Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:202:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 202, 30 юни 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 202

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
30 юни 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 202/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 202/02

Дело C-43/12: Решение на Съда (голям състав) от 6 май 2014 г. — Европейска комисия/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Директива 2011/82/ЕС — Трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата — Избор на правното основание — Член 87, параграф 2, буква а) ДФЕС — Член 91 ДФЕС — Запазване на правните последици на директивата в случай на отмяна)

2

2014/C 202/03

Дело C-347/12: Решение на Съда (пети състав) от 8 май 2014 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Люксембург) — Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering (Преюдициално запитване — Социална сигурност — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Регламент (ЕИО) № 574/72 — Семейни обезщетения — Семейни добавки — Парична помощ за отглеждане на дете — „Elterngeld“ — „Kindergeld“ — Изчисляване на диференцирана добавка)

3

2014/C 202/04

Дело C-414/12 P: Решение на Съда (десети състав) от 8 май 2014 г. — Bolloré/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Пазар на самокопираща хартия — Вменяване в отговорност на дружеството майка на извършено от негово дъщерно дружество нарушение — Пряко участие на дружеството майка в извършването на нарушението — Равно третиране — Продължителност на административното и съдебното производство — Разумен срок — Право на защита)

4

2014/C 202/05

Дело C-483/12: Решение на Съда (първи състав) от 8 май 2014 г. (преюдициално запитване от Grondwettelijk Hof — Белгия) — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV и др. (Преюдициално запитване — Харта на основните права на Европейския съюз — Принципи на равенство и на недопускане на дискриминация — Прилагане на правото на Съюза — Приложно поле на правото на Съюза — Липса — Липса на компетентност на Съда)

4

2014/C 202/06

Дело C-591/12 P: Решение на Съда (девети състав) от 8 май 2014 г. — Bimbo, SA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Panrico, SA (Обжалване — Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словна марка „BIMBO DOUGHNUTS“ — По-ранна испанска словна марка „DOGHNUTS“ — Относителни основания за отказ — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) — Цялостна преценка на вероятността от объркване — Самостоятелно отличително положение на елемент от комбинирана словна марка)

5

2014/C 202/07

Дело C-604/12: Решение на Съда (четвърти състав) от 8 май 2014 г. (преюдициално запитване от Supreme Court — Ирландия) — H.N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General (Директива 2004/83/ЕО — Минимални стандарти относно условията за предоставяне на статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила — Директива 2005/85/ЕО — Минимални стандарти относно процедурата за предоставяне или отнемане на статута на бежанец в държавите членки — Национална процесуалноправна норма, която обвързва разглеждането на молба за субсидиарна закрила с отхвърлянето преди това на молба за получаване на статут на бежанец — Допустимост — Процесуална автономия на държавите членки — Принцип на ефективност — Право на добра администрация — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 41 — Безпристрастност и бързина на процедурата)

6

2014/C 202/08

Дело C-15/13: Решение на Съда (пети състав) от 8 май 2014 г. (преюдициално запитване от Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Германия) — Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH/Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Обществени поръчки за доставки — Директива 2004/18/ЕО — Възлагане на поръчката без провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка — „Вътрешно“ възлагане — Изпълнител, който е юридически самостоятелен спрямо възлагащия орган — Условие за „аналогичен контрол“ — Възлагащ орган и изпълнител, които нямат отношения на контрол помежду си — Друг публичен орган, който упражнява частичен контрол върху възлагащия орган и контрол върху изпълнителя, който може да се квалифицира като „аналогичен“ — „Хоризонтална вътрешна сделка“)

7

2014/C 202/09

Дело C-35/13: Решение на Съда (девети състав) от 8 май 2014 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Assica — Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino“ и др. (Селско стопанство — Земеделски продукти и храни — Регламент (ЕИО) № 2081/92 — Член 2 — Закрила на географските указания и наименованията за произход — Материален обхват — Закрила на територията на страната — Липса на общностна регистрация — Последици — Закрила на наименования на продукти, при които не съществува определена връзка между характеристиките и географския им произход — Условия)

8

2014/C 202/10

Дело C-161/13: Решение на Съда (пети състав) от 8 май 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Италия) — Idrodinamica Spurgo Velox и др./Acquedotto Pugliese SpA (Обществени поръчки — Сектор на водоснабдяването — Директива 92/13/ЕИО — Ефективни и бързи производства по обжалване — Срокове за обжалване — Дата, от която започват да текат тези срокове)

9

2014/C 202/11

Дело C-162/14: Иск, предявен на 4 април 2014 г. — Европейска комисия/Република Полша

10

2014/C 202/12

Дело C-179/14: Жалба, подадена на 10 април 2014 г. — Комисия/Унгария

10

2014/C 202/13

Дело C-187/14: Преюдициално запитване от the Østre Landsret (Дания), постъпило на 16 април 2014 г. — Skatteministeriet/DSV Road A/S

12

2014/C 202/14

Дело C-189/14: Преюдициално запитване от Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Кипър), постъпило на 16 април 2014 г. — Bogdan Chain/Atlanco LTD

12

2014/C 202/15

Дело C-198/14: Преюдициално запитване от Helsingin hovioikeus (Финландия), постъпило на 22 април 2014 г. — Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Хелзинки), Suomen valtio — Tullihallitus

13

2014/C 202/16

Дело C-202/14: Преюдициално запитване от Cour administrative d'appel de Nantes (Франция), отправено на 13 февруари 2014 г. — Adiamix/Direction départementale des finances publiques — Pôle Gestion fiscale

14

2014/C 202/17

Дело C-207/14: Преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 25 април 2014 г. — Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Република Словения — Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

15

2014/C 202/18

Дело C-209/14: Преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 25 април 2014 г. — NLB Leasing d.o.o./Република Словения — Ministrstvo za finance

15

2014/C 202/19

Дело C-633/13: Определение на председателя на Съда от 13 март 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Sąd Najwyższy —Полша) — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, в присъствието на: P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

16

 

Общ съд

2014/C 202/20

Дело T-406/09: Решение на Общия съд от 14 май 2014 г. — Donau Chemie/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на калциев карбид и на магнезий за стоманодобивната и газовата промишленост в ЕИП, с изключение на Ирландия, Испания, Португалия и Обединеното кралство — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Определяне на цени и подялба на пазара — Глоби — Член 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г. — Смекчаващи обстоятелства — Сътрудничество по време на административното производство — Задължение за мотивиране — Равно третиране — Пропорционалност — Действителна платежоспособност)

17

2014/C 202/21

Дело T-30/10: Решение на Общия съд от 14 май 2014 г. — Reagens/Комисия (Конкуренция — Картели — Европейски пазар на калаени топлинни стабилизатори — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Определяне на цени, подялба на пазарите и обмен на чувствителна търговска информация — Продължителност на нарушението — Глоби — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г. — Основен размер — Смекчаващи обстоятелства — Платежоспособност — Равно третиране — Пропорционалност — Правомощия за пълен съдебен контрол — Подходящ характер на размера на глобата)

17

2014/C 202/22

Съединени дела T-458/10 T-467/10 и T-471/10: Решение на Общия съд от 13 май 2014 г. — McBride и др./Комисия (Рибарство — Мерки за опазване на рибните ресурси — Преструктуриране на отрасъла — Искания за увеличаване на целите на многогодишната програма за ориентиране с оглед на повишаването на безопасността на борда — Искане от страна на Ирландия, което се отнася до различни кораби — Решение, прието след отмяна от страна на Общия съд на първоначалното решение по същото производство — Ново решение за отхвърляне — Липса на компетентност на Комисията)

18

2014/C 202/23

Дело T-160/12: Решение на Общия съд от 14 май 2014 г. — Adler Modemärkte/СХВП — Blufin (MARINE BLEU) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „MARINE BLEU“ — По-ранна словна марка на Общността „BLUMARINE“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

19

2014/C 202/24

Дело T-198/12: Решение на Общия съд от 14 май 2014 г. — Германия/Комисия (Сближаване на законодателствата — Директива 2009/48/EО — Безопасност на детските играчки — Гранични стойности за нитрозамините и нитрозиращите вещества, оловото, бария, арсена, антимона и живака в детските играчки — Решение на Комисията да не одобри изцяло оставянето в сила на дерогиращите ги национални разпоредби — Ограничено във времето одобряване — Доказване на по-високо равнище на защита на здравето на човека, осигурено от националните разпоредби)

20

2014/C 202/25

Дело T-247/12: Решение на Общия съд от 20 май 2014 г. — Argo Group International Holdings/СХВП — Arisa Assurances (ARIS) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „ARIS“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „ARISA ASSURANCES S.A.“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Едновременно съществуване на по-ранни марки на пазара — Принцип на американското право, наречен „Morehouse defense“ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

20

2014/C 202/26

Дело T-366/12: Решение на Общия съд от 15 май 2014 г. — Katjes Fassin/СХВП (Yoghurt-Gums) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността „Yoghurt-Gums“ — Абсолютни основания за отказ — Отличителен характер — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

21

2014/C 202/27

Дело T-200/13 P: Решение на Общия съд от 20 май 2014 г. — De Luca/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Класиране в степен — Назначаване на длъжност от по-висока функционална група в резултат от конкурс на общо основание — Отхвърляне на жалбата в първоинстанционното производство след връщане от Общия съд — Влизане в сила на новия Правилник — Преходни разпоредби — Член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника)

22

2014/C 202/28

Дело T-419/13: Определение на Общия съд от 6 май 2014 г. — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи във връзка с две испански производства в областта на конкуренцията — Имплицитен отказ на достъп — Изрично решение, прието след подаването на жалбата — Липса на основание за постановяване на решение по същество)

22

2014/C 202/29

Дело T-103/14 R: Определение на Общия съд от 6 май 2014 г. — Frucona Košice/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Алкохол и спиртни напитки — Опрощаване на парично задължение в рамките на колективно производство по несъстоятелност — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда възстановяването й — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност — Липса на boni juris)

23

2014/C 202/30

Дело T-200/14: Жалба, подадена на 27 март 2014 г. — Ben Ali/Съвет

23

2014/C 202/31

Дело T-207/14: Жалба, подадена на 28 март 2014 г. — Aluwerk Hettstedt/ECHA

24

2014/C 202/32

Дело T-208/14: Жалба, подадена на 28 март 2014 г. — Richard Anton/ECHA

25

2014/C 202/33

Дело T-217/14: Жалба, подадена на 9 април 2014 г. — Gmina Kosakowo/Комисия

26

2014/C 202/34

Дело T-231/14 P: Жалба, подадена на 15 април 2014 г. от Европейска агенция по лекарствата срещу решението, постановено на 5 февруари 2014 г. от Съда на публичната служба по дело F-29/13, Drakeford/ЕАЛ

27


BG

 

Top