EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:009:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 9, 12 януари 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.009.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 9

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
12 януари 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2013/C 009/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 399, 22.12.2012 г.

1

 

Съд

2013/C 009/02

Полагане на клетва от нов член на Съда

2

2013/C 009/03

Определяне на състава, на който се възлагат делата, посочени в членове 193 и 194 от Процедурния правилник на Съда

2

 

Общ съд

2013/C 009/04

Разпределение на съдиите по състави

3


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2013/C 009/05

Дело C-247/10 P: Решение на Съда (трети състав) от 15 ноември 2012 г. — Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd/Съвет на Европейския съюз, Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, Европейска комисия, Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC), BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas (Обжалване — Дъмпинг — Регламент (ЕО) № 1472/2006 — Внос на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китай и Виетнам — Регламент (ЕО) № 384/96 — Член 2, параграф 7, буква б) — Статут на предприятие, функциониращо в условията на пазарна икономика — Член 9, параграф 6 — Индивидуално третиране — Член 17, параграф 3 — Изготвяне на извадка — Член 20, параграф 5 — Право на защита)

5

2013/C 009/06

Дело C-342/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 8 ноември 2012 г. — Европейска комисия/Република Финландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Свободно движение на капитали — Член 63 ДФЕС — Споразумение за ЕИП — Член 40 — Данъчно облагане на дивидентите, платени на чуждестранни пенсионни фондове)

5

2013/C 009/07

Дело C-511/10: Решение на Съда (първи състав) от 8 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Finanzamt Hildesheim/BLC Baumarkt GmbH & Co. KG (Шеста директива ДДС — Член 17, параграф 5, трета алинея — Право на приспадане на данъка, платен по получена доставка — Стоки и услуги, които се използват както за облагаеми, така и за освободени доставки — Отдаване под наем на сграда за търговски площи и за жилищни нужди — Критерий за изчисляване на подлежащата на приспадане част на ДДС)

6

2013/C 009/08

Дело C-528/10: Решение на Съда (пети състав) от 8 ноември 2012 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Превози — Развитие на общностната железопътната инфраструктура — Директива 2001/14/ЕО — Член 6, параграфи 2 — 5 и член 11 — Капацитет и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура — Контролен орган — Отсъствие на транспониране в предписания срок)

6

2013/C 009/09

Съединени дела C-539/10 Р и С-550/10 P: Решение на Съда (трети състав) от 15 ноември 2012 г. — Stichting Al-Aqsa/Съвет на Европейския съюз (C-539/10 P), Кралство Нидерландия/Stichting Al-Aqsa, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия (C-550/10 P) (Обжалване — Обща външна политика и политика на сигурност — Борба с тероризма — Ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания — Замразяване на средства — Обща позиция 2001/931/ОВППС — Член 1, параграфи 4 и 6 — Регламент (ЕО) № 2580/2001 — Член 2, параграф 3 — Включване и оставяне на организация в списъка на лицата, групите и образуванията, участващи в терористични действия — Условия — Решение, взето от компетентен орган — Отмяна на национална мярка — Жалба за отмяна — Допустимост на жалбата — Право на зачитане на собствеността — Принцип на пропорционалност — Член 253 ЕО — Задължение за мотивиране)

7

2013/C 009/10

Дело C-551/10 P: Решение на Съда (голям състав) от 6 ноември 2012 г. — Éditions Odile Jacob SAS/Европейска комисия, Lagardère SCA (Обжалване — Концентрации на предприятия на пазара на книгоиздаването — Регламент (ЕИО) № 4064/89 — Споразумение за косвено представителство — Несъстоятелни мотиви)

8

2013/C 009/11

Съединени дела C-553/10 P и C-554/10 P: Решение на Съда (голям състав) от 6 ноември 2012 г. — Европейска комисия/Éditions Odile Jacob SAS, Wendel Investissement SA, Lagardère SCA и Lagardère SCA/Éditions Odile Jacob SAS, Европейска комисия, Wendel Investissement SA (Обжалване — Концентрация между предприятия на книгоиздателския пазар — Отмяна на решение относно одобрение на инвестиционен посредник за приобретател на прехвърляни активи — Значение на евентуална липса на независимост на довереника)

8

2013/C 009/12

Дело C-34/11: Решение на Съда (първи състав) от 15 ноември 2012 г. — Европейска комисия/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Контрол върху замърсяването — Пределно допустими стойности на концентрациите на ПЧ10 в атмосферния въздух)

9

2013/C 009/13

Дело C-35/11: Решение на Съда (голям състав) от 13 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) — Обединеното кралство) — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Членове 49 ДФЕС и 63 ДФЕС — Разпределение на дивиденти — Корпоративен данък — Дело C-446/04 — Test Claimants in the FII Group Litigation — Тълкуване на съдебното решение — Избягване на икономическото двойно данъчно облагане — Еквивалентност на методите на освобождаване и на приспадане — Понятия за „данъчна ставка“ и „различни нива на данъчно облагане“ — Дивиденти с произход от трети държави)

9

2013/C 009/14

Дело C-40/11: Решение на Съда (трети състав) от 8 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Германия) — Yoshikazu Iida/Stadt Ulm (Членове 20 ДФЕС и 21 ДФЕС — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 51 — Директива 2003/109/ЕО — Граждани на трети страни — Право на пребиваване в държава членка — Директива 2004/38/ЕО — Граждани на трети страни, членове на семейството на граждани на Съюза — Гражданин на трета страна, който нито придружава, нито се присъединява към гражданин на Съюза в приемащата държава членка, а живее в държавата членка по произход на гражданина на Съюза — Право на пребиваване на гражданина на трета страна в държавата членка по произход на гражданина на Съюза, който пребивава в друга държава членка — Гражданство на Съюза — Основни права)

10

2013/C 009/15

Дело C-56/11: Решение на Съда (първи състав) от 15 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf — Германия) — Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (Правна закрила на Общността на сортовете растения — Регламент (ЕО) № 2100/94 — Дейност по сортиране — Задължение на лицето, извършващо дейност по сортиране, да предостави информация на титуляря на общностна закрила — Изисквания относно момента и съдържанието на искането за информация)

11

2013/C 009/16

Дело C-131/11: Решение на Съда (първи състав) от 15 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — Pfeifer & Langen KG/Hauptzollamt Aachen (Селско стопанство — Регламент (ЕИО) № 1443/82 — Член 3, параграф 4 — Прилагане на системата от квоти в сектора на захарта — Излишък от захар, констатирана от властите на държава членка при последваща проверка, извършена на място при производителя — Отчитане на този излишък при установяване на окончателното количество произведена захар за пазарната година, през която е констатирана разликата)

11

2013/C 009/17

Дело C-165/11: Решение на Съда (първи състав) от 8 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky — Словакия) — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube spol. sro (Шеста директива ДДС — Приложимост — Митнически кодекс на Общността — Стоки с произход от трети страни и поставени под режим на митническо складиране на територията на държава членка — Преработка на стоките под режим на активно усъвършенстване със система за отложено плащане — Продажба на стоките и повторно поставяне на същите под режим на митническо складиране — Оставане на стоките в същия митнически склад по време на всички сделки — Възмездна доставка на стоки на територията на страната — Данъчно събитие за облагане с ДДС)

12

2013/C 009/18

Дело C-174/11: Решение на Съда (втори състав) от 15 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Finanzamt Steglitz/Ines Zimmermann (Шеста директива ДДС — Случаи на освобождаване — Член 13, A, параграф 1, буква ж) и параграф 2 — Доставки, тясно свързани със социални грижи и социално осигуряване, извършвани от публичноправни субекти или от други организации, признати за благотворителни — Признаване — Условия, които не са приложими по отношение на организации, които не са публичноправни субекти — Право на преценка на държавите членки — Граници — Принцип на данъчен неутралитет)

13

2013/C 009/19

Дело C-180/11: Решение на Съда (трети състав) от 15 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (по-рано Fővárosi Bíróság) — Унгария) — Bericap Záródástechnikai bt/Plastinnova 2000 kft (Директива 2004/48/ЕО — Правила за проверката на доказателствата в рамките на спор пред националния съд, сезиран с искане за отмяна на полезен модел — Правомощия на националния съд — Парижка конвенция — Споразумение ТРИПС)

13

2013/C 009/20

Дело C-199/11: Решение на Съда (голям състав) от 6 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Rechtbank van koophandel Brussel — Белгия) — Europese Gemeenschap/Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Представителство на Европейския съюз пред националните юрисдикции — Членове 282 ЕО и 335 ДФЕС — Искане за обезщетение за вреди, причинени на Съюза от картел — Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Право на справедлив съдебен процес — Право на достъп до съд — Равни процесуални възможности — Член 16 от Регламент № 1/2003)

14

2013/C 009/21

Съединени дела C-229/11 и С-230/11: Решение на Съда (пети състав) от 8 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Arbeitsgericht Passau — Германия) — Alexander Heimann (C-229/11), Konstantin Toltschin (C-230/11)/Kaiser GmbH (Социална политика — Директива 2003/88/ЕО — Намаляване на продължителността на работното време („Kurzarbeit“) — Намаляване на правото на платен годишен отпуск в зависимост от намаляването на броя на работните дни — Финансово обезщетение)

14

2013/C 009/22

Дело C-244/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 8 ноември 2012 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Членове 43 ЕО и 56 ЕО — Режим, предвиждащ предварително разрешение за придобиване на право на глас в размер на повече от 20 % от дружествения капитал на определени „акционерни дружества със стратегическо значение“ — Механизъм за последващ контрол на решенията, приети от тези дружества)

15

2013/C 009/23

Дело C-245/11: Решение на Съда (голям състав) от 6 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Asylgerichtshof — Австрия) — K/Bundesasylamt (Регламент (ЕО) № 343/2003 — Определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в една от държавите членки, от гражданин на трета страна — Хуманитарна клауза — Член 15 от този регламент — Лице, ползващо убежище в държава членка, което е в зависимост от търсещия убежище, тъй като страда от тежко заболяване — Член 15, параграф 2 от регламента — Задължение на тази държава членка, която не е компетентна предвид критериите, изложени в глава III от същия регламент, да разгледа молбата за убежище, подадена от посоченото търсещо убежище лице — Условия)

15

2013/C 009/24

Дело C-268/11: Решение на Съда (трети състав) от 8 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Германия) — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg (Преюдициално запитване — Споразумение за асоцииране ЕИО-Турция — Решение № 1/80 на Съвета по асоцииране — Член 6, параграф 1, първо тире — Права на турските работници, принадлежащи към легалния пазар на труда — Отнемане с обратно действие на разрешение за пребиваване)

16

2013/C 009/25

Дело C-271/11: Решение на Съда (първи състав) от 8 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias — Гърция) — Techniko Epimelitirio Elladas (TEE) и др./Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion kai, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (Въздушен транспорт — Регламент № 2042/2003 — Технически правила и административни процедури в областта на гражданското въздухоплаване — Поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства — Лиценз, издаван на членовете на персонала, изпълняващ задачи по инспектиране — Изисквани квалификации)

16

2013/C 009/26

Дело C-299/11: Решение на Съда (първи състав) от 8 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Vlaardingen (Данъчни въпроси — ДДС — Облагаеми сделки — Употреба за нуждите на икономическата дейност на стоки, придобити „в хода на тази дейност“ — Третиране като възмездна доставка — Принадлежаща на данъчнозадълженото лице земя, преобразувана от трето лице)

17

2013/C 009/27

Дело C-351/11: Решение на Съда (пети състав) от 8 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Белгия) — KGH Belgium NV/Belgische Staat (Митническо задължение — Последващо събиране на вносни или износни сборове — Вземане под отчет на сборовете — Практически правила)

18

2013/C 009/28

Дело C-417/11 P: Решение на Съда (трети състав) от 15 ноември 2012 г. — Съвет на Европейския съюз/Nadiany Bamba, Европейска комисия (Обжалване — Обща външна политика и политика на сигурност — Специфични ограничителни мерки, взети спрямо определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар — Замразяване на средства — Член 296 ДФЕС — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Право на зачитане на собствеността)

18

2013/C 009/29

Дело C-438/11: Решение на Съда (първи състав) от 8 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — Lagura Vermögensverwaltung GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Митнически кодекс на Общността — Член 220, параграф 2, буква б) — Последващо събиране на вносни мита — Оправдани правни очаквания — Невъзможност да се провери достоверността на сертификат за произход — Понятие „сертификат, издаден на базата на невярно представяне на фактите от страна на износителя“ — Тежест на доказване — Система на общи тарифни преференции)

19

2013/C 009/30

Дело C-456/11: Решение на Съда (трети състав) от 15 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Landgericht Bremen — Германия) — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG/Samskip GmbH (Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Членове 32 и 33 — Признаване на съдебни решения — Понятие за решение — Действие на съдебно решение относно международната компетентност — Клауза, с която се възлага компетентност)

19

2013/C 009/31

Дело C-461/11: Решение на Съда (трети състав) от 8 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Stockholms tingsrätt — Швеция) — Ulf Kazimierz Radziejewski/Kronofogdemyndigheten i Stockholm (Свободно движение на работници — Член 45 ДФЕС — Процедура за цялостно или частично опрощаване на задължения — Длъжник — физическо лице — Национална правна уредба, съгласно която за опрощаването на задължения трябва да е изпълнено изискване за пребиваване)

20

2013/C 009/32

Дело C-469/11 P: Решение на Съда (трети състав) от 8 ноември 2012 г. — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Европейска комисия (Обжалване — Иск за обезщетение — Отхвърляне на оферта, подадена в рамките на процедура за възлагане на обществени поръчки на Съюза — Давностен срок — Начален момент — Прилагане на срока поради отдалеченост)

20

2013/C 009/33

Дело C-532/11: Решение на Съда (трети състав) от 15 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Köln — Allemagne) — Susanne Leichenich/Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis (Директива 77/388/ЕИО — ДДС — Случаи на освобождаване — Член 13, част Б, буква б) — Отдаване под наем или под аренда на недвижими имоти — Несамоходен плавателен съд, трайно прикрепен към брега на река — Отдаване под наем на плавателния съд, включително и на прилежащите към него понтон, терен и част от акваторията на реката — Изключително предназначение за постоянно ползване на ресторант-дискотека — Единна доставка)

21

2013/C 009/34

Дело C-558/11: Решение на Съда (осми състав) от 15 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Augstākās tiesas Senāts — Латвия) — SIA Kurcums Metal/Valsts ieņēmumu dienests (Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Произведени в Русия комбинирани въжета „Тайфун“, съставени от полипропилен и стоманена нишка — Извити шегели със заоблени краища, съединени посредством щифт — Антидъмпигови мита върху внос на определени железни или стоманени въжета и кабели с произход от Чешката република, Русия, Тайланд и Турция)

21

2013/C 009/35

Дело C-286/12: Решение на Съда (първи състав) от 6 ноември 2012 г. — Европейска комисия/Унгария (Неизпълнение на задължения от държава членка — Социална политика — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Директива 2000/78/ЕО — Член 2 и член 6, параграф 1 — Национален режим, който налага прекратяване на служебното правоотношение на съдии, прокурори и нотариуси, навършили 62-годишна възраст — Законосъобразни цели, оправдаващи разлика в третирането на работници и служители, ненавършили 62-годишна възраст — Пропорционален характер на продължителността на преходния период)

22

2013/C 009/36

Дело C-502/11: Определение на Съда (седми състав) от 4 октомври 2012 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss/Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Обществени поръчки за строителство — Директива 93/37/ЕИО — Член 6 — Принципи на равно третиране и прозрачност — Допустимост на правна уредба, която ограничава участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки до дружествата, извършващи търговска дейност, и изключва гражданските дружества („società semplice“) — Институционални и уставни цели — Земеделски предприятия)

22

2013/C 009/37

Дело C-554/11 P: Определение на Съда от 15 октомври 2012 г. — Internationaler Hilfsfonds eV/Европейска комисия (Обжалване — Достъп до документи — Отказ за пълен достъп до документи по договор LIEN 97-2011 — Жалба за отмяна — Ново разглеждане в хода на съдебното производство — Подаване на отделна жалба за отмяна)

23

2013/C 009/38

Дело C-559/11: Определение на Съда (първи състав) от 4 октомври 2012 г. (преюдициално запитване от Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Белгия) — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV (Член 92, параграф 1, член 103, параграф 1 и член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Директива 2005/29/ЕО — Нелоялни търговски практики — Национална правна уредба, която забранява поддържането на търговски обект отворен седем дни в седмицата)

23

2013/C 009/39

Дело C-581/11 P: Определение на Съда от 12 юли 2012 г. — Muhamad Mugraby/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия (Обжалване — Иск за установяване на неправомерно бездействие — Нарушение на основните права и на Споразумението за асоцииране между Европейската общност и Ливанската република — Неприемане от Съвета и Комисията на мерки срещу Ливанската република — Иск за обезщетение — Явно недопустима и явно неоснователна жалба)

24

2013/C 009/40

Дело C-587/11 P: Определение на Съда (седми състав) от 18 септември 2012 г. — Omnicare, Inc/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Astellas Pharma GmbH (Обжалване — Марка на Общността — Заявка за регистрация на словна марка на Общността „OMNICARE CLINICAL RESEARCH“ — Възражение — Решение на апелативния състав за отхвърляне на заявката за регистрация — Жалба — Решение на Общия съд за отхвърляне на жалбата — Оттегляне на възражението — Жалба — Липса на основание за произнасяне)

24

2013/C 009/41

Дело C-356/12: Преюдициално запитване, отправено от Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Германия) на 27 юли 2012 г. — Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern

25

2013/C 009/42

Дело C-401/12 P: Жалба, подадена на 3 септември 2012 г. от Съвет на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 14 юни 2012 г. по дело T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Комисия

25

2013/C 009/43

Дело C-402/12 P: Жалба, подадена на 24 август 2012 г. от Европейския парламент срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 14 юни 2012 г. по дело T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Комисия

26

2013/C 009/44

Дело C-403/12 P: Жалба, подадена на 27 август 2012 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 14 юни 2012 г. по дело T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Комисия

26

2013/C 009/45

Дело C-404/12 P: Жалба, подадена на 3 септември 2012 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 14 юни 2012 г. по дело T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe/Комисия

27

2013/C 009/46

Дело C-405/12 P: Жалба, подадена на 27 август 2012 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 14 юни 2012 г. по дело T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe/Комисия

28

2013/C 009/47

Дело C-429/12: Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht Innsbruck (Австрия) на 21 септември 2012 г. — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG.

28

2013/C 009/48

Дело C-441/12: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 3 октомври 2012 г. — Almer Beheer BV и др./Van den Dungen Vastgoed BV и др.

29

2013/C 009/49

Дело C-442/12: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 3 октомври 2012 г. — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

30

2013/C 009/50

Дело C-459/12: Преюдициално запитване, отправено от Landgericht Hamburg (Германия) на 11 октомври 2012 г. — Werner Krieger/ERGO Lebensversicherung AG

30

2013/C 009/51

Дело C-461/12: Преюдициално запитване, отправено от Gerechtshof te 's Hertogenbosch (Niederlande) на 15 октомври 2012 г. — Granton Advertising BV/Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden (kantoor Den Haag)

30

2013/C 009/52

Дело C-464/12: Преюдициално запитване, отправено от Østre Landsret (Дания) на 17 октомври 2012 г. — ATP Pension Service A/S/Skatteministeriet

31

2013/C 009/53

Дело C-481/12: Преюдициално запитване, отправено от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва) на 25 октомври 2012 г. — Juvelta UAB/Lietuvos prabavimo rūmai

32

2013/C 009/54

Дело C-482/12: Преюдициално запитване, отправено от Okresný súd Prešov (Словашка република) на 29 октомври 2012 г. — Peter Macinský, Eva Macinská/Getfin s.r.o., Financreal s.r.o.

32

2013/C 009/55

Дело C-493/12: Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединено кралство) на 5 ноември 2012 г. — Eli Lilly and Company Ltd/Human Genome Sciences Inc

33

2013/C 009/56

Дело C-524/12 P: Жалба, подадена на 19 ноември 2012 г. от TeamBank AG Nürnberg срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 19 септември 2012 г. по дело T-220/11 — TeamBank AG Nürnberg/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

33

2013/C 009/57

Дело C-317/11: Определение на председателя на големия състав на Съда от 22 октомври 2012 г. (преюдициално запитване, отправено от Landesarbeitsgericht Berlin — Германия) — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

34

2013/C 009/58

Дело C-606/11: Определение на председателя на Съда от 2 октомври 2012 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Обединено кралство) — Grattan plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

34

2013/C 009/59

Дело C-150/12: Определение на председателя на Съда от 22 октомври 2012 г. (преюдициално запитване, отправено от Högsta domstolen — Швеция) — Eva-Marie Brännström, Rune Brännström/Ryanair Holdings plc

34

 

Общ съд

2013/C 009/60

Дело T-270/08: Решение на Общия съд от 21 ноември 2012 г. — Германия/Комисия (ЕФРР — Намаляване на финансовата помощ — Оперативна програма, която попада в цел № 1 (1994–1999) относно Източен Берлин (Германия)

35

2013/C 009/61

Дело T-76/11: Решение на Общия съд от 21 ноември 2012 г. — Испания/Комисия (Риболов — Мерки за опазване на рибните ресурси — Член 105 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 — Приспадане от квотите, отпуснати за дадена година, поради превишаване на квотите, отпуснати за предходните години — Прилагане във времето — Правна сигурност — Тълкуване, с което се гарантира спазването на първичното право — Принцип на законоустановеност на наказанието — Забрана за прилагане с обратна сила)

35

2013/C 009/62

Дело T-338/11: Решение на Общия съд от 21 ноември 2012 г. — Getty Images/СХВП (PHOTOS.COM) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността PHOTOS.COM — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Описателен характер — Липса на отличителен характер, придобит чрез използването — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

35

2013/C 009/63

Дело T-558/11: Решение на Общия съд от 21 ноември 2012 г. — Atlas/СХВП — Couleurs de Tollens (ARTIS) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словна марка на Общността „ARTIS“ — По-ранна национална словна марка „ARTIS“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

36

2013/C 009/64

Дело T-589/11: Решение на Общия съд от 20 ноември 2012 г. — Phonebook of the World/СХВП — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „PAGINE GIALLE“ — Абсолютни основания за отказ — Отличителен характер — Липса на отличителен характер — Липса на знаци или означения, станали обичайни — Член 7, параграф 1, букви б)—г) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009)

36

2013/C 009/65

Дело T-286/11 P: Определение на Общия съд от 15 ноември 2012 г. — Marcuccio/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Извъндоговорна отговорност — Обезщетяване на вредата, произтичаща от изпращане на писмо относно разноските по дело на адвоката, представлявал ищеца по това дело — Отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна жалба)

36

2013/C 009/66

Дело T-219/12: Определение на Общия съд от 24 октомври 2012 г. — Saobraćajni institut CIP/Комисия (Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Обществени поръчки за услуги — Изключване на жалбоподателя от процедурата за възлагане на обществена поръчка — Отмяна на процедурата за възлагане на обществена поръчка след подаването на жалбата — Липса на основание за произнасяне)

37

2013/C 009/67

Дело T-227/12: Определение на Общия съд от 24 октомври 2012 г. — Saobraćajni institut CIP/Комисия (Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Обществени поръчки за услуги — Изключване на жалбоподателя от процедурата за възлагане на обществена поръчка — Отмяна на процедурата за възлагане на обществена поръчка след подаването на жалбата — Липса на основание за произнасяне)

37

2013/C 009/68

Дело T-345/12 R: Определение на председателя на Общия съд от 16 ноември 2012 г. — Akzo Nobel и др./Комисия (Обезпечително производство — Конкуренция — Публикуване на решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Отхвърляне на искането за поверително третиране на информация, предоставена на Комисията в приложение на нейното Известие относно сътрудничеството — Молба за постановяване на временни мерки — Неотложност — Fumus boni juris — Претегляне на интереси)

37

2013/C 009/69

Дело T-403/12 R: Определение на съдията по обезпечителното производство от 14 ноември 2012 г. — Intrasoft International/Комисия (Обезпечително производство — Обществени поръчки — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Отхвърляне на оферта — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

38

2013/C 009/70

Дело T-467/12: Жалба, подадена на 25 октомври 2012 г. — Tridium/СХВП — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK)

38

2013/C 009/71

Дело T-471/12: Жалба, подадена на 29 октомври 2012 г. — Meta Group/Комисия

39

2013/C 009/72

Дело T-474/12: Жалба, подадена на 31 октомври 2012 г. — Giorgis/СХВП — Comigel (Форма на чаши)

40

2013/C 009/73

Дело T-475/12: Жалба, подадена на 29 октомври 2012 г. — LaserSoft Imaging/СХВП (WorkflowPilot)

41

2013/C 009/74

Дело T-476/12: Жалба, подадена на 31 октомври 2012 г. — Saint-Gobain Glass Deutschland/Комисия

41

2013/C 009/75

Дело T-486/12: Жалба, подадена на 3 ноември 2012 г. — GOLAM/СХВП Pentafarma (METABOL)

42

2013/C 009/76

Дело T-488/12: Жалба, подадена на 12 ноември 2012 г. — CITEB и Belgo-Metal/Парламент

42


BG

 

Top