Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:164:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 164, 8 юни 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.164.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 164

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
8 юни 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2013/C 164/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 156, 1.6.2013 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2013/C 164/02

Дело C-625/10: Решение на Съда (първи състав) от 18 април 2013 г. — Европейска комисия/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Транспорт — Развитие на железниците в Общността — Директива 91/440/ЕИО — Член 6, параграф 3 и приложение II — Директива 2001/14/ЕО — Член 14, параграф 2 — Липса на юридическа самостоятелност на управителя на железопътната инфраструктура — Член 11 — Липса на система за подобряване на ефективността — Непълно транспониране)

2

2013/C 164/03

Дело C-103/11 P: Решение на Съда (първи състав) от 18 април 2013 г. — Европейска комисия/Systran SA, Systran Luxembourg SA (Обжалване — Член 225, параграф 1, член 235 и член 288, втора алинея ЕО — Иск за извъндоговорна отговорност, предявен срещу Европейската общност — Преценка на извъндоговорния характер на спора — Компетентност на общностните юрисдикции)

2

2013/C 164/04

Дело C-202/11: Решение на Съда (голям състав) от 16 април 2013 г. (преюдициално запитване от Arbeidsrechtbank Antwerpen — Белгия) — Anton Las/PSA Antwerp NV (Свободно движение на работници — Член 45 ДФЕС — Предприятие, установено в нидерландската езикова област на Кралство Белгия — Задължение за изготвяне на всички документи във връзка с трудовите правоотношения на нидерландски език — Трудов договор с трансграничен характер — Ограничаване — Липса на пропорционалност)

3

2013/C 164/05

Съединени дела C-274/11 и C-295/11: Решение на Съда (голям състав) от 16 април 2013 г. — Кралство Испания, Италианска република/Съвет на Европейския съюз (Единен патент — Решение за разрешаване на засилено сътрудничество на основание член 329, параграф 1 ДФЕС — Жалба за отмяна поради липса на компетентност, злоупотреба с власт и нарушение на Договорите — Условия, посочени в член 20 ДЕС и в членове 326 ДФЕС и 327 ДФЕС — Компетентност, която не е изключителна — Решение, прието като „крайна мярка“ — Защита на интересите на Съюза)

3

2013/C 164/06

Дело C-463/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 18 април 2013 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Германия) — L/M (Директива 2001/42/ЕО — Оценка на последиците на някои планове и програми върху околната среда — Член 3, параграфи 4 и 5 — Определяне на вида планове, които е вероятно да имат съществени последици върху околната среда — Застроителни планове „за вътрешно развитие“, за които е изключено извършването на екологична оценка съгласно националното законодателство — Неправилна преценка във връзка с качественото условие „вътрешно развитие“ — Липса на значение за валидността на застроителния план — Засягане на полезното действие на Директивата)

4

2013/C 164/07

Дело C-548/11: Решение на Съда (трети състав) от 18 април 2013 г. (преюдициално запитване от Arbeidshof te Antwerpen — Белгия) — Edgard Mulders/Rijksdienst voor Pensioenen (Социално осигуряване — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 1, буква с) — Понятие за осигурителни периоди — Член 46 — Изчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст — Осигурителни периоди, които следва да бъдат взети предвид — Пограничен работник — Период на неработоспособност — Натрупване на сходни обезщетения, изплащани от две държави членки — Неотчитане на този период като осигурителен — Условие за пребиваване — Национални правила за ненатрупване)

5

2013/C 164/08

Дело C-565/11: Решение на Съда (трети състав) от 18 април 2013 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Sibiu — Румъния) — Mariana Irimie/Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu (Възстановяване на такси, събрани от държава членка в нарушение на правото на Съюза — Национална правна уредба, ограничаваща размера на законната лихва, платима от тази държава върху възстановената такса — Лихви, изчислени считано от деня, следващ датата на искането за възстановяване на таксата — Несъответствие с правото на Съюза — Принцип на ефективност)

5

2013/C 164/09

Дело C-595/11: Решение на Съда (втори състав) от 18 април 2013 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld (Търговска политика — Регламент (ЕО) № 1470/2001 — Регламент (ЕО) № 1205/2007 — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Окончателни антидъмпингови мита върху вноса на компактни флуоресцентни лампи — Приложимост на окончателните антидъмпингови мита за стоки, класирани в тарифната подпозиция, посочена в регламента за налагане на антидъмпингови мита — Съответен продукт — Приложно поле)

6

2013/C 164/10

Дело C-12/12: Решение на Съда (пети състав) от 18 април 2013 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co. (Марки — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 15, параграф 1 — Понятие за реално използване — Марка, използвана само като елемент на комбинирана марка или в съчетание с друга марка)

6

2013/C 164/11

Дело C-247/12: Решение на Съда (пети състав) от 18 април 2013 г. (преюдициално запитване от Върховен административен съд (България) — Мелиха Вели Мустафа/Директор на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към Националния осигурителен институт (Закрила на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на работодателя — Директива 80/987/ЕИО — Директива 2002/74/ЕО — Директива 2008/94/ЕО — Членове 2 и 3 — Задължение за гарантиране на вземанията на работниците и служителите — Възможност за ограничаване на гаранцията до вземания, които предхождат вписването в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност — Решение за откриване на производство по несъстоятелност — Последици — Продължаване на дейността на работодателя)

7

2013/C 164/12

Дело C-74/13: Преюдициално запитване, отправено от Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария) на 12 февруари 2013 г. — GSV Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

7

2013/C 164/13

Дело C-102/13 P: Жалба, подадена на 1 март 2013 г. от Федерална република Германия срещу Определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 18 декември 2012 г. по дело T-205/11, Германия/Комисия

8

2013/C 164/14

Дело C-119/13: Преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Wedding (Германия) на 14 март 2013 г. — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy

9

2013/C 164/15

Дело C-120/13: Преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Wedding (Германия) на 14 март 2013 г. — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H./Tetyana Bonchyk

9

2013/C 164/16

Дело C-121/13: Преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Wedding (Германия) на 14 март 2013 г. — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

10

2013/C 164/17

Дело C-126/13 P: Жалба, подадена на 15 март 2013 г. от BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 15 януари 2013 г. по дело T-625/11 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

10

2013/C 164/18

Дело C-132/13: Преюдициално запитване, отправено от Landgericht Köln (Германия) на 18 март 2013 г. — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH

11

2013/C 164/19

Дело C-158/13: Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank Den Haag (Нидерландия) на 28 март 2013 г. — Hamidullah Rajaby tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2013/C 164/20

Дело C-166/13: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif de Melun (Франция) на 3 април 2013 г. — Sophie Mukarubega/Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

11

2013/C 164/21

Дело C-167/13: Преюдициално запитване, отправено от Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Белгия) на 27 март 2013 г. — Jean Devillers

12

2013/C 164/22

Дело C-189/13: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal de grande instance de Bayonne (Франция) на 15 април 2013 г. — Raquel Gianni Da Silva/Préfet des Pyrénées-Atlantiques

12

2013/C 164/23

Дело C-203/13: Иск, предявен на 17 април 2013 година — Европейска комисия/Република България

12

 

Общ съд

2013/C 164/24

Дело T-32/08: Решение на Общия съд от 24 април 2013 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществена поръчка — Проучване на пазара с оглед на разработването на нов подход за интернет страница — Отхвърляне на офертата на даден оферент — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката — Критерии за подбор и възлагане — Извъндоговорна отговорност)

14

2013/C 164/25

Дело T-526/10: Решение на Общия съд от 25 април 2013 г. — Inuit Tapiriit Kanatami и др./Комисия (Търговия с тюленови продукти — Регламент (ЕО) № 1007/2009 — Правила за прилагане — Регламент (ЕС) № 737/2010 — Забрана за пускане на пазара на посочените продукти — Изключение в полза на инуитските общности — Възражение за незаконосъобразност — Правно основание — Субсидиарност — Пропорционалност — Злоупотреба с власт)

14

2013/C 164/26

Дело T-119/11: Решение на Общия съд от 25 април 2013 г. — Gbagbo/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар — Замразяване на средства — Адаптиране на исканията — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката — Злоупотреба с власт — Право на защита — Право на собственост)

15

2013/C 164/27

Дело T-130/11: Решение на Общия съд от 25 април 2013 г. — Gossio/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар — Замразяване на средства — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката)

15

2013/C 164/28

Дело T-284/11: Решение на Общия съд от 25 април 2013 г. — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/СХВП — MIP Metro (METROINVEST) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността METROINVEST — По-ранна национална фигуративна марка METRO — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Принцип на недопускане на дискриминация — Право на справедлив процес)

16

2013/C 164/29

Дело T-55/12: Решение на Общия съд от 25 април 2013 г. — Chen/СХВП — AM Denmark (Почистващо устройство) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ почистващо устройство — Триизмерна марка на Общността, изобразяваща почистващо устройство с пулверизатор и гъба — Обявяване на недействителност)

16

2013/C 164/30

Дело T-145/12: Решение на Общия съд от 25 април 2013 г. — Bayerische Motoren Werke/СХВП (ECO PRO) (Марка на Общността — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Словна марка „ECO PRO“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

16

2013/C 164/31

Дело T-474/11: Определение на Общия съд от 12 април 2013 г. — Oster Weinkellerei/СХВП — Viñedos Emiliana (Igama) (Марка на Общността — Отмяна на марката, срещу която е подадено възражение — Липса на основание за произнасяне)

17

2013/C 164/32

Дело T-28/12: Определение на Общия съд от 9 април 2013 г. — PT Ecogreen Oleochemicals и др./Съвет (Дъмпинг — Внос на някои мастни алкохоли и техните смеси с произход от Индия, Индонезия и Малайзия — Окончателно антидъмпингово мито — Приемане на нов регламент — Отпадане на правния интерес — Липса на основание за произнасяне)

17

2013/C 164/33

Дело T-124/13: Жалба, подадена на 4 март 2013 г. — Италия/Комисия

18

2013/C 164/34

Дело T-174/13 P: Жалба, подадена на 25 март 2013 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено на 15 януари 2013 г. от Съда на публичната служба по дело F-27/11, BO/Комисия

19

2013/C 164/35

Дело T-182/13: Жалба, подадена на 28 март 2013 г. — Moallem Insurance/Съвет

19

2013/C 164/36

Дело T-189/13: Жалба, подадена на 3 април 2013 г. — PP Nature-Balance Lizenz/Комисия

20

2013/C 164/37

Дело T-201/13: Жалба, подадена на 12 април 2013 г. — Rubinum/Комисия

21

2013/C 164/38

Дело T-208/13: Жалба, подадена на 9 април 2013 г. — Portugal Telecom SGPS, S.A./Комисия

22

2013/C 164/39

Дело T-219/13: Жалба, подадена на 16 април 2013 г. — Ferracci/Комисия

23

2013/C 164/40

Дело T-222/13: Жалба, подадена на 15 април 2013 г. — B&S Europe/Комисия

24

2013/C 164/41

Дело T-353/08: Определение на Общия съд от 17 април 2013 г. — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Комисия

24

2013/C 164/42

Дело T-520/10: Определение на Общия съд от 19 април 2013 г. — Comunidad Autónoma de Galicia/Комисия

25

2013/C 164/43

Дело T-485/12: Определение на Общия съд от 17 април 2013 г. — Grupo Bimbo/СХВП (SANISSIMO)

25


BG

 

Top