EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:098:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 98, 31 март 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.098.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 98

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
31 март 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2012/C 098/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 89, 24.3.2012 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2012/C 098/02

Съединени дела C-191/09 Р и C-200/09 P: Решение на Съда (трети състав) от 16 февруари 2012 г. — Съвет на Европейския съюз (C-191/09 P), Европейска комисия (C-200/09 P)/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), по-рано Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), по-рано Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT (Обжалване — Антидъмпингови мита — Регламент (ЕО) № 954/2006 — Внос на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Хърватия, от Румъния, от Русия и от Украйна — Регламент (ЕО) № 384/96 — Член 2, параграф 10, буква и), член 3, параграфи 2, 3 и 5—7, член 18, параграф 3 и член 19, параграф 3 — Определяне на нормалната стойност и установяване на вредата — Понятие за единен стопански субект — Право на защита — Липса на мотиви)

2

2012/C 098/03

Дело C-204/09: Решение на Съда (голям състав) от 14 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — Flachglas Torgau GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Преюдициално запитване — Орхуска конвенция — Директива 2003/4/ЕO — Достъп до информация за околната среда — Органи или институции, действащи в законодателно качество — Поверителност на дейностите на публичните власти — Условие тази поверителност да е предвидена по закон)

2

2012/C 098/04

Дело C-17/10: Решение на Съда (голям състав) от 14 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Krajský soud v Brně — Чешка република) — Toshiba Corporation и др./Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Конкуренция — Картел на територията на държава членка, започнал преди присъединяването на тази държава към Европейския съюз — Международен картел, чиято дейност оказва влияние на територията на Съюза и на Европейското икономическо пространство — Член 81 ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП — Преследване и санкциониране на нарушението за периода преди и след датата на присъединяване — Глоби — Разпределение на правомощията на Комисията и тези на националните органи по конкуренция — Налагане на глоби от Комисията и от националния орган по конкуренция — Принцип ne bis in idem — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 3, параграф 1 и член 11, параграф 6 — Последствия от присъединяването на нова държава членка към Съюза)

3

2012/C 098/05

Съединени дела C-72/10 и С-77/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 16 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — наказателни производства срещу Marcello Costa (C-72/10), Ugo Cifone (C-77/10) (Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Хазартни игри — Събиране на залози за спортни събития — Изискване за концесия — Последици, които трябва да се изведат от нарушение на правото на Съюза на предоставяне на концесии — Предоставяне на 16 300 допълнителни концесии — Принцип на равно третиране и задължение за прозрачност — Принцип на правната сигурност — Защита на притежателите на по-ранни концесии — Национална правна уредба — Задължително минимално разстояние между пунктовете за събиране на залози — Допустимост — Трансгранични дейности, сходни на тези, за които е предоставена концесията — Забрана от националната правна уредба — Допустимост)

4

2012/C 098/06

Дело C-182/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 16 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Cour constitutionnelle (по-рано Cour d'arbitrage) — Белгия) Marie-Noëlle Solvay и др./Région wallonne (Оценка на въздействието на проекти върху околната среда — Понятие за законодателен акт — Стойност и обхват на уточненията, направени с Ръководството за прилагане на Орхуската конвенция — Разрешаване на проект без да е направена подходяща оценка на въздействието му върху околната среда — Достъп до правосъдие по въпроси на околната среда — Обхват на правото на обжалване — Директива за местообитанията — План или проект, който има отрицателно влияние върху съответната територия — Императивно съображение от значим обществен интерес)

5

2012/C 098/07

Дело C-360/10: Решение на Съда (трети състав) от 16 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Белгия) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)/Netlog NV (Информационно общество — Авторско право — Интернет — Доставчик на услуги за съхраняване на информация — Обработка на информацията, съхранявана върху платформа на социална мрежа онлайн — Въвеждане на система за филтриране на информацията, за да се възпрепятства предоставянето на достъп до файлове, който нарушава авторските права — Липса на общо задължение да се контролира съхранената информация)

6

2012/C 098/08

Дело C-372/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 16 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny — Полша) — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Данъчни въпроси — Косвени данъци върху набирането на капитал — Данък върху вноските в капитала, с който се облагат капиталовите дружества — Задължение на държавата членка да вземе предвид директиви, които вече не са в сила към датата на присъединяването ѝ — Изключване от облагаемата основа на сумата на активите, принадлежащи на капиталовото дружество, които са заделени за увеличаване на капитала и които вече са били обложени с данък върху вноските в капитала)

7

2012/C 098/09

Дело C-488/10: Решение на Съда (първи състав) от 16 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante — Испания) — Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA/Proyectos Integrales de Balizamientos SL (Регламент (ЕО) № 6/2002 — Член 19, параграф 1 — Промишлен дизайн на Общността — Нарушение или заплаха от нарушение на правото върху промишлен дизайн — Понятие „трети лица“)

8

2012/C 098/10

Дело C-594/10: Решение на Съда (трети състав) от 16 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — T.G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën (Шеста директива ДДС — Право на приспадане на данъка, платен за получена доставка — Ограничаване — Използване на движима вещ, която е част от стопанските активи на предприятието, за лични нужди на данъчнозадълженото лице — Данъчно третиране на използването за лични нужди на вещ, която е част от имуществото на предприятието)

8

2012/C 098/11

Дело C-25/11: Решение на Съда (осми състав) от 16 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA/Fazenda Pública (Данъчни въпроси — Шеста директива ДДС — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Член 17, параграфи 2 и 5 и член 19 — „Субсидии“, използвани за покупка на стоки и услуги — Ограничаване на правото на приспадане)

9

2012/C 098/12

Дело C-118/11: Решение на Съда (втори състав) от 16 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна, България) — „ЕОН Асет Мениджмънт“ ООД/Директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, гр. Варна, при Централно управление на Националната агенция за приходите (ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Членове 168 и 176 — Право на приспадане — Условие стоките и услугите да се използват за целите на облагаеми сделки — Възникване на правото на приспадане — Договор за наем на автомобил — Договор за лизинг — Автомобил, използван от работодателя за безплатен превоз на служител от дома му до работното място)

9

2012/C 098/13

Дело C-134/11: Решение на Съда (пети състав) от 16 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Landgericht Hamburg — Германия) — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG (Директива 90/314/ЕИО — Пакетни туристически пътувания, ваканции и обиколки — Член 7 — Защита срещу риска от неплатежоспособност или несъстоятелност на организатора на такива пътувания, ваканции и обиколки — Приложно поле — Неплатежоспособност на организатора поради използването не по предназначение на събраните от потребителите пари)

10

2012/C 098/14

Дело C-636/11: Преюдициално запитване, отправено от Landgerichts München I (Deutschland) на 9 декември 2011 г. — Karl Berger/Freistaat Bayern

10

2012/C 098/15

Дело C-2/12: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 3 януари 2012 г. — Trianon Productie BV/Revillon Chocolatier SAS

10

2012/C 098/16

Дело C-5/12: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de lo Social de Lleida (Испания) на 3 януари 2012 г. — Marc Betriu Montull/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

11

2012/C 098/17

Дело C-11/12: Преюдициално запитване, отправено от College van Beroep voor het bedrijfsleven (Нидерландия) на 4 януари 2012 г. — Maatschap L.A. и др./Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

12

2012/C 098/18

Дело C-17/12: Преюдициално запитване, отправено от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия) на 16 януари 2012 г. — TVI Televisão Independente, S.A./Fazenda Pública

12

2012/C 098/19

Дело C-18/12: Преюдициално запитване, отправено от Nejvyšší správní soud (Чешка република) на 16 януари 2012 г. — Město Vamberk/Finanční ředitelství v Hradci Králové

12

2012/C 098/20

Дело C-20/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif (Люксембург) на 16 януари 2012 г. — Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin/Велико херцогство Люксембург

13

2012/C 098/21

Дело C-21/12 Р: Жалба, подадена на 16 януари 2012 г. от Abbott Laboratories срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 15 ноември 2011 г. по дело T-363/10 — Abbott Laboratories/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

13

2012/C 098/22

Дело C-22/12: Преюдициално запитване, отправено от Krajský súd v Prešove (Словакия) на 17 януари 2012 г. — Katarína Hassová/Rastislav Petrík, Blanka Holingová

14

2012/C 098/23

Дело C-24/12: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 18 януари 2012 г. — X BV/Staatssecretaris van Financiën

15

2012/C 098/24

Дело C-26/12: Преюдициално запитване, отправено от Gerechtshof te Leeuwarden (Нидерландия) на 18 януари 2012 г. — fiscale eenheid PPG Holdings BV cs/Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

16

2012/C 098/25

Дело C-27/12: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 19 януари 2012 г. — TBG Limited/Staatssecretaris van Financiën

16

2012/C 098/26

Дело C-29/12: Иск, предявен на 20 януари 2012 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

16

2012/C 098/27

Дело C-30/12: Преюдициално запитване, отправено от Okresný súd Prešov (Словакия) на 23 януари 2012 г. — Valeria Marcinová/Pohotovosť, s.r.o.

17

2012/C 098/28

Дело C-32/12: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia de Badajoz (Испания) на 23 януари 2012 г. — Soledad Duarte Hueros/Autociba S.A., Automóviles Citroen España S.A.

17

2012/C 098/29

Дело C-42/12 P: Жалба, подадена на 27 януари 2012 г. от Václav Hrbek срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 15 ноември 2011 г. по дело T-434/10 — Václav Hrbek/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

17

2012/C 098/30

Дело C-43/12: Жалба, подадена на 30 януари 2012 г. — Европейска комисия/Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

18

2012/C 098/31

Дело C-47/12: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Köln (Германия) на 31 януари 2012 г. — Kronos International Inc./Finanzamt Leverkusen

19

2012/C 098/32

Дело C-51/12: Преюдициално запитване, отправено от Giudice di Pace di Revere (Италия) на 2 февруари 2012 г. — Наказателно производство срещу Xiamie Zhu и др.

19

2012/C 098/33

Дело C-52/12: Преюдициално запитване, отправено от Giudice di Pace di Revere (Италия) на 2 февруари 2012 г. — Наказателно производство срещу Ion Beregovoi

20

2012/C 098/34

Дело C-53/12: Преюдициално запитване, отправено от Giudice di Pace di Revere (Италия) на 2 февруари 2012 г. — Наказателно производство срещу Hai Feng Sun

20

2012/C 098/35

Дело C-54/12: Преюдициално запитване, отправено от Giudice di Pace di Revere (Италия) на 2 февруари 2012 г. — Наказателно производство срещу Liung Hong Yang

21

 

Общ съд

2012/C 098/36

Дело T-658/11: Жалба, подадена на 20 декември 2011 г. — Комисия/СХВП — Ten ewiv (TEN)

22

2012/C 098/37

Дело T-23/12: Жалба, подадена на 17 януари 2012 г. — MAF/Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

22

2012/C 098/38

Дело T-25/12: Жалба, подадена на 17 януари 2012 г. — 3M Pumps/СХВП — 3M (3M Pumps)

23

2012/C 098/39

Дело T-42/12: Жалба, подадена на 1 февруари 2012 г. — Bateni/Съвет

23

2012/C 098/40

Дело T-45/12: Жалба, подадена на 27 януари 2012 г. — Обединено кралство/ЕЦБ

24

2012/C 098/41

Дело T-46/12: Жалба, подадена на 1 февруари 2012 г. — Chrysamed Vertrieb/СХВП — Chrysal International (Chrysamed)

25

2012/C 098/42

Дело T-60/12: Жалба, подадена на 6 февруари 2012 г. — Western Digital и Western Digital Ireland/Комисия

26

2012/C 098/43

Дело T-61/12: Жалба, подадена на 6 февруари 2012 г. — ABC-One/СХВП (SLIM BELLY)

26

2012/C 098/44

Дело T-63/12: Жалба, подадена на 13 февруари 2012 г. — Oil Turbo Compressor/Съвет

27

2012/C 098/45

Дело T-64/12: Жалба, подадена на 15 февруари 2012 г. — Henkel и Henkel France/Комисия

28


BG

 

Top