EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:298:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 298, 8 октомври 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2011.298.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 298

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
8 октомври 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2011/C 298/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 282, 1.10.2011 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2011/C 298/02

Дело C-195/09: Решение на Съда (втори състав) от 28 юли 2011 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division), Обединеното кралство) — Synthon BV/Merz Pharma Gmbh & Co KG (Патентно право — Лекарствени продукти — Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти — Регламент (ЕИО) № 1768/92 — Член 2 — Приложно поле — Предвидена от Директива 65/65/ЕИО проверка за безопасност и за ефикасност — Липса — Недействителност на сертификата)

2

2011/C 298/03

Решение на Съда (първи състав) от 28 юли 2011 г. (преюдициални запитвания от Højesteret — Дания) — Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, в ликвидация, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (C-400/09), Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S (C-207/10)/Merck Sharp & Dohme Corporation (по-рано Merck & Co.), Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme (Свързани дела C-400/09 и C-207/10) (Марки — Директива 89/104/ЕИО — Член 7, параграф 2 — Фармацевтични продукти — Паралелен внос — Преопаковане на носещия марката продукт — Нова опаковка, на която като лице, извършило преопаковането, се посочва титулярят на разрешението за пускане на пазара, по чиито указания е преопакован продуктът — Физическо преопаковане, извършено от независимо предприятие)

2

2011/C 298/04

Дело C-427/09: Решение на Съда (втори състав) от 28 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Обединеното кралство) — Generics (UK) Ltd/Synaptech Inc (Патентно право — Лекарствени продукти — Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти — Регламент (ЕИО) № 1768/92 — Член 2 — Приложно поле)

3

2011/C 298/05

Съединени дела C-471/09 P—C-473/09 P: Решение на Съда (трети състав) от 28 юли 2011 г. — Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-471/09 P), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-472/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-473/09 P)/Европейска комисия, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Обжалване — Държавни помощи — Жалба за отмяна — Решения на Комисията относно схемата за държавни помощи, приложена от Испания в полза на предприятия от провинциите Vizcaya, Álava и Guipúzcoa — Данъчен кредит от 45 % от инвестициите — Оправдани правни очаквания — Принцип на пропорционалност — Принципи на правна сигурност и на добра администрация — Спазване на разумен срок — Липса на уведомяване)

4

2011/C 298/06

Съединени дела C-474/09 P—C-476/09 P: Решение на Съда (трети състав) от 28 юли 2011 г. — Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-474/09), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-475/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-476/09 P)/Европейска комисия, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Обжалване — Държавни помощи — Жалба за отмяна — Решения на Комисията относно схемата за държавни помощи, приложена от Испания в полза на предприятия от провинциите Vizcaya, Álava и Guipúzcoa — Намаления на данъчната основа за някои новосъздадени предприятия — Оправдани правни очаквания — Принципи на правна сигурност и на добра администрация — Спазване на разумен срок — Липса на уведомяване)

4

2011/C 298/07

Дело C-554/09: Решение на Съда (първи състав) от 28 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Stuttgart, Германия) — Наказателно производство срещу Andreas Michael Seeger (Автомобилен транспорт — Задължение за използване на тахограф — Изключения за превозните средства, пренасящи материали — Понятие „материали“ — Превозване на празни бутилки в превозното средство на търговец на вина и напитки)

5

2011/C 298/08

Дело C-69/10: Решение на Съда (втори състав) от 28 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunal administratif — Люксембург) — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration (Директива 2005/85/ЕО — Минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки — Понятие за „решение относно (…) молба(та) за убежище“ по смисъла на член 39 от тази директива — Молба от гражданин на трета страна за получаване на статут на бежанец — Липса на мотиви, обосноваващи предоставянето на международна закрила — Отхвърляне на молбата в ускорена процедура — Липса на средство за правна защита срещу решението за разглеждане на молбата в ускорена процедура — Право на ефективен съдебен контрол)

6

2011/C 298/09

Дело C-71/10 P: Решение на Съда (трети състав) от 28 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom — Обединено кралство) — Office of Communications/The Information Commissioner (Обществен достъп до информация за околната среда — Директива 2003/4/ЕО — Член 4 — Изключения от правото на достъп — Искане за достъп, което е свързано с няколко интереса, защитени с член 4, параграф 2 от посочената директива)

6

2011/C 298/10

Дело C-106/10: Решение на Съда (седми състав) от 28 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo, Португалия) — Lidl & Companhia/Fazenda Pública (Данъчни въпроси — Директива 2006/112/ЕО — ДДС — Данъчна основа — Данък, дължим за производството, монтажа, допускането или вноса на моторните превозни средства)

7

2011/C 298/11

Дело C-133/10: Решение на Съда (пети състав) от 28 юли 2011 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2005/81/ЕО — Прозрачност на финансовите отношения между държавите членки и публичните предприятия — Предприятие, което има задължението да води отделно счетоводство — Липса на транспониране в определения срок)

7

2011/C 298/12

Дело C-215/10: Решение на Съда (седми състав) от 28 юли 2011 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Обединено кралство) — Pacific World Limited, FDD International Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Комплекти от изкуствени нокти от формована пластмаса — Валидност на Регламент (ЕО) № 1417/2007 — Други изделия от пластмаса (позиция 3926) — Препарати за маникюр или педикюр (позиция 3304) — Инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр (позиция 8214))

7

2011/C 298/13

Дело C-270/10: Решение на Съда (пети състав) от 28 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — производство, образувано по искане на Lotta Gistö („Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейските общности — Член 14, първа алинея — Определяне на местоживеенето за данъчни цели на съпруг на длъжностно лице на Европейския съюз — Национално законодателство, предвиждащо правило, съгласно което заинтересованото лице, което е пребивавало три години в чужбина, вече не се счита за пребиваващо в страната, поради което спрямо неговите доходи не е приложимо неограниченото данъчно облагане“)

8

2011/C 298/14

Дело C-274/10: Решение на Съда (трети състав) от 28 юли 2011 г. — Европейска комисия/Република Унгария (Неизпълнение на задължения от държава членка — Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Право на приспадане — Ред и условия за упражняване — Член 183 — Национална правна уредба, която позволява възстановяването на надвзетия ДДС само доколкото той надхвърля размера на данъка по получени доставки, произтичащ от все още неразплатените сделки)

8

2011/C 298/15

Дело C-309/10: Решение на Съда (осми състав) от 28 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Захар — Временна схема за преструктуриране на захарната промишленост в Европейската общност — Регламент (ЕО) № 320/2006 — Член 11 — Излишък от приходи във фонда за преструктуриране — Възлагане на ЕФГЗ — Принципи на предоставена компетентност и на пропорционалност — Задължение за мотивиране — Неоснователно обогатяване)

9

2011/C 298/16

Дело C-350/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 28 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus, Финландия) — Производство, образувано по инициатива на Nordea Pankki Suomi Oyj (Преюдициално запитване — Шеста директива ДДС — Член 13, Б, буква г), точки 3 и 5 — Случаи на освобождаване — Преводи и плащания — Сделки с ценни книжа — Предоставяни на финансови институции услуги за електронен обмен на съобщения)

9

2011/C 298/17

Дело C-403/10 P: Решение на Съда (трети състав) от 28 юли 2011 г. — Mediaset SpA/Европейска комисия, Sky Italia Srl (Обжалване — Субсидии, предоставени от Италианската република с цел да насърчи закупуването на цифрови декодери — Невключване на декодери, които позволяват единствено приемането на телевизионни програми, разпространявани по сателит — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар)

9

2011/C 298/18

Дело C-548/10: Решение на Съда (седми състав) от 28 юли 2011 г. — Европейска комисия/Република Австрия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2007/2/ЕО — Политика в областта на околната среда — Инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) — Обмен и актуализация на данните в електронен формат — Непълно транспониране)

10

2011/C 298/19

Дело C-329/11: Преюдициално запитване, отправено от cour d'appel de Paris (Франция) на 29 юни 2011 г. — Alexandre Achughbabian/Préfet du Val-de-Marne

10

2011/C 298/20

Дело C-366/11: Иск, предявен на 8 юли 2011 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

10

2011/C 298/21

Дело C-376/11: Преюдициално запитване, отправено от Cour d'appel de Bruxelles (Белгия) на 15 юли 2011 г. — Pie Optiek/Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

11

2011/C 298/22

Дело C-379/11: Преюдициално запитване, отправено от Cour administrative (Люксембург) на 18 юли 2011 г. — Caves Krier Frères SARL/Directeur de l'Administration de l'emploi

11

2011/C 298/23

Дело C-380/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif (Luxembourg) на 18 юли 2011 г. — DI. VI. Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C/Administration des contributions directes

12

2011/C 298/24

Дело C-382/11: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 18 юли 2011 година — „М САТ КЕЙБЪЛ“ АД/Началник на Митнически пункт — Варна Запад при Митница Варна

12

2011/C 298/25

Дело C-383/11: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 18 юли 2011 година — „Диджиталнет“ ООД/Началник на Митнически пункт — Варна Запад при Митница Варна

13

2011/C 298/26

Дело C-388/11: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Франция) на 22 юли 2011 г. — Société Le Crédit Lyonnais/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

13

2011/C 298/27

Дело C-394/11: Преюдициално запитване, отправено от Комисия за защита от дискриминация (България) на 25 юли 2011 година — Валери Хариев Белов/„ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

14

2011/C 298/28

Дело C-404/11 P: Жалба, подадена на 29 юли 2011 г. от Elf Aquitaine SA срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 17 май 2011 г. по дело T-299/08, Elf Aquitaine/Комисия

15

2011/C 298/29

Дело C-412/11: Иск, предявен на 5 август 2011 г. — Европейска комисия/Велико херцогство Люксембург

16

2011/C 298/30

Дело C-414/11: Преюдициално запитване, отправено от Polimeles Protodikeio Athinon (Гърция) на 8 август 2011 г. — Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH/DEMO, Anonimos Biomixaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

17

2011/C 298/31

Дело C-416/11 P: Жалба, подадена на 8 август 2011 г. от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 24 май 2011 г. по дело T-115/10, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/Европейска комисия

17

2011/C 298/32

Дело C-537/10 P: Определение на председателя на шести състав на Съда от 12 юли 2011 г. — Deltafina SpA/Европейска комисия

18

2011/C 298/33

Дело C-120/11: Определение на председателя на Съда от 13 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Италия) — Procura della Repubblica/Yeboah Kwadwo

18

 

Общ съд

2011/C 298/34

Дело T-360/11: Жалба, подадена на 17 юни 2011 г. — Fercal — Consultadoria e Serviços/СХВП — Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA)

19

2011/C 298/35

Дело T-396/11: Жалба, подадена на 22 юли 2011 г. — ultra air/СХВП — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)

19

2011/C 298/36

Дело T-413/11: Жалба, подадена на 27 юли 2011 г. — Welte-Wenu/СХВП — Комисия (Изображение на кръг от 12 звезди на син фон)

20

2011/C 298/37

Дело T-414/11: Жалба, подадена на 29 юли 2011 г. — Nutrichem Diät + Pharma/СХВП — Gervais Danone (Active)

20

2011/C 298/38

Дело T-415/11: Жалба, подадена на 1 август 2011 г. — Hartmann/СХВП (Nutriskin Protection Complex)

21

2011/C 298/39

Дело T-416/11: Жалба, подадена на 29 юли 2011 г. — Biotronik SE/СХВП — Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)

21

2011/C 298/40

Дело T-427/11: Жалба, подадена на 5 август 2011 г. — Laboratoire Bioderma/СХВП — Cabinet Continental (BIODERMA)

21

2011/C 298/41

Дело T-435/11: Жалба, подадена на 8 август 2011 г. — Universal Display/СХВП (UniversalPHOLED)

22

2011/C 298/42

Дело T-437/11: Жалба, подадена на 5 август 2011 г. — Golden Balls/СХВП — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

22

2011/C 298/43

Дело T-443/11: Жалба, подадена на 8 август 2011 г. — Gold East Paper (Jiangsu) и Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park)/Съвет

23

2011/C 298/44

Дело T-444/11: Жалба, подадена на 8 август 2011 г. — Gold East Paper (Jiangsu) и Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park)/Съвет

24

2011/C 298/45

Дело T-447/11: Жалба, подадена на 9 август 2011 г. — Catinis/Комисия

24

2011/C 298/46

Дело T-448/11: Жалба, подадена на 5 август 2011 г. — Golden Balls/СХВП — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

25

2011/C 298/47

Дело T-450/11: Жалба, подадена на 10 август 2011 г. — Galileo International Technology/СХВП — ЕКА (GALILEO)

25

2011/C 298/48

Дело T-451/11: Жалба, подадена на 8 август 2011 г. — Giga-Byte Technology/СХВП — Haskins (Gigabyte)

26

2011/C 298/49

Дело T-453/11: Жалба, подадена на 8 август 2011 г. — Szajner/СХВП — Forge de Laguiole (LAGUIOLE)

26

2011/C 298/50

Дело T-456/11: Жалба, подадена на 12 август 2011 г. — ICdA и други/Комисия

27

2011/C 298/51

Дело T-457/11: Жалба, подадена на 17 август 2011 г. — Valeo Vision/Комисия

27

2011/C 298/52

Дело T-458/11: Иск, предявен на 18 август 2011 г. — Riche/Съвет и Комисия

28

2011/C 298/53

Дело T-463/11: Жалба, подадена на 23 август 2011 г. — Dectane/СХВП — Hella (DAYLINE)

28


BG

 

Top