EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:024:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 24, 28 януари 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.024.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 24

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
28 януари 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

475-а пленарна сесия, проведена на 26 и 27 октомври 2011 г.

2012/C 024/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Социално предприемачество и социално предприятие“ (проучвателно становище)

1

2012/C 024/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Въздействието на кризата върху капацитета на европейските предприятия да правят инвестиции в полза на климата“ (проучвателно становище)

7

2012/C 024/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Обработка и използване за стопански и екологични цели на депонираните промишлени и минни отпадъци в Европейския съюз“ (становище по собствена инициатива)

11

2012/C 024/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Възможности и предизвикателства пред развитието на по-конкурентоспособен европейски сектор на дървообработването и производството на мебели“ (становище по собствена инициатива)

18

2012/C 024/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Перспективи за устойчива заетост в сектора на железопътния транспорт, подвижния състав и производителите на инфраструктура: как индустриалните промени ще повлияят на заетостта и уменията в Европа“ (становище по собствена инициатива)

24

2012/C 024/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Засилване на сближаването и координацията на ЕС в социалната област благодарение на новата хоризонтална социална клауза по член 9 от ДФЕС“ (становище по собствена инициатива)

29

2012/C 024/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Проблемът бездомност“ (становище по собствена инициатива)

35

2012/C 024/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изчисленията в облак (cloud computing) в Европа“ (становище по собствена инициатива)

40

2012/C 024/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Развитие на регионалните зони за управление на рибните запаси и контрол върху риболова“ (становище по собствена инициатива)

48

2012/C 024/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ролята на гражданското общество в споразумението за свободна търговия между ЕС и Индия“ (становище по собствена инициатива)

51

2012/C 024/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Новата външна политика и политика на сигурност на ЕС и ролята на гражданското общество“ (становище по собствена инициатива)

56


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

475-а пленарна сесия, проведена на 26 и 27 октомври 2011 г.

2012/C 024/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)“СOM(2011) 121 окончателен — 2011/0058 (CNS)

63

2012/C 024/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/ЕО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията“COM(2011) 169 окончателен — 2011/0092 (CNS), и „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно по-рационално енергийно данъчно облагане в ЕС: предложение за преразглеждане на директивата за енергийното данъчно облагане“COM(2011) 168 окончателен

70

2012/C 024/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на възстановимата помощ и финансовия инженеринг COM(2011) 483 окончателен — 2011/0210 (COD)

78

2012/C 024/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (преработен текст)“COM(2011) 319 окончателен — 2009/0165 (COD)

79

2012/C 024/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище (преработен текст)“COM(2011) 320 окончателен — 2008/0244 (COD)

80

2012/C 024/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения“COM(2011) 482 окончателен — 2011/0211 (COD)

81

2012/C 024/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно някои разпоредби, свързани с финансовото управление за определени държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения“COM(2011) 481 окончателен — 2011/0209 (COD)

83

2012/C 024/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения“COM(2011) 484 окончателен — 2011/0212 (COD)

84

2012/C 024/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга относно хазарта по интернет на вътрешния пазар“COM(2011) 128 окончателен

85

2012/C 024/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга — Европейска рамка за корпоративно управление“COM(2011) 164 окончателен

91

2012/C 024/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите: Акт за единния пазар — Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието — „Заедно за нов тип икономически растеж“ “СОМ(2011) 206 окончателен

99

2012/C 024/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Развиване на европейското измерение в спорта“COM(2011) 12 окончателен

106

2012/C 024/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите — Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“COM(2011) 244 окончателен

111

2012/C 024/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море“COM(2011) 330 окончателен — 2011/0144 (COD)

116

2012/C 024/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели“COM(2011) 353 окончателен — 2011/0156 (COD)

119

2012/C 024/27

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека“COM(2011) 385 окончателен — 2011/0170 (NLE)

122

2012/C 024/28

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Упражняване и прилагане на установените права на пътниците, ползващи въздушен транспорт“

125

2012/C 024/29

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (преработен)“COM(2011) 402 окончателен — 2011/0187 (COD)

131

2012/C 024/30

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2004/8/ЕО и Директива 2006/32/ЕО“COM(2011) 370 окончателен — 2011/0172 (COD)

134

2012/C 024/31

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите „Отворено и неутрално интернет пространство в Европа“COM(2011) 222 окончателен

139

2012/C 024/32

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бяла книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ “COM(2011) 144 окончателен

146

2012/C 024/33

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Превантивни мерки за закрила на децата от сексуално малтретиране“ (допълнение към становище)

154


BG

 

Top