EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:070:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 70, 9 март 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.070.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 70

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
9 март 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 070/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6808 — PAI Partners/Industrial Parts Holding) (1)

1


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2013/C 070/02

Становище на Европейската централна банка от 11 декември 2012 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти (CON/2012/103)

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 070/03

Обменен курс на еврото

9

2013/C 070/04

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, представено на заседанието му от 19 юни 2012 г. относно проекторешение по дело COMP/39.966 — Комутационни апарати с газова изолация (глоби) — Докладчик: Ирландия

10

2013/C 070/05

Окончателен доклад на служителя по изслушването — COMP/39.966 — Комутационни апарати с газова изолация (повторно приемане на глоби)

11

2013/C 070/06

Резюме на Решение на Комисията от 27 юни 2012 година за изменение на Решение C(2006) 6762 окончателен от 24 януари 2007 г. относно производство по член 81 от Договора за създаване на Европейската общност (понастоящем член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз) и член 53 от Споразумението за ЕИП в частта му относно Mitsubishi Electric Corporation и Toshiba Corporation (Дело COMP/39.966 — Комутационни апарати с газова изолация — Глоби) (нотифицирано под номер C(2012) 4381)  (1)

12

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2013/C 070/07

Национална процедура на Португалия за разпределяне на ограничени права за въздушни превози

14

2013/C 070/08

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (1)

26

2013/C 070/09

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (1)

27


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска инвестиционна банка

2013/C 070/10

Покана за участие ЕИБ — II-ри Турнир по социална иновация

28

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2013/C 070/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6865 — Oaktree/Countryside) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

29

2013/C 070/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6796 — Aegean/Olympic II) (1)

30

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2013/C 070/13

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

31


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top