EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:336:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 336, 6 ноември 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.336.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 336

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
6 ноември 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 336/01

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 0,75 % на 1 ноември 2012 година — Обменен курс на еврото

1

2012/C 336/02

Обменен курс на еврото

2

2012/C 336/03

Обменен курс на еврото

3

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2012/C 336/04

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за директива на Комисията за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети и за регламент относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес

4

2012/C 336/05

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно съобщението на Европейската комисия до Съвета и Европейския парламент за създаването на Европейски център по киберпрестъпност

7

2012/C 336/06

Изпълнително резюме на Становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Съвета относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (преработен текст)

10

2012/C 336/07

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз, относно централните депозитари на ценни книжа („ЦДЦК“) и за изменение на Директива 98/26/ЕО

13

2012/C 336/08

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Съобщението от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите — „Европейска стратегия за по-добър интернет за децата“

15


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2012/C 336/09

Уведомление за отмяна — Покани за представяне на предложения по работните програми за 2013 г. в рамките на специалната програма „Капацитети“ за изпълнение на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.)

18

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2012/C 336/10

Известие за изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

19

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 336/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6762 — Advent International Corporation/Mediq) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

20

2012/C 336/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6704 — REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA) (1)

21


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top