EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:287:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 287, 22 септември 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.287.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 287

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
22 септември 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2012/C 287/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 273, 8.9.2012 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2012/C 287/02

Дело C-269/09: Решение на Съда (първи състав) от 12 юли 2012 г. — Европейска комисия/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава членка — Членове 18 ЕО, 39 ЕО и 43 ЕО — Членове 28 и 31 от Споразумението за ЕИП — Данъчно законодателство — Преместване на данъчнозадължено лице в чужбина — Задължение да се включат всички недекларирани доходи в данъчната основа за последната данъчна година — Загуба на евентуално предимство, състоящо се в отложеното плащане на данъчното задължение)

2

2012/C 287/03

Дело C-318/10: Решение на Съда (първи състав) от 5 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Белгия) — Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT)/État belge (Свободно предоставяне на услуги — Данъчно законодателство — Приспадане като професионални разходи на разходите, направени за възнаграждението на доставки на услуги — Разходи, направени по отношение на доставчик на услуги, установен в друга държава членка, в която не се облага с данък върху доходите или се облага съгласно значително по-благоприятен данъчен режим — Приспадане, подчинено на задължението за представяне на доказателства за действителното извършване и редовността на доставката, както и на обичайния характер на свързаното с нея възнаграждение — Пречка — Обосноваване — Борба срещу данъчната измама и избягването на данъци — Ефективност на данъчния контрол — Балансирано разпределение на правомощията за данъчно облагане между държавите членки — Пропорционалност)

2

2012/C 287/04

Дело C-378/10: Решение на Съда (трети състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Legfelsőbb Bíróság — Унгария) — искане за вписване в търговския регистър, подадено от VALE Építési Kft (Членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС — Свобода на установяване — Принципи на равностойност и ефективност — Трансгранично преобразуване — Отказ за вписване в регистъра)

3

2012/C 287/05

Дело C-509/10: Решение на Съда (първи състав) от 5 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (Интелектуална и индустриална собственост — Правна закрила на Общността на сортовете растения — Регламент (ЕО) № 2100/94 — Привилегия на фермера — Понятие за справедливо възнаграждение — Поправяне на претърпяна вреда — Нарушение)

3

2012/C 287/06

Дело C-527/10: Решение на Съда (първи състав) от 5 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Legfelsőbb Bíróság — Унгария) — ERSTE Bank Hungary Nyrt/Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt (Съдебно сътрудничество по граждански дела — Производство по несъстоятелност — Регламент (ЕО) № 1346/2000 — Член 5, параграф 1 — Прилагане във времето — Вещен иск, предявен в държава, която не е членка на Европейския съюз — Производство по несъстоятелност, образувано срещу длъжника в друга държава членка — Последващо присъединяване на първата държава към Европейския съюз — Приложимост)

4

2012/C 287/07

Дело C-558/10: Решение на Съда (трети състав) от 5 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Tribunal de grande instance de Chartres — Франция) — Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, по мъж Bourges-Maunoury/Direction des services fiscaux d'Eure et Loir (Привилегии и имунитети на Европейските общности — Освобождаване от национални данъци на доходите, изплатени от Съюза — Включване на изплатените от Съюза доходи при изчисляването на тавана за определяне на солидарния данък върху имуществото)

5

2012/C 287/08

Дело C-562/10: Решение на Съда (втори състав) от 12 юли 2012 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия (Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Член 56 ДФЕС — Германска правна уредба на осигуряването за нужда от чужда помощ — Непредоставяне на обезщетения в натура за помощ по домовете при престой в друга държава членка — По-ниски прехвърлими в друга държава членка парични обезщетения — Невъзстановяване на разходите за наем на помощни средства в други държави членки)

5

2012/C 287/09

Дело C-602/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Judecătoria Călărași — Румъния) — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC) (Защита на потребителите — Договор за потребителски кредит — Директива 2008/48/ЕО — Членове 22, 24 и 30 — Национална правна уредба за транспониране на тази директива — Приложимост по отношение на договори, които не са включени в приложното поле ratione materiae и ratione temporis на посочената директива — Задължения, които не са предвидени в същата директива — Ограничаване на банковите комисиони, които могат да бъдат събирани от кредитора — Членове 56 ДФЕС, 58 ДФЕС и 63 ДФЕС — Задължение за въвеждане в националното право на адекватни и ефективни процедури за извънсъдебно разрешаване на спорове)

6

2012/C 287/10

Съединени дела C-608/10, С-10/11 и С-23/11: Решение на Съда (първи състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — Südzucker AG (C-608/10), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11), Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Земеделие — Възстановявания при износ — Неправилно посочване на износителя в декларацията за износ — Национална правна уредба, според която правото на възстановяване при износ зависи от вписването на заявителя като износител в декларацията за износ — Поправка на декларацията за износ след вдигането на стоките)

6

2012/C 287/11

Дело C-616/10: Решение на Съда (трети състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Rechtbank ’s-Gravenhage — Нидерландия) — Solvay SA/Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV (Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Иск за установяване на нарушение на европейски патент — Специална и изключителна компетентност — Член 6, точка 1 — Множество ответници — Член 22, точка 4 — Оспорване на действителността на патента — Член 31 — Временни или обезпечителни мерки)

7

2012/C 287/12

Дело C-49/11: Решение на Съда (трети състав) от 5 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Wien — Австрия) — Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer (Преюдициално запитване — Директива 97/7/ЕО — Защита на потребителите — Договори от разстояние — Информиране на потребителя — Предоставена или получена информация — Траен носител на информация — Понятие — Хипервръзка на уебсайта на доставчика — Право на отказ)

8

2012/C 287/13

Съединени дела C-55/11, С-57/11 и С-58/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициални запитвания от Tribunal Supremo — Испания) — Vodafone España, SA/Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11) и France Telecom España SA/Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11) (Директива 2002/20/ЕО — Електронни съобщителни мрежи и услуги — Разрешение — Член 13 — Такси за правата за използване и за правата за изграждане на инфраструктура)

8

2012/C 287/14

Дело C-59/11: Решение на Съда (трети състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Nancy — Франция) — Association Kokopelli/Graines Baumaux SAS. (Земеделие — Директиви 98/95/ЕО, 2002/53/ЕО, 2002/55/ЕО и 2009/145/ЕО — Валидност — Зеленчуци — Продажба на националния пазар на семена на зеленчукови семена, които не се съдържат в общия официален каталог на сортовете от зеленчукови видове — Неспазване на режима за предварително разрешение за пускането на пазара — Международен договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие — Принцип на пропорционалност — Свобода на стопанската инициатива — Свободно движение на стоки — Равно третиране)

9

2012/C 287/15

Дело C-79/11: Решение на Съда (втори състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Firenze — Италия) — Наказателно производство срещу Maurizio Giovanardi и др. (Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Рамково решение 2001/220/ПВР — Правното положение в наказателното производство на пострадалите от престъпления — Директива 2004/80/ЕО — Право на обезщетение на пострадалите от престъпление — Отговорност на юридическите лица — Присъждане на обезщетение в рамките на наказателното производство)

10

2012/C 287/16

Дело C-128/11: Решение на Съда (голям състав) от 3 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp. (Правна защита на компютърните програми — Търговия с лицензи за използвани компютърни програми, изтеглени от интернет — Директива 2009/24/ЕО — Член 4, параграф 2 и член 5, параграф 1 — Изчерпване на правото на разпространение — Понятие за законен приобретател)

10

2012/C 287/17

Дело C-138/11: Решение на Съда (трети състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Compass-Datenbank GmbH/Република Австрия (Конкуренция — Член 102 ДФЕС — Понятие за предприятие — Данни от търговския и дружествения регистър, съхранявани в база данни — Дейност по събиране и предоставяне на тези данни срещу възнаграждение — Последици от отказа на публичните органи да разрешат повторно използване на посочените данни — Предвидено в член 7 от Директива 96/9/ЕО право sui generis)

11

2012/C 287/18

Дело C-141/11: Решение на Съда (втори състав) от 5 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Södertörns tingsrätt — Швеция) — Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB (Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Забрана на дискриминацията, основана на възраст — Национална правна уредба, която предоставя безусловно право на труд до навършването на 67-годишна възраст и допуска автоматично прекратяване на трудовия договор в края на месеца, през който работникът навършва тази възраст — Неотчитане на размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст)

11

2012/C 287/19

Дело C-146/11: Решение на Съда (втори състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Riigikohus — Естония) — AS Pimix, в ликвидация/Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium (Присъединяване на нови държави членки — Определяне на таксата върху излишъците от запаси на селскостопански продукти — Съдържащо се в разпоредба от националното законодателство препращане към разпоредба от регламент на Съюза, който не е бил надлежно публикуван в ОВ на езика на въпросната държава членка)

12

2012/C 287/20

Дело C-171/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf — Германия) — Fra.bo SpA/Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein (Свободно движение на стоки — Мерки с равностоен на количествено ограничение ефект — Национална процедура по сертифициране — Презумпция за съответствие с националното право — Приложимост на член 28 ЕО по отношение на частноправна сертифицираща организация)

12

2012/C 287/21

Дело C-176/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd/Bundesminister für Finanzen (Член 56 ДФЕС — Ограничение на свободното предоставяне на услуги — Хазартни игри — Правна уредба на държава членка, която забранява рекламата на разположени в други държави казина, когато законовото равнище на защита на участниците в игрите в тези държави не е равностойно на равнището на защита, гарантирано на националната територия — Обосноваване — Императивни съображения от общ интерес — Пропорционалност)

13

2012/C 287/22

Дело C-181/11 P: Решение на Съда (шести състав) от 12 юли 2012 г. — Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa)/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Испански пазар на изкупуване и първична преработка на суров тютюн — Решение, с което се констатира нарушение на член 81 ЕО — Определяне на цените и разпределяне на пазара — Глоби — Равно третиране — Максимален размер от 10 % от оборота — Сътрудничество — Изопачаване на доказателства — Явна грешка в преценката — Липса на мотиви)

13

2012/C 287/23

Дело C-259/11: Решение на Съда (шести състав) от 5 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — DTZ Zadelhoff vof/Staatssecretaris van Financiën (Шеста директива ДДС — Член 5, параграф 3, буква в) и член 13, Б, буква г), точка 5 — Договаряне за прехвърляне на акции в дружества — Сделка, с която се прехвърля и правото на собственост върху притежаваните от тези дружества недвижими имоти — Освобождаване)

14

2012/C 287/24

Дело C-284/11: Решение на Съда (втори състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Върховен административен съд — България) — „ЕМС-България транспорт“ ООД/Директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, Пловдив (ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Право на приспадане — Преклузивен срок за упражняване на правото на приспадане на ДДС — Принцип на ефективност — Отказ да се признае правото на приспадане на ДДС — Принцип на данъчен неутралитет)

14

2012/C 287/25

Дело C-291/11: Решение на Съда (трети състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Staatssecretaris van Financiën/TNT Freight Management (Amsterdam) BV (Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Тарифни позиции 3002 и 3502 — Кръвен албумин, приготвен за терапевтични или профилактични цели — Обработка на продукта)

15

2012/C 287/26

Дело C-311/11 P: Решение на Съда (пети състав) от 12 юли 2012 г. — Smart Technologies ULC/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 7, параграф 1, буква б) — Словна марка „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH“ — Марка, която се състои от рекламен лозунг — Отличителен характер — Отказ да се регистрира марката)

15

2012/C 287/27

Дело C-326/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV/Staatssecretaris van Financiën (Шеста директива ДДС — Член 13, Б, буква ж) във връзка с член 4, параграф 3, буква a) — Доставка на сгради и на прилежащата им земя — Доставка на сграда в строеж с цел построяването на нова сграда чрез преобразуване — Продължаване и завършване на строителните работи от купувача след доставката — Освобождаване от ДДС)

16

2012/C 287/28

Дело C-212/12: Преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Düsseldorf (Германия) на 4 май 2012 г. — Butz, Helmut, Bachman-Butz, Christel, Butz, Frederike/Société Air France SA

16

2012/C 287/29

Дело C-220/12: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Hannover (Германия) на 11 май 2012 г. — Andreas Ingemar Thiele Meneses/Region Hannover

16

2012/C 287/30

Дело C-278/12: Преюдициално запитване, отправено от Raad van State (Нидерландия) на 4 юни 2012 г. — A. Adil/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

17

2012/C 287/31

Дело C-300/12: Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhofs (Германия) на 20 юни 2012 г. — Finanzamt Düsseldorf-Mitte/Ibero Tours GmbH

17

2012/C 287/32

Дело C-302/12: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 20 юни 2012 г. — X/Minister van Financiën

18

2012/C 287/33

Дело C-303/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal de première instance de Liège (Белгия) на 21 юни 2012 г. — Guido Imfeld, Nathalie Garcet/État belge

18

2012/C 287/34

Дело C-306/12: Преюдициално запитване, отправено от Landgerichts Saarbrücken (Германия) на 26 юни 2012 г. — Spedition Welter GmbH/Avanssur S.A.

18

2012/C 287/35

Дело C-309/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Central Administrativo Norte (Португалия) на 27 юни 2012 г. — Maria Albertina Gomes Viana Novo и др./Fundo de Garantia Salarial, IP

19

2012/C 287/36

Дело C-311/12: Преюдициално запитване, отправено от Arbeitsgerichts Nienburg (Германия) на 27 юни 2012 г. — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

19

2012/C 287/37

Дело C-312/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal du travail de Huy (Белгия) на 28 юни 2012 г. — Agim Ajdini/État belge, Service des Allocations aux Handicapés

20

2012/C 287/38

Дело C-319/12: Преюдициално запитване, отправено от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша) на 2 юли 2012 г. — Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o., Akademia Biznesu, Sp. komandytowa

21

2012/C 287/39

Дело C-321/12: Преюдициално запитване, отправено от Centrale Raad van Beroep (Нидерландия) на 2 юли 2012 г. — F. van der Helder и D. Farrington/College voor zorgverzekeringen (Cvz)

21

2012/C 287/40

Дело C-322/12: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Белгия) на 4 юли 2012 г. — État belge — SPF Finances/GIMLE SA

22

2012/C 287/41

Дело C-325/12: Иск, предявен на 10 юли 2012 г. — Европейска комисия/Португалска република

22

2012/C 287/42

Дело C-329/12: Иск, предявен на 11 юли 2012 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

23

2012/C 287/43

Дело C-330/12: Иск, предявен на 9 юли 2012 г. — Европейска комисия/Република Полша

23

2012/C 287/44

Дело C-331/12: Иск, предявен на 9 юли 2012 г. — Европейска комисия/Република Полша

24

2012/C 287/45

Дело C-332/12: Иск, предявен на 10 юли 2012 г. — Европейска комисия/Република Полша

24

2012/C 287/46

Дело C-333/12: Иск, предявен на 11 юли 2012 г. — Европейска комисия/Република Полша

24

2012/C 287/47

Дело C-336/12: Преюдициално запитване, отправено от Østre Landsret (Дания) на 16 юли 2012 г. — Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser/Manova A/S

25

2012/C 287/48

Дело C-341/12 P: Жалба, подадена на 17 юли 2012 г. от Mizuno KK срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 8 май 2012 г. по дело T-101/11 — Mizuno KK/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

25

2012/C 287/49

Дело C-344/12: Иск, предявен на 18 юли 2012 г. — Европейска комисия/Италианска република

26

2012/C 287/50

Дело C-345/12: Иск, предявен на 19 юли 2012 г. — Европейска комисия/Италианска република

26

2012/C 287/51

Дело C-346/12 P: Жалба, подадена на 19 юли 2012 г. от DMK Deutsches Milchkontor GmbH (по-рано Nordmilch AG) срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 22 май 2012 г. по дело T-546/10 — Nordmilch AG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

26

2012/C 287/52

Дело C-347/12: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg на 20 юли 2012 г. — Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering

27

2012/C 287/53

Дело C-348/12 P: Жалба, подадена на 16 юли 2012 г. от Съвет на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 25 април 2012 г. по дело T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Съвет

27

2012/C 287/54

Дело C-353/12: Иск, предявен на 25 юли 2012 г. — Европейска комисия/Италианска република

28

2012/C 287/55

Дело C-357/12 P: Жалба, подадена на 27 юли 2012 г. от Harald Wohlfahrt срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 16 май 2012 г. по дело T-580/10, Harald Wohlfahrt/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

28

2012/C 287/56

Дело C-365/12 P: Жалба, подадена на 31 юли 2012 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 22 май 2012 г. по дело T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/Европейска комисия

29

 

Общ съд

2012/C 287/57

Дело T-240/11: Определение на Общия съд от 17 юли 2012 г. — L’Oréal/СХВП — United Global Media Group (MyBeauty TV) (Марка на Общността — Производство по възражение — Възстановими разходи пред СХВП — Разходи за представляване от служител — Член 85, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

31

2012/C 287/58

Дело T-517/11: Определение на Общия съд от 17 юли 2012 г. — United States Polo Association/СХВП — Polo/Lauren (Изображение на двама играчи на поло) (Марка на Общността — Частичен отказ на регистрация — Оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за произнасяне)

31

2012/C 287/59

Дело T-317/12: Иск, предявен на 11 юли 2012 г. — Holcim (Румъния)/Европейска комисия

31

2012/C 287/60

Дело T-319/12: Жалба, подадена на 19 юли 2012 г. — Испания/Комисия

32

2012/C 287/61

Дело T-321/12: Жалба, подадена на 20 юли 2012 г. — Ciudad de la Luz и Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana/Комисия

32

2012/C 287/62

Дело T-327/12: Жалба, подадена на 16 юли 2012 г. — Simca Europe/СХВП — PSA Peugeot Citroën (Simca)

33

2012/C 287/63

Дело T-328/12: Жалба, подадена на 24 юли 2012 г. — Mundipharma/СХВП — AFP Pharmaceuticals (Maxigesic)

34

2012/C 287/64

Дело T-331/12: Жалба, подадена на 27 юли 2012 г. — Sartorius Weighing Technology/СХВП (Изображение на жълта крива по долния ръб на дисплей)

34

2012/C 287/65

Дело T-332/12: Жалба, подадена на 23 юли 2012 г. — ING Groep/Комисия

35

2012/C 287/66

Дело T-335/12: Жалба, подадена на 19 юли 2012 г. — T&L Sugars и Sidul Açúcares/Комисия

35

2012/C 287/67

Дело T-336/12: Жалба, подадена на 1 август 2012 г. — Klizli/Съвет

37

2012/C 287/68

Дело T-337/12: Жалба, подадена на 30 юли 2012 г. — El Hogar Perfecto del Siglo XXI/СХВП — Wenf International Advisers (Тирбушон)

38

2012/C 287/69

Дело T-343/12: Жалба, подадена на 30 юли 2012 г. — Grupo T Diffusión/СХВП — ABR Producción Contemporánea (Lámparas)

38

2012/C 287/70

Дело T-349/12: Жалба, подадена на 1 август 2012 г. — Leiner/СХВП — Recaro (REVARO)

39

2012/C 287/71

Дело T-82/11: Определение на Общия съд от 11 юли 2012 г. — Formica/СХВП — Silicalia (CompacTop)

39

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2012/C 287/72

Дело F-4/11: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 10 юли 2012 г. — AV/Комисия (Публична служба — Срочно нает служител — Наемане на работа — Медицинска резерва — Прилагане с обратна сила на медицинската резерва — Становище на комисията по инвалидност)

40

2012/C 287/73

Дело F-66/11: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юни 2012 г. — Cristina/Комисия (Публична служба — Конкурс на общо основание — Решение на конкурсната комисия за недопускане до изпитите — Способи за защита — Съдебна жалба, подадена без да се изчака решението по административната жалба — Допустимост — Специални условия за допускане на участие в конкурса — Необходим професионален опит)

40

2012/C 287/74

Дело F-83/11: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юни 2012 г. — Cristina/Комисия (Публична служба — Конкурс на общо основание — Решение на конкурсната комисия за недопускане до изпитите — Способи за защита — Съдебна жалба, подадена без да се изчака решението по административната жалба — Допустимост — Специални условия за допускане на участие в конкурса — Професионален опит, свързан с естеството на служебните задължения)

40

2012/C 287/75

Дело F-22/11: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 12 юли 2012 г. — Conticchio/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Изчисляване на пенсионни права — Класиране в стъпка — Възражение за незаконосъобразност — Допустимост)

41

2012/C 287/76

Дело F-75/12: Жалба, подадена на 20 юли 2012 г. — ZZ и ZZ/Комисия

41

2012/C 287/77

Дело F-76/12: Жалба, подадена на 20 юли 2012 г. — ZZ/Комисия

41

2012/C 287/78

Дело F-129/11: Определение на Съда на публичната служба от 28 юни 2012 г. — BH/Комисия

42

2012/C 287/79

Дело F-139/11: Определение на Съда на публичната служба от 28 юни 2012 г. — BJ/Комисия

42

2012/C 287/80

Дело F-140/11: Определение на Съда на публичната служба от 28 юни 2012 г. — BK/Комисия

42


BG

 

Top