EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:073:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 73, 10 март 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.073.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 73

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
10 март 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2012/C 073/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 65, 3.3.2012 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2012/C 073/02

Дело C-218/10: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2012 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — ADV Allround Vermittlungs AG, в ликвидация/Finanzamt Hamburg-Bergedorf (ДДС — Шеста директива — Членове 9, 17 и 18 — Определяне на мястото на доставка на услуги — Понятие за осигуряване на персонал — Самонаети лица — Необходимост да се гарантира еднаква преценка на доставката на услуги по отношение на доставчика и по отношение на получателя)

2

2012/C 073/03

Дело C-282/10: Решение на Съда (голям състав) от 24 януари 2012 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre (Социална политика — Директива 2003/88/ЕО — Член 7 — Право на платен годишен отпуск — Условие за възникване на правото, наложено от национална правна уредба — Отсъствие на работника — Право на отпуск с продължителност в зависимост от вида на отсъствието — Национална правна уредба, която противоречи на Директива 2003/88 — Роля на националния съд)

2

2012/C 073/04

Дело C-347/10: Решение на Съда (голям състав) от 17 януари 2012 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam — Нидерландия) — A. Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Социално осигуряване на работниците мигранти — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Работник, нает на платформа за добив на газ, разположена в континенталния шелф, прилежащ към Нидерландия — Задължително осигуряване — Отказ за предоставяне на обезщетение за неработоспособност)

3

2012/C 073/05

Дело C-392/10: Решение на Съда (пети състав) от 19 януари 2012 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Регламент (ЕО) № 800/1999 — Член 15, параграфи 1 и 3 — Селскостопански продукти — Режим на възстановяванията при износ — Диференцирано възстановяване при износ — Условия за предоставяне — Внос на продукта в третата държава на местоназначение — Заплащане на вносни мита)

4

2012/C 073/06

Дело C-586/10: Решение на Съда (втори състав) от 26 януари 2012 г. (преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht — Allemagne — Bianca Kücük/Land Nordrhein-Westfalen (Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Клауза 5, точка 1, буква а) от Рамковото споразумение относно срочната работа — Последователни срочни трудови договори — Обективни причини, които могат да оправдаят подновяването на такива договори — Национална правна уредба, която оправдава използването на срочни трудови договори в случай на временно заместване — Постоянна или честа нужда от заместващ персонал — Отчитане на всички обстоятелства, свързани с подновяването на последователни срочни трудови договори)

4

2012/C 073/07

Дело C-588/10: Решение на Съда (втори състав) от 26 януари 2012 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Полша) — Minister Finansów/Kraft Foods Polska SA (Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 90, параграф 1 — Намаляване на цената след момента на извършване на доставката — Национална правна уредба, с която намаляването на данъчната основа се поставя в зависимост от притежаването от доставчика на стоки или услуги на потвърждение за получаването на коригирана фактура от получателя на стоките или услугите — Принцип на неутралитет на ДДС — Принцип на пропорционалност)

5

2012/C 073/08

Дело C-53/11 P: Решение на Съда (втори състав) от 19 януари 2012 г. — Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)/Nike International Ltd, Aurelio Muñoz Molina (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 58 — Регламент (ЕО) № 2868/95 — Правила 49 и 50 — Словна марка „R10“ — Възражение — Прехвърлителен договор — Допустимост на жалбата — Понятие за „лице, което има право да обжалва“ — Приложимост на насоките на СХВП)

5

2012/C 073/09

Дело C-185/11: Решение на Съда (осми състав) от 26 януари 2012 г. — Европейска комисия/Република Словения (Неизпълнение на задължения от държава членка — Пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховането — Директиви 73/239/ЕИО и 92/49/ЕИО — Неправилно и непълно транспониране)

6

2012/C 073/10

Дело C-192/11: Решение на Съда (седми състав) от 26 януари 2012 г. — Европейска комисия/Република Полша (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2009/147/ЕО — Опазване на дивите птици — Обхват на системата за защита — Дерогиране на предвидените в директивата забрани)

6

2012/C 073/11

Съединени дела C-177/09—C-179/09: Определение на Съда (четвърти състав) от 17 ноември 2011 г. (преюдициални запитвания от Conseil d'État — Белгия) — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh (C-177/09 и C-179/09), Jean-Marie Solvay de la Hulpe (C-177/09), Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne (C-178/09), Les amis de la Forêt de Soignes ASBL (C-179/09)/Région wallonne (Оценка на въздействието на проекти върху околната среда — Директива 85/337/ЕИО — Приложно поле — Понятие за отделен национален законодателен акт — Орхуска конвенция — Достъп до правосъдие по въпроси на околната среда — Обхват на правото да се обжалва законодателен акт)

7

2012/C 073/12

Дело C-302/10: Определение на Съда (трети състав) от 17 януари 2012 г. (преюдициално запитване от Højesteret — Дания) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening (Авторско право — Информационно общество — Директива 2001/29/ЕО — Член 5, параграфи 1 и 5 — Литературни и художествени произведения — Възпроизвеждане на кратки откъси от литературни произведения — Статии от пресата — Възпроизвежданe с временен и преходен характер — Технологичен процес, състоящ се в сканиране на статии, последвано от конвертиране в текстов файл, електронно обработване на възпроизведеното и запаметяване на част от възпроизведеното — Временни действия на възпроизвеждане, които са неразделна и съществена част от такъв технологичен процес — Цел на тези действия, изразяваща се в законно използване на произведение или закрилян обект — Самостоятелно стопанско значение на споменатите действия)

8

2012/C 073/13

Дело C-518/10: Определение на Съда (четвърти състав) от 25 ноември 2011 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Сертификат за допълнителна закрила — Регламент (ЕО) № 469/2009 — Член 3 — Условия за получаване на сертификат — Понятие за продукт, защитен с основен патент, който е в сила — Критерии — Разрешение за пускане на пазара — Пуснат на пазара лекарствен продукт, който съдържа само една активна съставка, при положение че с патента се претендира комбинация от активни съставки)

8

2012/C 073/14

Дело C-560/10 P: Определение на Съда от 13 октомври 2011 г. — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Европейска комисия (Обжалване — Обществени поръчки за услуги — Управление и поддържане на интернет портала „Вашата Европа“ — Отхвърляне на офертата — Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 — Пълно копие на доклада за оценка — Принципи на прозрачност и на равно третиране — Право на добро администриране и на справедлив съдебен процес — Грешки при прилагане на правото — Изопачаване на доказателствата — Явна недопустимост — Явно необосновано правно основание)

9

2012/C 073/15

Дело C-626/10 P: Определение на Съда от 10 ноември 2011 г. — Kalliope Agapiou Joséphidès/Европейска комисия, Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) (Обжалване — Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Член 4, параграф 1, буква б) и член 4, параграф 2, първо тире — Защита на личния живот и личната неприкосновеност — Защита на търговските интереси — Регламент (ЕО) № 58/2003 — Изпълнителни агенции — Компетентност за обработване на потвърдителни заявления за достъп до документи — Принцип на прозрачност — Понятие за по-висш обществен интерес — Грешки при прилагане на правото)

9

2012/C 073/16

Дело C-630/10: Определение на Съда (четвърти състав) от 25 ноември 2011 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) — Обединено кралство) — University of Queensland, CSL Ltd/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Сертификат за допълнителна закрила — Регламент (ЕО) № 469/2009 — Член 3 — Условия за получаване на сертификат — Понятие за продукт, защитен с основен патент, който е в сила — Критерии — Наличие на допълнителни или различни критерии за лекарствен продукт, включващ повече от една активна съставка, или за комбинирана ваксина („Multi-disease vaccine“ или „поливалентна ваксина“)

10

2012/C 073/17

Дело C-6/11: Определение на Съда (четвърти състав) от 25 ноември 2011 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) — Обединено кралство) — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Сертификат за допълнителна закрила — Регламент (ЕО) № 469/2009 — Членове 3 и 4 — Условия за получаване на сертификат — Понятие за продукт, защитен с основен патент, който е в сила — Критерии — Наличие на допълнителни или различни критерии за лекарствен продукт, включващ повече от една активна съставка)

10

2012/C 073/18

Дело C-52/11 P: Определение на Съда от 26 октомври 2011 г. — Fernando Marcelino Victoria Sánchez/Европейски парламент, Европейска комисия (Обжалване — Иск за установяване на неправомерно бездействие — Писмо, изпратено до Парламента и Комисията — Отговор — Решение за прекратяване — Явно неоснователна и явно недопустима жалба)

11

2012/C 073/19

Дело C-69/11: Определение на Съда (осми състав) от 9 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Белгия) — Connoisseur Belgium BVBA/Belgische Staat (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Шеста директива ДДС — Член 11, A, параграф 1, буква a) — Данъчна основа — Нефактурирани от данъчнозадълженото лице разходи)

11

2012/C 073/20

Дело C-126/11: Определение на Съда (първи състав) от 15 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Hof van Cassatie van België — Белгия) — INNO NV/Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Директива 2005/29/ЕО — Нелоялни търговски практики — Национална правна уредба, която забранява изричните и подразбиращите се съобщения за намаление на цените)

12

2012/C 073/21

Дело C-222/11 P: Определение на Съда (шести състав) от 1 декември 2011 г. — Longevity Health Products, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Performing Science LLC (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 7, параграф 1, буква г) — Словен знак „5 HTP“ — Искане за обявяване на недействителност — Явно недопустима жалба)

12

2012/C 073/22

Дело C-434/11: Определение на Съда (шести състав) от 14 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Alba — Румъния) — Corpul Național al Polițiștilor/Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ) (Преюдициално запитване — Харта на основните права на Европейския съюз — Допустимост на национална правна уредба, с която се въвежда намаление на възнаграждението на някои категории държавни служители — Неприлагане на правото на Съюза — Явна липса на компетентност на Съда)

13

2012/C 073/23

Дело C-462/11: Определение на Съда (шести състав) от 14 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Dâmbovița — Румъния) — Victor Cozman/Teatrul Municipal Târgoviște (Преюдициално запитване — Допълнителен Протокол № 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи — Допустимост на национална правна уредба, с която се въвежда намаление на възнаграждението на някои категории държавни служители — Неприлагане на правото на Съюза — Явна липса на компетентност на Съда)

13

2012/C 073/24

Съединени дела C-483/11 и C-484/11: Определение на Съда (шести състав) от 14 декември 2011 г. (преюдициални запитвания от Tribunalul Argeș — Румъния) — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu (C-483/11), Mariana Budan (C-484/11)/Statul român (Преюдициално запитване — Член 43, член 92, параграф 1 и член 103, параграф 1 от Процедурния правилник — Харта на основните права на Европейския съюз — Обезщетяване на лицата, претърпели осъждания с политически характер по време на комунистическия режим — Право на обезщетение за претърпените неимуществени вреди — Липса на прилагане на правото на Съюза — Явна липса на компетентност на Съда)

14

2012/C 073/25

Дело C-564/11: Преюдициално запитване, отправено от Consiglio di Stato (Италия) на 9 ноември 2011 г. — Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia и др./Comune di Pavia

14

2012/C 073/26

Дело C-616/11: Преюдициално запитване, отправено от Obersten Gerichtshof (Австрия) на 30 ноември 2011 г. — T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation

14

2012/C 073/27

Дело C-622/11: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 5 декември 2011 г. — Staatssecretaris van Financiën, друга страна в производството: Pactor Vastgoed BV

15

2012/C 073/28

Дело C-634/11: Преюдициално запитване, отправено от High Court of Ireland (Ирландия) на 9 декември 2011 г. — Anglo Irish Bank Corporation Ltd/Quinn Investments Sweden AB и др.

15

2012/C 073/29

Дело C-639/11: Иск, предявен на 13 декември 2011 г. — Европейска комисия/Република Полша

16

2012/C 073/30

Дело C-651/11: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 19 декември 2011 г. — Staatssecretaris van Financiën, друга страна в производството: X BV

17

2012/C 073/31

Дело C-657/11: Преюдициално запитване, отправено от Hof van Cassatie van België (Белгия) на 21 декември 2011 г. — Belgian Electronic Sorting Technology NV/Bert Peelaers и Visys NV

17

2012/C 073/32

Дело C-660/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Италия) на 27 декември 2011 г. — Daniele Biasci и др./Ministero dell’Interno и Questura di Livorno

18

2012/C 073/33

Дело C-662/11: Иск, предявен на 22 декември 2011 г. — Европейска комисия/Република Кипър

18

2012/C 073/34

Дело C-666/11: Преюдициално запитване, отправено от Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Германия) на 30 декември 2011 г. — M. и др./Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

19

2012/C 073/35

Дело C-678/11: Жалба, подадена на 22 декември 2011 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

20

2012/C 073/36

Дело C-679/11 P: Жалба, подадена на 27 декември 2011 г. от Alliance One International, Inc., по-рано Dimon, Inc., срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 12 октомври 2011 г. по дело T-41/05: Alliance One International, Inc., по-рано Dimon Inc./Европейска комисия

20

2012/C 073/37

Дело C-8/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Италия) на 2 януари 2012 г. — Cristian Rainone и др./Ministero dell’Interno и др.

21

2012/C 073/38

Дело C-9/12: Преюдициално запитване, отправено от tribunal de commerce de Verviers (Белгия) на 6 януари 2012 г. — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA

22

2012/C 073/39

Дело C-14/12 P: Жалба, подадена на 11 януари 2012 г. от Sheilesh Shah, Akhil Shah срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 10 ноември 2011 г. по дело T-313/10: Three-N-Products Private Ltd/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

23

2012/C 073/40

Дело C-28/12: Жалба, подадена на 18 януари 2012 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

23

2012/C 073/41

Дело C-41/12 Р: Жалба, подадена на 26 януари 2012 г. от Monster Cable Products, Inc. срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 23 ноември 2011 г. по дело T-216/10 — Monster Cable Products, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Live Nation (Music) UK Limited

24

2012/C 073/42

Дело C-436/09: Определение на председателя на Съда от 13 януари 2012 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — Attila Belkiran/Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, в присъствието на: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

24

2012/C 073/43

Дело C-228/10: Определение на председателя на Съда от 11 януари 2012 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) — Обединено кралство) — Union of European Football Associations (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd/Euroview Sport Ltd

25

2012/C 073/44

Дело C-313/10: Определение на председателя на Съда (втори състав) от 25 октомври 2011 г. (преюдициално запитване от Landesarbeitsgericht Köln — Германия) — Land Nordrhein-Westfalen/Sylvia Jansen

25

2012/C 073/45

Дело C-13/11: Определение на председателя на Съда от 25 ноември 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunal da Relação de Guimarães — Португалия) — Maria das Dores Meira da Silva/Zurich — Companhia de Seguros SA

25

2012/C 073/46

Дело C-266/11: Определение на председателя на Съда от 24 ноември 2011 г. (преюдициално запитване от Vestre Landsret — Дания) — Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet, действащ от името на г-н Frank Frandsen/Cimber Air A/S

25

2012/C 073/47

Дело C-381/11: Определение на председателя на Съда от 12 януари 2012 г. (преюдициално запитване от Juzgado Mercantil de Barcelona — Испания) — Manuel Mesa Bertrán, Cristina Farrán Morenilla/Novacaixagalicia

25

2012/C 073/48

Дело C-531/11: Определение на председателя на Съда от 13 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Германия) — Angela Strehl/Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

25

 

Общ съд

2012/C 073/49

Дело T-206/08: Решение на Общия съд от 31 януари 2012 г. — Испания/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Разходи, изключени от финансиране от страна на Общността — Лозаро-винарски сектор — Забрана на засаждането на нови лозя — Национални системи за контрол — Еднократна финансова корекция — Процесуални гаранции — Грешка в преценката — Пропорционалност)

26

2012/C 073/50

Дело T-237/09: Решение на Общия съд от 1 февруари 2012 г. — Région wallonne/Комисия (Околна среда — Директива 2003/87/ЕО — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове — Национален план на Белгия за разпределение на квоти за емисии за периода 2008—2012 г. — Член 44 от Регламент (ЕО) № 2216/2004 — Последваща поправка — Нов участник — Решение, с което на централния администратор на Независимия регистър на операциите на Общността се нарежда да въведе поправка в таблицата „Национален разпределителен план“)

26

2012/C 073/51

Дело T-291/09: Решение на Общия съд от 1 февруари 2012 г. — Carrols/СХВП — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) (Марка на Общността — Производство по обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

26

2012/C 073/52

Дело T-353/09: Решение на Общия съд от 1 февруари 2012 г. — mtronix/СХВП — Growth Finance (mtronix) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „mtronix“ — По-ранна словна марка на Общността „Montronix“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

27

2012/C 073/53

Дело T-378/09: Решение на Общия съд от 31 януари 2012 г. — Spar/СХВП — Spa Group Europe (SPA GROUP) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността SPA GROUP — По-ранни национални фигуративни марки SPAR — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Липса на сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009)

27

2012/C 073/54

Дело T-205/10: Решение на Общия съд от 31 януари 2012 г. — Cervecería Modelo/СХВП — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „LA VICTORIA DE MEXICO“ — По-ранна фигуративна марка на Общността, съдържаща словния елемент „victoria“ и по-ранна национална словна марка „VICTORIA“ — Частичен отказ на регистрация — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

27

2012/C 073/55

Дело T-650/11: Жалба, подадена на 19 декември 2011 г. — Dimension Data Belgium/Парламент

28

2012/C 073/56

Дело T-657/11: Жалба, подадена на 21 декември 2011 г. — Technion — Israel Institute of Technology и Technion Research & Development/Комисия

28

2012/C 073/57

Дело T-28/12: Жалба, подадена на 21 януари 2012 г. — PT Ecogreen Oleochemicals и др./Съвет

29

2012/C 073/58

Дело T-35/12: Жалба, подадена на 16 януари 2012 г. — Icelandic Group UK/Комисия

29

2012/C 073/59

Дело T-37/12: Жалба, подадена на 25 януари 2012 г. — Advance Magazine Publishers/СХВП — López Cabré (TEEN VOGUE)

30


BG

 

Top