EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:088:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 088, 27 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.088.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 88

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
27 март 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Съвет

2014/C 088/01

Препоръка на Съвета от 10 март 2014 година относно рамка за качество на стажовете

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 088/02

Обменен курс на еврото

5

2014/C 088/03

Нова национална страна на разменни евромонети

6

2014/C 088/04

Нова национална страна на разменни евромонети

7

2014/C 088/05

Нова национална страна на разменни евромонети

8


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

2014/C 088/06

Обявление за конкурс на общо основание

9

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2014/C 088/07

Решение на Съда от 15 ноември 2013 година по дело E-10/13 — Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия (Неспазване на задължения от страна на държава от ЕИП/ЕАСТ — Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена)

10

2014/C 088/08

Решение на Съда от 15 ноември 2013 година по дело E-9/13 — Надзорен орган на ЕАСТ срещу Кралство Норвегия (Неизпълнение на задълженията от страна на държава от ЕИП — Директива 2010/48/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 г. за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета)

11

2014/C 088/09

Решение на Съда от 15 ноември 2013 година по дело E-11/13 — Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия (Неизпълнение на задълженията от договаряща се страна — Директива 2002/92/ЕО от 9 декември 2002 г. относно застрахователното посредничество)

12

2014/C 088/10

Решение на Съда от 27 ноември 2013 година по дело E-6/13 — Metacom AG срещу Rechtsanwälte Zipper & Collegen (Свобода на адвокатите да предоставят трансгранични услуги — Директива 77/249/ЕИО — Представителство от свое име — Изискване в националното законодателство за уведомяване — Последствия от липсата на уведомяване)

13

2014/C 088/11

Решение на Съда от 6 декември 2013 година по дело E-15/13 — Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия (Неизпълнение от страна на държава от ЕИП на нейните задължения — Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите)

14

2014/C 088/12

Решение на Съда от 6 декември 2013 година по дело E-16/13 — Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия (Неизпълнение от страна на договаряща страна на нейните задължения — Неприлагане — Директива 2008/122/ЕО относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна)

15

2014/C 088/13

Решение на съда от 6 декември 2013 година по дело E-17/13 — Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия (Неспазване от страна на договаряща страна на нейните задължения — Директива 2009/44/ЕО — Неприлагане)

16

2014/C 088/14

Решение на Съда от 6 декември 2013 година по дело E-18/13 — Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия (Неизпълнение от страна на договаряща страна на нейните задължения — Директива 2001/81/ЕО — Неприлагане)

17

2014/C 088/15

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ от страна на Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein от 29 октомври 2013 г. по дело Casino Admiral AG срещу Wolfgang Egger (Дело E-24/13)

18

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 088/16

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7153 — BNPP/LaSer) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

19

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2014/C 088/17

Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

20

2014/C 088/18

Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

25


 

Поправки

2014/C 088/19

Поправка на Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (ОВ С 50, 21.2.2014 г.)

30


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top