Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:402:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 402, 29 декември 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.402.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 402

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
29 декември 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Съвет

2012/C 402/01

Стратегия на ЕС за борба с наркотиците (2013—2020 г.)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 402/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6785 — General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence) (1)

11

2012/C 402/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic) (1)

11


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 402/04

Обменен курс на еврото

12

2012/C 402/05

Правилник за дейността на Управителния комитет на Службата за публикации на Европейския съюз

13

2012/C 402/06

Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени проценти за 27 държави-членки, приложими от 1 януари 2013 г.(Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1)

16

2012/C 402/07

Съобщение на Комисията в рамките на прилагането на Регламент (ЕC) № 547/2012 на Комисията за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на водни помпи(Публикуване на наименованията и позоваванията на преходните методи за измерване в изпълнение на Регламент (ЕС) № 547/2012 на Комисията, и по-специално на приложения III и IV към него)  (1)

17

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2012/C 402/08

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавната помощ за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват с продукти от риболов

20

2012/C 402/09

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

22


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 402/10

Решение за закриване на официалната процедура по разследване след оттегляне от страна на държава-членка — Държавнa помощ — Гърция (Членове 107—109 от Договора за функционирането на Европейския съюз) — Известие на Комисията съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС — Оттегляне на уведомление — Държавна помощ C 21/09 — (ex N 105/08, N 168/08 и N 169/08) — Гърция — Публично финансиране на инфраструктура и оборудване в пристанището на Пирея — Част, нотифицирана под номер ex N 169/08 (1)

25

2012/C 402/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6784 — SFR/Librairie Fernand Nathan/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

26


 

2012/C 402/12

Съобщение за читателите (Вж. вътрешната задна корица)

s3


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top