EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:181:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 181, 21 юни 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.181.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 181

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
21 юни 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски икономически и социален комитет

 

479-а пленарна сесия, проведена на 28 и 29 март 2012 г.

2012/C 181/01

Резолюция на Европейския икономически и социален комитет срещу дискриминацията, основана на раса или етнически произход

1

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

479-а пленарна сесия, проведена на 28 и 29 март 2012 г.

2012/C 181/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Млади хора с увреждания: заетост, приобщаване и участие в обществения живот“ (проучвателно становище)

2

2012/C 181/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Специфични проблеми на островите“ (становище по собствена инициатива)

7

2012/C 181/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Отвъд БВП – включване на гражданското общество в процеса на избор на допълнителни показатели“ (становище по собствена инициатива)

14

2012/C 181/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ролята на гражданското общество в отношенията ЕС—Косово“

21

2012/C 181/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Участие на гражданското общество в политиките на ЕС за развитие и сътрудничество за развитие“ (проучвателно становище)

28


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

479-а пленарна сесия, проведена на 28 и 29 март 2012 г.

2012/C 181/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“COM(2011) 785 final — 2011/0370 (COD)

35

2012/C 181/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, до Европейския парламент и до Европейския икономически и социален комитет — Двойно данъчно облагане в рамките на единния пазар“COM(2011) 712 final

40

2012/C 181/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз“COM(2011) 739 final — 2011/0183 (CNS), и относно „Изменено предложение за регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз“COM(2011) 740 final — 2011/0184 (АРР)

45

2012/C 181/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите — Бъдещето на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз“COM(2011) 613 final

52

2012/C 181/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета относно обща система на данък върху финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО“COM(2011) 594 final

55

2012/C 181/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)“COM(2011) 651 final — 2011/0295 (COD) и „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара“COM(2011) 654 final — 2011/0297 (COD)

64

2012/C 181/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг“COM(2011) 747 final — 2011/0361 (COD)

68

2012/C 181/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общо европейско право за продажбите“COM(2011) 635 final – 2011/0284 (COD), и „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Общо европейско договорно право за улесняване на трансграничните сделки на единния пазар“COM(2011) 636 final

75

2012/C 181/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия“COM(2011) 684 final — 2011/0308 (COD)

84

2012/C 181/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г.“COM(2011) 707 final — 2011/0340 (COD)

89

2012/C 181/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители)“COM(2011) 793 final — 2011/0373 (COD)

93

2012/C 181/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за онлайн решаване на потребителски спорове (Регламент за ОРС за потребители)“COM(2011) 794 final — 2011/0374 (COD)

99

2012/C 181/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Пакет от законодателни актове за привеждане в съответствие с новата законодателна рамка (Прилагане на Пакета от законодателни актове за стоките)“COM(2011) 764 final — 2011/0358 (COD), COM(2011) 765 final — 2011/0351 (COD), COM(2011) 766 final — 2011/0352 (COD), COM(2011) 768 final — 2011/0350 (COD), COM(2011) 769 final — 2011/0353 (COD), COM(2011) 770 final — 2011/0354 (COD), COM(2011) 771 final — 2011/0349 (COD), COM(2011) 772 final — 2011/0356 (COD), COM(2011) 773 final — 2011/0357 (COD)

105

2012/C 181/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“COM(2011) 809 final — 2011/0401 (COD)„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“COM(2011) 810 final — 2011/0399 (COD)„Предложение за решение на Съвета за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“COM(2011) 811 final — 2011/0402 (CNS)„Предложение за регламент на Съвета относно програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014—2018 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ “COM(2011) 812 final — 2011/0400 (NLE)

111

2012/C 181/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии“COM(2011) 817 final — 2011/0384 (COD), и „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT): приносът на EIT за по-иновативна Европа“COM(2011) 822 final — 2011/0387 (COD)

122

2012/C 181/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (2014—2020 г.)“COM(2011) 834 final — 2011/0394 (COD)

125

2012/C 181/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите — Европейска програма за интеграция на граждани на трети страни“COM(2011) 455 final

131

2012/C 181/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на гражданите (2013 г.)“COM(2011) 489 final — 2011/0217 (COD)

137

2012/C 181/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите „В подкрепа на растежа и създаването на работни места — програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа“COM(2011) 567 final

143

2012/C 181/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите — Съобщение относно политиките на ЕС и доброволчеството: признаване и насърчаване на трансграничните доброволчески дейности в ЕС“COM(2011) 568 final

150

2012/C 181/27

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм за всички“ — Програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта“COM(2011) 788 final — 2011/0371 (COD)

154

2012/C 181/28

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето“COM(2011) 866 final — 2011/0421 (COD)

160

2012/C 181/29

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите — „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“COM(2011) 571 final

163

2012/C 181/30

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза“COM(2011) 789 final — 2011/0372 (COD)

169

2012/C 181/31

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Пакета за летищата“, който включва следните четири документа: „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите: Летищната политика в Европейския съюз — чрез капацитет и качество към растеж, свързаност и устойчива мобилност“COM(2011) 823 final,„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наземните услуги на летищата на Съюза и за отмяна на Директива 96/67/ЕО“COM(2011) 824 final — 2011/0397 (COD),„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата на Европейския съюз (преработен текст)“COM(2011) 827 final — 2011/0391 (COD), и„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета“, COM(2011) 828 final — 2011/0398 (COD)

173

2012/C 181/32

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изграждане и експлоатация на европейските системи за спътникова навигация“COM(2011) 814 final 2011/392 COD

179

2012/C 181/33

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури“COM(2011) 416 final,„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите — Реформа на общата политика в областта на рибарството“COM(2011) 417 final,„Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството“COM(2011) 424 final и „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството“COM(2011) 425 final

183

2012/C 181/34

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1185/2003 на Съвета за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби“COM(2011) 798 final — 2011/0364 (COD)

195

2012/C 181/35

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО по отношение на информацията за широката общественост относно лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание“COM(2012) 48 final — 2008/0256 (COD)

199

2012/C 181/36

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на информацията за широката общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание“COM(2012) 49 final — 2008/0255 (COD)

200

2012/C 181/37

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО по отношение на фармакологичната бдителност“COM(2012) 52 final — 2012/0025 (COD)

201

2012/C 181/38

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на фармакологичната бдителност“COM(2012) 51 final — 2012/0023 (COD)

202

2012/C 181/39

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати“COM(2012) 8 final — 2012/007 COD

203

2012/C 181/40

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси“COM(2012) 21 final — 2012/0013 (COD)

204


BG

 

Top