Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:353E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 353, 3 декември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.CE2013.353.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 353E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
3 декември 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2012—2013
Заседания от 11 до 13 септември 2012 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 370 E, 30.11.2012 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

 

Вторник, 11 септември 2012 г.

2013/C 353E/01

Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворнициРезолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници: последващи мерки във връзка с доклада на временната комисия на Европейския парламент по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Засилена солидарност в рамките на ЕС в областта на убежищетоРезолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно засилената солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Подготовка на работната програма на Комисията за 2013 г.Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно Работната програма на Комисията за 2013 г. (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Доброволно и безплатно даряване на тъкани и клеткиРезолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно доброволното и безвъзмездно даряване на тъкани и клетки (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Ролята на жените в „зелената“ икономикаРезолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно ролята на жените в зелената икономика (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Условия на труд на жените в сектора на услугитеРезолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно условията на труд на жените в сектора на услугите (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Образование, обучение и „Европа 2020“Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно образованието, обучението и стратегията „Европа 2020“ (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Разпространение по интернет на аудиовизуални творби в ЕСРезолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно разпространението онлайн на аудио-визуални творби в Европейския съюз (2011/2313(INI))

64

 

Сряда, 12 септември 2012 г.

2013/C 353E/09

Решение да не се възразява срещу мярка за изпълнение: бордовата система за избягване на опасни сближения във въздуха на някои новопостроени въздухоплавателни средстваРешение на Европейския парламент за решение да не се възразява срещу проекта за решение на Комисията за предоставяне на право на Френската република да не прилага разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1332/2011 на Комисията във връзка с използването на новата версия на софтуера на бордовата система за избягване на опасни сближения във въздуха (ACAS II) на някои новопостроени въздухоплавателни средства (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))

75

2013/C 353E/10

Решение да не се възразява срещу делегиран акт: транснационално сътрудничество и преговорите за сключване на договори от страна на организациите на производители в сектора на млякото и млечните продуктиРешение на Европейския парламент за решение да не възразява срещу делегирания регламент на Комисията от 28 юни 2012 г. за допълнение към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на транснационалното сътрудничество и преговорите за сключване на договори от страна на организациите на производители в сектора на млякото и млечните продукти (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780(RPS))

76

2013/C 353E/11

Годишен доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурностРезолюция на Европейския парламент от 12 септември 2012 г. относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност (12562/2011 — 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарствотоРезолюция на Европейския парламент от 12 септември 2012 г. относно задълженията за докладване съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002 относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Реформа на общата политика в областта на рибарствотоРезолюция на Европейския парламент от 12 септември 2012 г. относно реформата на общата политика в областта на рибарството — общо съобщение (2011/2290(INI))

104

 

Четвъртък, 13 септември 2012 г.

2013/C 353E/14

18-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ - Прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност (2010 г.)Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно 18-ия доклад относно „по-доброто законотворчество“ — прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност (2010 г.) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

Стратегия за района на Атлантическия океан в рамките на политиката на сближаване на СъюзаРезолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно стратегията за района на Атлантическия океан в рамките на политиката на сближаване на Съюза (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Положението в СирияРезолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно Сирия (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Използване на правосъдието в Русия за политически целиРезолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно използването на правосъдието за политически цели в Русия (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Предложения за Европейски банков съюз (ЕБС)Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г.: Към банков съюз (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Южна Африка: избиване на стачкуващи миньориРезолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно Южна Африка: избиване на стачкуващите миньори (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Преследване на рохингия мюсюлмани в БирмаРезолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно преследването на мюсюлмани от общността рохингия в Бирма/Мианмар (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Азербайджан: случаят на Рамил СафаровРезолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно Азербайджан: случаят с Рамил Сафаров (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Борбата с множествената склероза в ЕвропаДекларация на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно борбата с множествената склероза в Европа

151


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 11 септември 2012 г.

2013/C 353E/23

Снемане на парламентарния имунитет на Jaroslaw Leszek WalesaРешение на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно искане за снемане на имунитета на Jarosław Leszek Wałęsa (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Искане за снемане на парламентарния имунитет на Birgit Collin-LangenРешение на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно искане за снемане на имунитета на Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM))

153

 

Четвъртък, 13 септември 2012 г.

2013/C 353E/25

Изпращане на Европейския парламент и обработване от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на външна политика и политика на сигурностРешение на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно сключването на междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Съвета относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност (2012/2069(ACI))

156

ПРИЛОЖЕНИЕ

159


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Вторник, 11 септември 2012 г.

2013/C 353E/26

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard от ДанияРезолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard от Дания) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

ПРИЛОЖЕНИЕ

172

2013/C 353E/27

Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/017ES/AragonРезолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/017 ES/Aragón — строителство, подадено от Испания) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

ПРИЛОЖЕНИЕ

175

2013/C 353E/28

Енергийна ефективност ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2004/8/ЕО и Директива 2006/32/ЕО (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 септември 2012 г. с оглед приемането на Директива 2012/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО

177

Приложение към законодателната резолюция

177

2013/C 353E/29

Европейска стандартизация ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската стандартизация и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/105/ЕО и 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 септември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

179

2013/C 353E/30

Електронна идентификация на едър рогат добитък ***IИзменения, приети от Европейския парламент на 11 септември 2012 г. към предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1760/2000 по отношение на електронната идентификация на едър рогат добитък и за заличаване на разпоредбите относно доброволното етикетиране на говеждо месо (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Фармакологичната бдителност (изменение на Директива 2001/83/ЕО) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО по отношение на фармакологичната бдителност (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 септември 2012 г. с оглед приемането на Директива 2012/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО по отношение на фармакологичната бдителност

192

2013/C 353E/32

Фармакологичната бдителност (изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на фармакологичната бдителност (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 септември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на фармакологичната бдителност

193

2013/C 353E/33

Съдържание на сяра в корабните горива ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/32/ЕО, отнасящо се за съдържанието на сяра в корабните горива (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 септември 2012 г. с оглед приемането на Директива 2006/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива

194

2013/C 353E/34

Режим на схемата за единно плащане и подпомагане на лозарите ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на режима на схемата за единно плащане и подпомагане на лозарите (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 септември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на режима на схемата за единно плащане и подпомагането за лозарите

195

2013/C 353E/35

Административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (Регламент за ИСВП) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 септември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“)

196

2013/C 353E/36

Обща система на данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за директива на Съвета относно общата система на данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между свързани дружества от различни държави членки (преработка) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Сряда, 12 септември 2012 г.

2013/C 353E/37

Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2012 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 септември 2012 г. с оглед приемането на Директива 2012/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета

202

2013/C 353E/38

Управление на определени тарифни квоти на Общността за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци ***IИзменения, приети от Европейския парламент на 12 септември 2012 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №774/94 на Съвета относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на Общността за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Внос на маслиново масло и други селскостопански продукти от Турция във връзка с делегираните и изпълнителните правомощия, които следва да бъдат предоставени на Комисията ***IИзменения, приети от Европейския парламент на 12 септември 2012 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 2008/97, (ЕО) № 779/98 и (ЕО) № 1506/98 на Съвета в областта на вноса на маслиново масло и други селскостопански продукти от Турция във връзка с делегираните и изпълнителните правомощия, които следва да бъдат предоставени на Комисията (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Споразумение за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието, сертификатите и маркировките между Европейската общност и Австралия ***Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2012 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз и Австралия за изменение на споразумението за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието, сертификатите и маркировките между Европейската общност и Австралия (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Споразумение за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието между Европейската общност и Нова Зеландия ***Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия за изменение на споразумението за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието между Европейската общност и Нова Зеландия (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Някои мерки по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов, за целите на опазването на рибни запаси ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои мерки по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов, за целите на опазването на рибни запаси (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 септември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно някои мерки, целящи опазването на рибни запаси, по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов

212

2013/C 353E/43

Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 септември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета

213

ПРИЛОЖЕНИЕ I

241

ПРИЛОЖЕНИЕ II

242

ПРИЛОЖЕНИЕ III

245

 

Четвъртък, 13 септември 2012 г.

2013/C 353E/44

Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия ***Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Алжир ***Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за научно и технологично сътрудничество (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Изключване на определени държави от търговски преференции ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 септември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори

249

ПРИЛОЖЕНИЕ

252

2013/C 353E/47

Механизъм за обмен на информация относно междудържавните споразумения между държави членки и трети държави в областта на енергетиката ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 септември 2012 г. с оглед приемането на Решение …/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката

253

2013/C 353E/48

Системи за качество, приложими за селскостопанските продукти ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 септември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

255

Приложение към законодателната резолюция

255

2013/C 353E/49

Европейски фондове за социално предприемачество ***IИзменения, приети от Европейския парламент на 13 септември 2012 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Европейските фондове за рисков капитал ***IИзменения, приети от Европейския парламент на 13 септември 2012 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу ***IИзменения, приети от Европейския парламент на 13 септември 2012 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

Прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка ***IИзменения, приети от Европейския парламент на 13 септември 2012 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (COM(2011)0599 – C7–0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Някои позволени начини на ползване на осиротели произведения ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои позволени начини на ползване на осиротели произведения (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 септември 2012 г. с оглед приемането на Директива 2006/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения

323

2013/C 353E/54

Спешното въвеждане на автономни търговски преференции по отношение на Пакистан ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно спешното въвеждане на автономни търговски преференции по отношение на Пакистан (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 септември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно спешното въвеждане на автономни търговски преференции по отношение на Пакистан

324


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▐.

Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.

BG

 

Top