EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:156:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 156, 1 юни 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.156.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 156

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
1 юни 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2013/C 156/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 147, 25.5.2013 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2013/C 156/02

Съединени дела C-399/10 P и С-401/10 P: Решение на Съда (голям състав) от 19 март 2013 г. — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Европейска комисия и др., Европейска комисия, Френска република/Bouygues SA и др. (C-401/10 P) (Жалби — Държавни помощи — Финансови мерки в полза на France Télécom — Проект за заем от акционер — Публични изявления на член на френското правителство — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар и не се разпорежда възстановяването ѝ — Понятие за държавна помощ — Понятие за икономическо предимство — Понятие за ангажиране на държавни ресурси)

2

2013/C 156/03

Дело C-85/11: Решение на Съда (голям състав) от 9 април 2013 г. — Европейска комисия/Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Данъчни въпроси — Директива 2006/112/ЕО — Членове 9 и 11 — Национално законодателство, което допуска включването на данъчно незадължени лица в група от лица, които за целите на ДДС могат да бъдат разглеждани като едно-единствено данъчнозадължено лице)

3

2013/C 156/04

Дело C-92/11: Решение на Съда (първи състав) от 21 март 2013 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (Директива 2003/55/ЕО — Вътрешен пазар на природен газ — Директива 93/13/ЕИО — Член 1, параграф 2 и членове 3–5 — Договори, сключени между продавачи или доставчици и потребители — Общи условия — Неравноправни клаузи — Едностранна промяна от продавача или доставчика на цената на услугата — Препращане към императивни правни норми, предвидени за друга категория потребители — Приложимост на Директива 93/13/ЕИО — Задължение за съставяне на ясен и разбираем текст и за прозрачност)

3

2013/C 156/05

Дело C-254/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 март 2013 г. (преюдициално запитване от Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Унгария) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi (Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Местен граничен трафик на външните сухопътни граници на държавите членки — Регламент (ЕО) № 1931/2006 — Регламент (ЕО) № 562/2006 — Максимална продължителност на престоя — Правила за изчисляване)

4

2013/C 156/06

Дело C-258/11: Решение на Съда (трети състав) от 11 април 2013 г. (преюдициално запитване от Supreme Court — Ирландия) — Peter Sweetman и др./An Bord Pleanala (Околна среда — Директива 92/43/ЕИО — Член 6 — Запазване на естествените местообитания — Специални защитени зони — Проверка на въздействието на план или проект върху защитена територия — Приложими критерии за проверка на вероятността от отрицателно въздействие на такъв план или проект върху интегритета на съответната територия — Територията Лох Кориб — Проект за околовръстна пътна схема № 6, гр. Голуей)

4

2013/C 156/07

Дело C-260/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 11 април 2013 г. (преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom — Обединеното кралство) — The Queen, по молбата на David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Околна среда — Орхуска конвенция — Директива 85/337/ЕИО — Директива 2003/35/ЕО — Член 10а — Директива 96/61/ЕО — Член 15а — Достъп до правосъдие по въпроси на околната среда — Понятие за съдебно производство, което не е „възпрепятстващо скъпо“)

5

2013/C 156/08

Дело C-335/11 и С-337/11: Решение на Съда (втори състав) от 11 април 2013 г. (преюдициално запитване от Sø- og Handelsretten — Дания) — HK Danmark, от името на Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), HK Danmark, от името на Lone Skouboe Werge/Dansk Arbejdsgiverforening, от името на Pro Display A/S в производство по несъстоятелност (C-337/11) (Социална политика — Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Членове 1, 2 и 5 — Различно третиране, основано на увреждане — Уволнение — Наличие на увреждане — Отсъствия на работника поради увреждането му — Задължение за приспособяване на работната среда — Работа на непълно работно време — Продължителност на срока на предизвестието)

6

2013/C 156/09

Дело C-375/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 март 2013 г. (преюдициално запитване от Cour constitutionnelle — Белгия) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/État belge (Далекосъобщителни услуги — Директива 2002/20/ЕО — Членове 3 и 12–14 — Право на ползване на радиочестоти — Еднократни такси за правото на ползване на радиочестотите — Еднократни такси за отдаването за ползване и за удължаването на срока на действие на правото на ползване на радиочестоти — Метод за изчисление — Изменения на вече предоставено право)

7

2013/C 156/10

Дело C-401/11: Решение на Съда (трети състав) от 11 април 2013 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství (Селско стопанство — ФЕОГА — Регламент (ЕО) № 1257/1999 — Подпомагане на развитието на селските райони — Подпомагане за ранно пенсиониране — Прехвърлител на възраст най-малко 55 години, който не е достигнал нормалната пенсионна възраст към момента на прехвърлянето — Понятие „нормална пенсионна възраст“ — Национално законодателство, определящо различна пенсионна възраст в зависимост от пола, а за жените–и от броя на отгледаните деца — Общи принципи на равно третиране и на недопускане на дискриминация)

7

2013/C 156/11

Дело C-405/11 P: Решение на Съда (шести състав) от 21 март 2013 г. — Европейска комисия/Buczek Automotive sp. z o.o., Република Полша (Обжалване — Държавни помощи — Преструктуриране на полската индустрия — Понятие за държавна помощ — Събиране на публични вземания — Квалифициране като държавна помощ на обстоятелството, че не е поискано обявяване в несъстоятелност на предприятието длъжник — Критерий за частния кредитор — Разпределяне на доказателствената тежест — Граници на съдебния контрол)

8

2013/C 156/12

Дело C-443/11: Решение на Съда (трети състав) от 11 април 2013 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam — Нидерландия) — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Социална сигурност на работниците мигранти — Член 45 ДФЕС — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 71 — Нетипичен пограничен работник, който е напълно безработен и е запазил лични и професионални връзки в държавата членка на последна заетост — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Член 65 — Право на обезщетение в държавата членка на пребиваване — Отказ на държавата членка на последна заетост да извърши плащане — Допустимост — Релевантност на Решение на Съда от 12 юни 1986 г. по дело Miethe (1/85) — Преходни разпоредби — Член 87, параграф 8 — Понятие „непроменено положение“)

8

2013/C 156/13

Дело C-535/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 11 април 2013 г. (преюдициално запитване от Landgericht Hamburg — Германия) — Novartis Pharma GmbH/Apozyt GmbH (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 726/2004 — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Разрешителна процедура — Изискване за разрешение — Понятие за лекарствени продукти, „получени“ чрез някои биотехнологични процеси, фигуриращи в точка 1 от приложението към този регламент — Преопаковане — Инжекционен разтвор, който се разпространява във флакони за еднократна употреба и съдържа количество терапевтичен разтвор, по-голямо от реално използваното за медицинско лечение — Съдържание на тези флакони, част от което по лекарско предписание е поставено в предварително заредени спринцовки съобразно предписаните дози, без лекарственият продукт да се променя)

9

2013/C 156/14

Дело C-613/11: Решение на Съда (девети състав) от 21 март 2013 г. — Европейска комисия/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Държавни помощи — Помощ, предоставена от Италианската република за сектора на корабоплаването в Сардиния — Решение 2008/92/ЕО на Комисията, с което се констатира несъвместимостта на тази помощ с общия пазар и се разпорежда нейното събиране от получателите — Липса на изпълнение в предоставения срок)

10

2013/C 156/15

Дело C-636/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 11 април 2013 г. (преюдициално запитване от Landgericht München I — Германия) — Karl Berger/Freistaat Bayern (Регламент (ЕО) № 178/2002 — Защита на потребителите — Безопасност на храните — Обществена информация — Пускане на пазара на храна, която е негодна за консумация от човека, но не представлява риск за здравето на човека)

10

2013/C 156/16

Дело C-645/11: Решение на Съда (трети състав) от 11 април 2013 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown (Регламент (ЕО) № 44/2001 — Член 1, параграф 1 и член 6, точка 1 — Понятие за граждански и търговски дела — Плащане, извършено без основание от субект на публична власт — Искане за връщане на плащането в рамките на съдебно производство — Определяне на компетентността при наличие на връзка между исковете — Тясна връзка между исковете — Ответник с местоживеене в трета държава)

11

2013/C 156/17

Дело C-652/11 P: Решение на Съда (седми състав) от 11 април 2013 г. — Mindo Srl/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картел — Италиански пазар за изкупуване и първична преработка на суров тютюн — Заплащане на глобата от един от солидарните длъжници — Правен интерес — Тежест на доказване)

11

2013/C 156/18

Дело C-91/12: Решение на Съда (трети състав) от 21 март 2013 г. (преюдициално запитване от Högsta förvaltningsdomstolen — Швеция) — Skatteverket/PFC Clinic AB (ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Случаи на освобождаване — Член 132, параграф 1, букви б) и в) — Болнична и медицинска помощ и тясно свързани с тях дейности — Предоставяне на медицинска помощ при упражняване на медицински и парамедицински професии — Услуги, състоящи се от извършване на хирургични дейности и естетично лечение — Интервенции от изцяло козметичен характер вследствие единствено на желанието на пациента)

12

2013/C 156/19

Дело C-129/12: Решение на Съда (втори състав) от 21 март 2013 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Германия) — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg (Схема за регионална помощ — Инвестиции в преработката и продажбата на селскостопански продукти — Решение на Комисията — Несъвместимост с вътрешния пазар — Отмяна на несъвместимите помощи — Момент на предоставяне на помощта — Принцип на защита на оправданите правни очаквания)

13

2013/C 156/20

Дело C-138/12: Решение на Съда (пети състав) от 11 април 2013 г. (преюдициално запитване от Административен съд — град Варна — България) — „Руседеспред“ ООД/Директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — град Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите (Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 203 — Принцип на данъчен неутралитет — Възстановяване на доставчика на платения от него данък, когато на получателя на освободена доставка е отказано правото на приспадане)

13

2013/C 156/21

Дело C-158/12: Решение на Съда (седми състав) от 11 април 2013 г. — Европейска комисия/Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 2008/1/ЕО — Член 5 — Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването — Условия за издаване на разрешително за съществуващи инсталации — Задължение за гарантиране, че подобни инсталации се експлоатират в съответствие с изискванията на посочената директива)

14

2013/C 156/22

Дело C-197/12: Решение на Съда (десети състав) от 21 март 2013 г. — Европейска комисия/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 148 — Данъчно освобождаване на някои дейности, което е предвидено за плавателните съдове, осигуряващи превоз на пътници срещу заплащане или използвани за търговска дейност — Условие за наличие на предназначение за плаване в открито море)

14

2013/C 156/23

Дело C-244/12: Решение на Съда (пети състав) от 21 март 2013 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat (Оценка на въздействието на някои проекти върху околната среда — Директива 85/337/ЕИО — Член 2, параграф 1 и член 4, параграф 2 — Проекти, попадащи в обхвата на приложение II — Работи по удължаване на инфраструктурата на летище — Разглеждане чрез прагове или критерии — Член 4, параграф 3 — Критерии за подбор — Точка 2, буква ж) от приложение III — Гъстонаселени райони)

15

2013/C 156/24

Дело C-290/12: Решение на Съда (осми състав) от 11 април 2013 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Napoli — Италия) — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA (Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клауза 2 — Приложно поле на Рамковото споразумение — Предприятие за временна заетост — Предлагане на предприятие ползвател на наети чрез агенция за временна заетост работници — Последователни срочни трудови договори)

15

2013/C 156/25

Дело C-522/11: Определение на Съда (трети състав) от 21 март 2013 г. (преюдициално запитване от Giudice di pace di Lecce — Италия) — Наказателно производство срещу Abdoul Khadre Mbaye (Член 99 от Процедурния правилник — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Директива 2008/115/ЕО — Общи стандарти и процедури, приложими в областта на връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни — Национална правна уредба, съгласно която в случай на незаконен престой се налагат наказателноправни санкции)

16

2013/C 156/26

Дело C-153/12: Определение на Съда (осми състав) от 21 март 2013 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна — България) — „Съни трейд“ ЕООД/Директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр. Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите (Член 99 от Процедурния правилник — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Членове 62, 63, 65, 73 и 80 — Учредяване на суперфиция в полза на дружество от физически лица, които не са данъчнозадължени по ДДС и не са лица–платци по този данък, срещу изграждането на недвижим имот от дружеството за тези физически лица — Бартер — ДДС за строителните услуги в недвижимия имот — Данъчно събитие — Изискуемост — Авансово плащане на цялата насрещна престация — Авансово плащане — Данъчна основа при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги)

16

2013/C 156/27

Дело C-24/13: Преюдициално запитване, отправено от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария) на 21 януари 2013 г. — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft./Vidékfejlesztési Miniszter

17

2013/C 156/28

Дело C-26/13: Преюдициално запитване, отправено от Kúria (Унгария) на 21 януари 2013 г. — Árpád Kásler и Hajnalka Káslerné Rábai/OTP Jelzálogbank Zrt.

18

2013/C 156/29

Дело C-89/13: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Napoli (Италия) на 22 февруари 2013 г. — Luigi D’Aniello и др./Poste Italiane SpA

18

2013/C 156/30

Дело C-101/13: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Германия) на 28 февруари 2013 г. — U/Stadt Karlsruhe

19

2013/C 156/31

Дело C-113/13: Преюдициално запитване, отправено от Consiglio di Stato (Италия) на 8 март 2013 г. — ASL n. 5 „Spezzino“ и др./San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

20

2013/C 156/32

Дело C-124/13: Жалба, подадена на 14 март 2013 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз

21

2013/C 156/33

Дело C-125/13: Жалба, подадена на 14 март 2013 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

21

2013/C 156/34

Дело C-139/13: Иск, предявен на 19 март 2013 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

22

2013/C 156/35

Дело C-140/13: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Германия) на 20 март 2013 г. — Annett Altmann и др./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

22

2013/C 156/36

Дело C-157/13: Преюдициално запитване, отправено от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Литва) на 26 март 2013 г. — Nickel & Goeldner Spedition GmbH/Kintra UAB, в ликвидация

23

2013/C 156/37

Дело C-162/13: Преюдициално запитване, отправено от Vrhovno sodišče Republike Slovenije на 29 март 2013 г. — Damijan Vnuk/Zavarovalnica Triglav d.d.

24

2013/C 156/38

Дело C-168/13: Преюдициално запитване, отправено от Conseil Constitutionnel (Франция) на 4 април 2013 г. — Jeremy F./Premier ministre

24

2013/C 156/39

Дело C-175/13: Преюдициално запитване, отправено от Riigikohus (Естония) на 28 март 2013 г. — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee

24

2013/C 156/40

Дело C-178/13: Иск, предявен на 11 април 2013 г. — Европейска комисия/Република Финландия

25

2013/C 156/41

Дело C-188/13: Иск, предявен на 12 април 2013 г. — Европейска комисия/Република Словения

25

2013/C 156/42

Дело C-148/12: Определение на председателя на Съда от 13 март 2013 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия, подпомагана от: Френска република, Румъния, Кралство Нидерландия, Словашка република

25

 

Общ съд

2013/C 156/43

Дело T-31/07: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — Du Pont de Nemours (France) и др./Комисия (Продукти за растителна защита — Активно вещество флузилазол — Включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО — Жалба за отмяна — Частична отмяна — Неразделност — Недопустимост — Извъндоговорна отговорност — Ограничаване на включването за срок от 18 месеца и за четири култури — Принцип на предпазните мерки — Принцип на пропорционалност — Право на изслушване — Равно третиране — Мотивиране — Злоупотреба с власт — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти)

26

2013/C 156/44

Дело T-392/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — AEPI/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права във връзка с публичното изпълнение на музикални произведения по интернет, по сателит и по кабел — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, чрез която се изключва възможността за предлагане на многотериториални каталози и многотериториални лицензи — Доказване — Презумпция за невиновност)

26

2013/C 156/45

Дело T-398/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

27

2013/C 156/46

Дело T-401/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

27

2013/C 156/47

Дело T-410/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — GEMA/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

28

2013/C 156/48

Дело T-411/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — Artisjus/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

28

2013/C 156/49

Дело T-413/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — SOZA/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

29

2013/C 156/50

Дело T-414/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права във връзка с публичното изпълнение на музикални произведения по интернет, по сателит и по кабел — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, чрез която се изключва възможността за предлагане на многотериториални каталози и многотериториални лицензи — Доказване — Презумпция за невиновност)

29

2013/C 156/51

Дело T-415/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — Irish Music Rights Organisation/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

30

2013/C 156/52

Дело T-416/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — Eesti Autorite Ühing/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

30

2013/C 156/53

Дело T-417/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — Sociedade Portuguesa de Autores/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

31

2013/C 156/54

Дело T-418/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — OSA/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

31

2013/C 156/55

Дело T-419/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — LATGA-A/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

32

2013/C 156/56

Дело T-420/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — SAZAS/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

32

2013/C 156/57

Дело T-421/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — Performing Right Society/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

33

2013/C 156/58

Дело T-422/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — SACEM/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

33

2013/C 156/59

Дело T-425/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — KODA/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

34

2013/C 156/60

Дело T-428/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — STEF/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

35

2013/C 156/61

Дело T-432/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — AKM/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

35

2013/C 156/62

Дело T-433/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — SIAE/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

36

2013/C 156/63

Дело T-434/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — Tono/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

36

2013/C 156/64

Дело T-442/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — CISAC/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

37

2013/C 156/65

Дело T-451/08: Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — Stim/Комисия (Конкуренция — Картели — Авторски права за публично изпълнение на музикални произведения чрез интернет, чрез спътник и чрез препредаване по кабел — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, изключваща възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество репертоари — Доказване — Презумпция за невиновност)

37

2013/C 156/66

Съединени дела T-99/09 и Т-308/09: Решение на Общия съд от 19 април 2013 г. — Италия/Комисия (ЕФРР — Регионална оперативна програма (РОП) 2000—2006 г. за регион Кампания — Регламент (ЕО) № 1260/1999 — Член 32, параграф 3, буква е) — Решение да не бъдат извършени междинните плащания по мярката на РОП, свързана с управлението и обезвреждането на отпадъци — Производство за установяване на нарушение срещу Италия)

37

2013/C 156/67

Дело T-347/10: Решение на Общия съд от 19 април 2013 г. — Adelholzener Alpenquellen/СХВП (Форма на бутилка с релефен мотив) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на бутилка с релефен мотив — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на декларация относно обхвата на защитата — Член 37, параграф 2 от Регламент № 207/2009 — Нарушение на правото на защита — Член 75, второ изречение от Регламент № 207/2009)

38

2013/C 156/68

Дело T-383/10: Решение на Общия съд от 17 април 2013 г. — Continental Bulldog Club Deutschland/СХВП (CONTINENTAL) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „CONTINENTAL“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

38

2013/C 156/69

Дело T-51/11: Решение на Общия съд от 19 април 2013 г. — Aecops/Комисия (ЕСФ — Действие по обучение — Намаление на първоначално предоставената финансова помощ — Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 — Погасителна давност — Правна сигурност — Право на защита — Разумен срок — Задължение за мотивиране)

38

2013/C 156/70

Дело T-52/11: Решение на Общия съд от 19 април 2013 г. — Aecops/Комисия (ЕСФ — Действие по обучение — Намаление на първоначално предоставената финансова помощ — Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 — Погасителна давност — Правна сигурност — Право на защита — Разумен срок — Задължение за мотивиране)

39

2013/C 156/71

Дело T-53/11: Решение на Общия съд от 19 април 2013 г. — Aecops/Комисия (ЕСФ — Действие по обучение — Намаление на първоначално предоставената финансова помощ — Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 — Погасителна давност — Правна сигурност — Право на защита — Разумен срок — Задължение за мотивиране)

39

2013/C 156/72

Дело T-109/11: Решение на Общия съд от 23 април 2013 г. — Apollo Tyres/СХВП — Endurance Technologies (ENDURACE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „ENDURACE“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „ENDURANCE“ — Относителни основания за отказ — Сходство между стоките и услугите — Сходство между знаците — Частичен отказ за регистрация — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Вероятност от объркване)

40

2013/C 156/73

Дело T-404/11: Решение на Общия съд от 17 април 2013 г. — TCMFG/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран, взети с цел да се предотврати разпространението на ядрено оръжие — Замразяване на средства — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката)

40

2013/C 156/74

Дело T-454/11: Решение на Общия съд от 19 април 2013 г. — Luna/СХВП — Asteris (Al bustan) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „Al bustan“ — По-ранна национална фигуративна марка „ALBUSTAN“ — Реално използване на по-ранната марка — Член 57, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

40

2013/C 156/75

Дело T-506/11: Решение на Общия съд от 18 април 2013 г. — Peek & Cloppenburg/СХВП — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „Peek & Cloppenburg“ — По-ранно национално търговско наименование „Peek & Cloppenburg“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

41

2013/C 156/76

Дело T-507/11: Решение на Общия съд от 18 април 2013 г. — Peek & Cloppenburg/СХВП — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „Peek & Cloppenburg“ — По-ранно национално търговско наименование „Peek & Cloppenburg“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

41

2013/C 156/77

Дело T-537/11: Решение на Общия съд от 19 април 2013 г. — Hultafors Group/СХВП — Società Italiana Calzature (Snickers) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „Snickers“ — По-ранна национална марка „KICKERS“ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

42

2013/C 156/78

Дело T-66/10: Определение на Общия съд от 9 април 2013 г. — Zuckerfabrik Jülich/Комисия (Селско стопанство — Захар — Налог върху производството — Отмяна и обявяване на Регламент (ЕО) № 1193/2009 за частично невалиден сред предявяване на жалбата — Липса на основание за произнасяне по същество)

42

2013/C 156/79

Дело T-86/10: Определение на Общия съд от 9 април 2013 г. — British Sugar/Комисия (Селско стопанство — Захар — Налог върху производството — Отмяна и обявяване на Регламент (ЕО) № 1193/2009 за частично невалиден сред предявяване на жалбата — Липса на основание за произнасяне по същество)

42

2013/C 156/80

Дело T-102/10: Определение на Общия съд от 9 април 2013 г. — Südzucker и др./Комисия (Селско стопанство — Захар — Налог върху производството — Отмяна и обявяване на Регламент (ЕО) № 1193/2009 за частично невалиден сред предявяване на жалбата — Липса на основание за произнасяне по същество)

43

2013/C 156/81

Дело T-467/12: Определение на Общия съд от 11 април 2013 г. — Tridium/СХВП — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK) (Марка на Общността — Възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)

43

2013/C 156/82

Дело T-406/12 P: Жалба, подадена на 21 март 2013 г. от BG срещу решението, постановено на 17 юли 2012 г. от Съда на публичната служба по дело F-54/11, BG/Омбудсман

44

2013/C 156/83

Дело T-165/13: Иск, предявен на 20 март 2013 г. — Talanton/Комисия

44

2013/C 156/84

Дело T-166/13: Жалба, подадена на 20 март 2013 г. — Ben Ali/Съвет

45

2013/C 156/85

Дело T-176/13: Жалба, подадена на 22 март 2013 г. — DTL Corporación/СХВП — Vallejo Rosell (Generia)

46

2013/C 156/86

Дело T-178/13: Жалба, подадена на 15 март 2013 г. — Jaczewski/Комисия

46

2013/C 156/87

Дело T-181/13: Жалба, подадена на 29 март 2013 г. — Sharif University of Technology/Съвет

47

2013/C 156/88

Дело T-185/13: Жалба, подадена на 26 март 2013 г. — Continental Wind Partners/СХВП — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

47

2013/C 156/89

Дело T-186/13: Жалба, подадена на 2 април 2013 г. — Нидерландия/Комисия

48

2013/C 156/90

Дело T-188/13: Жалба, подадена на 4 април 2013 г. — Murnauer Markenvertrieb/СХВП — Healing Herbs (NOTFALL)

49

2013/C 156/91

Дело T-190/13: Жалба, подадена на 2 април 2013 г. — Gemeente Leidschendam-Voorburg/Комисия

49

2013/C 156/92

Дело T-193/13: Жалба, подадена на 2 април 2013 г. — Bouwfonds Ontwikkeling и Schouten & De Jong Projectontwikkeling/Комисия

50

2013/C 156/93

Дело T-197/13: Жалба, подадена на 1 април 2013 г. — M.E.M./СХВП (MONACO)

51

2013/C 156/94

Дело T-199/13: Жалба, подадена на 8 април 2013 г. — DTM Ricambi/СХВП — Star (STAR)

51

2013/C 156/95

Дело T-203/13 P: Жалба, подадена на 8 април 2013 г. от Luigi Marcuccio срещу определението, постановено на 28 януари 2013 г. от Съда на публичната служба по дело F-92/12, Marcuccio/Комисия

52

2013/C 156/96

Дело T-204/13 P: Жалба, подадена на 8 април 2013 г. от Luigi Marcuccio срещу определението, постановено на 28 януари 2013 г. от Съда на публичната служба по дело F-95/12, Marcuccio/Комисия

52

2013/C 156/97

Дело T-205/13 P: Жалба, подадена на 8 април 2013 г. от Luigi Marcuccio срещу определението, постановено на 28 януари 2013 г. от Съда на публичната служба по дело F-100/12, Marcuccio/Комисия

52

2013/C 156/98

Дело T-210/13: Жалба, подадена на 12 април 2013 г. — Versalis/Комисия

52

2013/C 156/99

Дело T-211/13: Жалба, подадена на 15 април 2013 г. — Eni/Комисия

53

2013/C 156/00

Дело T-216/13: Жалба, подадена на 9 април 2013 г. — Telefónica/Комисия

54

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2013/C 156/01

Дело F-21/13: Жалба, подадена на 8 март 2013 г. — ZZ/Комисия

55

2013/C 156/02

Дело F-23/13: Жалба, подадена на 20 март 2013 г. — ZZ и др./Комисия

55

2013/C 156/03

Дело F-25/13: Жалба, подадена на 21 март 2013 г. — ZZ/Комисия

55


BG

 

Top