EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:052:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 052, 22 февруари 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.052.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 52

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
22 февруари 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 052/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 45, 15.2.2014 г.

1

 

Съд

2014/C 052/02

Полагане на клетва от новите членове на Съда

2

2014/C 052/03

Решения, приети от Съда на общо събрание от 5 ноември 2013 г.

2

2014/C 052/04

Списъци, изготвени за определяне на членовете на съдебните състави

3

 

Общ съд

2014/C 052/05

Полагане на клетва от нов съдия на Общия съд

4


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 052/06

Съединени дела C-239/11 P, C-489/11 P и C-498/11 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 19 декември 2013 г. — Siemens AG (C-239/11 P), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11 P), Toshiba Corp. (C-498/11 PSiemens AG/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картел — Пазар на проекти за комутационни апарати с газова изолация — Разпределяне на пазара — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Доказване на нарушението — Единно и продължавано нарушение — Изопачаване на доказателствата — Доказателствена сила на декларациите, които се в ущърб на интересите на декларатора — Глоби — Начален размер — Референтна година — Възпиращ коефициент за умножение — Пълен съдебен контрол — Равно третиране — Право на защита — Задължение за мотивиране)

5

2014/C 052/07

Дело C-281/11: Решение на Съда (пети състав) от 19 декември 2013 г. — Европейска комисия/Република Полша (Неизпълнение на задължения от държава членка — Работа с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия — Директива 2009/41/ЕО — Неправилно и непълно транспониране)

5

2014/C 052/08

Дело C-500/11: Решение на Съда (втори състав) от 19 декември 2013 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — The Queen, Fruition Po Limited/Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 2200/96 — Регламент (ЕО) № 1432/2003 — Земеделие — Обща организация на пазарите — Плодове и зеленчуци — Организации на производители — Условия за признаване от националните органи — Предоставяне на технически средства за съхраняване, опаковане и търгуване на продукцията — Задължение за организацията, в случай че делегира свои задачи на трети дружества, да упражнява контрол върху тях)

6

2014/C 052/09

Дело C-9/12: Решение на Съда (първи състав) от 19 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Tribunal de commerce de Verviers — Белгия) — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA (Съдебна компетентност по граждански и търговски дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Член 2 — Член 5, точка 1, букви a) и б) — Специална компетентност по дела, свързани с договор — Понятия „продажба на стоки“ и „предоставяне на услуги“ — Договор за предоставяне на изключително право на дистрибуция на стоки)

6

2014/C 052/10

Дело C-10/12 P: Решение на Съда (втори състав) от 19 декември 2013 г. — Transnational Company „Kazchrome“ AO, ENRC Marketing AG/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Euroalliages (Обжалване — Дъмпинг — Регламент (ЕО) № 172/2008 — Внос на феросилиций, произведен в Китай, Египет, Казахстан, Бившата югославска република Македония и Русия — Частично междинно преразглеждане — Регламент (ЕО) № 384/96 — Член 3, параграф 7 — Известни фактори — Вреди за производството на Съюза — Причинно-следствена връзка)

7

2014/C 052/11

Дело C-84/12: Решение на Съда (голям състав) от 19 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — Rahmanian Koushkaki/Федерална република Германия (Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Регламент (ЕО) № 810/2009 — Член 21, параграф 1, член 32, параграф 1 и член 35, параграф 6 — Условия и ред за издаване на единни визи — Задължение за издаване на виза — Преценка на риска за незаконна имиграция — Намерение на кандидата да напусне територията на държавите членки преди изтичане на визата, за която кандидатства — Основателно съмнение — Свобода на преценка на компетентните органи)

7

2014/C 052/12

Дело C-116/12: Решение на Съда (шести състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Dioikitiko Protodikeio Serron — Гърция) — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE/Elliniko Dimosio (Митническа стойност — Стоки, изнесени за трета страна — Възстановявания при износ — Считана за несъществена преработка в страната на износ — Реекспорт на стоките към територията на Европейския съюз — Определяне на митническата стойност — Договорна стойност)

8

2014/C 052/13

Дело C-174/12: Решение на Съда (втори състав) от 19 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Handelsgericht Wien — Австрия) — Alfred Hirmann/Immofinanz AG (Преюдициално запитване — Правен режим на предприятията — Втора директива 77/91/ЕИО — Отговорност на акционерно дружество за неизпълнение на задължението му за оповестяване — Неточност на информацията, съдържаща се в проспекта за записване — Обхват на отговорността — Правна уредба на държава членка, предвиждаща възстановяване на цената, която купувачът е платил при закупуване на акции)

9

2014/C 052/14

Дело C-202/12: Решение на Съда (пети състав) от 19 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Gerechtshof 's-Gravenhage — Нидерландия) — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV (Директива 96/9/ЕО — Правна закрила на базите данни — Член 7, параграфи 1 и 5 — Право sui generis на производителя на база данни — Понятие за повторно използване — Съществена част от съдържанието на базата данни — Специална метатърсачка)

10

2014/C 052/15

Дело C-209/12: Решение на Съда (първи състав) от 19 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Walter Endress/Allianz Lebensversicherungs AG (Преюдициално запитване — Директиви 90/619/ЕИО и 92/96/ЕИО — Пряко животозастраховане — Право на отказ — Липса на информация относно условията за упражняване на това право — Погасяване на правото на отказ с изтичането на една година от плащането на първата застрахователна премия — Съответствие с директиви 90/619/ЕИО и 92/96/ЕИО)

10

2014/C 052/16

Съединени дела C-241/12 и С-242/12: Решение на Съда (първи състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Rechtbank te Rotterdam — Нидерландия) — Наказателно производство срещу Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12) (Околна среда — Отпадъци — Понятие — Директива 2006/12/ЕО — Превози на отпадъци — Уведомяване на компетентните национални органи — Регламент (ЕИО) № 259/93 — Наличие на действие, намерение или задължение за изхвърляне на вещество или предмет)

11

2014/C 052/17

Дело C-262/12: Решение на Съда (втори състав) от 19 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — Association Vent De Colère! Fédération nationale и др./Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Преюдициално запитване — Държавна помощ — Понятие за намеса на държавата или чрез ресурси на държавата — Електроенергия, произведена от вятърна енергия — Задължение за изкупуване на цена, по-висока от пазарната — Цялостно компенсиране — Вноски, дължими от крайните потребители на електроенергия)

11

2014/C 052/18

Дело C-267/12: Решение на Съда (пети състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Frédéric Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране — Колективен трудов договор, който предвижда свързано с възнаграждението и условията на труд предимство само за сключващите брак служители — Изключване на партньорите, сключващи граждански пакт за солидарност — Дискриминация, основана на сексуалната ориентация)

12

2014/C 052/19

Дело C-274/12 P: Решение на Съда (голям състав) от 19 декември 2013 г. — Telefónica SA/Европейска комисия (Обжалване — Жалба за отмяна — Член 263, четвърта алинея ДФЕС — Право на жалба — Процесуална легитимация — Физически или юридически лица — Акт, който засяга лично лицата — Подзаконов акт, който не включва мерки за изпълнение — Решение, с което държавна помощ се обявява за несъвместима с общия пазар — Право на ефективна съдебна защита)

12

2014/C 052/20

Дело C-279/12: Решение на Съда (голям състав) от 19 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Upper Tribunal — Обединено кралство) — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United UtilitiesWater plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd (Преюдициално запитване — Орхуска конвенция — Директива 2003/4/ЕО — Достъп на обществеността до информация за околната среда — Приложно поле — Понятие „публична власт“ — Предприятия за канализация и за водоснабдяване — Приватизация на водния сектор в Англия и Уелс)

13

2014/C 052/21

Дело C-281/12: Решение на Съда (шести състав) от 19 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Нелоялни търговски практики на предприятията спрямо потребителите — Директива 2005/29/ЕО — Член 6, параграф 1 — Понятие „заблуждаващо действие“ — Кумулативен характер на условията, изброени в разглежданата разпоредба)

13

2014/C 052/22

Дело C-292/12: Решение на Съда (пети състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Tartu Ringkonnakohus — Естония) — Ragn-Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus (Преюдициално запитване — Директива 2008/98/ЕО — Управление на отпадъците — Член 16, параграф 3 — Принцип на близост — Регламент (ЕО) № 1013/2006 — Превози на отпадъци — Смесени битови отпадъци — Промишлени отпадъци и строителни отпадъци — Процедура за отдаване на концесия на услуги, свързани със събирането и извозването на отпадъци, образувани на територията на една община — Задължение за бъдещия концесионер да превозва събраните отпадъци до инсталации за третиране, посочени от възлагащия орган — Най-близки подходящи инсталации за третиране)

14

2014/C 052/23

Дело C-303/12: Решение на Съда (пети състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Liège — Белгия) — Guido Imfeld, Nathalie Garcet/État belge (Свобода на установяване — Равно третиране — Данък върху доходите — Законодателство за избягване на двойното данъчно облагане — Доходи, получени в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване — Метод на освобождаване със защитна клауза за прогресивно подоходно облагане — Частично отчитане на личното и семейното положение — Загуба на някои данъчни предимства, свързани с личното и семейното положение на работника)

15

2014/C 052/24

Дело C-327/12: Решение на Съда (четвърти състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Italie) — Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture/Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa (Членове 101 ДФЕС, 102 ДФЕС и 106 ДФЕС — Публични предприятия и предприятия, на които държавите членки предоставят специални или изключителни права — Предприятия, натоварени с управлението на услуги от общ икономически интерес — Понятия — Организации, отговарящи за проверката и сертифицирането на изпълнението на условията, изисквани по закон от предприятията — изпълнители на обществени поръчки за строителство — Член 49 ДФЕС — Свобода на установяване — Ограничаване — Обосновка — Защита на получателите на услугите — Качество на услугите по сертифициране)

15

2014/C 052/25

Дело C-361/12: Решение на Съда (трети състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Napoli — Италия) — Carmela Carratù/Poste Italiane SpA (Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение относно срочната работа — Принцип на недопускане на дискриминация — Понятие „условия за наемане на работа“ — Национална правна уредба, която предвижда различни режими на обезщетяване при незаконосъобразно определяне на срок на трудов договор и при незаконосъобразно прекратяване на трудов договор за неопределено време)

16

2014/C 052/26

Дело C-362/12: Решение на Съда (трети състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom — Обединено кралство) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Съдебна защита — Принцип на ефективност — Принципи на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания — Връщане на недължимо платеното — Способи за защита — Национално законодателство — Намаляване на давностния срок за предвидените искове без предупреждение и с обратна сила)

16

2014/C 052/27

Дело C-411/12: Решение на Съда (осми състав) от 12 декември 2013 г. — Европейска комисия/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Държавни помощи — Преференциална тарифа за електроенергия — Решение 2011/746/ЕС — Помощи, несъвместими с вътрешния пазар — Възстановяване — Неизпълнение в определения срок)

17

2014/C 052/28

Дело C-425/12: Решение на Съда (пети състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Португалия) — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (Процедури за възлагане на обществени поръчки в областта на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и телекомуникациите — Директива 93/38/ЕИО — Липса на транспониране във вътрешното право — Възможност за държава членка да се позовава на тази директива срещу организация—концесионер на обществена услуга, при липсата на транспониране на този акт във вътрешното право)

17

2014/C 052/29

Дело C-437/12: Решение на Съда (осми състав) от 19 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Нидерландия) — производство, образувано по молба на X (Вътрешно данъчно облагане — Член 110 ДФЕС — Такса за регистрация — Подобни местни стоки — Неутралитет на таксата за внесени употребявани моторни превозни средства и за намиращи се вече на националния пазар подобни превозни средства)

18

2014/C 052/30

Дело C-443/12: Решение на Съда (трети състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) — Обединено кралство) — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi (Лекарствени продукти за хуманна употреба — Сертификат за допълнителна закрила — Регламент (ЕО) № 469/2009 — Член 3 — Условия за получаване на този сертификат — Последователно пускане на пазара на два лекарствени продукта, които се състоят изцяло или частично от една и съща активна съставка — Комбинация от активни съставки, една от които вече е пусната на пазара под формата на лекарствен продукт с една-единствена активна съставка — Възможност за получаване на няколко сертификата въз основа на един и същи патент и на две разрешения за пускане на пазара)

18

2014/C 052/31

Дело C-445/12 P: Решение на Съда (първи състав) от 12 декември 2013 г. — Rivella International AG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Марка на Общността — Фигуративна марка, съдържаща словния елемент „BASKAYA“ — Възражение — Двустранно споразумение — Територия на трета държава — Понятие за реално използване)

19

2014/C 052/32

Дело C-452/12: Решение на Съда (трети състав) от 19 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Landgericht Krefeld — Германия) — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV (Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Членове 27, 33 и 71 — Висящ процес — Признаване и изпълнение на решенията — Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) — Член 31, параграф 2 — Правила за съвместно съществуване — Регресен иск — Отрицателен установителен иск — Решение по отрицателен установителен иск)

19

2014/C 052/33

Дело C-484/12: Решение на Съда (трети състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Rechtbank 's Gravenhage — Нидерландия) — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, действащ под наименованието NL Octrooicentrum (Лекарствени продукти за хуманна употреба — Сертификат за допълнителна закрила — Регламент (ЕО) № 469/2009 — Член 3 — Условия за получаване на този сертификат — Възможност за получаване на няколко сертификата за допълнителна защита въз основа на един и същ патент)

20

2014/C 052/34

Дело C-495/12: Решение на Съда (пети състав) от 19 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Обединено кралство) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/The Bridport and West Dorset Golf Club Limited (Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Случаи на освобождаване — Член 132, параграф 1, буква м) — Доставки на услуги, тясно свързани със спорта или физическото възпитание — Достъп до игрище за голф — Посетители, които не са членове на голф клуба и заплащат входна такса за достъп до игрището (green fee) — Изключване на освобождаването — Член 133, първа алинея, буква г) — Член 134, буква б) — Допълнителен доход)

20

2014/C 052/35

Дело C-563/12: Решение на Съда (пети състав) от 19 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Kúria — Унгария) — BDV Hungary Trading Kft (в ликвидация)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 146 — Освобождавания при износ — Член 131 — Условия, определени от държавите членки — Национално законодателство, което изисква предназначената за износ стока да напусне митническата територия на Европейския съюз в рамките на твърдо определен 90-дневен срок след доставката)

21

2014/C 052/36

Дело C-586/12 P: Решение на Съда (десети състав) от 19 декември 2013 г. — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV/Европейска комисия (Обжалване — Картели — Нидерландски пазар на битума за пътна настилка — Определяне на брутната цена на битума за пътна настилка — Определяне на отстъпка за пътните строители — Доказателство — Принцип на равно третиране — Правомощия на пълна юрисдикция — Пропорционалност на глобата — Контрол от Съда)

21

2014/C 052/37

Дело C-524/12 P: Определение на Съда (шести състав) от 14 ноември 2013 г. — TeamBank AG Nürnberg/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Fercredit Servizi Finanziari SpA (Обжалване — Марка на Общността — Фигуративна марка „f@ir Credit“ — Възражение на притежателя на фигуративната марка на Общността „FERCREDIT“ — Отказ за регистрация)

22

2014/C 052/38

Дело C-534/12 P: Определение на Съда (десети състав) от 5 декември 2013 г. — Luigi Marcuccio/Европейска комисия (Обжалване — Молба за преразглеждане — Определение на Общия съд на Европейския съюз, с което молбата е обявена за недопустима — Място на работа — Преместване на мястото на работа на делегацията от Луанда (Ангола) в Брюксел (Белгия) — Решение да се опаковат и пренесат личните вещи на жалбоподателя в негово отсъствие — Последици от последващо решение на Общия съд)

22

2014/C 052/39

Дело C-50/13: Определение на Съда (осми състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Aosta — Италия) — Rocco Papalia/Comune di Aosta (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Клауза 5 от Рамковото споразумение относно срочната работа — Публичен сектор — Последователни договори — Злоупотреба — Поправяне на вредата — Условия за обезщетение в случай на незаконно определяне на срок по трудов договор — Принципи на равностойност и ефективност)

23

2014/C 052/40

Дело C-159/13 P: Определение на Съда (шести състав) от 12 декември 2013 г. — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Jacson of Scandinavia AB (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Словна марка „JACKSON SHOES“ — Искане за обявяване на недействителност, направено от титуляря на национално търговско наименование „Jacson of Scandinavia AB“ — Обявяване на недействителност — Явна недопустимост)

23

2014/C 052/41

Дело C-224/13: Определение на Съда (шести състав) от 7 ноември 2013 г. (преюдициално запитване от Tribunal di Cagliari — Италия) — Наказателно производство срещу Sergio Alfonso Lorrai (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Основни права — Прекомерна продължителност на наказателното производство — Спиране на наказателно производство за неопределен срок в случай на заболяване на обвиняемия, водещо до невъзможност за съзнателното му участие в производството — Необратимо заболяване на обвиняемия — Липса на прилагане на правото на Съюза — Явна липса на компетентност на Съда)

23

2014/C 052/42

Дело C-355/13: Определение на Съда (седми състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria — Италия) — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia (Преюдициално запитване — Процедурен правилник — Член 53, параграф 2, и член 99 — Отговор на преюдициален въпрос, който може ясно да бъде изведен от съдебната практика — Явно недопустимо запитване — Електронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/20/ЕО („Директива за разрешение“) — Член 3 — Облагане с правителствена концесионна такса в случаите на договорите за телефонен абонамент — Неприлагане на таксата за предплатените телефонни карти — Член 102 ДФЕС)

24

2014/C 052/43

Дело C-304/13: Преюдициално запитване, отправено от Curtea de Apel Timișoara (Румъния) на 3 юни 2013 г. — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

24

2014/C 052/44

Дело C-469/13: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Verona (Италия) на 30 август 2013 г. — Shamim Tahir/Ministero dell’Interno и Questura di Verona

25

2014/C 052/45

Дело C-568/13: Преюдициално запитване, отправено от Consiglio di Stato (Италия) на 6 ноември 2013 г. — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl

25

2014/C 052/46

Дело C-592/13: Преюдициално запитване, отправено от Consiglio di Stato (Италия) на 20 ноември 2013 г. — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico/Ediltecnica SpA

26

2014/C 052/47

Дело C-600/13: Преюдициално запитване, отправено от Giudice di pace di Matera (Италия) на 21 ноември 2013 г. — Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli

26

2014/C 052/48

Дело C-611/13 P: Жалба, подадена на 26 ноември 2013 г. от Hansa Metallwerke AG и др. срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 16 септември 2013 г. по дело T-375/10, Hansa Metallwerke AG и др./Европейска комисия

26

2014/C 052/49

Дело C-613/13 P: Жалба, подадена на 26 ноември 2013 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 16 септември 2013 г. по съединени дела T-379/10 и Т-381/10, Keramag Keramische Werke AG и др., Sanitec Europe Oy/Европейска комисия

27

2014/C 052/50

Дело C-636/13 P: Жалба, подадена на 4 декември 2013 г. от Roca Sanitario, S.A. срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 16 септември 2013 г. по дело T-408/10, Roca Sanitario/Комисия

28

2014/C 052/51

Дело C-637/13 P: Жалба, подадена на 4 декември 2013 г. от Laufen Austria AG срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 16 септември 2013 г. по дело T-411/10, Laufen Austria AG/Комисия

28

2014/C 052/52

Дело C-638/13 P: Жалба, подадена на 4 декември 2013 г. от Roca срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 16 септември 2013 г. по дело T-412/10, Roca/Комисия

29

2014/C 052/53

Дело C-643/13 P: Жалба, подадена на 4 декември 2013 г. от Melkveebedrijf Overenk BV и др. срещу определението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 11 септември 2013 г. по дело T-540/11, Melkveebedrijf Overenk и др./Комисия

29

2014/C 052/54

Дело C-670/13 P: Жалба, подадена на 13 декември 2013 г. от The Cartoon Network, Inc. срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 2 октомври 2013 г. по дело T-285/12 — The Cartoon Network, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

29

2014/C 052/55

Дело C-677/13: Иск, предявен на 18 декември 2013 г. — Европейска комисия/Република Гърция

30

2014/C 052/56

Дело C-679/13: Жалба, подадена на 19 декември 2013 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз

31

2014/C 052/57

Дело C-683/13: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal do Trabalho da Covilhã (Португалия) на 23 декември 2013 г. — Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA, и др./Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

31

2014/C 052/58

Дело C-7/14 P: Жалба, подадена на 10 януари 2014 г. от Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 12 ноември 2013 г. по дело Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Европейска комисия, T-147/12

32

 

Общ съд

2014/C 052/59

Дело T-385/11: Решение на Общия съд от 16 януари 2014 г. — BP Products North America/Съвет („Дъмпинг — Субсидии — Внос на биодизел с произход от Съединените щати — Заобикаляне — Член 13 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Член 23 от Регламент (ЕО) № 597/2009 — Леко видоизменен сходен продукт — Правна сигурност — Злоупотреба с власт — Явни грешки в преценката — Задължение за мотивиране — Равно третиране — Принцип на добра администрация“)

33

2014/C 052/60

Дело T-528/11: Решение на Общия съд от 16 януари 2014 г. — Aloe Vera of America/СХВП — Detimos (FOREVER) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „FOREVER“ — По-ранна национална фигуративна марка „4 EVER“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство между знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

33

2014/C 052/61

Дело T-95/12 P: Решение на Общия съд от 15 януари 2014 г. — Stols/Съвет (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2007 г. — Решение да не се повишава заинтересованото лице в степен AST 11 — Съпоставяне на заслугите — Съдебен контрол за явна грешка в преценката)

34

2014/C 052/62

Дело T-149/12: Решение на Общия съд от 16 януари 2014 г. — Investrónica/СХВП — Olympus Imaging (MICRO) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „MICRO“ — По-ранна национална фигуративна марка „micro“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Правомощие за изменение)

34

2014/C 052/63

Дело T-279/12: Решение на Общия съд от 15 януари 2014 г. — SICOM/Комисия (Арбитражна клауза — Хранителна помощ — Доставка на олио от рапица на Гвинея — Неизпълнение на договора — Погасителна давност)

34

2014/C 052/64

Дело T-304/12: Решение на Общия съд от 16 януари 2014 г. — Message Management/СХВП — Absacker (ABSACKER of Germany) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „ABSACKER of Germany“ — По-ранна национална фигуративна марка „ABSACKER“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

35

2014/C 052/65

Дело T-383/12: Решение на Общия съд от 16 януари 2014 г. — Ferienhäuser zum See/OHMI — Sunparks Groep (Sun Park Holidays) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „Sun Park Holidays“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „Sunparks Holiday Parks“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

35

2014/C 052/66

Дело T-433/12: Решение на Общия съд от 16 януари 2014 г. — Steiff/СХВП (Метално копче по средата на ухото на плюшена играчка) (Марка на Общността — Заявка за марка на Общността, състояща се в поставянето на копче по средата на ухото на плюшена играчка — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

35

2014/C 052/67

Дело T-434/12: Решение на Общия съд от 16 януари 2014 г. — Steiff/СХВП (Етикет с метално копче в средата на ухото на плюшена играчка) (Марка на Общността — Заявка за марка на Общността, състояща се в поставянето на етикет посредством копче в средата на ухото на плюшена играчка — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

36

2014/C 052/68

Дело T-475/12: Решение на Общия съд от 13 януари 2014 г. — LaserSoft Imaging/СХВП (WorkflowPilot) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „WorkflowPilot“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

36

2014/C 052/69

Дело T-538/12: Решение на Общия съд от 16 януари 2014 г. — Optilingua/СХВП — Esposito (ALPHATRAD) (Марка на Общността — Производство за отмяна — Фигуративна марка на Общността „ALPHATRAD“ — Реално използване на марката — Значимост на използването — Член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

36

2014/C 052/70

Дело T-385/13 P: Определение на Общия съд от 19 декември 2013 г. — Luigi Marcuccio/Комисия (Обжалване — Публична служба — Отхвърляне на жалбата в първоинстанционното производство като явно недопустима — Липса на идентичност между жалбата, подадена по факс, и представения впоследствие оригинал — Просрочие при подаване на оригинала на жалбата — Просрочие на жалбата — Явно неоснователна жалба)

37

2014/C 052/71

Дело T-633/13: Жалба, подадена на 22 ноември 2013 г. — Reed Exhibitions/СХВП (INFOSECURITY)

37

2014/C 052/72

Дело T-637/13: Жалба, подадена на 27 ноември 2013 г. — Bimbo/СХВП — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO)

37

2014/C 052/73

Дело T-638/13: Жалба, подадена на 27 ноември 2013 г. — Bimbo/СХВП — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

38

2014/C 052/74

Дело T-653/13 P: Жалба, подадена на 6 декември 2013 г. от Kari Wahlström срещу решението, постановено на 9 октомври 2013 г. от Съда на публичната служба по дело F-116/12, Wahlström/Frontex

38

2014/C 052/75

Дело T-663/13 P: Жалба, подадена на 16 декември 2013 г. от Сметната палата на Европейския съюз срещу Решение от 17 октомври 2013 г. на Съда на публичната служба по дело F-69/11, BF/Сметна палата

39

2014/C 052/76

Дело T-669/13 P: Жалба, подадена на 17 декември 2013 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено на 7 октомври 2013 г. от Съда на публичната служба по дело F-97/12, Thomé/Комисия

40

2014/C 052/77

Дело T-671/13: Жалба, подадена на 17 декември 2013 г. — PAN Europe и Confédération paysanne/Комисия

40

2014/C 052/78

Дело T-684/13: Жалба, подадена на 23 декември 2013 г. — Copernicus-Trademarks/СХВП — Bolloré (BLUECO)

41

2014/C 052/79

Дело T-685/13: Жалба, подадена на 23 декември 2013 г. — Copernicus-Trademarks/СХВП — Blue Coat Systems (BLUECO)

41

2014/C 052/80

Дело T-686/13: Жалба, подадена на 17 декември 2013 г. — Unibail Management/СХВП (Изображение на две линии и четири звезди)

42

2014/C 052/81

Дело T-687/13: Жалба, подадена на 13 декември 2013 г. — Unibail Management/СХВП (Изображение на две линии и пет звезди)

42

2014/C 052/82

Дело T-691/13: Жалба, подадена на 27 декември 2013 г. — Ricoh Belgium/Съвет

43

2014/C 052/83

Дело T-695/13: Жалба, подадена на 31 декември 2013 г. — ENAC/Комисия и TEN-T EA

44

2014/C 052/84

Дело T-696/13: Жалба, подадена на 30 декември 2013 г. — Meta Group/Комисия

44

2014/C 052/85

Дело T-698/13 P: Жалба, подадена на 30 декември 2013 г. от Luigi Marcuccio срещу определението, постановено на 17 октомври 2013 г. от Съда на публичната служба по дело F-127/12, Marcuccio/Комисия

44

2014/C 052/86

Дело T-699/13 P: Жалба, подадена на 30 декември 2013 г. от Luigi Marcuccio срещу определението, постановено на 17 октомври 2013 г. от Съда на публичната служба по дело F-145/12, Marcuccio/Комисия

45

2014/C 052/87

Дело T-700/13: Жалба, подадена на 30 декември 2013 г. — Bankia/Комисия

45

2014/C 052/88

Дело T-701/13: Жалба, подадена на 30 декември 2013 г. — Asociación Española de Banca/Комисия

46

2014/C 052/89

Дело T-702/13: Жалба, подадена на 30 декември 2013 г. — Unicaja Banco/Комисия

46

2014/C 052/90

Дело T-703/13: Жалба, подадена на 30 декември 2013 г. — Liberbank/Комисия

47

2014/C 052/91

Дело T-704/13: Жалба, подадена на 30 декември 2013 г. — Banco de Sabadell и Banco Gallego/Комисия

47

2014/C 052/92

Дело T-705/13: Жалба, подадена на 30 декември 2013 г. — Catalunya Banc/Комисия

47

2014/C 052/93

Дело T-719/13: Жалба, подадена на 30 декември 2013 г. — Lico Leasing и Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión/Комисия

48

2014/C 052/94

Дело T-1/14: Жалба, подадена на 7 януари 2014 г. — Aluminios Cortizo и Cortizo Cartera/Комисия

49

2014/C 052/95

Дело T-2/14: Жалба, подадена на 1 януари 2014 г. — Caixabank/Комисия

49

2014/C 052/96

Дело T-3/14: Жалба, подадена на 2 януари 2014 г. — Anudal Industrial/Комисия

50

2014/C 052/97

Дело T-4/14: Жалба, подадена на 2 януари 2014 г. — Industrias Ponsa/Комисия

50

2014/C 052/98

Дело T-5/14: Жалба, подадена на 2 януари 2014 г. — Anudal/Комисия

50

2014/C 052/99

Дело T-10/4: Жалба, подадена на 3 януари 2014 г. — Inditex и Naviera Nebulosa de Omega/Комисия

51

2014/C 052/00

Дело T-15/14: Жалба, подадена на 6 януари 2014 г. — Simet/Комисия

51

2014/C 052/01

Дело T-390/12: Определение на Общия съд от 7 януари 2014 г. — Lifted Research и LRG Europe/СХВП — Fei Liangchen (Lr geans)

52

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 052/02

Дело F-114/13: Жалба, подадена на 29 ноември 2013 г. — ZZ и ZZ/Комисия

53

2014/C 052/03

Дело F-118/13: Жалба, подадена на 9 декември 2013 г. — ZZ/Комисия

53

2014/C 052/04

Дело F-121/13: Жалба, подадена на 16 декември 2013 г. — ZZ/Комисия

53

2014/C 052/05

Дело F-122/13: Жалба, подадена на 17 декември 2013 г. — ZZ/Европол

53

2014/C 052/06

Дело F-123/13: Жалба, подадена на 18 декември 2013 г. — ZZ/Комисия

54

2014/C 052/07

Дело F-124/13: Жалба, подадена на 19 декември 2013 г. — ZZ/Парламент

54

2014/C 052/08

Дело F-1/14: Жалба, подадена на 6 януари 2014 г. — ZZ/Комисия

54


BG

 

Top