Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:253:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 253, 4 август 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 253

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
4 август 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 253/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 253/02

Дело C-547/11: Решение на Съда (девети състав) от 5 юни 2014 г. — Европейска комисия/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Държавни помощи — Решения 2006/323/ЕО и 2007/375/ЕО — Освобождаване от акциз на минералните масла, използвани като гориво за производството на двуалуминиев триокис в Сардиния — Възстановяване — Решения за отлагане на изпълнението на акт за определяне на митническо задължение, взети от национална юрисдикция)

2

2014/C 253/03

Съединени дела C-24/12 и C-27/12: Решение на Съда (трети състав) от 5 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12)/Staatssecretaris van Financiën (Свободно движение на капитали — Ограничения — Плащане на дивиденти от държава членка към отвъдморска територия на същата държава — Приложно поле на правото на Съюза — Специални договорености ЕС — ОСТ)

3

2014/C 253/04

Дело C-35/12 P: Решение на Съда (шести състав) от 22 май 2014 г. — Plásticos Españoles, SA (ASPLA)/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Пазар на найлоновите промишлени торби — Едно-единствено продължавано нарушение)

3

2014/C 253/05

Дело C-36/12 P: Решение на Съда (шести състав) от 22 май 2014 г. — Armando Álvarez, SA/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Пазар на найлоновите промишлени торби — Отговорност на дружеството майка за извършеното от дъщерното дружество нарушение — Задължение за мотивиране)

4

2014/C 253/06

Дело C-198/12: Решение на Съда (пети състав) от 5 юни 2014 г. — Европейска комисия/Република България (Неизпълнение на задължения от държава членка — Вътрешен енергиен пазар — Транспортиране на газ — Регламент (ЕО) № 715/2009 — Член 14, параграф 1 и член 16, параграф 1 и параграф 2, буква б) — Задължение за гарантиране на максимален капацитет — Виртуален капацитет за обратен пренос на газ — Допустимост)

5

2014/C 253/07

Дело C-356/12: Решение на Съда (пети състав) от 22 май 2014 г. (преюдициално запитване от Bayerischer Verwaltungsgerichtshof. — Германия) — Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern (Преюдициално запитване — Транспорт — Директива 2006/126/ЕО — Точка 6.4 от приложение III — Валидност — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 20, член 21, параграф 1 и член 26 — Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания — Свидетелство за управление на моторни превозни средства — Физическа и психическа годност за управление на моторно превозно средство — Минимални изисквания — Острота на зрението — Равно третиране — Липса на възможност за дерогиране — Пропорционалност)

5

2014/C 253/08

Дело C-360/12: Решение на Съда (четвърти състав) от 5 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Coty Germany GmbH, по-рано Coty Prestige Lancaster Group GmbH/First Note Perfumes NV (Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 40/94 и Регламент (ЕО) № 44/2001 — Марка на Общността — Член 93, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 40/94 — Международна компетентност при нарушение на права върху марка — Определяне на мястото, където е настъпило вредоносното събитие — Трансгранично участие на няколко лица в едно и също противоправно деяние)

6

2014/C 253/09

Дело C-398/12: Решение на Съда (четвърти състав) от 5 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Fermo — Италия) — Наказателно производство срещу M (Конвенция за прилагане на Споразумението от Шенген — Член 54 — Принцип „ne bis in idem“ — Приложно поле — Постановено от съд на договаряща държава определение за прекратяване на наказателното производство и за непредаване на съд поради липса на доказателства — Възможност за възобновяване на разследването при откриване на нови факти и/или доказателства — Понятие за лице, за което наказателното производство окончателно е приключило — Наказателно производство в друга договаряща държава срещу същото лице и за същите деяния — Изчерпване на възможностите за наказателно преследване и прилагане на принципа ne bis in idem)

7

2014/C 253/10

Дело C-539/12: Решение на Съда (първи състав) от 22 май 2014 г. (преюдициално запитване от Employment Tribunal, Leicester — Обединено кралство) — Z.J.R. Lock/British Gas Trading Limited (Социална политика — Организация на работното време — Директива 2003/88/ЕО — Право на платен годишен отпуск — Компоненти на трудовото възнаграждение — Основна работна заплата и комисиона в зависимост от оборота)

8

2014/C 253/11

Дело C-557/12: Решение на Съда (пети състав) от 5 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH/ÖBB Infrastruktur AG (Член 101 ДФЕС — Обезщетяване на вредите, причинени от забранен с тази разпоредба картел — Вреди, произтичащи от по-високата цена, прилагана от предприятие в резултат от забранен картел, в който то не участва („Umbrella pricing“) — Причинно-следствена връзка)

9

2014/C 253/12

Дело C-56/13: Решение на Съда (шести състав) от 22 май 2014 г. (преюдициално запитване от Szegedi Ítélőtábla — Унгария) — Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt/Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Директиви 92/40/ЕИО и 2005/94/ЕО — Решения 2006/105/ЕО и 2006/115/ЕО — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 16, 17 и 47 — Мерки за борба с инфлуенцата по птиците — Поправяне на вредите)

9

2014/C 253/13

Дело C-105/13: Решение на Съда (първи състав) от 5 юни 2014 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Нидерландия) — P.J. Vonk Noordegraaf/Staatssecretaris van Economische Zaken (Селско стопанство — Обща селскостопанска политика — Схема на единно плащане — Регламент (ЕО) № 73/2009 — Членове 34, 36 и 137 — Права на плащане — База за изчисляване — Премии, изплатени за притежаваните от земеделския стопанин през референтния период добитък и парцели — Промяна на правилата за определяне на площта на земеделските парцели — Намаляване на броя хектари, отговарящи на условията за подпомагане — Заявление на земеделския стопанин, подадено с цел да се намали броят и да се увеличи единичната стойност на правата му на плащане — Регламент (ЕО) № 796/2004 — Член 73а, параграф 2а — Допустимост)

10

2014/C 253/14

Дело C-255/13: Решение на Съда (четвърти състав) от 5 юни 2014 г. (преюдициално запитване от High Court of Ireland — Ирландия) — I/Health Service Executive (Преюдициално запитване — Социална сигурност — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Член 19, параграф 1 и член 20, параграфи 1 и 2 — Регламент (ЕО) № 987/2009 — Член 11 — Гражданин на държава членка, осигурен в държавата по пребиваване — Сериозно и внезапно заболяване по време на почивка в друга държава членка — Лице, принудено да остане единадесет години във втората държава поради заболяването си и възможността да получи специализирани медицински грижи в близост до мястото, където живее — Предоставяне на обезщетения в натура във втората държава — Понятия „пребиваване“ и „престой“)

11

2014/C 253/15

Дело C-339/13: Решение на Съда (девети състав) от 22 май 2014 г. — Европейска комисия/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 1999/74/ЕО — Член 3 и член 5, параграф 2 — Забрана на системи за отглеждане на кокошки носачки в неуголемени клетки — Отглеждане на кокошки носачки в клетки, които не отговарят на посочените в тази директива изисквания)

12

2014/C 253/16

Дело C-360/13: Решение на Съда (четвърти състав) от 5 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Public Relations Consultants Association Ltd/The Newspaper Licensing Agency Ltd и др. (Авторско право — Информационно общество — Директива 2001/29/EО — Член 5, параграфи 1 и 5 — Възпроизвеждане — Изключения и ограничения — Създаване на копия от сайт в интернет на екрана и в кешираната памет на твърдия диск при търсенето в интернет — Действие на временно възпроизвеждане — Преходно или инцидентно действие — Неразделна и съществена част от технологичен процес — Законно използване — Самостоятелно стопанско значение)

13

2014/C 253/17

Дело C-129/14 PPU: Решение на Съда (голям състав) от 27 май 2004 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Nürnberg — Германия) — наказателно производство срещу Zoran Spasic (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 50 и 52 — Принципът ne bis in idem — Конвенция за прилагане на Споразумението от Шенген — Член 54 — Понятие за „изпълнена“ санкция и за санкция „в процес на изпълнение)

13

2014/C 253/18

Дело C-146/14 PPU: Решение на Съда (трети състав) от 5 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град — България) — производство, водено спрямо Башир Мохамед Али Махди (Визи, убежище, имиграция и други политики, свързани със свободното движение на хора — Директива 2008/115/ЕО — Връщане на гражданите на трети страни, които са в незаконен престой — Член 15 — Задържане — Продължаване на задържането — Задължения на административния или съдебния орган — Съдебен контрол — Липса на документи за самоличност на гражданин на трета страна — Пречки за изпълнение на решението за извеждане — Отказ на посолството на съответната трета страна да издаде документ за самоличност, необходим за връщането на гражданина на тази страна — Опасност от укриване — Разумна възможност за извеждане — Липса на съдействие — Евентуално задължение на съответната държава членка да издаде временен документ за статута на лицето)

14

2014/C 253/19

Дело C-520/13: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Płocku (Полша), постъпило на 30 септември 2013 г. — Urszula Leśniak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz/Prokuratura Okręgowa w Płocku

15

2014/C 253/20

Дело C-177/14: Преюдициално запитване от Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 10 април 2014 г. — María José Regojo Dans/Consejo del Estado

16

2014/C 253/21

Дело C-183/14: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj (Румъния), постъпило на 11 април 2014 г. — Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

16

2014/C 253/22

Дело C-216/14: Преюдициално запитване от Amtsgerichts Laufen (Германия), постъпило на 30 април 2014 г. — Наказателно производство срещу Gavril Covaci

17

2014/C 253/23

Дело C-244/14: Иск, предявен на 20 май 2014 г. — Европейска комисия/Република Австрия

18

2014/C 253/24

Дело C-250/14: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 26 май 2014 г. — Air France — KLM/Ministère des finances et des comptes publics

18

2014/C 253/25

Дело C-254/14: Преюдициално запитване от Općinski sud u Velikoj Gorici (Хърватия), постъпило на 26 май 2014 г. — VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika

19

2014/C 253/26

Дело C-265/14 P: Жалба, подадена на 2 юни 2014 г. от Cemex S.A.B. de C.V. и други срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 14 март 2014 г. по дело T-292/11, Cemex и други/Комисия

19

2014/C 253/27

Дело C-272/14: Преюдициално запитване от Vestre Landsret (Дания), постъпило на 5 юни 2014 г. — Skatteministeriet/Baby Dan A/S

21

2014/C 253/28

Дело C-286/14: Жалба, подадена на 11 юни 2014 г. — Европейски парламент/Европейска комисия

21

2014/C 253/29

Дело C-296/14 P: Жалба, подадена на 13 юни 2014 г. от Република Гърция срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 9 април 2014 г. по дело T-150/12, Гърция/Комисия

22

2014/C 253/30

Дело C-592/12: Определение на председателя на Съда от 4 април 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Испания) — Compañía Europea de Viajeros España S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

22

2014/C 253/31

Съединени дела C-215/13 P и C-216/13 P: Определение на председателя на Съда от 31 март 2014 г. — Acron OAO, Dorogobuzh OAO/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Fertilizers Europe

22

2014/C 253/32

Дело C-283/13 P: Определение на председателя на Съда от 3 април 2014 г. — Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Европейска комисия, Дания

23

 

Общ съд

2014/C 253/33

Дело T-595/10: Решение на Общия съд от 18 юни 2014 г. — Cantina Broglie 1/СХВП — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „RIPASSA“ — По-ранна национална словна марка „VINO DI RIPASSO“ — Относително основание за отказ — Член 75 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране)

24

2014/C 253/34

Дело T-260/11: Решение на Общия съд от 18 юни 2014 г. — Испания/Комисия (Рибарство — Опазване на риболовните ресурси — Превишаване от Испания на отпуснатите за 2010 г. риболовни квоти за скумрия в зони VIIIc, IX и X и във водите на Европейския съюз от зона 34.1.1 на CECAF — Приспадане от риболовните квоти, отпуснати за 2011 — 2015 г. — Право на защита — Правна сигурност — Оправдани правни очаквания — Равно третиране)

24

2014/C 253/35

Дело T-273/12: Решение на Общия съд от 24 юни 2014 г. — Unister/СХВП — (Ab in den Urlaub) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „Ab in den Urlaub“ — Марка, състояща се от рекламен лозунг — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на доказателства за наличие на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

25

2014/C 253/36

Дело T-330/12: Решение на Общия съд от 24 юни 2014 г. — Hut.com/СХВП — Intersport France (THE HUT) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словна марка на Общността „THE HUT“ — По-ранна национална словна марка „LA HUTTE“ — Относително основание за отказ — Опасност от объркване — Член 8, параграф 1,буква б) от Регламент (EО) № 207/2009)

26

2014/C 253/37

Дело T-382/12: Решение на Общия съд от 19 юни 2014 г. — Kampol/СХВП — Colmol (Nobel) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „Nobel“ — По-ранна национална словна марка „NOBEL“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

26

2014/C 253/38

Дело T-523/12: Решение на Общия съд от 24 юни 2014 г. — Rani Refreshments/СХВП — Global-Invest Bartosz Turek (Sani) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „Sani“ — По-ранни фигуративни марки на Общността „Hani“ или „llani“ и „RANI“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство между знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

27

2014/C 253/39

Дело T-207/13: Решение на Общия съд от 24 юни 2014 г. — 1872 Holdings/СХВП — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността THE SPIRIT OF CUBA — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

27

2014/C 253/40

Дело T-305/09: Определение на Общия съд от 2 април 2014 г. — Unicid/Комисия (Държавни помощи — Рамкова схема за дейности, провеждани от признатите във Франция селскостопански междуотраслови организации в полза на членовете на представените селскостопански отрасли — Финансиране чрез доброволни вноски, на които е придаден задължителен характер — Решение, с което схемата за помощи се обявява за съвместима с общия пазар — Оттегляне на решението — Липса на основание за произнасяне)

28

2014/C 253/41

Дело T-526/12: Определение на Общия съд от 4 юни 2014 г. — Axa Versicherung/Комисия (Достъп до документи — Регламент (EО) № 1049/2001 — Мълчалив отказ да се предостави достъп — Изрично решение, прието след подаването на жалбата — на правния интерес — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

29

2014/C 253/42

Дело T-239/13: Определение на Общия съд от 5 юни 2014 г. — Atmeh/СХВП — Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign) (Марка на Общността — Искане за обявяване на недействителност — Оттегляне на искането за обявяване на недействителност — Липса на основание за произнасяне)

29

2014/C 253/43

Дело T-427/13: Определение на Общия съд от 10 юни 2014 г. — Gruppo Norton/СХВП — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността Gruppo Norton S.r.l. — По-ранна национална фигуративна марка NORTON HISPAŃO — Правило 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95 и член 60 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Недопустимост на жалбата до апелативния състав — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

30

2014/C 253/44

Дело T-252/14: Жалба, подадена на 14 април 2014 г. — Chemo Ibérica/СХВП — Novartis (EXELTIS)

30

2014/C 253/45

Дело T-253/14: Жалба, подадена на 14 април 2014 г. — Chemo Ibérica/СХВП — Novartis (EXELTIS)

31

2014/C 253/46

Дело T-256/14: Жалба, подадена на 23 април 2014 г. — Giuntoli/СХВП — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

32

2014/C 253/47

Дело T-269/14: Жалба, подадена на 28 април 2014 г. — City Index/СХВП — Citigroup и Citibank (CITY INDEX)

32

2014/C 253/48

Дело T-273/14: Жалба, подадена на 30 април 2014 г. — Lithomex/СХВП — Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

33

2014/C 253/49

Дело T-278/14: Жалба, подадена на 27 април 2014 г. — Dairek Attoumi/СХВП — Diesel (Колан)

34

2014/C 253/50

Дело T-335/14: Жалба, подадена на 13 май 2014 г. — Davó Lledó/СХВП — Administradora y Franquicias América e Inversiones Ged (DoggiS)

35

2014/C 253/51

Дело T-339/14: Жалба, подадена на 15 май 2014 г. — Kurchenko/Съвет

36

2014/C 253/52

Дело T-346/14: Жалба, подадена на 14 май 2014 г. — Yanukovych/Съвет

37

2014/C 253/53

Дело T-347/14: Жалба, подадена на 14 май 2014 г. — Yanukovych/Съвет

39

2014/C 253/54

Дело T-348/14: Жалба, подадена на 14 май 2014 г. — Yanukovych/Съвет

40

2014/C 253/55

Дело T-354/14: Жалба, подадена на 19 май 2014 г. — Comercializadora Eloro/СХВП — Zumex Group (zumex)

41

2014/C 253/56

Дело T-356/14: Жалба, подадена на 23 май 2014 г. — CareAbout/СХВП — Florido Rodríquez (Kerashot)

42

2014/C 253/57

Дело T-357/14: Жалба, подадена на 23 май 2014 г. — Experience Hendrix/СХВП — JH Licence (Jimi Hendrix)

43

2014/C 253/58

Дело T-358/14: Жалба, подадена на 23 май 2014 г. — Hoteles Catalonia/СХВП — Caixa d’Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

44

2014/C 253/59

Дело T-359/14: Жалба, подадена на 27 май 2014 г. — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/СХВП — Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

44

2014/C 253/60

Дело T-360/14: Жалба, подадена на 21 май 2014 г. — Švyturys-Utenos Alus/СХВП — Nordbrand Nordhausen (KISS)

45

2014/C 253/61

Дело T-363/14: Жалба, подадена на 2 юни 2014 г. — Secolux/Комисия

46

2014/C 253/62

Дело T-365/14: Жалба, подадена на 27 май 2014 г. — CBM Creative Brands Marken/СХВП — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (TRECOLORE)

47

2014/C 253/63

Дело T-366/14: Жалба, подадена на 28 май 2014 г. — August Storck/СХВП (2good)

48

2014/C 253/64

Дело T-369/14: Жалба, подадена на 29 май 2014 г. — Sequoia Capital Operations/СХВП — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

49

2014/C 253/65

Дело T-385/14: Жалба, подадена на 4 юни 2014 г. — Volkswagen/СХВП (ULTIMATE)

49

2014/C 253/66

Дело T-386/14: Жалба, подадена на 24 май 2014 г. — Fih Holding и Fih Erhversbank/Комисия

50

2014/C 253/67

Дело T-401/14: Жалба, подадена на 10 юни 2014 г. — Duro Felguera/Комисия

51

2014/C 253/68

Дело T-406/14: Жалба, подадена на 10 юни 2014 г. — Promoinmo/Комисия

52

2014/C 253/69

Дело T-407/14: Жалба, подадена на 10 юни 2014 г. — Gres La Sagra/Комисия

53

2014/C 253/70

Дело T-408/14: Жалба, подадена на 10 юни 2014 г. — Venatto Design/Комисия

53

2014/C 253/71

Дело T-415/14: Жалба, подадена на 12 юни 2014 г. — Embutidos Rodríguez/Комисия

54

2014/C 253/72

Дело T-416/14: Жалба, подадена на 12 юни 2014 г. — Grup Maritim TCB/Комисия

55

2014/C 253/73

Дело T-417/14: Жалба, подадена на 12 юни 2014 г. — Afar 4/Комисия

55

2014/C 253/74

Дело T-426/14: Жалба, подадена на 12 юни 2014 г. — Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos/Комисия

56

2014/C 253/75

Дело T-427/14: Жалба, подадена на 12 юни 2014 г. — Almoauto/Комисия

56

2014/C 253/76

Дело T-428/14: Жалба, подадена на 12 юни 2014 г. — Gasiber 2000/Комисия

57

2014/C 253/77

Дело T-429/14: Жалба, подадена на 12 юни 2014 г. — Uriinmuebles/Комисия

57

2014/C 253/78

Дело T-432/14: Жалба, подадена на 13 юни 2014 г. — Remolcadores Nosa Terra и Hospital Povisa/Комисия

58

2014/C 253/79

Дело T-433/14: Жалба, подадена на 13 юни 2014 г. — Superficies de Alimentación/Комисия

58

2014/C 253/80

Дело T-435/14: Жалба, подадена на 9 юни 2014 г. — Tose’e Ta’avon Bank/Съвет

59

2014/C 253/81

Дело T-436/14: Жалба, подадена на 9 юни 2014 г. — Neka Novin/Съвет

60

2014/C 253/82

Дело T-442/14: Жалба, подадена на 16 юни 2014 г. — Metalúrgica Galaica/Комисия

60

2014/C 253/83

Дело T-443/14: Жалба, подадена на 16 юни 2014 г. — Aprovechamientos Energéticos JG/Комисия

61

2014/C 253/84

Дело T-452/14: Жалба, подадена на 17 юни 2014 г. — Laboratoires CTRS/Комисия

62

2014/C 253/85

Дело T-461/14: Жалба, подадена на 20 юни 2014 г. — Arocasa/Комисия

63

2014/C 253/86

Дело T-465/14: Жалба, подадена на 24 юни 2014 г. — Vego Supermercados/Комисия

63

2014/C 253/87

Дело T-467/14: Жалба, подадена на 24 юни 2014 г. — Fonditel Pensiones/Комисия

64

2014/C 253/88

Дело T-469/14: Жалба, подадена на 24 юни 2014 г. — Dordal/Комисия

64

2014/C 253/89

Дело T-479/14: Иск, предявен на 26 юни 2014 г. — Kendrion/Съд на Европейския съюз

65

2014/C 253/90

Съединени дела T-433/11 и T-98/12: Определение на Общия съд от 10 юни 2014 г. — Makhlouf/Съвет

66

2014/C 253/91

Дело T-109/13: Определение на Общия съд от 10 юни 2014 г. — Othman/Съвет

66

2014/C 253/92

Дело T-477/13: Определение на Общия съд от 5 юни 2014 г. — Syrian Lebanese Commercial Bank/Съвет

66

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 253/93

Дело F-24/12: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 юни 2014 г. — BN/Парламент (Публична служба — Длъжностни лица — Жалба за отмяна — Длъжностно лице от степен AD 14, което заема длъжност началник отдел — Твърдение за упражняван от генералния директор психически тормоз — Преместване — Отказ да се приеме назначаването на длъжност съветник в друга генерална дирекция, което предполага загуба на надбавката за началници на отдели — Решение за временно преназначаване на друга длъжност като съветник — Интерес на службата — Правило за съответствие между степента и длъжността — Иск за обезщетение — Вреда, произтичаща от действия или бездействия, несвързани с процеса на вземане на решения)

67

2014/C 253/94

Дело F-119/12: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 25 юни 2014 г. — Sumberaz Sotte-Wedemeijer/Европол (Публична служба — Персонал на Европол — Конвенция за Европол — Правилник за персонала на Европол — Решение 2009/371/ПВР — Прилагане на УРДС към служителите на Европол — Неподновяване на договор за определен срок на срочно нает служител — Отказ да се сключи договор за неопределено време на срочно нает служител)

67

2014/C 253/95

Дело F-120/12: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 25 юни 2014 г. — Coutureau/Европол (Публична служба — Персонал на Европол — Конвенция за Европол — Правилник за персонала на Европол — Решение 2009/371/ПВР — Прилагане на УРДС към служителите на Европол — Неподновяване на договор за определен срок на срочно нает служител — Отказ да се сключи договор за неопределено време на срочно нает служител)

68

2014/C 253/96

Дело F-121/12: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 25 юни 2014 г. — Maynard/Европол (Публична служба — Персонал на Европол — Конвенция за Европол — Правилник за персонала на Европол — Решение 2009/371/ПВР — Прилагане на УРДС към служителите на Европол — Неподновяване на договор за определен срок на срочно нает служител — Отказ да се сключи договор за неопределено време на срочно нает служител)

69

2014/C 253/97

Дело F-66/13: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 25 юни 2014 г. — Molina Solano/Европол (Публична служба — Персонал на Европол — Конвенция за Европол — Правилник за персонала на Европол — Решение 2009/371/ПВР — Прилагане на УРДС към служителите на Европол — Неподновяване на договор за определен срок на срочно нает служител — Отказ да се сключи договор за неопределено време на срочно нает служител)

69

2014/C 253/98

Дело F-67/13: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 25 юни 2014 г. — Rihn/(Европол) (Публична служба — Персонал на Европол — Конвенция за Европол — Правилник за персонала на Европол — Решение 2009/371/ПВР — Прилагане на УРДС към служителите на Европол — Неподновяване на договор за определен срок на срочно нает служител — Отказ да се сключи договор за неопределено време на срочно нает служител)

70

2014/C 253/99

Дело F-56/14: Жалба, подадена на 18 юни 2014 г. — ZZ/Комисия

70


BG

 

Top