Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:175:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 175, 10 юни 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 175

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
10 юни 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 175/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 175/02

Съединени дела C-231/11 P — C-233/11 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 10 април 2014 г. — Европейска комисия/Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (Обжалване — Конкуренция — Картели — Пазар на проекти за комутационни апарати с газова изолация — Солидарна отговорност за заплащането на глобата — Понятие за предприятие — Принципи на личната отговорност и на индивидуализиране на наказанията и санкциите — Неограничена компетентност на Общия съд — Принцип ne ultra petita — Принципи на пропорционалност и на равно третиране)

2

2014/C 175/03

Съединени дела C-247/11 P и C-253/11 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 10 април 2014 г. — Areva/Alstom SA, T&D Holding, по-рано Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, по-рано Areva T&D SA, Alstom Grid AG, по-рано Areva T&D AG, Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Пазар на проекти за комутационни апарати с газова изолация — Отговорност на дружествата майки за неправомерното поведение на техните дъщерни дружества — Задължение за мотивиране — Солидарна отговорност за заплащането на глобата — Понятие за предприятие — „Фактическа“ солидарност — Принципи на правна сигурност и на индивидуализиране на наказанията и санкциите — Принципи на пропорционалност и на равно третиране)

3

2014/C 175/04

Дело C-616/11: Решение на Съда (пети състав) от 9 април 2014 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation (Директива 2007/64/EО — Платежни услуги — Член 4, точка 23 — Понятие за платежен инструмент — Платежни нареждания, направени онлайн и с помощта на хартиена бланка — Член 52, параграф 3 — Право на получателя на плащането да иска от платеца заплащането на разходи за използването на даден платежен инструмент — Право на държавите членки да въведат обща забрана — Договор между мобилен телефонен оператор и граждани)

4

2014/C 175/05

Дело C-190/12: Решение на Съда (първи състав) от 10 април 2014 г. (преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny — Полша) — Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Преюдициално запитване — Свобода на установяване — Свободно движение на капитали — Членове 63 ДФЕС и 65 ДФЕС — Корпоративен данък — Различно третиране на дивиденти, платени на местни и чуждестранни инвестиционни фондове — Недопускане на освобождаване от данък — Необосновано ограничение)

5

2014/C 175/06

Дело C-288/12: Решение на Съда (голям състав) от 8 април 2014 г. — Европейска комисия/Унгария (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 95/46/ЕО — Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободно движение на такива данни — Член 28, параграф 1 — Национални надзорни органи — Независимост — Национално законодателство, с което предсрочно се прекратява мандатът на надзорния орган — Създаване на нов надзорен орган и назначаване на друго лице в качеството на председател)

6

2014/C 175/07

Съединени дела C-293/12 и C-594/12: Решение на Съда (голям състав) от 8 април 2014 г. (преюдициални запитвания от High Court of Ireland, Ирландия, и Verfassungsgerichtshof, Австрия) — Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl и др. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ирландия, и Attorney General (Електронни съобщения — Директива 2006/24/ЕО — Обществено достъпни електронни съобщителни услуги или обществени съобщителни мрежи — Запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на такива услуги — Валидност — Членове 7, 8 и 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз)

6

2014/C 175/08

Дело C-435/12: Решение на Съда (четвърти състав) от 10 април 2014 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — ACI Adam BV и др./Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (Преюдициално запитване — Интелектуална собственост — Авторско право и сродните му права — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество — Директива 2001/29/ЕО — Член 5, параграф 2, буква б) и параграф 5 — Право на възпроизвеждане — Изключения и ограничения — Възпроизвеждане за лично ползване — Законен произход на копието — Директива 2004/48/ЕО — Приложно поле)

7

2014/C 175/09

Дело C-485/12: Решение на Съда (първи състав) от 10 април 2014 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Нидерландия) — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Селско стопанство — Обща селскостопанска политика — Схеми за директно подпомагане — Регламент (ЕО) № 73/2009 — Интегрирана система за администриране и контрол на някои схеми за помощи — Система за идентификация на земеделските парцели — Условия за допустимост на подпомагането — Административни проверки — Проверки на място — Регламент (ЕО) № 796/2004 — Определяне на площите, за които е допустимо подпомагане — Дистанционно наблюдение — Физически проверки на земеделските парцели)

8

2014/C 175/10

Дело C-583/12: Решение на Съда (втори състав) от 9 април 2014 г. (преюдициално запитване от Riigikohus — Естония) — Sintax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliameti (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 1383/2003 — Мерки, целящи да се възпрепятства пускането на пазара на имитирани и пиратски стоки — Член 13, параграф 1 — Компетентност на митническите органи да констатират нарушението на право върху интелектуалната собственост)

9

2014/C 175/11

Дело C-609/12: Решение на Съда (четвърти състав) от 10 април 2014 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Ehrmann AG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (Преюдициално запитване — Информиране и защита на потребителите — Регламент (ЕО) № 1924/2006 — Хранителни и здравни претенции за храните — Етикетиране и представяне на храните — Член 10, параграф 2 — Прилагане във времето — Член 28, параграфи 5 и 6 — Преходни мерки)

10

2014/C 175/12

Дело C-74/13: Решение на Съда (втори състав) от 9 април 2014 г. (преюдициално запитване от Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — GSV kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Кодове 7019590010 и 7019590090 по ТАРИК — Регламенти за налагане на антидъмпингови мита върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китай — Текстове на различните езици — Задължение да се платят антидъмпинговите мита)

11

2014/C 175/13

Дело C-85/13: Решение на Съда (десети състав) от 10 април 2014 г. — Европейска комисия/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 91/271/ЕИО — Пречистване на градските отпадъчни води — Членове 3–5 и член 10 — Приложение I, A и Б)

11

2014/C 175/14

Дело C-115/13: Решение на Съда (шести състав) от 10 април 2014 г. — Европейска комисия/Унгария (Неизпълнение на задължения от държава членка — Акцизи върху алкохола и алкохолните напитки — Директива 92/83/ЕИО — Определяне на акцизните ставки — Производство на етилов алкохол в обект за дестилиране при нулева ставка на акциза — Освобождаване от акциз на производството на етилов алкохол от частни лица)

13

2014/C 175/15

Дело C-225/13: Решение на Съда (втори състав) от 9 април 2014 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Белгия) — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Валонски регион (Преюдициално запитване — Околна среда — Отпадъци — Директива 75/442/ЕИО — Член 7, параграф 1 — План за управление — Подходящи площадки и инсталации за обезвреждането на отпадъци — Понятие за план за управление на отпадъци — Директива 1999/31/ЕО — Членове 8 и 14 — Депа, които са разрешени или вече в експлоатация към датата на транспониране на тази директива)

13

2014/C 175/16

Дело C-269/13 P: Решение на Съда (шести състав) от 10 април 2014 г. — Acino AG/Европейска комисия (Обжалване — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Спиране на търговията и изтегляне на някои партиди лекарствени продукти, съдържащи активната съставка клопидогрел — Изменение на разрешенията за търговия — Забрана за търговия — Регламент (ЕО) № 726/2004 и Директива 2001/83/ЕО — Принцип на предпазните мерки — Пропорционалност — Задължение за мотивиране)

14

2014/C 175/17

Дело C-28/13 P: Определение на Съда (пети състав) от 6 февруари 2014 г. — Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP/Европейска централна банка (ЕЦБ) (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Член 169, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Необходимо съдържание на жалбата)

15

2014/C 175/18

Дело C-33/13: Определение на Съда (пети състав) от 6 февруари 2014 г. (преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi — Полша) — Marcin Jagiełło/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Данъчни въпроси — ДДС — Шеста директива — Право на приспадане — Отказ — Фактура, издадена от дружество, действащо като подставено лице)

16

2014/C 175/19

Съединени дела C-97/13 и C-214/13: Определение на Съда (голям състав) от 3 февруари 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti — Румъния) — Silvia Georgiana Câmpean/Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria/George Ciocoiu (C-214/13) (Преюдициално запитване — Вътрешно облагане с данъци и такси — Член 110 ДФЕС — Такса за замърсяващите емисии на леките автомобили при първата им регистрация — Неутралитет на таксата между вносните леки коли – втора употреба и подобните леки автомобили, които вече са на националния пазар)

16

2014/C 175/20

Дело C-223/13: Определение на Съда (седми състав) от 6 февруари 2014 г. — Кралство Нидерландия/Европейска комисия (Жалба за отмяна — Регламент (ЕС) № 93/2013 — Изпращане на Общия съд на Европейския съюз)

17

2014/C 175/21

Дело C-301/13 P: Определение на Съда (шести състав) от 6 февруари 2014 г. — El Corte Inglés, SA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Словна марка CLUB GOURMET и CLUB DEL GOURMET — Отхвърляне на възражението — Процедурен правилник на Съда — Член 181 — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба)

18

2014/C 175/22

Дело C-372/13: Определение на Съда (трети състав) от 30 януари 2014 г. (преюдициално запитване от Polymeles Protodikeio Athinon — Гърция) — Warner — Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia (Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Преюдициални въпроси, идентични на въпроси, по които Съдът вече се е произнесъл — Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) — Член 27 — Предмет на патентоване — Член 70 — Защита на съществуващ обект)

18

2014/C 175/23

Дело C-397/13 P: Определение на Съда (осми състав) от 29 януари 2014 г. — Simone Gbagbo/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Република Кот д’Ивоар (Обжалване — Срок — Изисквания за форма — Явна недопустимост)

19

2014/C 175/24

Дело C-462/13: Определение на Съда (трети състав) от 30 януари 2014 г. (преюдициално запитване от Polymeles Protodikeio Athinon — Гърция) — Warner — Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/Minerva Farmakeftiki AE (Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Преюдициални въпроси, идентични на въпроси, по които Съдът вече се е произнесъл — Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) — Член 27 — Предмет на патентоване — Член 70 — Защита на съществуващ обект)

20

2014/C 175/25

Дело C-110/14: Преюдициално запитване от Judecătoria Oradea (Румъния), постъпило на 7 март 2014 г. — Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA

21

2014/C 175/26

Дело C-115/14: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Koblenz (Германия), постъпило на 11 март 2014 г. — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau

21

2014/C 175/27

Дело C-124/14: Иск, предявен на 17 март 2014 г. — Европейска комисия/Италианска република

22

2014/C 175/28

Дело C-125/14: Преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (Унгария), постъпило на 18 март 2014 г. — Iron & Smith Kft./Unilever NV

23

2014/C 175/29

Дело C-126/14: Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, постъпило на 17 март 2014 г. — Sveda UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

24

2014/C 175/30

Дело C-132/14: Жалба, подадена на 21 март 2014 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз

24

2014/C 175/31

Дело C-133/14: Жалба, подадена на 21 март 2014 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

25

2014/C 175/32

Дело C-134/14: Жалба, подадена на 21 март 2014 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

26

2014/C 175/33

Дело C-135/14: Жалба, подадена на 21 март 2014 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

26

2014/C 175/34

Дело C-136/14: Жалба, подадена на 21 март 2014 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз

27

2014/C 175/35

Дело C-146/14: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 28 март 2014 година — Директор на Дирекция „Миграция“ при Министерство на вътрешните работи/Башир Мохамед Али Махди

28

2014/C 175/36

Дело C-159/14: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 4 април 2014 година — „Коела-Н“ ЕООД/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

29

2014/C 175/37

Дело C-160/14: Преюдициално запитване от Varas Cíveis de Lisboa (Португалия), постъпило на 4 април 2014 г. — João Filipe Ferreira da Silva e Brito и др./Португалска държава

30

2014/C 175/38

Дело C-165/14: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 7 април 2014 г. — Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado

31

2014/C 175/39

Дело C-168/14: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 7 април 2014 г. — Grupo Itevelesa S.L. и др./Oca Inspección Técnica de Vehículos SA и др.

31

2014/C 175/40

Дело C-169/14: Преюдициално запитване от Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón (Испания), постъпило на 7 април 2014 г. — Juan Carlos Sánchez Morcillo и María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

32

2014/C 175/41

Дело C-451/12: Определение на председателя на Съда от 16 януари 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Audiencia Provincial de Salamanca — Испания) — Josune Esteban Garcia/Cachorros Plus CBF SCP

33

2014/C 175/42

Дело C-460/12: Определение на председателя на осми състав на Съда от 7 февруари 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Krajský súd v Prešove — Словакия) — SKP k.s./Ján Bríla

33

2014/C 175/43

Дело C-298/13: Определение на председателя на Съда от 31 януари 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunal d'instance d'Orléans — Франция) — Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA/Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

33

2014/C 175/44

Дело C-444/13: Определение на председателя на Съда от 16 януари 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunalul Brașov — Румъния) — Imre Solyom, Luiza Solyom/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brașov

34

 

Общ съд

2014/C 175/45

Дело T-340/09: Решение на Общия съд от 10 април 2014 г. — Evropaïki Dynamiki//Комисия (Обществени поръчки — Процедура за възлагане на обществена поръчка на Службата за публикации — Сътрудничество при предоставянето на редакторски и издателски услуги във връзка с Интернет сайта на CORDIS — Отхвърляне на офертите на един от оферентите и решение за възлагане на обществената поръчка на други оференти — Класиране на офертата на един от оферентите — Задължение за мотивиране — Член 148, параграфи 1 и 3, условия за изпълнение — Явна грешка в преценката — Извъндоговорна отговорност)

35

2014/C 175/46

Дело T-623/11: Решение на Общия съд от 9 април 2014 г. — Pico Food/СХВП — Sobieraj („MILANÓWEK CREAM FUDGE“) (Марка на Общността — Производство по възражение — Завка за марка на Общността „MILANÓWEK CREAM FUDGE“ — По-ранни национални фигуративни марки, изобразяващи крава, „Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT“ и „SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE“ — Относителни основания за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) и член 76, параграф 1 от Регламент (ЕО) №o 207/2009)

35

2014/C 175/47

Дело T-144/12: Решение на Общия съд от 9 април 2014 г. — Comsa/СХВП — COMSA (COMSA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „COMSA“ — По-ранно наименование на дружество „Comsa, SA“ — Относително основание за отказ — Липса на използване в процеса на търговия на знак с по-голям обхват от местния — Сходство на услугите — Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

36

2014/C 175/48

Дело T-150/12: Решение на Общия съд от 9 април 2014 г. — Гърция/Комисия (Държавни помощи — Безлихвени заеми, за които е предоставена държавна гаранция, отпуснати от гръцките власти на сдружения на земеделски кооперативи в сектора на зърнопроизводството — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с вътрешния пазар — Задължение за мотивиране — Предимство — Помощи, предназначени за преодоляване на тежко икономическо сътресение в държава членка)

37

2014/C 175/49

Дело T-288/12: Решение на Общия съд от 9 април 2014 г. — EI du Pont de Nemours/СХВП — Zueco Ruiz (ZYTeL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка „ZYTeL“ — По-ранна словна марка на Общността и общоизвестна марка по смисъла на член 6а от Парижката конвенция „ZYTEL“ — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Засягане на отличителния характер или на репутацията на по-ранната марка — Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009)

37

2014/C 175/50

Дело T-386/12: Решение на Общия съд от 9 април 2014 г. — Elite Licensing/СХВП — Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „elite BY MONDARIZ“ — По-ранна международна фигуративна марка и по-ранна фигуративна марка на Общността „ELITE“ — Език на производството по жалбата — Срокове — Допустимост на жалбата пред апелативния състав — Правило 48, параграф 2, правило 49, параграф 1 и правило 96, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Липса на вероятност от объркване — Липса на сходство между знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Засягане на репутацията — Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009)

38

2014/C 175/51

Дело T-488/12: Решение на Общия съд от 9 април 2014 г. — CITEB и Belgo-Metal/Парламент (Обществени поръчки за строителни работи — Общностна процедура за възлагане на обществени поръчки — Строителни работи по реновиране и разширяване на сградата Eastman в Брюксел — Отхвърляне на офертата на оферент — Съобщаване на доклада на комисията за оценка — Задължение за мотивиране)

38

2014/C 175/52

Дело T-501/12: Решение на Общия съд от 9 април 2014 г. — Farmaceutisk Laboratorium Ferring/СХВП — Tillotts Pharma (OCTASA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „OCTASA“ — По-ранни национални словни марки „PENTASA“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

39

2014/C 175/53

Дело T-502/12: Решение на Общия съд от 9 април 2014 г. — Ferring/СХВП — Tillotts Pharma (OCTASA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „OCTASA“ — По-ранни словни национални марки, марки на Бенелюкс и международни марки „PENTASA“ и „OCTOSTIM“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

40

2014/C 175/54

Дело T-209/13: Решение на Общия съд от 11 април 2014 г. — Olive Line International СХВП (OLIVE LINE) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността „OLIVE LINE“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

40

2014/C 175/55

Дело T-249/13: Решение на Общия съд от 9 април 2014 г. — MHCS/СХВП — Ambra (DORATO) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „DORATO“ — По-ранни национални марки и марки на Общността, представляващи етикети за гърлото на бутилка — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №o 207/2009 — Правило 50, параграф 1 от Регламент (EО) №o 2868/95)

41

2014/C 175/56

Дело T-293/09: Определение на Общия съд от 2 април 2014 г. — CNIEL/Комисия (Държавни помощи — Рамкова схема за дейности, провеждани от признатите във Франция селскостопански междуотраслови организации в полза на членовете на представените селскостопански отрасли — Финансиране чрез доброволни вноски, на които е придаден задължителен характер — Решение, с което схемата за помощи се обявява за съвместима с общия пазар — Оттегляне на решението — Липса на основание за произнасяне)

41

2014/C 175/57

Дело T-302/09: Определение на Общия съд от 2 април 2014 г. — CNIPT/Комисия (Държавни помощи — Рамкова схема за дейности, провеждани от признатите във Франция селскостопански междуотраслови организации в полза на членовете на представените селскостопански отрасли — Финансиране чрез доброволни вноски, на които е придаден задължителен характер — Решение, с което схемата за помощи се обявява за съвместима с общия пазар — Оттегляне на решението — Липса на основание за произнасяне)

42

2014/C 175/58

Дело T-306/09: Определение на Общия съд от 2 април 2014 г. — Val’hor/Комисия (Държавни помощи — Рамкова схема за дейности, провеждани от признатите във Франция селскостопански междуотраслови организации в полза на членовете на представените селскостопански отрасли — Финансиране чрез доброволни вноски, на които е придаден задължителен характер — Решение, с което схемата за помощи се обявява за съвместима с общия пазар — Оттегляне на решението — Липса на основание за произнасяне)

43

2014/C 175/59

Дело T-313/09: Определение на Общия съд от 2 април 2014 г. — Onidol/Комисия (Държавни помощи — Рамкова схема за дейности, провеждани от признатите във Франция селскостопански междуотраслови организации в полза на членовете на представените селскостопански отрасли — Финансиране чрез доброволни вноски, на които е придаден задължителен характер — Решение, с което схемата за помощи се обявява за съвместима с общия пазар — Оттегляне на решението — Липса на основание за произнасяне)

43

2014/C 175/60

Дело T-314/09: Определение на Общия съд от 2 април 2014 г. — Intercéréales и Grossi/Комисия (Държавни помощи — Рамкова схема за дейности, провеждани от признатите във Франция селскостопански междуотраслови организации в полза на членовете на представените селскостопански отрасли — Финансиране чрез доброволни вноски, на които е придаден задължителен характер — Решение, с което схемата за помощи се обявява за съвместима с общия пазар — Оттегляне на решението — Липса на основание за произнасяне)

44

2014/C 175/61

Дело T-270/13: Определение на Общия съд от 31 март 2014 г. — SACBO/Комисия и INEA (Жалба за отмяна — Общностно финансиране на проекти от общ интерес в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи — Липса на пряко засягане — Акт, който не подлежи на обжалване — Подготвителен акт — Недопустимост)

44

2014/C 175/62

Дело T-644/13 R: Определение на съдията по обезпечителното производство от 4 февруари 2014 г. — Serco Belgium и др./Комисия (Обезпечително производство — Обществени поръчки — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Отхвърляне на офертата на оферент — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

45

2014/C 175/63

Дело T-154/14: Иск, предявен на 7 март 2014 г. — ANKO/Комисия

46

2014/C 175/64

Дело T-155/14: Иск, предявен на 7 март 2014 г. — ANKO/Комисия

46

2014/C 175/65

Дело T-165/14: Жалба, подадена на 7 март 2014 г. — ANKO/Комисия и REA

47

2014/C 175/66

Дело T-195/14: Жалба, подадена на 19 март 2014 г. — Compagnie des gaz de pétrole Primagaz/СХВП — Reeh (PRIMA KLIMA)

48

2014/C 175/67

Дело T-215/14: Жалба, подадена на 8 април 2014 г. — Gmina Miasto Gdynia и Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Комисия

48

2014/C 175/68

Дело T-219/14: Жалба, подадена на 2 април 2014 г. — Regione autonoma della Sardegna/Комисия

49

2014/C 175/69

Дело T-220/14: Жалба, подадена на 2 април 2014 г. — Saremar/Комисия

50

2014/C 175/70

Дело T-222/14: Жалба, подадена на 10 април 2014 г. — Deluxe Laboratories/СХВП (deluxe)

51

2014/C 175/71

Дело T-144/13: Определение на Общия съд от 1 април 2014 г. — Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology/Комисия

52

2014/C 175/72

Дело T-145/13: Определение на Общия съд от 1 април 2014 г. — Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance/Комисия

52

2014/C 175/73

Дело T-146/13: Определение на Общия съд от 1 април 2014 г. — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology/Комисия

52

2014/C 175/74

Дело T-147/13: Определение на Общия съд от 1 април 2014 г. — Zhejiang Yuhui Solar Energy Source/Комисия

52

2014/C 175/75

Дело T-575/13: Определение на Общия съд от 2 април 2014 г. — Lesaffre et Compagnie/СХВП — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

53

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 175/76

Дело F-14/14: Жалба, подадена на 17 февруари 2014 г. — ZZ/Комисия

54

2014/C 175/77

Дело F-16/14: Жалба, подадена на 24 февруари 2014 г. — ZZ/Комисия

54

2014/C 175/78

Дело F-20/14: Жалба, подадена на 10 март 2014 г. — ZZ/ЕИСК

55

2014/C 175/79

Дело F-24/14: Жалба, подадена на 21 март 2014 г. — ZZ/СХВП

55

2014/C 175/80

Дело F-26/14: Жалба, подадена на 24 март 2014 г. — ZZ/Парламент

56

2014/C 175/81

Дело F-30/14: Жалба, подадена на 28 март 2014 г. — ZZ/Комисия

56


BG

 

Top