Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:399:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 399, 22 декември 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.399.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 399

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
22 декември 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2012/C 399/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 389, 15.12.2012 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2012/C 399/02

Дело C-300/10: Решение на Съда (голям състав) от 23 октомври 2012 г. (преюдициално запитване от Tribunal da Relação de Guimarães — Португалия) — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel (Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства — Директива 72/166/ЕИО — Член 3, параграф 1 — Директива 84/5/ЕИО — Член 2, параграф 1 — Директива 90/232/ЕИО — Член 1 — Право на обезщетение от задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства — Гражданска отговорност на застрахования — Принос на пострадалото лице за настъпването на вредите — Ограничаване на правото на обезщетение)

2

2012/C 399/03

Дело C-557/10: Решение на Съда (първи състав) от 25 октомври 2012 г. — Европейска комисия/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Транспорт — Развитие на железниците в Общността — Директива 91/440/ЕИО — Член 5, параграф 3 — Предприятия за железопътен транспорт — Независимост на управлението — Решения по отношение на персонала, активите и собственото снабдяване — Член 7, параграф 3 — Предоставяне на финансиране на управителя на инфраструктурата — Директива 2001/14/ЕО — Член 6, параграф 1 — Баланс между приходите и разходите — Подходящи условия — Непълно транспониране)

3

2012/C 399/04

Съединени дела C-581/10 и C-629/10: Решение на Съда (голям състав) от 23 октомври 2012 г. (преюдициални запитвания от Amtsgericht Köln — Германия, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson/Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association/Civil Aviation Authority (C-629/10) (Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Членове 5—7 — Конвенция от Монреал — Членове 19 и 29 — Право на обезщетение при закъснение на полет — Съвместимост)

3

2012/C 399/05

Дело C-133/11: Решение на Съда (първи състав) от 25 октомври 2012 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Folien Fischer AG, Fofitec AG/Ritrama SpA (Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Съдебна компетентност по граждански и търговски дела — Специална компетентност по дела относно гражданска отговорност при деликт или квазиделикт — Отрицателен установителен иск („negative Feststellungsklage“) — Право на предполагаемия причинител на вредоносно събитие да предяви иск срещу евентуално увреденото лице пред съд на държавата, в която е настъпило или може да настъпи твърдяното събитие, за да се установи, че не е налице отговорност за непозволено увреждане)

4

2012/C 399/06

Дело C-164/11: Решение на Съда (осми състав) от 25 октомври 2012 г. — Европейска комисия/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2003/96/ЕО — Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — Липса на транспониране в определения срок)

4

2012/C 399/07

Съединени дела C-318/11 и C-319/11: Решение на Съда (осми състав) от 25 октомври 2012 г. (преюдициални запитвания от Förvaltningsrätten i Falun — Швеция) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)/Skatteverket (Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Членове 170 и 171 — Осма директива ДДС — Член 1 — Директива 2008/9/ЕО — Член 3, буква a) — Режим на възстановяване на данък добавена стойност на данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на страната на сделката — Данъчнозадължено лице, установено в държава членка, което осъществява в друга държава членка единствено технически изпитвания или изследвания)

5

2012/C 399/08

Дело C-367/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 25 октомври 2012 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Белгия) — Déborah Prete/Office national de l'emploi (Свободно движение на хора — Член 39 ЕО — Гражданин на една държава членка, който търси работа в друга държава членка — Равно третиране — Помощи за изчакване в полза на млади хора, търсещи първа работа — Отпускане, поставено в зависимост от обучение в продължение на не по-малко от шест години в приемащата държава членка)

6

2012/C 399/09

Дело C-387/11: Решение на Съда (първи състав) от 25 октомври 2012 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Членове 49 ДФЕС и 63 ДФЕС — Членове 31 и 40 от Споразумението за ЕИП — Данъчно облагане на доходите от капитали и движимо имущество — Местни и чуждестранни инвестиционни дружества — Авансов данък върху доходите от капитали и движимо имущество — Приспадане на авансовия данък върху доходите от капитали и движимо имущество — Освобождаване от данъчно облагане на доходите от капитали и движимо имущество — Дискриминация — Обосновки)

6

2012/C 399/10

Дело C-553/11: Решение на Съда (трети състав) от 25 октомври 2012 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Bernhard Rintisch/Klaus Eder (Марки — Директива 89/104/ЕИО — Член 10, параграф 1 и параграф 2, буква а) — Реално използване — Използване на марката във форма, също регистрирана като марка, която се различава по отношение на елементи, които не променят отличителния характер на марката — Действие на съдебното решение във времето)

7

2012/C 399/11

Дело C-557/11: Решение на Съда (шести състав) от 25 октомври 2012 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny — Полша) — Maria Kozak/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Членове 306—310 — Специален режим за туристически агенти — Услуга за превоз, която туристическа агенция предоставя от свое собствено име — Понятие за една-единствена доставка — Член 98 — Намалена ставка на ДДС)

7

2012/C 399/12

Дело C-592/11: Решение на Съда (осми състав) от 25 октомври 2012 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — Anssi Ketelä (Земеделие — Регламент (ЕО) № 1698/2005 и Регламент (ЕО) № 1974/2006 — Помощ за започване на дейност от млади земеделски производители — Условия за предоставяне — Първо учредяване на земеделско стопанство като ръководител — Условия за прилагане при учредяване с помощта на юридическо лице)

8

2012/C 399/13

Дело C-102/12 P: Жалба, подадена на 27 февруари 2012 г. от Stefan Städter срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 16 декември 2011 г. по дело T-532/11, Stefan Städter/Европейска централна банка

8

2012/C 399/14

Дело C-409/12: Преюдициално запитване, отправено от Oberster Patent- und Markensenat (Австрия) на 6 септември 2012 г. — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH

9

2012/C 399/15

Дело C-426/12: Преюдициално запитване, отправено от Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Нидерландия) на 18 септември 2012 г. — X, друга страна в производството: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

9

2012/C 399/16

Дело C-430/12: Преюдициално запитване, отправено от Curtea de Apel Bacău (Румъния) на 21 септември 2012 г. — Elena Luca/Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

10

2012/C 399/17

Дело C-431/12: Преюдициално запитване, отправено от Înalta Curte de Casație și Justiție (Румъния) на 24 септември 2012 г. — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/SC Rafinăria Steaua Română SA

10

2012/C 399/18

Дело C-435/12: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 26 септември 2012 г. — ACI Adam BV и др./Stichting de Thuiskopie и др.

10

2012/C 399/19

Дело C-437/12: Преюдициално запитване, отправено от Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Нидерландия) на 1 октомври 2012 г. — X, друг участник в производството: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

11

2012/C 399/20

Дело C-451/12: Преюдициално запитване, отправено от Audiencia Provincial de Salamanca (Испания) на 8 октомври 2012 г. — Josune Esteban Garcia

12

2012/C 399/21

Дело C-454/12: Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhof (Германия) на 10 октомври 2012 г. — Pro Med Logistik GmbH/Finanzamt Dresden-Süd

12

2012/C 399/22

Дело C-455/12: Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhof (Германия) на 10 октомври 2012 г. — Karin Oertel/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

13

2012/C 399/23

Дело C-463/12: Преюдициално запитване, отправено от Østre Landsret (Дания) на 16 октомври 2012 г. — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S

13

2012/C 399/24

Дело C-468/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Cosenza (Италия) на 19 октомври 2012 г. — CCIAA di Cosenza/Fallimento CIESSE SRL

14

2012/C 399/25

Дело C-472/12: Преюдициално запитване, отправено от Corte Suprema di Cassazione (Италия) на 22 октомври 2012 г. — Panasonic Italia SpA/Agenzia delle Dogane

15

 

Общ съд

2012/C 399/26

Дело T-574/08: Решение на Общия съд от 7 ноември 2012 г. — Syndicat des thoniers méditerranéens и др./Комисия (Извъндоговорна отговорност — Риболов — Опазване на рибните ресурси — Възстановяване на запасите от червен тон — Извънредни мерки за забрана на риболова от кораби с мрежи гъргър — Необичайна вреда)

16

2012/C 399/27

Дело T-135/09: Решение на Общия съд от 14 ноември 2012 г. — Nexans France и Nexans/Комисия (Конкуренция — Административно производство — Жалба за отмяна — Актове, приети по време на проверка — Междинни мерки — Недопустимост — Решение за извършване на проверка — Задължение за мотивиране — Защита на личния живот — Достатъчно сериозни улики — Съдебен контрол)

16

2012/C 399/28

Дело T-140/09: Решение на Общия съд от 14 ноември 2012 г. — Prysmian и Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Комисия (Конкуренция — Административно производство — Жалба за отмяна — Актове, издадени в хода на проверка — Междинни мерки — Недопустимост — Решение, с което се разпорежда проверка — Задължение за мотивиране — Защита на личния живот — Достатъчно сериозни признаци — Съдебен контрол)

17

2012/C 399/29

Дело T-278/09: Решение на Общия съд от 15 ноември 2012 г. — Verband Deutscher Prädikatsweingüter/СХВП (GG) (Марка на Общността — Заявка за колективна словна марка на Общността „GG“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009)

17

2012/C 399/30

Дело T-137/10: Решение на Общия съд от 7 ноември 2012 г. — CBI/Комисия (Държавни помощи — Болници на бюджетна издръжка — Субсидии, отпускани от белгийските власти на болниците на бюджетна издръжка, членуващи в сдружението IRIS — Решение след провеждане на предварителната фаза — Решение, с което се установява съвместимостта на помощите с вътрешния пазар — Услуга от общ икономически интерес — Определяне на задача за обществена услуга — Пропорционалност на компенсацията за обществена услуга)

18

2012/C 399/31

Дело T-194/10: Решение на Общия съд от 8 ноември 2012 г. — Унгария/Комисия (Жалба за отмяна — Регламент (ЕО) № 1234/2007 — Регламент (ЕО) № 607/2009 — База данни „E-Bacchus“ — Вписване на защитено наименование за произход „Vinohradnícka oblast’ Tokaj“ с посочена страна на произход Словакия — Неподлежащ на обжалване акт — Недопустимост)

18

2012/C 399/32

Съединени дела T-83/11 и T-84/11: Решение на Общия съд от 13 ноември 2012 г. — Antrax It/СХВП — THC (Радиатори за отопление) (Промишлен дизайн на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Регистрирани промишлени дизайни на Общността, представляващи термосифони за радиатори за отопление — По-ранен промишлен дизайн — Основание за недействителност — Липса на оригиналност — Липса на различно цялостно впечатление — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Изчерпване на възможностите за нови разрешения — Задължение за мотивиране)

19

2012/C 399/33

Дело T-114/11: Решение на Общия съд от 7 ноември 2012 г. — Giordano/Комисия (Извъндоговорна отговорност — Риболов — Опазване на рибните ресурси — Възстановяване на запасите от червен тон — Извънредни мерки за забрана на риболова от кораби с мрежи гъргър — Неправомерно поведение — Причинно-следствена връзка)

19

2012/C 399/34

Дело T-268/11 P: Решение на Общия съд от 8 ноември 2012 г. — Комисия/Strack (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Отпуски — Отпуск по болест — Отмяна на първа инстанция на решението на Комисията, с което се отказва пренасяне на дни от годишен отпуск, които не са използвани от заинтересованото лице — Член 4 от приложение V към Правилника — Член 1д, параграф 2 от Правилника — Директива 2003/88 ЕО — Основателна жалба — Дело, което е в състояние, позволяващо по него да се постанови окончателно решение — Отхвърляне на жалбата)

19

2012/C 399/35

Дело T-415/11: Решение на Общия съд от 8 ноември 2012 г. — Hartmann/СХВП — (Nutriskin Protection Complex) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „Nutriskin Protection Complex“ — Абсолютни основания за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — Практика на СХВП по вземане на решения — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009)

20

2012/C 399/36

Дело T-529/11: Решение на Общия съд от 14 ноември 2012 г. — Evonik Industries/СХВП — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „Impulso creador“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „IMPULSO“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

20

2012/C 399/37

Дело T-555/11: Решение на Общия съд от 13 ноември 2012 г. — tesa/СХВП — Superquímica (tesa TACK) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „tesa TACK“ — По-ранна национална фигуративна марка „TACK Ceys“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

21

2012/C 399/38

Дело T-212/07: Определение на Общия съд от 24 октомври 2012 г. — Harman International Industries/СХВП — Becker (Barbara Becker) (Марка на Общността — Възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)

21

2012/C 399/39

Дело T-180/11: Определение на Общия съд от 23 октомври 2012 г. — Chivas/СХВП — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) (Марка на Общността — Възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)

21

2012/C 399/40

Дело T-181/11: Определение на Общия съд от 23 октомври 2012 г. — Chivas/СХВП — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) (Марка на Общността — Възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)

22

2012/C 399/41

Дело T-442/11: Определение на Общия съд от 24 октомври 2012 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия (Жалба за отмяна — Акт, който не подлежи на обжалване — Акт, който е отчасти потвърдителен и отчасти информативен — Недопустимост — Иск за обезщетение — Липса на установяване на укоримото поведение или на определяне на твръдяната вреда — Недопустимост — Иск за обезщетение — Липса на доказателство за вредата — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

22

2012/C 399/42

Дело T-530/11: Определение на Общия съд от 23 октомври 2012 г. — Chivas/СХВП — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) (Марка на Общността — Възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)

22

2012/C 399/43

Дело T-187/12: Определение на Общия съд от 13 септември 2012 г. — Bäßler/СХВП (MAX) (Жалба в първоинстанционно производство — Изисквания за форма — Явна недопустимост)

23

2012/C 399/44

Дело T-219/12 R: Определение на председателя на Общия съд от 24 октомври 2012 г. — Saobraćajni institut CIP/Комисия (Обезпечително производство — Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществена поръчка за изготвянето на техническата документация по проект за модернизиране на железниците — Изключване на жалбоподателя от участие в тази процедура за възлагане на обществена поръчка — Отмяна на процедурата за възлагане на обществена поръчка след подаването на жалбат — Липса на основание за произнасяне)

23

2012/C 399/45

Дело T-227/12 R: Определение на председателя на Общия съд от 24 октомври 2012 г. — Saobraćajni institut CIP/Комисия (Обезпечително производство — Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществена поръчка за изготвянето на техническата документация по проект за модернизиране на железниците — Изключване на жалбоподателя от участие в тази процедура за възлагане на обществена поръчка — Отмяна на процедурата за възлагане на обществена поръчка след подаването на жалбата — Липса на основание за произнасяне)

23

2012/C 399/46

Дело T-444/12: Жалба, подадена на 8 октомври 2012 г. — Novartis/СХВП — Tenimenti Angelini (LINEX)

24

2012/C 399/47

Дело T-450/12: Жалба, подадена на 11 октомври 2012 г. — Anagnostakis/Комисия

24

2012/C 399/48

Дело T-455/12: Жалба, подадена на 12 октомври 2012 г. — Zoo Sport/СХВП — K-2 (zoo sport)

25


BG

 

Top