EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:032:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 32, 4 февруари 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.032.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 32

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
4 февруари 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2012/C 032/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 25, 28.1.2012 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2012/C 032/02

Дело C-250/08: Решение на Съда (първи състав) от 1 декември 2011 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Свободно движение на хора — Покупка на недвижим имот, предназначен за ново основно жилище — Изчисляване на данъчно предимство — Данък при вписване — Съгласуваност на данъчната система)

2

2012/C 032/03

Дело C-371/08: Решение на Съда (първи състав) от 8 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Германия) — Nural Ziebell, по-рано Nural Örnek/Land Baden-Württemberg (Споразумение за асоцииране ЕИО — Турция — Свободно движение на работници — Член 7, първа алинея, второ тире и член 14, параграф 1 от Решение № 1/80 на Съвета по асоцииране — Директиви 64/221/ЕИО, 2003/109/ЕО и 2004/38/ЕО — Право на пребиваване на турски гражданин, роден на територията на приемащата държава членка и пребивавал законно в нея повече от десет години без прекъсване като дете на турски работник — Осъдителни присъди — Законосъобразност на решение за експулсиране — Условия)

2

2012/C 032/04

Дело C-157/09: Решение на Съда (шести състав) от 1 декември 2011 г. — Европейска комисия/Кралство Нидерландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 43 ЕО — Свобода на установяване — Нотариуси — Изискване за гражданство — Член 45 ЕО — Участие в упражняването на публична власт)

3

2012/C 032/05

Дело C-253/09: Решение на Съда (първи състав) от 1 декември 2011 г. — Комисия/Република Унгария (Неизпълнение на задължения от държава членка — Свободно движение на хора — Свобода на установяване — Закупуване на недвижим имот, предназначен да бъде последващо основно жилище — Определяне на данъчната основа за данъка, събиран при придобиване на собственост върху недвижими имоти — Приспадане от стойността на придобитото жилище на стойността на продаденото жилище — Изключване на това приспадане, ако продаденото жилище не се намира на националната територия)

3

2012/C 032/06

Дело C-272/09 P: Решение на Съда (втори състав) от 8 декември 2011 г. — KME Germany AG, по-рано KM Europa Metal AG, KME France SAS, по-рано Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, по-рано Europa Metalli SpA/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Пазар на медните тръби за промишлени цели — Глоби — Размери на пазара, продължителност на нарушението и сътрудничество, които могат да се вземат предвид — Ефективна съдебна защита)

4

2012/C 032/07

Съединени дела C-446/09 и C-495/09: Решение на Съда (първи състав) от 1 декември 2011 г. (преюдициални запитвания от Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Белгия, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — Koninklijke Philips Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09) (Обща търговска политика — Борба срещу въвеждането в Съюза на фалшифицирани и пиратски стоки — Регламенти (ЕО) № 3295/94 и № 1383/2003 — Митническо складиране и външен транзит на стоки, произхождащи от трети държави и представляващи имитации или копия на стоки, ползващи се със защита в Съюза въз основа на права на интелектуална собственост — Намеса на органите на държавите членки — Условия)

4

2012/C 032/08

Дело C-79/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 1 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Systeme Helmholz GmbH/Hauptzollamt Nürnberg (Директива 2003/96/ЕО — Облагане на енергийните продукти и на електроенергията — Член 14, параграф 1, буква б) — Освобождаване на енергийните продукти, използвани като гориво за целите на въздухоплаването — Използване на самолет за цели, различни от търговските — Обхват)

5

2012/C 032/09

Дело C-81/10 P: Решение на Съда (трети състав) от 8 декември 2011 г. — France Télécom/Европейска комисия, Френска република (Обжалване — Държавни помощи — Режим на облагане на France Télécom с професионалния данък — Понятие за държавна помощ — Оправдани правни очаквания — Давностен срок — Задължение за мотивиране — Принцип на правната сигурност)

6

2012/C 032/10

Дело C-125/10: Решение на Съда (втори състав) от 8 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Bundespatentgericht — Германия) — Merck Sharp & Dohme Corporation (по-рано известно като Merck & Co.)/Deutsches Patent- und Markenamt (Интелектуална и индустриална собственост — Патенти — Регламент (ЕИО) № 1768/92 — Член 13 — Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти — Възможност за издаване на посочения сертификат, когато периодът, изтекъл между датата на подаване на заявката за основен патент и датата на издаване на първото разрешение за пускане на пазара в Съюза, е по-малък от пет години — Регламент (ЕО) № 1901/2006 — Член 36 — Удължаване на срока на сертификата за допълнителна закрила)

6

2012/C 032/11

Дело C-145/10: Решение на Съда (трети състав) от 1 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Handelsgericht Wien — Австрия) — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG (Съдебна компетентност по граждански дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Член 6, точка 1 — Множество ответници — Директива 93/98/ЕИО — Член 6 — Закрила на фотографии — Директива 2001/29/ЕО — Член 2 — Възпроизвеждане — Използване на портретна снимка като модел за изготвянето на фоторобот — Член 5, параграф 3, буква г) — Изключения и ограничения относно цитатите — Член 5, параграф 3, буква д) — Изключения и ограничения за целите на обществената сигурност — Член 5, параграф 5)

7

2012/C 032/12

Дело C-157/10: Решение на Съда (първи състав) от 8 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Administración General del Estado (Свободно движение на капитали — Корпоративен данък — Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане — Забрана за приспадане на изискуемия, но несъбран в други държави членки данък)

8

2012/C 032/13

Дело C-275/10: Решение на Съда (първи състав) от 8 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Residex Capital IV CV/Gemeente Rotterdam (Член 88, параграф 3 ЕО — Държавни помощи — Помощ, предоставена на заемодател под формата на гаранция, за да може той да отпусне заем на съответния заемополучател — Нарушение на процесуалните правила — Задължение за възстановяване — Недействителност — Правомощия на националния съд)

8

2012/C 032/14

Дело C-371/10: Решение на Съда (голям състав) от 29 ноември 2011 г. (преюдициално запитване от Gerechtshof te Amsterdam — Нидерландия) — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (Преместване на мястото на действително управление на дружество в държава членка, различна от държавата на неговото учредяване — Свобода на установяване — Член 49 ДФЕС — Данъчно облагане на скритите увеличения на стойността на активите на дружество, пристъпващо към преместване на седалището между държави членки — Определяне на размера на данъка в момента на преместването на седалището — Незабавно събиране на данъка — Пропорционалност)

9

2012/C 032/15

Дело C-386/10 P: Решение на Съда (втори състав) от 8 декември 2011 г. — Chalkor AE Epexergasias Metallon/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Пазар на медни санитарни тръби — Глоби — Размери на пазара, продължителност на нарушението и сътрудничество, които могат да се вземат предвид — Ефективна съдебна защита)

9

2012/C 032/16

Дело C-389/10 P: Решение на Съда (втори състав) от 8 декември 2011 г. — KME Germany AG, по-рано KM Europa Metal AG, KME France SAS, по-рано Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, по-рано Europa Metalli SpA/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Пазар на медни санитарни тръби — Глоби — Размери на пазара, продължителност на нарушението и сътрудничество, които могат да се вземат предвид — Ефективна съдебна защита)

10

2012/C 032/17

Дело C-442/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 1 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — Churchill Insurance Company Limited/Benjamin Wilkinson и Tracy Evans/Equity Claims Limited (Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за моторни превозни средства — Директива 84/5/ЕИО — Член 1, параграф 4 и член 2, параграф 1 — Трето пострадало лице — Изрично или мълчаливо разрешение за управление на моторно превозно средство — Директива 90/232/ЕИО — Член 1, първа алинея — Директива 2009/103/ЕО — Член 10, член 12, параграф 1 и член 13, параграф 1 — Пострадало при пътнотранспортно произшествие лице, което е било пътник в превозното средство, по отношение на което е застраховано в качеството на водач — Превозно средство, управлявано от незастраховано лице — Пострадало застраховано лице, за което не се изключва ползването на застраховката)

10

2012/C 032/18

Дело C-492/10: Решение на Съда (първи състав) от 1 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Австрия) — Immobilien Linz GmbH & Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Данъчни въпроси — Директива 69/335/ЕИО — Косвени данъци — Набиране на капитал — Член 4, параграф 2, буква б) — Трансакции, облагаеми с данък върху вноската — Увеличаване на активите на дружество — Престация, извършена от съдружник — Поемане на загубите, претърпени вследствие на задължение, предхождащо възникването им)

11

2012/C 032/19

Дело C-515/10: Решение на Съда (осми състав) от 1 декември 2011 г. — Европейска комисия/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 1999/31/ЕО — Решение 2003/33/ЕО — Национална правна уредба — Депа за инертни отпадъци — Приемане на отпадъци от азбестоцимент)

11

2012/C 032/20

Дело C-329/11: Решение на Съда (голям състав) от 6 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Paris — Франция) — Alexandre Achughbabian/Préfet du Val-de-Marne (Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Директива 2008/115/ЕО — Общи стандарти и процедури за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни — Национална правна уредба, която предвижда наказание лишаване от свобода и глоба в случай на незаконно пребиваване)

12

2012/C 032/21

Съединени дела C-448/10 P—C-450/10 P: Определение на Съда (шести състав) от 6 октомври 2011 г. — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P)/Европейска комисия (Жалба — Компенсация за отчуждаване за обществени нужди — Удължаване на срока на действие на преференциална тарифа за доставката на електроенергия — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар и се разпорежда нейното възстановяване — Понятие за предимство — Принцип на защита на оправданите правни очаквания — Тълкуване на националното право — Изопачаване — Понятие — Явно недопустима и явно неоснователна жалба)

12

2012/C 032/22

Дело C-515/11: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Berlin (Германия) на 3 октомври 2011 г. — Deutsche Umwelthilfe e.V./Федерална република Германия

13

2012/C 032/23

Дело C-559/11: Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Белгия) на 7 ноември 2011 г. — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV и др.

13

2012/C 032/24

Дело C-574/11: Преюдициално запитване, отправено от Landgericht Düsseldorf (Германия) на 16 ноември 2011 г. — Novartis AG/Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

13

2012/C 032/25

Дело C-577/11: Преюдициално запитване, отправено от cour d'appel de Bruxelles (Белгия) на 21 ноември 2011 г. — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL

14

2012/C 032/26

Дело C-579/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Португалия) на 22 ноември 2011 г. — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território и др.

14

2012/C 032/27

Дело C-594/11: Преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Düsseldorf (Германия) на 25 ноември 2011 г. — Christoph Becker/Société Air France SA

15

2012/C 032/28

Дело C-604/11: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid (Испания) на 28 ноември 2011 г. — Genil 48, S.L. и Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L./Bankinter S.A. и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

15

2012/C 032/29

Дело C-613/11: Иск, предявен на 30 ноември 2011 г. — Европейска комисия/Италианска република

16

 

Общ съд

2012/C 032/30

Дело T-291/04: Решение на Общия съд от 16 декември 2011 г. — Enviro Tech Europe и Enviro Tech International/Комисия (Околна среда и защита на потребителите — Класификация, опаковане и етикетиране на n-пропилбромид като опасно вещество — Директива 2004/73/ЕО — Директива 67/548/ЕИО — Регламент (ЕО) № 1272/2008 — Жалба за отмяна — Просрочена молба за допълване на исканията — Правен интерес — Липса на лично засягане — Недопустимост — Извъндоговорна отговорност — Решение на Съда относно валидността на Директива 2004/73 — Идентичност на предмет)

17

2012/C 032/31

Дело T-377/07: Решение на Общия съд от 13 декември 2011 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Доставка на информационни услуги във връзка с технологиите за оперативна съвместимост на съдържанието за услугите на европейско електронно правителство — Отхвърляне на предложението на оферент — Явна грешка в преценката — Задължение за мотивиране — Злоупотреба с власт — Извъндоговорна отговорност)

17

2012/C 032/32

Дело T-232/08: Решение на Общия съд от 15 декември 2011 г. — Люксембург/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Разходи, които се изключват от общностно финансиране — Мерки за развитие на селските райони — „Необлагодетелствани райони“ и „агроекология“ — Национални системи за управление, контрол и санкциониране — Фиксирана финансова корекция)

18

2012/C 032/33

Дело T-244/08: Решение на Общия съд от 13 декември 2011 г. — Konsum Nord/Комисия (Държавни помощи — Продажна цена на терен — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар и се разпорежда нейното възстановяване — Критерий за частния инвеститор — Определяне на пазарната цена)

18

2012/C 032/34

Дело T-437/08: Решение на Общия съд от 15 декември 2011 г. — CDC Hydrogene Peroxide/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Опис към административната преписка по производство в областта на картелите — Отказ на достъп — Изключение, свързано със защитата на търговските интереси на трето лице — Изключение, свързано със защитата на целите на дейностите по инспектиране, разследване и одит)

18

2012/C 032/35

Дело T-52/09: Решение на Общия съд от 14 декември 2011 г. — Nycomed Danmark/EMA (Лекарствени продукти за хуманна употреба — Разрешение за търговия с лекарствен продукт — Регламент (ЕО) № 1901/2006 — Заявление за освобождаване от задължението за представяне на план за педиатрично изследване — Решение на EMA за отхвърляне — Злоупотреба с власт)

19

2012/C 032/36

Дело T-61/09: Решение на Общия съд от 13 декември 2011 г. — Meica/СХВП — Bösinger Fleischwaren (Schinken King) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „Schinken King“ — По-ранна национална словна марка „King“ — По-ранна словна национална марка и марка на Общността „Curry King“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Задължение за мотивиране — Член 73 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 75 от Регламент № 207/2009)

19

2012/C 032/37

Дело T-62/09: Решение на Общия съд от 16 декември 2011 г. — Rintisch/СХВП — Bariatrix Europe (PROTI SNACK) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността PROTI SNACK — По-ранни национални словни и фигуративни марки PROTIPLUS, PROTI и PROTIPOWER — Закъсняло представяне на документи — Право на преценка, предоставено с член 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 76, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/200) — Понятие за противоположна разпоредба — Правило 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Правило 50, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95)

20

2012/C 032/38

Дело T-109/09: Решение на Общия съд от 16 декември 2011 г. — Rintisch/СХВП — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „PROTIVITAL“ — По-ранни национални словни и фигуративни марки „PROTIPLUS“, „PROTI“ и „PROTIPOWER“ — Несвоевременно предоставяне на документи — Право на преценка, предоставено от член 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 76, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Понятие за разпоредба в обратен смисъл — Правило 20, параграф 1от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Правило 50, параграф 1от Регламент № 2868/95)

20

2012/C 032/39

Дело T-152/09: Решение на Общия съд от 16 декември 2011 г. — Rintisch/СХВП — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността PROTIACTIVE — По-ранни национални словни и фигуративни марки PROTIPLUS, PROTI и PROTIPOWER — Закъсняло представяне на документи — Право на преценка, предоставено с член 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 76, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Понятие за противоположна разпоредба — Правило 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Правило 50, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/9)

21

2012/C 032/40

Дело T-377/09: Решение на Общия съд от 15 декември 2011 г. — Mövenpick/СХВП (PASSIONATELY SWISS) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „PASSIONATELY SWISS“ — Абсолютно основание за отказ — Указание за географски произход — Липса на отличителен характер)

21

2012/C 032/41

Дело T-423/09: Решение на Общия съд от 16 декември 2011 г. — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Съвет (Дъмпинг — Внос на някои видове магнезиеви тухли с произход от Китай — Регламент за приключване на междинно преразглеждане — Сравнение между нормалната стойност и експортната цена — Отчитане на данъка върху добавената стойност на страната на произход — Прилагане на метод, различен от използвания при първоначалното разследване — Промяна в обстоятелствата — Член 2, параграф 10, буква б) и член 11, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 384/96 (понастоящем член 2, параграф 10, буква б) и член 11, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1225/2009)

21

2012/C 032/42

Дело T-424/09: Решение на Общия съд от 13 декември 2011 г. — Goodyear Dunlop Tyres UK/СХВП — Sportfive (QUALIFIER) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „QUALIFIER“ — По-ранна словна марка на Общността „Qualifiers 2006“ — Отказ да се регистрира марката — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

22

2012/C 032/43

Дело T-504/09: Решение на Общия съд от 14 декември 2011 г. — Völkl/СХВП — Marker Völkl (VÖLKL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „VÖLKL“ — По-ранна международна словна марка „VÖLKL“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Частичен отказ за регистрация — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 и правило 22, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Компетентност на апелативния състав при обжалване, ограничено само до част от стоките или услугите, посочени в заявката за регистрация — Член 64, параграф 1 от Регламент № 207/2009 — Искане за изменение на решението на апелативния състав — Член 65, параграф 3 от Регламент № 207/2009)

22

2012/C 032/44

Дело T-106/10: Решение на Общия съд от 14 декември 2011 г. — Испания/Комисия (ФЕОГА — Секция „Ориентиране“ — Намаляване на финансова помощ — Програмата за инициатива на Общността Leader+ — Член 4 от Регламент (ЕО) № 438/2001 — Пропорционалност)

23

2012/C 032/45

Дело T-237/10: Решение на Общия съд от 14 декември 2011 г. — Vuitton Malletier/СХВП — Friis Group International (изображение на заключващо устройство) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Отличителен характер — Член 7, параграф 1,буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

23

2012/C 032/46

Дело T-361/10 P: Решение на Общия съд от 14 декември 2011 г. — Комисия/Pachtitis (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Наемане на работа — Обявление за конкурс — Конкурс на общо основание — Недопускане до писмен изпит вследствие на резултатите, получени на тестовете за достъп — Разпределение на правомощията между EPSO и конкурсната комисия)

23

2012/C 032/47

Дело T-425/10: Решение на Общия съд от 14 декември 2011 г. — Häfele/СХВП (Mixfront) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „Mixfront“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

24

2012/C 032/48

Дело T-433/10 P: Решение на Общия съд от 14 декември 2011 г. — Allen и др./Комисия (Обжалване — Персонал, нает в съвместното предприятие „JET“ — Прилагане на правен статут, различен от статута на временно наетите служители — Обезщетяване за претърпени имуществени вреди — Срок за обжалване — Просрочие — Разумен срок)

24

2012/C 032/49

Дело T-488/10: Решение на Общия съд от 16 декември 2011 г. — Франция/Комисия (ЕФРР — Намаляване на финансова помощ — Структурна намеса на Общността в региона на Мартиника — Жалба за отмяна — Обществени поръчки — Директива 93/37/ЕИО — Понятие за „директна безвъзмездна помощ“ — Понятие за „спортни съоръжения, съоръжения за възстановяване, отдих и развлечения“ — Задължение за мотивиране — Принцип на пропорционалност)

24

2012/C 032/50

Дело T-531/10: Решение на Общия съд от 14 декември 2011 г. — Häfele/СХВП (Vorfront) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „Vorfront“ — Относително основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

25

2012/C 032/51

Дело T-563/10 P: Решение на Общия съд от 14 декември 2011 г. — De Luca/Комисия (Обжалване — Насрещна жалба — Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване на длъжност от по-висока функционална група в резултат от конкурс на общо основание — Влизане в сила на новия Правилник — Преходни разпоредби — Член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника)

25

2012/C 032/52

Дело T-6/11 P: Решение на Общия съд от 14 декември 2011 г. — Комисия/Vicente Carbajosa и др. (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Наемане на работа — Обявление за конкурс — Конкурс на общо основание — Недопускане до писмен изпит вследствие на резултатите, получени на тестовете за достъп — Разпределение на правомощията между EPSO и конкурсната комисия — Принцип на състезателност)

25

2012/C 032/53

Дело T-166/11: Решение на Общия съд от 14 декември 2011 г. — Häfele/СХВП (Infront) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността „Infront“ — Относително основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

26

2012/C 032/54

Дело T-283/11: Жалба, подадена на 23 май 2011 г. — Fon Wireless/СХВП — nfon (nfon)

26

2012/C 032/55

Дело T-566/11: Жалба, подадена на 31 октомври 2011 г. — Viejo Valle/СХВП — Etablissements Coquet (Сервиз за кафе с орнаментация)

26

2012/C 032/56

Дело T-567/11: Жалба, подадена на 31 октомври 2011 г. — Viejo Valle/СХВП — Etablissements Coquet (Дълбока чиния с орнаментация)

27

2012/C 032/57

Дело T-584/11: Жалба, подадена на 15 ноември 2011 г. — Atlas Transport/СХВП — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

27

2012/C 032/58

Дело T-589/11: Жалба, подадена на 17 ноември 2011 г. — Phonebook of the World/СХВП — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

28

2012/C 032/59

Дело T-591/11: Жалба, подадена на 15 ноември 2011 г. — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz przeciwkо/СХВП — Henkel (SUPER GLUE)

29

2012/C 032/60

Дело T-598/11: Жалба, подадена на 28 ноември 2011 г. — MPDV Mikrolab/СХВП (Lean Performance Index)

29

2012/C 032/61

Дело T-599/11: Жалба, подадена на 25 ноември 2011 г. — Eni/СХВП — EMI (IP) (ENI)

29

2012/C 032/62

Дело T-600/11: Жалба, подадена на 25 ноември 2011 г. — Schuhhaus Dielmann/СХВП — Carrera (Carrera panamericana)

30

2012/C 032/63

Дело T-602/11: Жалба, подадена на 22 ноември 2011 г. — Pêra-Grave/СХВП — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

30

2012/C 032/64

Дело T-604/11: Жалба, подадена на 28 ноември 2011 г. — Mega Brands/СХВП — Diset (MAGNEXT)

31

2012/C 032/65

Дело T-605/11: Жалба, подадена на 29 ноември 2011 г. — Novartis/СХВП — Organic (BIOCERT)

31

2012/C 032/66

Дело T-606/11: Жалба, подадена на 30 ноември 2011 г. — Woodman Labs/СХВП — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

32

2012/C 032/67

Дело T-608/11: Жалба, подадена на 30 ноември 2011 г. — Beifa Group/СХВП — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Инструменти за писане)

32

2012/C 032/68

Дело T-610/11: Жалба, подадена на 2 декември 2011 г. — Wagon Automotive Nagold/Комисия

33

2012/C 032/69

Дело T-611/11: Жалба, подадена на 1 декември 2011 г. — Spa Monopole/СХВП — South Pacific Management (Manea Spa)

34

2012/C 032/70

Дело T-612/11: Жалба, подадена на 2 декември 2011 г. — Treofan Holdings и Treofan Germany/Комисия

34

2012/C 032/71

Дело T-613/11: Жалба, подадена на 5 декември 2011 г. — VMS Deutschland/Комисия

35

2012/C 032/72

Дело T-615/11: Жалба, подадена на 6 декември 2011 г. — Royal Scandinavian Casino Århus/Комисия

36

2012/C 032/73

Дело T-617/11: Жалба, подадена на 5 декември 2011 г. — Meyr-Melnhof Karton/СХВП — Stora Enso (SILVAWHITE)

37

2012/C 032/74

Дело T-622/11 P: Жалба, подадена на 2 декември 2011 г. от Francesca Cervelli срещу определението, постановено на 12 септември 2011 г. от Съда на публичната служба по дело F-98/10, Cervelli/Комисия

37

2012/C 032/75

Дело T-623/11: Жалба, подадена на 30 ноември 2011 г. — PICO Food/СХВП — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

38

2012/C 032/76

Дело T-624/11: Жалба, подадена на 30 ноември 2011 г. — Yueqing Onesto Electric/СХВП — Ensto (ONESTO)

38

2012/C 032/77

Дело T-625/11: Жалба, подадена на 2 декември 2011 г. — BSH/СХВП (ecoDoor)

39

2012/C 032/78

Дело T-631/11: Жалба, подадена на 6 декември 2011 г. — Caventa/СХВП — Anson's Herrenhaus (B BERG)

39

2012/C 032/79

Дело T-633/11: Жалба, подадена на 8 декември 2011 г. — Guangdong Kito Ceramics и др./Съвет

40

2012/C 032/80

Дело T-634/11 P: Жалба, подадена на 9 декември 2011 г. Mario Paulo da Silva Tenreiro срещу решението, постановено на 29 септември 2011 г. от Съда на публичната служба по дело F-72/10, da Silva Tenreiro/Комисия

40

2012/C 032/81

Дело T-635/11: Жалба, подадена на 9 декември 2011 г. — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki/Комисия

41

2012/C 032/82

Дело T-637/11: Жалба, подадена на 15 декември 2011 г. — Euris Consult/Парламент

41

2012/C 032/83

Дело T-342/09: Определение на Общия съд от 2 декември 2011 г. — Bard/СХВП — Braun Melsungen (PERFIX)

42

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2012/C 032/84

Дело F-51/08 RENV: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 13 декември 2011 г. — Stols/Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Връщане на Съда на публичната служба за ново разглеждане след отмяна на решението — Повишаване — Процедура за повишаване за 2007 г. — Съпоставяне на заслугите — Явна грешка в преценката — Липса — Мотиви на решението — Изложен за изчерпателност мотив — Неотносимо правно основание)

43

2012/C 032/85

Дело F-30/10: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 декември 2011 г. — de Fays/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Социално осигуряване — Осигуряване за злополуки и професионални заболявания — Член 73 от Правилника — Отказ за признаване на професионалния произход на заболяване)

43

2012/C 032/86

Дело F-9/11: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 декември 2011 г. — Sabbag Afota/Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Атестиране — Повишаване — Процедура по повишаване за 2010 г. — Липса на атестационен доклад)

43


BG

 

Top