничество — Право на защита — Граници на съдебния контрол — Право на справедлив съдебен процес — Разпит на свидетели или изслушване на страни — Разумен срок — Принцип на равно третиране)

2

2014/C 282/03

Дело C-243/12 P: Решение на Съда (първи състав) от 19 юни 2014 г. — FLS Plast A/S/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Сектор на найлонови промишлени торби — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Правомощие на Общия съд за пълен съдебен контрол — Задължение за мотивиране — Отговорност на дружеството майка за извършено от дъщерното дружество нарушение — Отговорност на дружеството майка за заплащане на наложена на дъщерното дружество глоба — Пропорционалност — Производство пред Общия съд — Разумен срок за постановяване на решение)

2

2014/C 282/04

Дело C-377/12: Решение на Съда (голям състав) от 11 юни 2014 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Решение 2012/272/ЕС на Съвета за подписване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Република Филипини — Избор на правното основание — Членове 79 ДФЕС, 91 ДФЕС, 100 ДФЕС, 191 ДФЕС и 209 ДФЕС — Обратно приемане на граждани на трети страни — Транспорт — Околна среда — Сътрудничество за развитие)

3

2014/C 282/05

Дело C-461/12: Решение на Съда (пети състав) от 12 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Нидерландия) — Granton Advertising BV/Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag (Преюдициално запитване — Шеста директива ДДС — Случаи на освобождаване — Член 13, Б, буква г), точки 3 и 5 — Понятия „други ценни книжа“ и „други прехвърляеми инструменти“ — Система за насърчаване на продажбите — Карта за отстъпки — Данъчна основа)

4

2014/C 282/06

Съединени дела C-501/12 — C-506/12, C-540/12 и C-541/12: Решение на Съда (втори състав) от 19 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — Thomas Specht (C-501/12), Jens Schombera (C-502/12), Alexander Wieland (C-503/12), Uwe Schönefeld (C-504/12), Antje Wilke (C-505/12), Gerd Schini (C-506/12), Rena Schmeel (C-540/12), Ralf Schuster (C-541/12)/Land Berlin, Bundesrepublik Deutschland (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2000/78/EО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Член 2, член 3, параграф 1, буква в) и член 6, параграф 1 — Пряка дискриминация, основана на възраст — Основна заплата на държавните служители, определяна въз основа на тяхната възраст — Преходен режим — Запазване на разликите в третирането — Съображения за обосноваване — Право на обезщетение — Отговорност на държавата членка — Принципи на равностойност и ефективност)

4

2014/C 282/07

Дело C-507/12: Решение на Съда (първи състав) от 19 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom — Обединено кралство) — Jessy Saint Prix/Secretary of State for Work and Pensions (Преюдициално запитване — Член 45 ДФЕС — Директива 2004/38/ЕО — Член 7 — Понятие за работник — Гражданка на Европейския съюз, която се отказва да работи поради физически ограничения, свързани с последните етапи на бременност и с последиците от раждането)

5

2014/C 282/08

Дело C-531/12 P: Решение на Съда (първи състав) от 19 юни 2014 г. — Commune de Millau, Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA)/Европейска комисия (Обжалване — Арбитражна клауза — Договор за отпускане на безвъзмездни средства за дейности, свързани с местното развитие — Връщане на част от авансово платени суми — Поемане на дълг — Компетентност на Общия съд — Погасителна давност — Отговорност на Комисията)

6

2014/C 282/09

Дело C-556/12: Решение на Съда (трети състав) от 19 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Østre Landsret — Дания) — TDC A/S/Teleklagenævnet (Преюдициално запитване — Електронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/19/ЕО — Член 2, буква а) — Достъп до и използване на специфични мрежови елементи и свързана с тях инфраструктура — Членове 5, 8, 12 и 13 — Компетентност на националните регулаторни органи — Задължение за достъп до и използване на специфични мрежови елементи и свързана с тях инфраструктура — Предприятие със значителна пазарна сила на конкретен пазар — Абонатен кабел между разпределителната точка в мрежата за достъп и крайния сегмент в обекта на крайния потребител — Пропорционалност на задължението да се изпълняват разумните искания за достъп до и използване на специфични мрежови елементи и свързана с тях инфраструктура — Директива 2002/21/ЕО — Член 8 — Цели на политиката за изпълнение на задачите на националните регулаторни органи)

7

2014/C 282/10

Дело C-574/12: Решение на Съда (пети състав) от 19 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH)/Eurest Portugal — Sociedade Europeia de Restaurantes Lda (Преюдициално запитване — Обществени поръчки за услуги — Директива 2004/18/ЕО — Възлагане на обществена поръчка без покана за представяне на оферти (т.нар. „in house“ възлагане) — Изпълнител, който е отделен правен субект от възлагащия орган — Център за предоставяне на болниците на услуги по съдействие и подпомагане — Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност — Възлагащи органи, които представляват мнозинство от членовете — Частноправни образувания, благотворителни организации с нестопанска цел, които представляват малцинство от членовете — Дейност в полза на членовете, представляваща поне 80 % от годишния оборот)

8

2014/C 282/11

Дело C-11/13: Решение на Съда (трети състав) от 19 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Bundespatentgericht — Германия) — Bayer CropScience AG/Deutsches Patent- und Markenamt (Преюдициално запитване — Патентно право — Продукти за растителна защита — Сертификат за допълнителна защита — Регламент (ЕО) № 1610/96 — Членове 1 и 3 — Понятия за „продукт“ и „активни вещества“ — Антидот)

8

2014/C 282/12

Съединени дела C-39/13, С-40/13 и С-41/13: Решение на Съда (втори състав) от 12 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Gerechtshof te Amsterdam — Нидерландия) — Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen/SCA Group Holding BV (C-39/13), X AG и др./Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (C-40/13), Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam/MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV (C-41/13) (Свобода на установяване — Корпоративен данък — Обща данъчна единица между дружествата от една и съща група — Искане — Основания за отказ — Място на седалището на едно или няколко от междинните дружества или на дружеството майка в друга държава членка — Липса на място на стопанска дейност в облагащата държава)

9

2014/C 282/13

Съединени дела C-53/13 и С-80/13: Решение на Съда (първи състав) от 19 юни 2014 г. (преюдициални запитвания от Krajský soud v Ostravě и Nejvyšší správní soud — Чешка република) — Strojírny Prostějov a.s. (C-53/13), ACO Industries Tábor s.r.o. (C-80/13)/Odvolací finanční ředitelství (Свободно предоставяне на услуги — Агенция за временна заетост — Командироване на работници от установена в друга държава членка агенция — Ограничаване — Предприятие, ползващо работната сила — Удържане при източника на данъка върху доходите на тези работници — Задължение — Внасяне в републиканския бюджет — Задължение — Случай на работници, командировани от национална агенция — Липса на такива задължения)

10

2014/C 282/14

Дело C-75/13: Решение на Съда (шести състав) от 12 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — SEK Zollagentur GmbH/Hauptzollamt Gießen (Митнически съюз и Обща митническа тарифа — Отклонение от митнически надзор на стоки, подлежащи на облагане с вносни сборове — Възникване на митническо задължение)

10

2014/C 282/15

Дело C-118/13: Решение на Съда (първи състав) от 12 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Landesarbeitsgericht Hamm — Германия) — Gülay Bollacke/K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2003/88/ЕО — Организация на работното време — Платен годишен отпуск — Финансово обезщетение в случай на смърт)

11

2014/C 282/16

Дело C-156/13: Решение на Съда (трети състав) от 12 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Digibet Ltd, Gert Albers/Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG (Преюдициално запитване — Свободно предоставяне на услуги — Член 56 ДФЕС — Хазартни игри — Правна уредба, предвиждаща забрана на хазартните игри по интернет, която за ограничен период от време не се прилага в една от федеративните единици на държава членка — Съгласуваност — Пропорционалност)

12

2014/C 282/17

Съединени дела C-217/13 и С-218/13: Решение на Съда (трети състав) от 19 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Bundespatentgericht — Германия) — Oberbank AG (C-217/13), Banco Santander SA (C-218/13), Santander Consumer Bank AG (C-218/13)/Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV (Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 3, параграфи 1 и 3 — Регистрирана за банкови услуги марка, представляваща червен цвят без очертания — Искане за обявяване на недействителност — Отличителен характер, придобит чрез използване — Доказване — Проучване на общественото мнение — Момент, към който трябва да е придобит отличителният характер чрез използване — Тежест на доказване)

12

2014/C 282/18

Дело C-314/13: Решение на Съда (пети състав) от 12 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Литва) — Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE (Преюдициално запитване — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки по отношение на Беларус — Замразяване на средства и на икономически ресурси — Дерогации — Плащане на хонорари, свързани с предоставянето на правни услуги — Право на преценка на компетентния национален орган — Право на ефективна съдебна защита — Значение на неправомерния произход на средствата — Липса)

13

2014/C 282/19

Дело C-330/13: Решение на Съда (шести състав) от 12 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Административен съд Бургас (България) — „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД/Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център“ при Митница Бургас (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Класиране на стоките — Стока, описана като „тежки масла, смазочни масла; други масла — предназначени да претърпят специфична преработка“ — Позиции 2707 и 2710 — Ароматни съставки и неароматни съставки — Съотношение между Комбинираната номенклатура и Хармонизираната система)

14

2014/C 282/20

Дело C-345/13: Решение на Съда (втори състав) от 19 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Supreme Court, Ирландия) — Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd (Регламент (ЕО) № 6/2002 — Промишлен дизайн на Общността — Член 6 — Наличие на оригиналност — Различно общо впечатление — Член 85, параграф 2 — Нерегистриран промишлен дизайн на Общността — Валидност — Условия — Тежест на доказване)

15

2014/C 282/21

Дело C-377/13: Решение на Съда (втори състав) от 12 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Португалия) — Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване — Понятието „юрисдикция на държава членка“ — Tribunal Arbitral Tributário — Директива 69/335/ЕИО — Членове 4 и 7 — Увеличаване на капитала на капиталово дружество — Гербов налог в сила от 1 юли 1984 г. — Последващо премахване на гербовия налог и повторно въвеждане впоследствие)

16

2014/C 282/22

Дело C-166/14: Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 7 април 2014 г. — MedEval — Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH/Bundesvergabeamt

16

2014/C 282/23

Дело C-224/14 P: Жалба, подадена на 7 най 2014 г. от Lidl Stiftung & Co. KG срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 27 февруари 2014 г. по дело T-226/12 — Lidl Stiftung & Co. KG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

17

2014/C 282/24

Дело C-237/14 P: Жалба, подадена на 13 май 2014 г. от Lidl Stiftung & Co. KG срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 27 февруари 2014 г. по дело T-225/12 — Lidl Stiftung & Co. KG/Служба за хармонизация на вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

18

2014/C 282/25

Дело C-266/14: Преюдициално запитване от Audiencia Nacional (Испания), постъпило на 2 юни 2014 г. — Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security S.L. и Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

19

2014/C 282/26

Дело C-267/14 P: Жалба, подадена на 30 май 2014 г. от Buzzi Unicem SpA срещу решение на Общия съд (седми състав), постановено на 14 март 2014 г. по дело T-297/11, Buzzi Unicem SpA/Европейска комисия

20

2014/C 282/27

Дело C-268/14 P: Жалба, подадена на 30 май 2014 г. от Italmobiliare SpA срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 14 март 2014 г. по дело T-305/11, Italmobiliare SpA/Европейска комисия

21

2014/C 282/28

Дело C-271/14: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 4 юни 2014 г. — LFB Biomédicaments, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France)/Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

23

2014/C 282/29

Дело C-273/14: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 5 юни 2014 г. — Pierre Fabre Médicament/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, Ministre des affaires sociales et de la santé

23

2014/C 282/30

Дело C-292/14: Преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias (Гърция), постъпило на 13 юни 2014 г. — Република Гърция/Stefanos Stroumpoulis и други

24

 

Общ съд

2014/C 282/31

Дело T-137/09 RENV: Решение на Общия съд от 12 юни 2014 г. — Nike International/СХВП (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „R10“ — Нерегистрирана по-ранна национална словна марка „R10“ — Прехвърляне на националната марка — Доказателство за притежаването на по-ранната марка)

25

2014/C 282/32

Дело T-16/11: Решение на Общия съд от 3 юли 2014 г. — Нидерландия/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Разходи, осъществени в рамките на европейската квотна система за производството на картофено нишесте — Право на защита)

25

2014/C 282/33

Дело T-644/11 P: Решение на Общия съд от 4 юли 2014 г. — Kimman/Комисия (Обжалване — Насрещна жалба — Публична служба — Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за оценка — Процедура за оценяване за 2009 г. — Правило за съответствие между жалбата по съдебен и административен ред — Член 91, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица — Становище на групата ad hoc — Изопачаване — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката)

26

2014/C 282/34

Дело T-184/12: Решение на Общия съд от 9 юли 2014 г. — Moonich Produktkonzepte & Realisierung/СХВП — Thermofilm Australia (HEATSTRIP) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словна марка на Общността „HEATSTRIP“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 3 от Регламент (EО) № 207/2009 — Членове 75 и 76 от Регламент № 207/2009)

27

2014/C 282/35

Дело T-203/12: Решение на Общия съд от 3 юли 2014 г. — Alchaar/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Сирия — Включване на физическо лице в списъците на засегнатите лица — Връзки с режима — Право на защита — Право на справедлив процес — Задължение за мотивиране — Тежест на доказване — Право на ефективна съдебна защита — Пропорционалност — Право на собственост — Неприкосновеност на личния живот)

27

2014/C 282/36

Дело T-239/12: Решение на Общия съд от 1 юли 2014 г. — Jyoti Ceramic Industries/СХВП — DeguDent (ZIECON) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „ZIECON“ — По-ранната словна марка на Общността „CERCON“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Служебна проверка на фактите — Член 76 от Регламент № 207/2009)

28

2014/C 282/37

Съединени дела T-319/12 и Т-321/12: Решение на Общия съд от 3 юли 2014 г. — Испания/Комисия (Държавни помощи — Кинематограф — Помощ за изграждането и експлоатирането на кинематографичен комплекс — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Критерий за частния инвеститор в условията на пазарна икономика — Държавна помощ с регионално предназначение — Помощ за насърчаване на културата — Задължение за мотивиране)

29

2014/C 282/38

Съединени дели T-329/12 и T-74/13: Решение на Общия съд от 9 юли 2014 г. — Al-Tabbaa/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Сирия — Замразяване на средства и икономически ресурси — Ограничения за влизане и за транзитно преминаване през територията на Съюза — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Задължение за мотивиране — Грешка в преценката)

29

2014/C 282/39

Дело T-520/12: Решение на Общия съд от 9 юли 2014 г. — Pågen Trademark/СХВП (gifflar) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността „gifflar“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Липса на придобит чрез използване отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

30

2014/C 282/40

Дело T-565/12: Решение на Общия съд от 3 юли 2014 г. — National Iranian Tanker Company/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран, взети с цел да се предотврати разпространението на ядрено оръжие — Замразяване на средства — Задължение за мотивиране — Грешка в преценката — Адаптиране на действието на отмяната във времето)

31

2014/C 282/41

Дело T-1/13: Решение на Общия съд от 4 юли 2014 г. — Advance Magazine Publishers/СХВП — Montres Tudor (GLAMOUR) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „GLAMOUR“ — По-ранна международна марка „TUDOR GLAMOUR“ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

32

2014/C 282/42

Дело T-20/13 Р: Решение на Общия съд от 26 юни 2014 г. — Marcuccio/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии и обезщетение за инвалидност — Пенсиониране по инвалидност — Комисия по инвалидност — Състав — Посочване на лекарите — Непосочване от заинтересованото длъжностно лице на втория лекар — Назначаване на втория лекар от председателя на Съда — Посочване на третия лекар по общо съгласие на първия и втория посочен лекар — Член 7 от приложение II към Правилника — Отхвърляне на жалбата на първа инстанция след връщане от Общия съд за ново разглеждане)

32

2014/C 282/43

Дело T-155/13: Решение на Общия съд от 3 юли 2014 г. — Zanjani/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран, взети с цел да се предотврати разпространението на ядрено оръжие — Замразяване на средства — Ограничения за достъп — Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Допустимост — Задължение за мотивиране — Грешка в преценката — Изменение във времето на действието на отмяна)

33

2014/C 282/44

Дело T-157/13: Решение на Общия съд от 3 юли 2014 г. — Sorinet Commercial Trust Bankers/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на ядреното разпространение — Замразяване на средства — Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Срок за промяна на петитума — Допустимост — Задължение за мотивиране — Грешка в преценката — Адаптиране на действието на отмяната във времето)

34

2014/C 282/45

Дело T-181/13: Решение на Общия съд от 3 юли 2014 г. — Sharif University of Technology/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран, взети с цел да се предотврати разпространението на ядрено оръжие — Замразяване на средства — Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Допустимост — Задължение за мотивиране — Грешка в преценката)

35

2014/C 282/46

Дело T-345/13: Решение на Общия съд от 4 юли 2014 г. — Construcción, Promociones e Instalaciones/СХВП — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „CPI COPISA INDUSTRIAL“ — По-ранна фигуративна испанска марка „Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a.“ и по-ранно търговско наименование „Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A.-C.P.I.“ — Относителни основания за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на доказателства за реалното използване на по-ранната марка — Липса на доказателства за използването на по-ранното търговско наименование в стопанката дейност)

36

2014/C 282/47

Дело T-480/13: Решение на Общия съд от 1 юли 2014 г. — You-View.tv/СХВП — YouView TV (YouView+) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „YouView+“ — По-ранна фигуративна марка на Бенелюкс „You View You-View.tv“ — Късно представяне на документи — Право на преценка, предоставено с член 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Понятие за разпоредба, в която е предвидено друго — Правило 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95)

36

2014/C 282/48

Дело T-242/14: Жалба, подадена на 17 април 2014 г. — The Smiley Company/СХВП (Изображение на лице)

37

2014/C 282/49

Дело T-243/14: Жалба, подадена на 17 април 2014 г. — The Smiley Company/СХВП (Изображение на лице)

38

2014/C 282/50

Дело T-244/14: Жалба, подадена на 17 април 2014 г. — The Smiley Company/СХВП (Изображение на лице във формата на звезда)

38

2014/C 282/51

Дело T-382/14: Жалба, подадена на 19 май 2014 г. — Rintisch/СХВП — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

39

2014/C 282/52

Дело T-411/14: Жалба, подадена на 10 юни 2014 г. — Coca-Cola/СХВП (Форма на бутилка)

39

2014/C 282/53

Дело T-418/14: Жалба, подадена на 25 май 2014 г. — Sina Bank/Съвет

40

2014/C 282/54

Дело T-419/14: Жалба, подадена на 12 юни 2014 г. — The Goldman Sachs Group/Комисия

41

2014/C 282/55

Дело T-431/14: Жалба, подадена на 12 юни 2014 г. — Volkswagen/СХВП (CHOICE)

42

2014/C 282/56

Дело T-434/14: Жалба, подадена на 16 юни 2014 г. — Arbuzov/Съвет

42

2014/C 282/57

Дело T-437/14: Жалба, подадена на 16 юни 2014 г. — Обединено кралство/Комисия

43

2014/C 282/58

Дело T-438/14: Жалба, подадена на 13 юни 2014 г. — Silec Cable и General Cable/Комисия

44

2014/C 282/59

Дело T-439/14: Жалба, подадена на 16 юни 2014 г. — LS Cable & System/Комисия

45

2014/C 282/60

Дело T-446/14: Жалба, подадена на 16 юни 2014 г. — Taihan Electric Wire/Комисия

46

2014/C 282/61

Дело T-447/14: Жалба, подадена на 16 юни 2014 г. — nkt cables и NKT Holding/Комисия

47

2014/C 282/62

Дело T-448/14: Жалба, подадена на 17 юни 2014 г. — Hitachi Metals/Комисия

48

2014/C 282/63

Дело T-449/14: Жалба, подадена на 17 юни 2014 г. — Nexans France и Nexans/Комисия

49

2014/C 282/64

Дело T-487/14: Жалба, подадена на 27 юни 2014 г. — CHEMK и KF/Комисия

49

2014/C 282/65

Дело T-488/14: Жалба, подадена на 26 юни 2014 г. — Mdr Inversiones/Комисия

50

2014/C 282/66

Дело T-489/14: Жалба, подадена на 26 юни 2014 г. — Espacio Activos Financieros/Комисия

51

2014/C 282/67

Дело T-491/14: Жалба, подадена на 30 юни 2014 г. — Bodegas Muga/Комисия

51

2014/C 282/68

Дело T-492/14: Жалба, подадена на 30 юни 2014 г. — La Perla/СХВП — Alva Management (LA PERLA)

52

2014/C 282/69

Дело T-500/14: Жалба, подадена на 2 юли 2014 г. — Derivados del Flúor/Комисия

53

2014/C 282/70

Дело T-501/14: Жалба, подадена на 2 юли 2014 г. — Fami-Cuatro de Inversiones/Комисия

53

2014/C 282/71

Дело T-502/14: Жалба, подадена на 2 юли 2014 г. — Torrevisa/Комисия

54

2014/C 282/72

Дело T-503/14: Жалба, подадена на 2 юли 2014 г. — Euroways/Комисия

54

2014/C 282/73

Дело T-504/14: Жалба, подадена на 2 юли 2014 г. — Sertrans Catalunya/Комисия

55

2014/C 282/74

Дело T-506/14: Жалба, подадена на 27 юни 2014 г. — Grandi Navi Veloci/Комисия

55


BG

 

Top