EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:212:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 212, 7 юли 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 212

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
7 юли 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 212/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 212/02

Дело C-184/11: Решение на Съда (голям състав) от 13 май 2014 г. — Европейска комисия/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава членка — Решение на Съда, с което се установява неизпълнение на задължения — Неизпълнение — Член 260 ДФЕС — Държавни помощи — Възстановяване — Схема за помощи, която е неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар — Индивидуални помощи, предоставяни в рамките на тази схема — Имуществени санкции)

2

2014/C 212/03

Дело C-97/12 P: Решение на Съда (осми състав) от 15 май 2014 г. — Louis Vuitton Malletier/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Friis Group International ApS (Обжалване — Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка, изобразяваща закопчалка — Липса на отличителен характер — Частична недействителност — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 7, параграф 1, буква б)

3

2014/C 212/04

Дело C-131/12: Решение на Съда (голям състав) от 13 май 2014 г. (преюдициално запитване от Audiencia Nacional — Испания) — Google Spain SL, Google Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González (Лични данни — Защита на физическите лица при обработването на тези лични данни — Директива 95/46/ЕО — Членове 2, 4, 12 и 14 — Материално и териториално приложно поле — Търсачки в интернет — Обработване на данни, съдържащи се на уебсайтове — Търсене, индексиране и съхраняване на тези данни — Отговорност на лицето, което управлява интернет търсачката — Установяване на територията на държава членка — Обхват на задълженията на лицето, което управлява интернет търсачката и на правата на засегнатото лице — Хартата на основните права на Европейския съюз — Членове 7 и 8)

4

2014/C 212/05

Дело C-359/12: Решение на Съда (втори състав) от 15 май 2014 г. (преюдициално запитване от Handelsgericht Wien — Австрия) — Michael Timmel/Aviso Zeta AG (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 2003/71/EО — Член 14, параграф 2, буква б) — Регламент (EО) №o809/2004 — Член 22, параграф 2 и член 29, параграф 1 — Основен проспект — Притурки към проспект — Окончателни условия — Дата и способ за публикуване на изискваната информация — Условия за публикуване в електронна форма)

5

2014/C 212/06

Дело C-480/12: Решение на Съда (първи състав) от 15 май 2014 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Minister van Financiën/X BV (Митнически кодекс на Общността — Приложно поле на член 203 и член 204, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 — Режим на външен транзит — Възникване на митническо задължение поради неизпълнение на задължение — Късно представяне на стоките в получаващото митническо учреждение — Шеста директива ДДС — Член 10, параграф 3 — Връзка между възникването на митническото задължение и задължението за ДДС — Понятие за облагаеми сделки)

6

2014/C 212/07

Дело C-521/12: Решение на Съда (втори състав) от 15 май 2014 г. (преюдициално запитване от Raad van State — Нидерландия) — T.C. Briels и др./Minister van Infrastructuur en Milieu (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 92/43/ЕИО — Член 6, параграфи 3 и 4 — Опазване на естествените местообитания — Специални защитени зони — Оценка на въздействието на план или проект върху защитена територия — Разрешение на план или на проект върху защитена територия — Компенсаторни мерки — Територия по „Натура 2000“„Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek“ — Проект за трасе на автомагистрала A2 „‘s Hertogenbosch-Eindhoven)

7

2014/C 212/08

Дело C-90/13 P: Решение на Съда (десети състав) от 15 май 2014 г. — 1. garantovaná a.s./Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Регламент (EО) № 1/2003 — Картели — Изчисляване на размера на глобата — Общ размер на оборота, реализиран за предходната стопанска година)

8

2014/C 212/09

Дело C-135/13: Решение на Съда (девети състав) от 15 май 2014 г. (преюдициално запитване от Kúria — Унгария) — Szatmári Malom kft/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Селско стопанство — ЕЗФРСР — Регламент (ЕО) № 1698/2005 — Членове 20, 26 и 28 — Помощ за модернизация на земеделските стопанства и помощ за добавяне на стойност към земеделските и горски продукти — Условия за допустимост — Компетентност на държавите членки — Помощ за модернизация на съществуващия капацитет на мелници — Мелници, заменени от единна нова мелница без увеличаване на капацитета — Изключване — Принцип на равно третиране)

9

2014/C 212/10

Дело C-297/13: Решение на Съда (четвърти състав) от 15 май 2014 г. (преюдициално запитване Finanzgericht München — Германия) — Data I/O GmbH/Hauptzollamt München (Преюдициално запитване — Тарифно класиране — Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Раздел XVI, забележка 2 — Позиции 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 и 8473 — Понятия за „части“ и „артикули“ — Части и принадлежности (двигатели, захранващи блокове, лазери, генератори, кабели и устройства за топлинно запечатване), предназначени за функционирането на системи за програмиране — Липса на приоритетно класиране в позиция 8473 спрямо другите позиции в глави 84 и 85)

10

2014/C 212/11

Дело C-337/13: Решение на Съда (седми състав) от 15 май 2014 г. (преюдициално запитване от Kúria — Унгария) — Almos Agrárkülkereskedelmi kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 90 — Намаляване на данъчната основа — Обхват на задълженията на държавите членки — Непосредствено действие)

11

2014/C 212/12

Дело C-142/14 P: Жалба, подадена на 24 март 2014 г. от The Sunrider Corporation срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 23 януари 2014 г. по дело T-221/12 — The Sunrider Corporation/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

11

2014/C 212/13

Дело C-144/14: Преюдициално запитване от Tribunalul Maramureș (Румъния), постъпило на 26 март 2014 г. — Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca чрез Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș

13

2014/C 212/14

Дело C-161/14: Иск, предявен на 4 април 2014 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

14

2014/C 212/15

Дело C-172/14: Преюдициално запитване от Curte de Casaţie şi Justiţie (Румъния), постъпило на 7 април 2014 г. — ING — Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA/Consiliul Concurenței

15

2014/C 212/16

Дело C-174/14: Преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия), постъпило на 9 април 2014 г. — Saudaçor — Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores SA/Fazenda Pública

15

2014/C 212/17

Дело C-181/14: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 14 април 2014 г. — Наказателно производство срещу G

16

2014/C 212/18

Дело C-186/14 P: Жалба, подадена на 14 април 2014 г. от ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. и други срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 29 януари 2014 г. по дело T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Съвет на Европейския съюз

16

2014/C 212/19

Дело C-193/14 P: Жалба, подадена на 15 април 2014 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 29 януари 2014 г. по дело T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Съвет на Европейския съюз

17

2014/C 212/20

Дело C-205/14: Иск, предявен на 24 април 2014 г. — Европейска комисия/Португалска република

18

2014/C 212/21

Дело C-206/14: Иск, подаден на 24 април 2014 г. — Европейска комисия/Република Естония

19

2014/C 212/22

Дело C-227/14 P: Жалба, подадена на 7 май 2014 г. от LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 27 февруари 2014 г. по дело T-128/11, LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd/Европейска комисия

19

2014/C 212/23

Дело C-231/14 P: Жалба, подадена на 8 май 2014 г. от InnoLux Corp., по-рано Chimei InnoLux Corp., срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 27 февруари 2014 г. по дело T-91/11: InnoLux Corp., по-рано Chimei InnoLux Corp./Европейска комисия

20

2014/C 212/24

Дело C-234/14: Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Латвия), постъпило на 12 май 2014 г. — SIA „Ostas celtnieks“/Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs

21

2014/C 212/25

Дело C-236/14: Иск, предявен на 12 май 2014 г. — Европейска комисия/Ирландия

22

 

Общ съд

2014/C 212/26

Дело T-519/09: Решение на Общия съд от 21 май 2014 г. — Toshiba/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на електрически трансформатори — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Споразумение за разпределяне на пазара — Доказателство за дистанциране от картела — Ограничаване на конкуренцията — Засягане на търговията — Пречки за навлизане на пазара — Глоби — Начален размер — Референтна година — Точка 18 от Насоките относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г. — Използване на фиктивен пазарен дял на пазара на ЕИП)

23

2014/C 212/27

Дело T-447/11: Решение на Общия съд от 21 май 2014 г. — Catinis/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи във връзка с разследване на OLAF относно изпълнението на проект за модернизиране на инфраструктурата в Сирия — Отказ да се предостави достъп — Изключение, свързано със защитата на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит)

23

2014/C 212/28

Дело T-553/11: Решение на Общия съд от 23 май 2014 г. — European Dynamics Luxembourg/ЕЦБ (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Предоставяне на услуги в полза на ЕЦБ в областта на инфраструктурата и компютърните програми — Отхвърляне на офертата — Жалба за отмяна — Обжалваем акт — Допустимост — Критерии за подбор — Съответствие на офертата с условията на обявлението за обществена поръчка — Задължение за мотивиране — Неизползване на правото да се поиска уточнение за оферта — Явни грешки в преценката — Злоупотреба с власт — Иск за обезщетение)

24

2014/C 212/29

Дело T-599/11: Решение на Общия съд от 21 май 2014 г. — Eni/СХВП — Emi (IP) (ENI) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „ENI“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „EMI“ — Вероятност от объркване — Сходство на стоките и услугите — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Частично отхвърляне на заявката за регистрация)

25

2014/C 212/30

Дело T-633/11: Решение на Общия съд от 22 май 2014 г. — Guangdong Kito Ceramics и др./Съвет (Дъмпинг — Внос на керамични плочки с произход от Китай — Окончателно антидъмпингово мито — Неоказване на съдействие — Необходима информация — Предвиден срок — Налични факти — Член 18, параграфи 1 и 3 от Регламент (EО) № 1225/2009)

25

2014/C 212/31

Дело T-347/12 P: Решение на Общия съд от 21 май 2014 г. — Mocová/Комисия (Обжалване — Публична служба — Срочно наети служители — Срочен договор — Отказ за подновяване — Отхвърляне на жалбата по административен ред — Задължение за мотивиране — Мотив, изложен в решението, с което се отхвърля жалбата по административен ред)

26

2014/C 212/32

Дело T-368/12 P: Решение на Общия съд от 21 май 2014 г. — Комисия/Macchia (Обжалване — Публична служба — Срочно наети служители — Договор, сключен за определен срок — Решение за неподновяване — Компетентност на Съда на публичната служба — Член 8, първа алинея от Условията за работа на другите служители — Задължение за полагане на грижа — Понятие за интерес на службата — Забрана за произнасяне ultra petita — Принцип на състезателност)

27

2014/C 212/33

Дело T-406/12 P: Решение на Общия съд от 22 май 2014 г. — BG/Омбудсман (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Дисциплинарен режим — Санкция освобождаване от длъжност без загуба на пенсионните права — Предварително разследване от национална юрисдикция, което не е приключило към момента на приемане на решението за освобождаване от длъжност — Равно третиране — Забрана за уволнение по време на отпуск по майчинство)

27

2014/C 212/34

Дело T-553/12: Решение на Общия съд от 21 май 2014 г. — Bateaux mouches/СХВП (BATEAUX-MOUCHES) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността „BATEAUX-MOUCHES“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 — Липса на отличителен характер, придобит в резултат на използване — Член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

28

2014/C 212/35

Дело T-61/13: Решение на Общия съд от 21 май 2014 г. — Melt Water/СХВП (NUEVA) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността „NUEVA“ — Член 60 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Неспазване на задължението за плащане на таксата за обжалване в срок — Двусмислие в текста на един от езиците — Еднакво тълкуване — Случайно събитие или непреодолима сила — Извинима грешка — Задължение за полагане на старание и на дължима грижа)

29

2014/C 212/36

Дело T-95/13: Решение на Общия съд (шести състав) от 22 май 2014 г. — Walcher Meßtechnik/СХВП (HIPERDRIVE) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „HIPERDRIVE“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

29

2014/C 212/37

Дело T-228/13: Решение на Общия съд от 22 май 2014 г. — NIIT Insurance Technologies/СХВП (EXACT) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „EXACT“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Равно третиране — Член 56 ДФЕС)

30

2014/C 212/38

Дело T-207/12 P: Определение на Общия съд от 12 май 2014 г. — Marcuccio/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Акт в отговор на искане да се приложи документ към съставената преписка, за да се разгледа искането за признаване на претърпяно от жалбоподателя събитие за злополука — Липса на увреждащ акт — Подготвителен акт — Информативен акт — Член 94, буква a) от Процедурния правилник на Съда на публичната служба — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба)

30

2014/C 212/39

Дело T-359/13: Определение на Общия съд от 7 май 2014 г. — Spain Doce 13/СХВП — Ovejero Jiménez и Becerra Guibert (VICTORIA DELEF) (Марка на Общността — Частичен отказ да бъде регистрирана — Липса на основание за произнасяне)

31

2014/C 212/40

Дело T-567/13: Определение на Общия съд от 7 май 2014 г. — Sharp/СХВП (BIG PAD) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността „BIG PAD“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти явно лишена от всякакво правно основание)

32

2014/C 212/41

Дело T-203/14: Жалба, подадена на 31 март 2014 г. — Mo Industries/СХВП (Splendid)

32

2014/C 212/42

Дело T-205/14: Иск, предявен на 27 март 2014 г. — Schroeder/Съвет и Комисия

33

2014/C 212/43

Дело T-206/14: Иск, предявен на 27 март 2014 г. — Hüpeden/Съвет и Комисия

33

2014/C 212/44

Дело T-226/14: Иск, предявен на 15 април 2014 г. — Комисия/McCarron Poultry

34

2014/C 212/45

Дело T-238/14: Жалба, подадена на 11 април 2014 г. — EGBA и RGA/Комисия

35

2014/C 212/46

Дело T-239/14: Жалба, подадена на 20 април 2014 г. — Monard/Комисия

36

2014/C 212/47

Дело T-251/14: Жалба, подадена на 22 април 2014 г. — Promarc Technics/СХВП — PIS (част за врати)

36

2014/C 212/48

Дело T-315/14: Жалба, подадена на 5 май 2014 г. — Hipp/СХВП — Nestlé Nutrition (Praebiotik)

37

2014/C 212/49

Дело T-319/14: Жалба, подадена на 30 април 2014 г. — Drogenhilfe Köln Projekt/СХВП (Rauschbrille)

38

2014/C 212/50

Дело T-320/14: Жалба, подадена на 5 май 2014 г. — Sephora/СХВП — Mayfield Trading (Изображение на две отвесни линии)

38

2014/C 212/51

Дело T-321/14: Жалба, подадена на 12 май 2014 г. — Volkswagen/СХВП (STREET)

39

2014/C 212/52

Дело T-328/14: Жалба, подадена на 13 май 2014 г. — Jannatian/Съвет

40

2014/C 212/53

Дело T-338/14: Жалба, подадена на 19 май 2014 г. — UNIC/Комисия

41

2014/C 212/54

Дело T-342/14 P: Жалба, подадена на 19 май 2014 г. от CR срещу решението, постановено на 12 март 2014 г. от Съда на публичната служба по дело F-128/12, CR/Парламент

42

2014/C 212/55

Дело T-353/14: Жалба, подадена на 23 май 2014 г. — Италия/Комисия

43

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 212/56

Дело F-9/14: Жалба, подадена на 1 февруари 2014 г. — ZZ/ЕИБ

44

2014/C 212/57

Дело F-38/14: Жалба, подадена на 21 април 2014 г. — ZZ/Съвет

45

2014/C 212/58

Дело F-42/14: Жалба, подадена на 6 май 2014 г. — ZZ/Комисия

45

2014/C 212/59

Дело F-44/14: Жалба, подадена на 16 май 2014 г. — ZZ/Съвет

46

2014/C 212/60

Дело F-45/14: Жалба, подадена на 19 май 2014 г. — ZZ/Комисия

46

2014/C 212/61

Дело F-46/14: Жалба, подадена на 20 май 2014 г. — ZZ/Комисия

47

2014/C 212/62

Дело F-47/14: Жалба, подадена на 20 май 2014 г. — ZZ и ZZ/Комисия

47


BG

 

Top