Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:102:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 102, 7 април 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 102

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
7 април 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 102/01

Информация от институциите, органите, службите и агенциите на европейския съюз съд на европейския съюз ОВ C 93, 29.3.2014 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 102/02

Дело C-469/12: Определение на Съда (десети състав) от 14 ноември 2013 г. (преюдициално запитване от Handelsgericht Wien — Autriche) — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH/Olbrich Transport und Logistik GmbH (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Брюкселска конвенция — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Член 5, точка 1, буква б) — Съдебна компетентност — Специална компетентност — Дела, свързани с договор — Понятие „предоставяне на услуги“ — Договор за складиране)

2

2014/C 102/03

Съединени дела C-488/12—С-491/12 и С-526/12: Определение на Съда (осми състав) от 10 октомври 2013 г. (преюдициално запитване от Debreceni Munkaügyi Bíróság — Унгария) —Nagy Sándor (C-488/12)/Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Lajos Tiborné Böszörményi (C-489/12), Róbert Gálóczhi-Tömösváry (C-490/12), Magdolna Margit Szabadosné Bay (C-491/12)/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal и Józsefné Ványai (C-526/12)/Nagyrábé Község Polgármesteri Hivatal (Преюдициално запитване — Член 30 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Прилагане на правото на Съюза — Отсъствие — Явна липса на компетентност на Съда)

3

2014/C 102/04

Съединени дела C-537/12 и C-116/13: Определение на Съда (първи състав) от 14 ноември 2013 г. (преюдициални запитвания от Juzgado de Primera Instancia e Instrucción № 1 de Catarroja, Juzgado de Primera Instancia № 17 de Palma de Mallorca — Испания) — Banco Popular Español SA/Maria Teodolinda Rivas Quichimbo, Wilmar Edgar Cun Pérez (C-537/12) и Banco de Valencia SA/Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume (C-116/13) (Директива 93/13/ЕИО — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Потребителски договори — Договор за ипотечен кредит — Производство по принудително изпълнение върху ипотекиран имот — Правомощия на националния съд по изпълнението — Неравноправни клаузи — Критерии за преценка)

3

2014/C 102/05

Дело C-550/12 P: Определение на Съда (десети състав) от 14 ноември 2014 г. — J/Европейски парламент (Член 227 ДФЕС — Право на петиция — Петиция, отправена до Европейския парламент — Решение да се остави петицията без разглеждане — Предмет, който не попада в областите на дейност на Европейския съюз)

5

2014/C 102/06

Дело C-581/12 P: Определение на Съда от 21 ноември 2013 г. — Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV/Европейска комисия (Обжалване — Картели — Нидерландски пазар на битума за пътни настилки — Определяне на брутната цена на битума за пътни настилки — Определяне на отстъпка за компаниите за изграждане на пътища — Известие от 2002 г. относно сътрудничеството — Точка 23, буква б), последна алинея — Частично освобождаване от глобата — Доказателства за факти, по-рано неизвестни на Европейската комисия — Явно недопустима или явно неоснователна жалба)

5

2014/C 102/07

Дело C-593/12 P: Определение на Съда (седми състав) от 24 октомври 2013 г. — Lancôme parfums et beauté & Cie/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Focus Magazin Verlag GmbH (Обжалване — Марка на Общността — Словна марка „Color Focus“ — Искане за обявяване на недействителност, направено от притежателя на словната марка на Общността „Focus“ — Обявяване на недействителност — Отказ — Член 149 от Процедурния правилник — Жалба, чиито предмет е отпаднал — Липса на основание за произнасяне по същество)

6

2014/C 102/08

Дело C-617/12: Определение на Съда (осми състав) от 14 ноември 2013 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) — Обединено кралство) — Astrazeneca AB/Comptroller General of Patents (Лекарствени продукти за хуманна употреба — Сертификат за допълнителна закрила — Регламент (ЕО) № 469/2009 — Член 13, параграф 1 — Понятие за първо разрешение за пускане на пазара в Общността — Разрешение, издадено от Швейцарската агенция за терапевтични продукти (Swissmedic) — Автоматично признаване в Лихтенщайн — Разрешение, издадено от Европейската агенция по лекарствата — Срок на действие на сертификат)

7

2014/C 102/09

Дело C-5/13: Определение на Съда (девети състав) от 10 октомври 2013 г. (преюдициално запитване от Szombathelyi Törvényszék — Унгария) — Ferenc Tibor Kovács/Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (Преюдициално запитване — Член 45 ДФЕС — Свободно движение на работниците — Национално законодателство, което предвижда за водач на моторно превозно средство, снабдено с чуждестранни табели с регистрационен номер, задължението да представи на място при полицейска проверка доказателство за законното му ползване, като в противен случай се налага глоба)

8

2014/C 102/10

Дело C-49/13: Определение на Съда (трети състав) от 14 ноември 2013 г. (преюдициално запитване от Úřad průmyslového vlastnictví — Чешка република) — MF 7 и др./MAFRA и др. (Член 267 ДФЕС — Понятие за юрисдикция — Производство, което следва да приключи с постановяване на решение с правораздавателен характер — Независимост — Явна липса на компетентност на Съда)

8

2014/C 102/11

Дело C-70/13 P: Определение на Съда (осми състав) от 12 декември 2013 г. — Getty Images (US), Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 7, параграф 1, букви б) и в) — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Описателен характер — Словна марка „PHOTOS.COM“ — Частичен отказ на регистрация — Равно третиране — Задължение на СХВП да отчита предходната си практика по вземане на решени — Отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна жалба)

9

2014/C 102/12

Дело C-167/13: Определение на Съда (осми състав) от 28 ноември 2013 г. (преюдициално запитване от Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires — Белгия) — дисциплинарно производство срещу Jean Devillers (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires — Понятие за национална юрисдикция по смисъла на член 267 ДФЕС — Липса на компетентност на Съда)

10

2014/C 102/13

Дело C-210/13: Определение на Съда (осми състав) от 14 ноември 2013 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) — Обединено кралство) — Glaxosmithkline Biologicals SA, Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Лекарствени продукти за хуманна употреба — Сертификат за допълнителна закрила — Регламент (ЕО) № 469/2009 — Понятие за активна съставка и за комбинация от активни съставки — Адювант)

10

2014/C 102/14

Дело C-257/13: Определение на Съда (осми състав) от 14 ноември 2013 г. (преюдициално запитване от Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône — Франция) — Anouthani Mlamali/Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (Преюдициално запитване — Член 94 от Процедурния правилник на Съда — Липса на достатъчно точно описание на фактическия и правен контекст на спора в главното производство и на причините, обосноваващи необходимостта от отговор на преюдициалния въпрос — Явна недопустимост)

11

2014/C 102/15

Дело C-258/13: Определение на Съда (втори състав) от 28 ноември 2013 г. (преюдициално запитване от 5a Vara Cível de Lisboa — Португалия) — Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, Lda/Instituto da Segurança Social, IP (Преюдициално запитване — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на ефективни правни средства за защита — Юридически лица със стопанска цел — Правна помощ — Липса на връзка с правото на Съюза — Явна липса на компетентност на Съда)

12

2014/C 102/16

Дело C-1/14: Преюдициално запитване от Grondwettelijk Hof (Белгия), постъпило на 2 януари 2014 г. — KPN Group Belgium NV und Mobistar NV/Ministerraad, Streithelferin: Belgacom NV

12

2014/C 102/17

Дело C-3/14: Преюдициално запитване, отправено от Sąd Najwyższy (Полша) на 3 януари 2014 г. — Polska Telefonia Cyfrowa S.A. w Warszawie/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

13

2014/C 102/18

Дело C-8/14: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia (Испания) на 10 януари 2014 г. — Unnim Banc, S.A./Diego Fernández Gabarro и др.

14

2014/C 102/19

Дело C-9/14: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 13 януари 2014 г. — Staatssecretaris van Financiën/D. G. Kieback

14

2014/C 102/20

Дело C-16/14: Преюдициално запитване, отправено от Hof van Beroep te Gent (Белгия) на 16 януари 2014 г. — Property Development Company NV/Belgische Staat

15

2014/C 102/21

Дело C-536/10 P: Жалба, подадена на 21 януари 2014 г. от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 8 ноември 2013 г. по дело T-536/10, Kessel Marketing & Vertriebs GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

15

2014/C 102/22

Дело C-32/14: Преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (Унгария), постъпило на 23 януари 2014 г. — ERSTE Bank Hungary Zrt./Attila Sugár

16

2014/C 102/23

Дело C-33/14 P: Жалба, подадена на 24 януари 2014 г. от Mory SA (в ликвидация), Mory Team (в ликвидация), Superga Invest срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 11 ноември 2013 г. по дело T-545/12, Mory и др./Комисия

17

2014/C 102/24

Дело C-35/14 P: Жалба, подадена на 23 януари 2014 г. от Enercon GmbH срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 12 ноември 2013 г. по дело T-245/12 — Gamesa Eólica, SL/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

18

2014/C 102/25

Дело C-37/14: Иск, предявен на 24 януари 2014 г. — Европейска комисия/Френска република

18

2014/C 102/26

Дело C-39/14: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 27 януари 2014 г. — Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) и др.

19

2014/C 102/27

Дело C-40/14: Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 27 януари 2014 г. — Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL, извършващо търговска дейност и под наименованието Marshall Bioresources

19

2014/C 102/28

Дело C-41/14: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция) на 27 януари 2014 г. — Christie’s France SNC/Syndicat national des antiquaires

20

2014/C 102/29

Дело C-47/14: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 30 януари 2014 г. — Holterman Ferho Exploitatie BV и др./F. L. F. Spies von Büllesheim

20

2014/C 102/30

Дело C-48/14: Жалба, подадена на 30 януари 2014 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз

21

2014/C 102/31

Дело C-53/14 P: Жалба, подадена на 4 февруари 2014 г. от JAS Jet Air Service France (JAS) срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 3 декември 2013 г. по дело T-573/11, JAS Jet Air Service France/Комисия

22

2014/C 102/32

Дело C-55/14: Преюдициално запитване от Сour d'appel de Mons (Белгия), постъпило на 5 февруари 2014 г. — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/État belge

23

2014/C 102/33

Дело C-68/14: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Ordinario di Aosta (Италия) на 10 февруари 2014 г. — Equitalia Nord SpA/CLR di Camelliti Serafino & C. Snc

24

2014/C 102/34

Дело C-71/14: Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Information Rights) (Обединено кралство), постъпило на 10 февруари 2014 г. — East Sussex County Council/Information Commissioner, Property Search Group, Local Government Association

25

2014/C 102/35

Дело C-77/14: Иск, предявен на 12 февруари 2014 г. — Европейска комисия/Република Гърция

25

2014/C 102/36

Дело C-78/14 P: Жалба, подадена на 13 февруари 2014 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 декември 2013 г. по дело T-117/12, ANKO/Комисия

26

2014/C 102/37

Дело C-87/14: Иск, предявен на 18 февруари 2014 г. — Европейска комисия/Ирландия

27

2014/C 102/38

Дело C-462/12: Определение на председателя на Съда от 22 ноември 2013 г. — Европейска комисия/Унгария

28

2014/C 102/39

Дело C-598/12: Определение на председателя на Съда от 22 ноември 2013 г. — Европейска комисия/Република Полша, встъпили страни: Кралство Нидерландия, Федерална република Германия, Чешка република, Република Финландия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Естония

28

2014/C 102/40

Дело C-55/13: Определение на председателя на Съда от 18 декември 2013 г. — Европейска комисия/Република Полша, встъпили страни: Кралство Нидерландия, Чешка република, Федерална република Германия, Република Финландия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Естония

28

2014/C 102/41

Дело C-109/13: Определение на председателя на Съда от 18 декември 2013 г. — Европейска комисия/Република Финландия, встъпили страни: Кралство Швеция, Чешка република, Федерална република Германия, Република Полша, Кралство Нидерландия, Френска република, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Естония

29

2014/C 102/42

Дело C-111/13: Определение на председателя на Съда от 18 декември 2013 г. — Европейска комисия/Република Финландия, встъпили страни: Кралство Швеция, Чешка република, Федерална република Германия, Република Полша, Кралство Нидерландия, Френска република, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Естония

29

2014/C 102/43

Дело C-169/13: Определение на председателя на Съда от 22 ноември 2013 г. — Европейска комисия/Република Полша

29

2014/C 102/44

Дело C-178/13: Определение на председателя на Съда от 22 ноември 2013 г. — Европейска комисия/Република Финландия

29

2014/C 102/45

Дело C-188/13: Определение на председателя на Съда от 22 ноември 2013 г. — Европейска комисия/Република Словения

30

2014/C 102/46

Дело C-253/13: Определение на председателя на Съда от 21 октомври 2013 г. — Европейска комисия/Република България

30

2014/C 102/47

Дело C-276/13: Определение на председателя на Съда от 11 септември 2013 г. (преюдициално запитване, отправено от Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra — Испания) — Pablo Acosta Padín/Hijos de J. Barreras SA

30

2014/C 102/48

Дело C-321/13: Определение на председателя на Съда от 21 октомври 2013 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

30

2014/C 102/49

Дело C-403/13: Определение на председателя на Съда от 22 ноември 2013 г. (преюдициално запитване, отправено от High Court of Ireland — Ирландия) — Lisa Kelly/Minister for Social Protection

31

 

Общ съд

2014/C 102/50

Дело T-128/11: Решение на Общия съд от 27 февруари 2014 г. — LG Display и LG Display Taiwan/Комисия (Конкуренция — Картели — Световен пазар на екраните с течни кристали (LCD) — Споразумения и съгласувани практики в областта на цените и на производствените мощности — Вътрешни продажби — Право на защита — Глоби — Частично освобождаване от глобата — Едно и също продължавано нарушение — Принцип „ne bis in idem“)

32

2014/C 102/51

Дело T-256/11: Решение на Общия съд от 27 февруари 2014 г. — Ezz и др./Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет — Замразяване на средства — Правно основание — Задължение за мотивиране — Фактическа грешка — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Право на собственост — Свобода на стопанска инициатива)

32

2014/C 102/52

Дело T-37/12: Решение на Общия съд от 27 февруари 2014 г. — Advance Magazine Publishers/СХВП — López Cabré (TEEN VOGUE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „TEEN VOGUE“ — По-ранна национална словна марка „VOGUE“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Идентичност на стоките — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Доказване на реалното използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 — Правило 22, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Частичен отказ да се регистрира марката)

33

2014/C 102/53

Дело T-225/12: Решение на Общия съд от 27 февруари 2014 г. — Lidl Stiftung/СХВП — Lídl Music (LIDL express) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „LIDL express“ — По-ранна национална фигуративна марка „LÍDL MUSIC“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Реално използване на по-ранната марка — Член 15, параграф 1 и член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009)

34

2014/C 102/54

Дело T-226/12: Решение на Общия съд от 27 февруари 2014 г. — Lidl Stiftung/СХВП — Lídl Music (LIDL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „LIDL“ — По-ранна национална фигуративна марка „LÍDL MUSIC“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Реално използване на по-ранната марка — Член 15, параграф 1 и член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009)

34

2014/C 102/55

Дело T-331/12: Решение на Общия съд от 26 февруари 2014 г. — Sartorius Lab Instruments/СХВП (жълта дъга от кръг, разположена на долния ръб на електронен дисплей) (Марка на Общността — Заявка за марка на Общността, съставена от жълта дъга от кръг, разположена на долния ръб на електронен дисплей — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

35

2014/C 102/56

Дело T-509/12: Решение на Общия съд от 27 февруари 2014 г. — Advance Magazine Publishers/СХВП — Nanso Group (TEEN VOGUE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „TEEN VOGUE“ — По-ранна национална словна марка „VOGUE“ — Допустимост — Квалификация на исканията — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Идентичност или сходство на стоките — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Частичен отказ на регистрация)

36

2014/C 102/57

Дело T-6/14: Жалба, подадена на 3 януари 2014 г. — Banco de Santander и др./Комисия

36

2014/C 102/58

Дело T-72/14: Жалба, подадена на 30 януари 2013 г. — Bateaux mouches/СХВП (BATEAUX MOUCHES)

37

2014/C 102/59

Дело T-73/14: Жалба, подадена на 4 февруари 2014 г. — Red Bull/СХВП — Automobili Lamborghini (изображение на два бика)

38

2014/C 102/60

Дело T-80/14: Жалба, подадена на 4 февруари 2014 г. — PT Musim Mas/Съвет на Европейския съюз

38

2014/C 102/61

Дело T-95/14: Жалба, подадена на 7 февруари 2014 г. — Iranian Offshore Engineering & Construction/Съвет

40

2014/C 102/62

Дело T-99/14: Жалба, подадена на 17 февруари 2014 г. — Alesa/Комисия

41

2014/C 102/63

Дело T-122/14: Жалба, подадена на 9 февруари 2014 г. — Италия/Комисия

42

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 102/64

Дело F-53/13: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 26 февруари 2014 г. — Diamantopoulos/ЕСВД (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Решение жалбоподателят да не бъде повишен в степен AD 12 — Мълчалив отказ по подадената по административен ред жалба — Изричен отказ, издаден след обжалването по съдебен ред — Мотиви)

44

2014/C 102/65

Дело F-118/11: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 25 февруари 2014 г. — Marcuccio/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Решение на органа по назначаването за пенсиониране на длъжностно лице и за предоставяне на обезщетение за инвалидност — Решение, в което не се посочва дали обосновалото пенсионирането заболяване е професионално — Задължение на органа по назначаването да признае заболяването за професионално — Член 78, пета алинея от Правилника — Необходимост от свикване на нова комисия по инвалидност — Релевантност на предходно решение, прието съгласно член 73 от Правилника — Член 76 от Процедурния правилник — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба)

44

2014/C 102/66

Дело F-155/12: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 25 февруари 2014 г. — García Domínguez/Комисия (Публична служба — Конкурс — Обявление за конкурс EPSO/AD/215/11 — Невключване в списъка с резерви — Мотивиране на решение за отхвърляне на кандидатура — Принцип на равно третиране — Конфликт на интереси)

45

2014/C 102/67

Дело F-11/14: Жалба, подадена на 7 февруари 2014 г. — ZZ/ЕСВД

45

2014/C 102/68

Дело F-13/14: Жалба, подадена на 17 февруари 2014 г. — ZZ/Комисия

46


BG

 

Top