Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:142:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 142, 12 май 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 142

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
12 май 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 142/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 135, 5.5.2014 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 142/02

Дело C-628/11: Решение на Съда (голям състав) от 18 март 2014 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Braunschweig — Германия) — Наказателно производство срещу International Jet Management GmbH (Преюдициално запитване  — Член 18 ДФЕС  — Забрана на всяка форма на дискриминация, основана на гражданството  — Търговски полети от трета страна до държава членка  — Правна уредба на държава членка, предвиждаща, че въздушните превозвачи от Съюза, които нямат издаден от тази държава оперативен лиценз, трябва да получават разрешение за всеки полет от трета страна)

2

2014/C 142/03

Дело C-639/11: Решение на Съда (пети състав) от 20 март 2014 г. — Европейска комисия/Република Полша (Неизпълнение на задължения от държава членка  — Регистрация на моторни превозни средства  — Членове 34 ДФЕС и 36 ДФЕС  — Директива 70/311/ЕИО  — Директива 2007/46/ЕО  — Движение отдясно в държава членка  — Задължение, с оглед на регистрацията, за преместване отляво на разположена отдясно кормилна уредба на леките автомобили)

3

2014/C 142/04

Дело C-61/12: Решение на Съда (пети състав) от 20 март 2014 г. — Европейска комисия/Република Литва (Неизпълнение на задължения от държава членка  — Регистрация на моторни превозни средства  — Членове 34 ДФЕС и 36 ДФЕС  — Директива 70/311/ЕИО  — Директива 2007/46/ЕО  — Движение отдясно в държава членка  — Задължение, с оглед на регистрацията, за преместване отляво на разположена отдясно кормилна уредба на леките автомобили)

4

2014/C 142/05

Дело C-139/12: Решение на Съда (десети състав) от 20 март 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña (Преюдициално запитване  — Шеста директива ДДС  — Случаи на освобождаване  — Сделки по продажба на ценни книжа, водещи до прехвърляне на собственост върху недвижимо имущество  — Облагане с косвен данък, различен от ДДС  — Членове 49 ДФЕС и 63 ДФЕС  — Изцяло вътрешно положение)

5

2014/C 142/06

Дело C-167/12: Решение на Съда (голям състав) от 18 март 2014 г. (преюдициално запитване от Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne — Обединено кралство) — C. D./S. T. (Преюдициално запитване  — Социална политика  — Директива 92/85/ЕИО  — Мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки  — Член 8  — Жена, ползваща се от заместващо майчинство, която има дете при условията на споразумение за заместващо майчинство  — Отказ да ѝ бъде предоставен отпуск по майчинство  — Директива 2006/54/ЕО  — Равно третиране на работници от мъжки и женски пол  — Член 14  — По-неблагоприятно третиране на жена, ползваща се от заместващо майчинство, що се отнася до предоставянето на отпуск по майчинство)

6

2014/C 142/07

Дело C-363/12: Решение на Съда (четвърти състав) от 18 март 2014 г. (преюдициално запитване от The Equality Tribunal — Ирландия) — Z/A Government Department, the Board of Management of a Community School (Преюдициално запитване  — Социална политика  — Директива 2006/54/ЕО  — Равно третиране на работници от мъжки и женски пол  — Майка, ползвала се от заместващо майчинство, която има дете при условията на споразумение за заместващо майчинство  — Отказ да ѝ бъде предоставен платен отпуск, равностоен на отпуск по майчинство или на отпуск за осиновяване  — Конвенция на Организацията на Обединените нации за правата на хората с увреждания  — Директива 2000/78/ЕО  — Равно третиране в областта на заетостта и професиите  — Забрана на всякаква дискриминация, основана на увреждане  — Майка, ползвала се заместващо майчинство, която не може да износи бременност  — Наличие на увреждане  — Валидност на Директиви 2006/54 и 2000/78)

7

2014/C 142/08

Дело C-427/12: Решение на Съда (голям състав) от 18 март 2014 г. — Европейска комисия/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна  — Избор на правното основание  — Членове 290 ДФЕС и 291 ДФЕС  — Делегиран акт и акт за изпълнение  — Регламент (ЕС) № 528/2012  — Член 80, параграф 1  — Биоциди  — Европейска агенция по химикалите  — Определяне от Комисията на таксите)

8

2014/C 142/09

Дело C-271/13 P: Решение на Съда (седми състав) от 20 март 2014 г. — Русе индъстри/Европейска комисия (Обжалване  — Държавни помощи  — Помощ, предоставена от Република България под формата на несъбиране на вземания  — Решение на Комисията, с което тази помощ се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда възстановяването ѝ  — Понятието „нова помощ“  — Задължение за мотивиране)

8

2014/C 142/10

Дело C-19/14: Преюдициално запитване от Sozialgerichts Duisburg (Германия), постъпило на 16 януари 2014 г. — Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca/Stadt Kevelaer

9

2014/C 142/11

Дело C-43/14: Преюдициално запитване, отправено от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 18 декември 2013 г. — Ško-Energo, s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

9

2014/C 142/12

Дело C-45/14: Преюдициално запитване от Fővárosi Ítélőtábla (Унгария), постъпило на 27 януари 2014 г. — Наказателно производство срещу István Balázs и Dániel Papp

10

2014/C 142/13

Дело C-46/14: Преюдициално запитване от Amtsgerichts Rüsselsheim (Германия), постъпило на 28 януари 2014 г. — Jürgen Kaiser/Condor Flugdienst GmbH

10

2014/C 142/14

Дело C-51/14: Преюдициално запитване от Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Германия), постъпило на 4 февруари 2014 г. — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

11

2014/C 142/15

Дело C-52/14: Преюдициално запитване от Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Германия), постъпило на 4 февруари 2014 г. — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

12

2014/C 142/16

Дело C-58/14: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 6 февруари 2014 г. — Hauptzollamt Hannover/Amazon EU Sàrl

13

2014/C 142/17

Дело C-59/14: Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 7 февруари 2014 г. — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

13

2014/C 142/18

Дело C-66/14: Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 10 февруари 2014 г. — Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

14

2014/C 142/19

Дело C-67/14: Преюдициално запитване от Bundessozialgerichts (Германия), постъпило на 10 февруари 2014 г. — Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic и др.

14

2014/C 142/20

Дело C-69/14: Преюдициално запитване от Tribunalul Sibiu (Румъния), постъпило на 10 февруари 2014 г. — Dragoș Constantin Târșia/Румънската държава чрез Ministerul Finanțelor și Economiei, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor

15

2014/C 142/21

Дело C-72/14: Преюдициално запитване от Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Нидерландия), постъпило на 10 февруари 2014 г. — X, друга страна в производството: Directeur van het onderdeel Belastingregio Belastingdienst/X van de rijksbelastingdienst

16

2014/C 142/22

Дело C-74/14: Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 10 февруари 2014 г. — UAB Eturas и др./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

16

2014/C 142/23

Дело C-79/14: Преюдициално запитване от Landgericht Hannover (Германия), постъпило на 14 февруари 2014 г. — TUIfly GmbH/Harald Walter

17

2014/C 142/24

Дело C-81/14: Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 17 февруари 2014 г. — Nannoka Vulcanus Industries BV/College van Gedeputeerde Staten van Gelderland

17

2014/C 142/25

Дело C-82/14: Преюдициално запитване от Corte Suprema di Cassazione (Италия), постъпило на 17 февруари 2014 г. — Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile

18

2014/C 142/26

Дело C-83/14: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 17 февруари 2014 година — „ЧЕЗ Разпределение България“ АД/Комисия за защита от дискриминация

18

2014/C 142/27

Дело C-86/14: Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social no 1 de Granada (Испания), постъпило на 18 февруари 2014 г. — Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega

20

2014/C 142/28

Дело C-89/14: Преюдициално запитване от Corte Suprema di Cassazione (Италия), постъпило на 21 февруари 2014 г. — A2A SpA/Agenzia delle Entrate

20

2014/C 142/29

Дело C-92/14: Преюдициално запитване от Judecătoria Câmpulung (Румъния), постъпило на 25 февруари 2014 г. — Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran/SC Suport Colect SRL

21

2014/C 142/30

Дело C-94/14: Преюдициално запитване от Kúria (Унгария), постъпило на 27 февруари 2014 г. — Flight Refund Ltd/Deutsche Lufthansa AG

22

2014/C 142/31

Дело C-96/14: Преюдициално запитване от Tribunal de grande instance de Nîmes (Франция), постъпило на 28 февруари 2014 г. — Jean-Claude Van Hove/CNP Assurance SA

23

2014/C 142/32

Дело C-97/14: Преюдициално запитване от Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 3 март 2014 г. — SMK Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

23

2014/C 142/33

Дело C-98/14: Преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (Унгария), постъпило на 3 март 2014 г. — Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. и др./Magyar Állam

24

2014/C 142/34

Дело C-103/14: Преюдициално запитване от Vilniaus apygardos administracinis teismas (Литва), постъпило на 4 март 2014 г. — Bronius Jakutis и Kretingalės kooperatinė ŽŪB/Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos и Lietuvos valstybė

26

2014/C 142/35

Дело C-106/14: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 6 март 2014 г. — FCD — Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, FMB — Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison/Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

28

2014/C 142/36

Дело C-111/14: Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 7 март 2014 година — „ГСТ-Сървиз АГ Германия“/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите

28

 

Общ съд

2014/C 142/37

Дело T-46/10: Решение на Общия съд от 20 март 2014 г. — Faci/Комисия (Конкуренция  — Картели  — Европейски пазар на топлинни стабилизатори ЕСМ/естери  — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП  — Определяне на цените, разпределяне на пазарите и на клиентите и обмяна на чувствителна търговска информация  — Доказване на една от частите на нарушението  — Глоби  — Равно третиране  — Добра администрация  — Разумен срок  — Пропорционалност)

30

2014/C 142/38

Дело T-181/10: Решение на Общия съд от 20 март 2014 г. — Reagens/Комисия (Достъп до документи  — Регламент (ЕО) № 1049/2001  — Документи, отнасящи се до исканията да бъде взета предвид неплатежоспособността на някои предприятия в рамките на картелно дело  — Отказ да бъде предоставен достъп  — Изключение във връзка със защитата на търговските интереси на трети лица  — Изключение във връзка със защитата на целите на дейностите по инспектиране, разследване и одит  — По-висш обществен интерес  — Задължение за извършване на конкретна и индивидуална проверка  — Частичен достъп)

30

2014/C 142/39

Дело T-306/10: Решение на Общия съд от 21 март 2014 г. — Yusef/Комисия (Обща външна политика и политика на сигурност  — Ограничителни мерки, насочени срещу физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните  — Регламент (ЕО) № 881/2002  — Замразяване на средства и икономически ресурси на дадено лице поради включването му в списък, съставен от орган на Организацията на обединените нации  — Комитет по санкциите  — Последващо включване в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002  — Отказ на Комисията да заличи това включване  — Иск за установяване на неправомерно бездействие  — Основни права  — Право на изслушване, право на ефективен съдебен контрол и право на неприкосновеност на собствеността)

31

2014/C 142/40

Дело T-539/11: Решение на Общия съд от 25 март 2014 г. — Deutsche Bank/СХВП (Leistung aus Leidenschaft) (Марка на Общността  — Заявка за словна марка на Общността „Leistung aus Leidenschaft“  — Марка, състояща се от рекламен лозунг  — Абсолютни основания за отказ  — Липса на отличителен характер  — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009  — Равно третиране  — Задължение за мотивиране  — Доказателства, представени за първи път пред Общия съд)

32

2014/C 142/41

Дело T-291/12: Решение на Общия съд от 25 март 2014 г. — Deutsche Bank/СХВП (Passion to Perform) (Марка на Общността  — Международна регистрация, обозначаваща Европейския съюз  — Словна марка „Passion to Perform“  — Марка, съставен от рекламен лозунг  — Абсолютни основания за отказ  — Липса на отличителен характер  — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009  — Равно третиране)

33

2014/C 142/42

Съединени дела T-534/12 и Т-535/12: Решение на Общия съд от 26 март 2014 г. — Still/СХВП (Fleet Data Services) (Марка на Общността  — Заявки за фигуративни марки на Общността „Fleet Data Services“ и „Truck Data Services“  — Абсолютно основание за отказ  — Описателен характер  — Липса на отличителен характер  — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009  — Право на изслушване  — Член 75, второ изречение от Регламент № 207/2009)

33

2014/C 142/43

Дело T-81/13: Решение на Общия съд от 21 март 2014 г. — FTI Touristik/СХВП (BigXtra) (Марка на Общността  — Заявка за словна марка на Общността „BigXtra“  — Абсолютно основание за отказ  — Липса на отличителен характер  — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

34

2014/C 142/44

Дело T-46/12: Определение на Общия съд от 5 март 2014 г. — Chrysamed Vertrieb/СХВП — Chrysal International (Chrysamed) (Марка на Общността  — Производство по възражение  — Оттегляне на заявката за регистрация  — Липса на основание за произнасяне)

34

2014/C 142/45

Дело T-198/13: Определение на Общия съд от 3 февруари 2014 г. — Imax/СХВП — Himax Technologies (IMAX) (Марка на Общността  — Възражение  — Оттегляне на възражението  — Липса на основание за произнасяне)

35

2014/C 142/46

Дело T-62/14: Жалба, подадена на 27 януари 2014 г. — BR IP Holder/СХВП — Greyleg Investments („HOKEY POKEY“)

35

2014/C 142/47

Дело T-98/14: Жалба, подадена на 14 февруари 2014 г. — Société Générale/Комисия

36

2014/C 142/48

Дело T-106/14: Жалба, подадена на 14 февруари 2014 г. — Universal Utility International/СХВП (Greenworld)

37

2014/C 142/49

Дело T-108/14: Иск, предявен на 17 февруари 2014 г. — Burazer и др./Европейски съюз

37

2014/C 142/50

Дело T-109/14: Иск, предявен на 17 февруари 2014 г. — Škugor и др./Европейски съюз

38

2014/C 142/51

Дело T-124/14: Жалба, подадена на 19 февруари 2014 г. — Финландия/Комисия

39

2014/C 142/52

Дело T-125/14: Жалба, подадена на 14 февруари 2014 г. — Gappol Marzena Porczyńska/СХВП — Gap (ITM) (GAPPol)

40

2014/C 142/53

Дело T-134/14: Жалба, подадена на 28 февруари 2014 г. — Германия/Комисия

40

2014/C 142/54

Дело T-141/14: Жалба, подадена на 28 февруари 2014 г. — SolarWorld и др./Съвет

41

2014/C 142/55

Дело T-142/14: Жалба, подадена на 28 февруари 2014 г. — SolarWorld и др./Съвет

42

2014/C 142/56

Дело T-160/14: Жалба, подадена на 28 февруари 2014 г. — Yingli Energy (China) и др./Съвет

43

2014/C 142/57

Дело T-161/14: Жалба, подадена на 28 февруари 2014 г. — Yingli Energy (China) и др./Съвет

44

2014/C 142/58

Дело T-166/14: Жалба, подадена на 3 март 2014 г. PRS Mediterranean/СХВП — Reynolds Presto Products („NEOWEB“)

45

2014/C 142/59

Дело T-172/14: Жалба, подадена на 20 март 2014 г. — Stahlwerk Bous/Комисия

46

2014/C 142/60

Дело T-173/14: Жалба, подадена на 20 март 2014 г. — WeserWind/Комисия

47

2014/C 142/61

Дело T-174/14: Жалба, подадена на 20 март 2014 г. — Dieckerhoff Guss/Комисия

47

2014/C 142/62

Дело T-175/14: Жалба, подадена на 20 март 2014 г. — Walter Hundhausen/Комисия

48

2014/C 142/63

Дело T-176/14: Жалба, подадена на 20 март 2014 г. — Georgsmarienhütte/Комисия

49

2014/C 142/64

Дело T-177/14: Жалба, подадена на 20 март 2014 г. — Harz Guss Zorge/Комисия

50

2014/C 142/65

Дело T-178/14: Жалба, подадена на 20 март 2014 г. — Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss/Комисия

51

2014/C 142/66

Дело T-179/14: Жалба, подадена на 20 март 2014 г. — Schmiedewerke Gröditz/Комисия

52

2014/C 142/67

Дело T-183/14: Жалба, подадена на 21 март 2014 г. — Schmiedag/Комисия

53

2014/C 142/68

Дело T-186/14: Жалба, подадена на 21 март 2014 г. — Atlantic Multipower Germany/СХВП — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)

53

2014/C 142/69

Дело T-522/12: Определение на Общия съд от 14 февруари 2014 г. — Alfa-Beta Vassilopoulos/СХВП — Henkel (AB terra Leaf)

54

2014/C 142/70

Дело T-142/13: Определение на Общия съд от 10 февруари 2014 г. — Jinko Solar и др./Парламент и др.

54

2014/C 142/71

Дело T-435/13: Определение на Общия съд от 5 март 2014 г. — Triarii/Комисия

55

2014/C 142/72

Дело T-439/13: Определение на Общия съд от 27 февруари 2014 г. — Fard и Sarkandi/Съвет

55

2014/C 142/73

Дело T-466/13: Определение на Общия съд от 5 февруари 2014 г. — Hermann Trollius/ECHA

55

2014/C 142/74

Дело T-505/13: Определение на Общия съд от 19 март 2014 г. — Stichting Sona и Nao/Комисия

55

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 142/75

Дело F-8/13: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 26 март 2014 г. — CP/Парламент (Публична служба  — Длъжностно лице  — Началник на отдел  — Пробен период  — Неутвърждаване на лице на длъжност „началник отдел“  — Преназначаване на длъжност без ръководни функции  — Вътрешни правила на Парламента)

56

2014/C 142/76

Дело F-32/13: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 27 февруари 2014 г. — Walton/Комисия (Публична служба  — Срочно нает служител  — Обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение  — Оставка, чието подаване е установено с решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности  — Определяне на момента на подаване на оставката  — Сила на пресъдено нещо  — Решения на органа по назначаването, които са станали окончателни, тъй като не са обжалвани по съдебен ред  — Неспазване на предварителната административна процедура  — Явна недопустимост)

56


BG

 

Top