Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:068E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 068, 7 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.CE2014.068.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 68E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
7 март 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2012—2013
Заседание от 23 октомври 2012 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 10 E, 15.1.2013 г.
Текстовете, приети на 23 октомври 2012 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на Бюджет 2010 г., са публикувани в ОВ L 350, 20.12.2012 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

 

Вторник, 23 октомври 2012 г.

2014/C 068E/01

Многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г.
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. с цел постигане на положителен резултат от процедурата по одобряване на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. (COM(2011)0398 – COM(2012)0388 – 2011/0177(APP))

1

2014/C 068E/02

Общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски
Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 23 октомври 2012 г. относно установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски (2012/2142(INI))

13

2014/C 068E/03

Прилагане на законодателството за единно европейско небе
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно прилагане на законодателството за единно европейско небе (2012/2005(INI))

15

2014/C 068E/04

Правата на пътниците за всички видове транспорт
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно правата на пътниците за всички видове транспорт (2012/2067(INI))

21

2014/C 068E/05

Бъдещето на политиката на ЕС за развитие
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно програма за промяна: бъдещето на политиката на ЕС за развитие (2012/2002(INI))

30

2014/C 068E/06

Малки и средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанска дейност
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно малките и средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанска дейност (2012/2042(INI))

40

2014/C 068E/07

Търговски и икономически отношения със Съединените американски щати
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно търговските и икономическите отношения със Съединените щати (2012/2149(INI))

53


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 23 октомври 2012 г.

2014/C 068E/08

Искане за снемане на парламентарния имунитет на Martin Ehrenhauser
Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно искането за снемане на имунитета на Martin Ehrenhauser (2012/2152(IMM))

61

2014/C 068E/09

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година - всички раздели
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година – всички раздели (12749/2012 – C7-0233/2012 – 2012/2092(BUD))

63

2014/C 068E/10

Избираемост в бюро на комисия (тълкуване на член 191, параграф 1 от Правилника)
Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно избираемостта на членовете на бюрото на комисия (тълкуване на член 191, параграф 1 от Правилника)

77


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Вторник, 23 октомври 2012 г.

2014/C 068E/11

Собствен ресурс на база данък добавена стойност *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за регламент на Съвета относно методите и процедурата за предоставяне на собствения ресурс на база данък добавена стойност (COM(2011)0737 – C7-0504/2011 – 2011/0333(CNS))

78

2014/C 068E/12

Финансови правила за годишния бюджет ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза (COM (2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395 (COD))

80

P7_TC1-COD(2010)0395
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 октомври 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

81

Приложение към законодателната резолюция

81

2014/C 068E/13

Проект на коригиращ бюджет № 4/2012
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия (14059/2012 – C7-0305/2012 – 2012/2127(BUD))

82

2014/C 068E/14

Горски репродуктивен материал ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2008/971/ЕО на Съвета с оглед на включване в приложното му поле на горския репродуктивен материал от категория „окачествен“ и актуализиране на списъка с наименования на органите, отговарящи за одобрението и производствения контрол (COM(2012)0355 – C7-0175/2012 – (2012/0172(COD))

84

P7_TC1-COD(2012)0172
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 октомври 2012 г. с оглед приемането на Решение …/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2008/971/ЕО на Съвета за включване на горския репродуктивен материал от категория „окачествен“ и за актуализиране на списъка с наименования на органите, отговарящи за одобрението и производствения контрол

85

2014/C 068E/15

Европейска година на гражданите (2013 г.) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на гражданите (2013 г.) (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))

85

P7_TC1-COD(2011)0217
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 октомври 2012 г. с оглед приемането на Решение …/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на гражданите (2013 г.)

86

2014/C 068E/16

Назначаване на член на Сметната палата (Leonard Orban)
Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за назначаване на Leonard Orban за член на Сметната палата (C7-0153/2012 – 2012/0805(NLE))

86

2014/C 068E/17

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията - заявление EGF/2012/001 IE/Talk Talk
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/001 IE/Talk Talk от Ирландия) (COM(2012)0423 – C7-0204/2012 – 2012/2157(BUD))

87

ПРИЛОЖЕНИЕ

90

2014/C 068E/18

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/015/SE/AstraZeneca
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/015 SE/AstraZeneca от Швеция) (COM(2012)0396 – C7-0191/2012 – 2012/2155(BUD))

90

ПРИЛОЖЕНИЕ

93

2014/C 068E/19

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: Заявление EGF/2011/019 ES/Galicia Metal
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. за мобилизиране на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, Испания) (COM(2012)0451 – C7-0214/2012 – 2012/2160(BUD))

93

ПРИЛОЖЕНИЕ

96

2014/C 068E/20

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/009 NL/Gelderland
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, подадено от Нидерландия) (COM(2012)0395 – C7-0190/2012 – 2012/2154(BUD))

96

ПРИЛОЖЕНИЕ

99

2014/C 068E/21

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/021 NL/Zalco
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/021 NL/Zalco, подадено от Нидерландия) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))

100

ПРИЛОЖЕНИЕ

103

2014/C 068E/22

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: Заявление EGF/2010/015 FR Peugeot
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/015 FR/Peugeot от Франция) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))

103

ПРИЛОЖЕНИЕ

106

2014/C 068E/23

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2012/003 DK/Vestas - Дания
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/003 DK/Vestas от Дания) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))

106

ПРИЛОЖЕНИЕ

109

2014/C 068E/24

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2012/002 DE/Manroland от Германия
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (приложение EGF/2012/002 DE/Мanroland от Германия) (COM(2012)0493 – C7-0294/2012 – 2012/2230(BUD))

109

ПРИЛОЖЕНИЕ

112

2014/C 068E/25

Режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))

112

P7_TC1-COD(2011)0310
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 октомври 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

113

2014/C 068E/26

Минимално ниво на обучение на морските лица ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на обучение на морските лица (COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))

118

P7_TC1-COD(2011)0239
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 октомври 2012 г. с оглед приемането на Директива 2012/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица

119

2014/C 068E/27

Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Израел за оценка на съответствието и приемане на промишлените продукти (ОСП) ***
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти (ОСП) (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))

119


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▐.

Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.

BG

 

Top