EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:269:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 269, 10 септември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.269.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 269

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
10 септември 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2011/C 269/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 252, 27.8.2011 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2011/C 269/02

Дело C-506/08 P: Решение на Съда (първи състав) от 21 юли 2011 г. — Кралство Швеция/MyTravel Group plc, Европейска комисия (Обжалване — Достъп до документите на институциите — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Член 4, параграф 2, второ тире и параграф 3, втора алинея — Изключения от правото на достъп, свързани със защитата на съдебните процедури и правните становища, както и с процеса на вземане на решения — Контрол върху концентрациите — Документи на Комисията, изготвени в рамките на процедура, довела до приемането на решение, с което дадена концентрация се обявява за несъвместима с общия пазар — Документи, съставени вследствие на отмяната на това решение от Общия съд)

2

2011/C 269/03

Дело C-194/09 P: Решение на Съда (втори състав) от 21 юли 2011 г. — Alcoa Trasformazioni Srl/Европейска комисия (Обжалване — Държавни помощи — Преференциална тарифа за електроенергия — Констатация за липса на помощ — Изменение и удължаване на срока на действие на мярката — Решение за започване на процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 ЕО — Съществуваща помощ или нова помощ — Регламент (ЕО) № 659/1999 — Член 1, буква б), подточка v) — Задължение за мотивиране — Принципи на правната сигурност и на защита на оправданите правни очаквания)

3

2011/C 269/04

Дело C-303/09: Решение на Съда (пети състав) от 14 юли 2011 г. — Европейска комисия/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Държавни помощи — Помощи в полза на предприятия, инвестиращи в общини, тежко пострадали от природни бедствия през 2002 г. — Възстановяване)

3

2011/C 269/05

Дело C-324/09: Решение на Съда (голям състав) от 12 юли 2011 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division), Обединеното кралство) — L'Oréal SA и др./eBay International AG и др. (Марки — Интернет — Предлагане за продажба на електронен пазар за потребители в Съюза на маркови стоки, предназначени от притежателя на марката за продажба в трети държави — Отстраняване на опаковките на посочените стоки — Директива 89/104/ЕИО — Регламент (ЕО) № 40/94 — Отговорност на оператора на електронен пазар — Директива 2000/31/ЕО (Директива за електронната търговия) — Налагане на съдебна забрана на този оператор — Директива 2004/48/ЕО (Директива относно упражняването на права върху интелектуалната собственост)

3

2011/C 269/06

Дело C-325/09: Решение на Съда (трети състав) от 21 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — Secretary of State for the Home Department/Maria Dias („Свободно движение на лица — Директива 2004/38/ЕО — Член 16 — Право на постоянно пребиваване — Периоди на пребиваване, приключили преди транспонирането на тази директива — Законно пребиваване — Пребиваване единствено на основание на карта за пребиваване, издадена съгласно Директива 68/360/ЕИО и без да са изпълнени условията за ползване от каквото и да било право на пребиваване“)

5

2011/C 269/07

Дело C-397/09: Решение на Съда (трети състав) от 21 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Scheuten Solar Technology GmbH/Finanzamt Gelsenkirchen-Süd (Данъчни въпроси — Директива 2003/49/ЕО — Обща система на данъчно облагане на плащания на лихви и вноски между свързани дружества от различни държави членки — Професионален данък — Определяне на данъчната основа)

5

2011/C 269/08

Дело C-445/09: Решение на Съда (втори състав) от 7 юли 2011 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Нидерландия) — IMC Securities BV/Stichting Autoriteit Financiële Markten (Директива 2003/6/ЕО — Манипулиране на пазара — Установяване на курс на ненормално или изкуствено ниво)

6

2011/C 269/09

Дело C-503/09: Решение на Съда (втори състав) от 21 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Upper Tribunal, Обединеното кралство) — Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions (Социална сигурност — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Членове 4, 10 и 10а — Краткосрочно обезщетение при неработоспособност на млади хора с увреждания — Обезщетение за болест или обезщетение за инвалидност — Условия за пребиваване, за присъствие към момента на подаването на заявлението и за предшестващо присъствие — Гражданство на Съюза — Пропорционалност)

6

2011/C 269/10

Дело C-518/09: Решение на Съда (пети състав) от 21 юли 2011 г. — Европейска комисия/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги — Упражняване на дейности по сделки с недвижими имоти)

7

2011/C 269/11

Дело C-523/09: Решение на Съда (пети състав) от 7 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Tartu Ringkonnakohus, Република Естония) — Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS/Veterinaar- ja Toiduamet (Обща селскостопанска политика — Такси за ветеринарномедицински проверки и инспекции на производството на мляко)

7

2011/C 269/12

Дело C-2/10: Решение на Съда (първи състав) от 21 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Италия) — Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl, Eolica di Altamura Srl/Regione Puglia (Околна среда — Директива 92/43/ЕИО — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Директива 79/409/ЕИО — Опазване на дивите птици — Специални защитени зони, включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000“ — Директиви 2009/28/ЕО и 2001/77/ЕО — Възобновяеми енергийни източници — Национална правна уредба — Забрана за разполагане на вятърни турбини, които не са предназначени за собствени нужди — Липса на оценка на въздействието на проекта върху околната среда)

8

2011/C 269/13

Съединени дела C-4/10 и C-27/10: Решение на Съда (първи състав) от 14 юли 2011 г. (преюдициални запитвания от Korkein hallinto-oikeus, Финландия) — производствата по дела, заведени от Bureau National Interprofessionnel du Cognac (Регламент (ЕО) № 110/2008 — Географски указания на спиртни напитки — Прилагане във времето — Марка, която съдържа или се състои от географско указание — Използване, което води до ситуация, при която може да се нанесе вреда на географското указание — Отказ за регистрация или недействителност на такава марка — Пряка приложимост на регламент)

8

2011/C 269/14

Дело C-14/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 юли 2011 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions (Околна среда и закрила на човешкото здраве — Директива 67/548/ЕИО — Регламент (ЕО) № 1272/2008 — Класификация на никеловите карбонати, никеловите хидроксиди, както и на няколко групи вещества на основата на никел като опасни вещества — Валидност на Директиви 2008/58/ЕО и 2009/2/ЕО и на Регламент (ЕО) № 790/2009 — Адаптиране на тези класификации към техническия и научен прогрес — Валидност — Методи за оценка на характерните свойства на споменатите вещества — Явна грешка в преценката — Правно основание — Задължение за мотивиране)

9

2011/C 269/15

Дело C-15/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 юли 2011 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions (Околна среда и закрила на човешкото здраве — Директива 67/548/ЕИО — Регламент (ЕО) № 1272/2008 — Вещества на основата на борат — Класификация като токсични за репродукцията вещества от категория 2 — Директива 2008/58/ЕО и Регламент (ЕО) № 790/2009 — Адаптиране на тези класификации към техническия и научен прогрес — Валидност — Методи за оценка на характерните свойства на споменатите вещества — Явна грешка в преценката — Правно основание — Задължение за мотивиране — Принцип на пропорционалност)

10

2011/C 269/16

Дело C-21/10: Решение на Съда (трети състав) от 21 юли 2011 г. (преюдициално запитване Fővárosi Bíróság — Република Унгария) — Károly Nagy/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Обща селскостопанска политика — Финансиране от ФЕОГА — Регламенти (ЕО) № 1257/1999 и № 817/2004 — Подпомагане от Общността за развитието на селските райони — Подпомагане на агроекологичните методи на производство — Агроекологично подпомагане, което не е помощ за животни, но се отпуска при определена гъстота на животните — Прилагане на интегрираната система за администриране и контрол — Система за идентификация и регистрация на едрия рогат добитък — Задължение на националните органи за предоставяне на информация относно условията за допустимост)

10

2011/C 269/17

Дело C-46/10: Решение на Съда (първи състав) от 14 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Højesteret, Дания) — Viking Gas A/S/Kosan Gas A/S, по-рано BP Gas A/S (Марки — Директива 89/104/ЕИО — Членове 5 и 7 — Газови бутилки, регистрирани като триизмерна марка — Пускане на пазара от изключителен лицензополучател — Дейност на конкурент на лицензополучателя, състояща се в пълнене на тези бутилки)

11

2011/C 269/18

Дело C-101/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 7 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission, Австрия) — Генчо Павлов, Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien (Външни отношения — Споразумения за асоцииране — Национална правна уредба, която не допуска вписване на български граждани в регистъра на младшите адвокати преди присъединяването на Република България към Европейския съюз — Съвместимост на такава правна уредба със забраната за всяка дискриминация, основана на гражданство, що се отнася до условията на труд, предвидена в Споразумението за асоцииране ЕО-България)

12

2011/C 269/19

Дело C-104/10: Решение на Съда (втори състав) от 21 юли 2011 г. (преюдициално запитване от High Court of Ireland, Ирландия) — Patrick Kelly/National University of Ireland (University College, Dublin) (Директиви 76/207/ЕИО, 97/80/ЕО и 2002/73/ЕО — Достъп до професионално обучение — Равно третиране на мъжете и жените — Отхвърляне на кандидатура — Достъп на кандидат за професионално обучение до информация за квалификациите на другите кандидати)

12

2011/C 269/20

Дело C-150/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Bruxelles, Белгия) — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA (Селско стопанство — Обща организация на пазарите — Захар — Характер и обхват на преходните квоти, отпуснати на предприятие, производител на захар — Възможност за предприятие, получаващо помощ за преструктуриране за пазарната 2006–2007 г., да използва отпуснатата му преходна квота — Изчисляване на размера на подлежащата на възстановяване сума и на приложимата санкция при неизпълнение на задълженията по плана за преструктуриране — Принцип non bis in idem)

13

2011/C 269/21

Съединени дела C-159/10 и C-160/10: Решение на Съда (втори състав) от 21 юли 2011 г. (преюдициални запитвания от Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, Германия) — Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)/Land Hessen (Директива 2000/78/ЕО — Член 6, параграф 1 — Забрана на дискриминацията, основана на възраст — Задължително пенсиониране на прокурорите, навършили 65-годишна възраст — Законосъобразни цели, оправдаващи разлика в третирането, основана на възраст — Съгласуваност на законодателството)

14

2011/C 269/22

Дело C-186/10: Решение на Съда (втори състав) от 21 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Обединеното кралство) — Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department (Споразумение за асоцииране ЕИО-Турция — Член 41, параграф 1 от Допълнителния протокол — Клауза „standstill“ — Свобода на установяване — Отказ за подновяване на разрешение за пребиваване на турски гражданин, който е регистрирал дружество в нарушение на определените в разрешението условия — Злоупотреба с право)

14

2011/C 269/23

Дело C-196/10: Решение на Съда (осми състав) от 14 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf, Германия) — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG/Hauptzollamt Bielefeld (Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Тарифно класиране — Позиция 2203 и 2208 — Основа за бира от малц, предназначена за производството на смесена напитка)

15

2011/C 269/24

Дело C-252/10 P: Решение на Съда (седми състав) от 21 юли 2011 г. — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Европейска агенция за морска безопасност (ЕАМБ) (Обжалване — Обществени поръчки — Европейска агенция за морска безопасност (ЕАМБ) — Процедура за възлагане на обществена поръчка относно приложението „SafeSeaNet“ — Решение, с което се отхвърля офертата на оферент — Критерии за възлагане на обществена поръчка — Подкритерии — Задължение за мотивиране)

15

2011/C 269/25

Дело C-263/10: Решение на Съда (първи състав) от 7 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Gorj, Румъния) — Iulian Andrei Nisipeanu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu (Вътрешно данъчно облагане — Член 110 ДФЕС — Налагане на такса за замърсяване при първата регистрация на моторни превозни средства)

16

2011/C 269/26

Дело C-284/10: Решение на Съда (седми състав) от 21 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo, Испания) — Telefónica de España, SA/Administración del Estado (Директива 97/13/ЕО — Обща рамка на генералните разрешителни и индивидуалните лицензии в областта на далекосъобщителните услуги — Еднократни и периодични такси, приложими за предприятията, притежаващи генерални разрешителни — Член 6 — Тълкуване — Национално законодателство, което налага заплащането на годишна такса, изчислена като процент от брутните приходи от стопанска дейност)

16

2011/C 269/27

Дело C-310/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 7 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Bacău, Румъния) — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești/Ștefan Agafiței и др. (Право на възнаграждение на магистратите — Дискриминация, основана на принадлежността към обществено-професионална категория или на месторабота — Условия за обезщетение за претърпяната вреда — Директиви 2000/43/ЕО и 2000/78/ЕО — Неприложимост — Недопустимост на преюдициалното запитване)

17

2011/C 269/28

Дело C-459/10 P: Решение на Съда (шести състав) от 21 юли 2011 г. — Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt/Европейска комисия (Жалба — Държавни помощи — Помощ по проект за обучение за някои длъжности в новия център на DHL на летището на Лайпциг/Хале — Жалба за отмяна срещу решение, с което част от помощта се обявява за несъвместима с общия пазар — Оценка на необходимостта от помощ — Незачитане на стимулиращите ефекти на помощта и нейните положителните външни ефекти по отношение на избора на място)

17

2011/C 269/29

Дело C-464/10: Решение на Съда (седми състав) от 14 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Mons, Белгия) — État belge/Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe, в качеството на синдици на Tiercé Franco-Belge SA (Данъчни въпроси — Шеста директива ДДС — Член 6, параграф 4 — Освобождаване — Член 13, Б, буква е) — Хазартни игри — Услуги, предоставени от комисионер (управител на пункт за залагания), който действа от свое име, но за сметка на доверител, упражняващ дейност по приемане на залагания)

17

2011/C 269/30

Дело C-155/11: Определение на Съда (първи състав) от 10 юни 2011 г. (преюдициално запитване от Rechtbank ’s-Gravenhage — Нидерландия) — Bibi Mohammad Imran/Minister van Buitenlandse Zaken (Преюдициално запитване — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

18

2011/C 269/31

Дело C-161/11: Определение на Съда (шести състав) от 22 юни 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Trani, Италия) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA (Член 92, параграф 1, член 103, параграф 1 и член 104, параграф 3 от Процедурния правилник — Социална политика — Срочни трудови договори — Публичен сектор — Първи или единствен договор — Изключване на задължението за посочване на обективни причини — Принцип на недопускане на дискриминация — Липса на връзка с правото на Съюза — Явна некомпетентност на Съда)

18

2011/C 269/32

Дело C-93/11 P: Жалба, подадена на 25 февруари 2011 г. от Vereins Deutsche Sprache eV срещу Определение на Общия съд (трети състав) от 17 декември 2010 г. по дело T-245/10, Verein Deutsche Sprache e.V./Съвет на Европейския съюз

19

2011/C 269/33

Дело C-124/11: Преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Германия) на 9 март 2011 г. — Федерална република Германия/Karen Dittrich

19

2011/C 269/34

Дело C-125/11: Преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Германия) на 9 март 2011 г. — Федерална република Германия/Robert Klinke

19

2011/C 269/35

Дело C-143/11: Преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgerichts (Германия) на 24 март 2011 г. — Jörg-Detlef Müller/Федерална република Германия

19

2011/C 269/36

Дело C-156/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Bergamo (Италия) на 1 април 2011 г. — Procura della Repubblica/Ibrahim Music

20

2011/C 269/37

Дело C-185/11: Иск, предявен на 18 април 2011 г. — Европейска комисия/Република Словения

20

2011/C 269/38

Дело C-229/11: Преюдициално запитване, отправено от Arbeitsgericht Passau (Германия) на 16 май 2011 г. — Alexander Heimann/Kaiser GmbH

20

2011/C 269/39

Дело C-230/11: Преюдициално запитване, отправено от Arbeitsgericht Passau (Германия) на 16 май 2011 г. — Konstantin Toltschin/Kaiser GmbH

21

2011/C 269/40

Дело C-245/11: Преюдициално запитване, отправено от Asylgerichtshof (Австрия) на 23 май 2011 г. — К

21

2011/C 269/41

Дело C-252/11: Преюдициално запитване, отправено от Krajský súd v Prešove (Словашка република) на 23 май 2011 г. — Erika Šujetová/Rapid life životná poisťovňa, a.s.

22

2011/C 269/42

Дело C-264/11 P: Жалба, подадена на 27 май 2011 г. от Kaimer GmbH & Co. Holding KG и др. срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 24 март 2011 г. по дело T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl./Европейска комисия

22

2011/C 269/43

Дело C-268/11: Преюдициално запитване, отправено от Hamburgischen Oberverwaltungsgericht (Германия) на 31 май 2011 г. — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg

23

2011/C 269/44

Дело C-273/11: Преюдициално запитване, отправено от Baranya Megyei Bíróság (Република Унгария) на 3 юни 2011 г. — Mecsek-Gabona Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2011/C 269/45

Дело C-275/11: Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhofs (Германия) на 3 юни 2011 г. — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH/Finanzamt Bayreuth

24

2011/C 269/46

Дело C-282/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания) на 6 юни 2011 г. — Concepción Salgado González/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) и Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

25

2011/C 269/47

Дело C-283/11: Преюдициално запитване, отправено от Bundeskommunikationssenats (Австрия) на 8 юни 2011 г. — Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk

25

2011/C 269/48

Дело C-299/11: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 15 юни 2011 г. — Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Vlaardingen

26

2011/C 269/49

Дело C-307/11: Жалба, подадена на 20 юни 2011 г. от Deichmann SE срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 13 април 2011 г. по дело T-202/09 — Deichmann SE/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

26

2011/C 269/50

Дело C-311/11: Жалба, подадена на 20 юни 2011 г. от Smart Technologies ULC срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 13 април 2011 г. по дело T-523/09 — Smart Technologies ULC/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

27

2011/C 269/51

Дело C-315/11: Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank Breda (Нидерландия) на 27 юни 2011 г. — A.T.G.M. van de Ven и M.A.H.T. van de Ven-Janssen/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

27

2011/C 269/52

Дело C-316/11: Жалба, подадена на 22 юни 2011 г. от Longevity Health Products, Inc. срещу Определение на Общия съд (втори състав), постановено на 15 април 2011 г. по дело T-96/11 — Longevity Health Products, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

28

2011/C 269/53

Дело C-317/11: Преюдициално запитване, отправено от Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg (Германия) на 27 юни 2011 г. — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

28

2011/C 269/54

Дело C-318/11: Преюдициално запитване, отправено от Förvaltningsrätten i Falun (Швеция) на 27 юни 2011 г. — Daimler AG/Skatteverket

29

2011/C 269/55

Дело C-319/11: Преюдициално запитване, отправено от Förvaltningsrätten i Falun (Швеция) на 27 юни 2011 г. — Wides A/S/Skatteverket

29

2011/C 269/56

Дело C-325/11: Преюдициално запитване, отправено от Sąd Rejonowy w Koszalinie (Република Полша) на 28 юни 2011 г. — Krystyna Alder i Ewald Alder/Sabinie Orłowskiej и Czesławowi Orłowskiemu

29

2011/C 269/57

Дело C-326/11: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 29 юни 2011 г. — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV/Staatssecretaris van Financiën

30

2011/C 269/58

Дело C-328/11 P: Жалба, подадена на 28 юни 2011 г. от Alder Capital Ltd срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 13 април 2011 г. по дело T-209/09 — Alder Capital Ltd/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Gimv Nederland BV

30

2011/C 269/59

Дело C-332/11: Преюдициално запитване, отправено от Hof van Cassatie (Белгия) на 30 юни 2011 г. — ProRail NV/Xpedys NV и др.

31

2011/C 269/60

Дело C-333/11: Преюдициално запитване, отправено от Hof van Cassatie (Белгия) на 30 юни 2011 г. — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)/Кралство Белгия

31

2011/C 269/61

Дело C-335/11: Преюдициално запитване, отправено от Sø- og Handelsretten (Дания) на 1 юли 2011 г. — HK Danmark, което действа от името на Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

31

2011/C 269/62

Дело C-336/11: Преюдициално запитване, отправено от Cour d'appel de Lyon (Франция) на 1 юли 2011 г. — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects/Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

32

2011/C 269/63

Дело C-337/11: Преюдициално запитване, отправено от Sø- og Handelsretten (Дания) на 1 юли 2011 г. — HK Danmark, което действа от името на Lone Skouboe Werge/Pro Display A/S, в ликвидация

32

2011/C 269/64

Дело C-338/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif de Montreuil (Франция) на 4 юли 2011 г. — Santander Asset Management SGIIC SA от името на FIM Santander Top 25 Euro Fi/Direction des résidents à l'étranger et des services généraux

33

2011/C 269/65

Дело C-339/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif de Montreuil (Франция) на 4 юли 2011 г. — Santander Asset Management SGIIC SA от името на Cartera Mobiliaria SA SICAV/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

33

2011/C 269/66

Дело C-340/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif de Montreuil (Франция) на 4 юли 2011 г. — Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d' Alltri Inka/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/67

Дело C-341/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif de Montreuil (Франция) на 4 юли 2011 г. — Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH от името на DBI-Fonds APT no 737/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/68

Дело C-342/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif de Montreuil (Франция) на 4 юли 2011 г. — SICAV KBC Select Immo/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/69

Дело C-343/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif de Montreuil (Франция) на 4 юли 2011 г. — SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/70

Дело C-344/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif de Montreuil (Франция) на 4 юли 2011 г. — International Values Series of the DFA Investment Trust Co./Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/71

Дело C-345/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif de Montreuil (Франция) на 4 юли 2011 г. — Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co./Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/72

Дело C-346/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif de Montreuil (Франция) на 4 юли 2011 г. — SICAV GA Fund B/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/73

Дело C-347/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif de Montreuil (Франция) на 4 юли 2011 г. — Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, от името на AMB Generali Aktien Euroland/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/74

Дело C-356/11: Преюдициално запитване, отправено от Korkein hallinto-oikeus (Финландия) на 7 юли 2011 г. — O, S

36

2011/C 269/75

Дело C-357/11: Преюдициално запитване, отправено от Korkein hallinto-oikeus (Финландия) на 7 юли 2011 г. — Maahanmuuttovirasto

36

2011/C 269/76

Дело C-358/11: Преюдициално запитване, отправено от Korkein hallinto-oikeus (Финландия) на 8 юли 2011 г. — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

36

2011/C 269/77

Дело C-363/11: Преюдициално запитване, отправено от Elegktiko Synedrio (Гърция) на 7 юли 2011 г. — Комисар на Elegktiko Synedrio при Министерството на културата и туризма/Отдел за финансов одит на Министерството на културата и туризма и Konstantinos Antonopoulos

37

2011/C 269/78

Дело C-373/11: Преюдициално запитване, отправено от Symvoulio tis Epikrateias (Гърция) на 13 юли 2011 г. — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon и Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

38

2011/C 269/79

Дело C-378/11: Жалба, подадена на 21 юни 2011 г. от Longevity Health Products, Inc. срещу Определение на Общия съд (втори състав), постановено на 15 април 2011 г. по дело T-95/11 — Longevity Health Products/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

38

2011/C 269/80

Дело C-455/10: Определение на председателя на Съда от 1 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Centrale Raad van Beroep, Нидерландия) — G.A.P. Peeters — van Maasdijk/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

38

2011/C 269/81

Дело C-16/11: Определение на председателя на Съда от 6 юли 2011 г. — Европейска комисия/Република Естония

38

2011/C 269/82

Дело C-20/11: Определение на председателя на Съда от 15 юни 2011 г. — Европейска комисия/Република Полша

39

2011/C 269/83

Дело C-43/11: Определение на председателя на Съда от 6 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Milano, Италия) — Procura della Repubblica/Assane Samb

39

2011/C 269/84

Дело C-169/11: Определение на председателя на Съда от 7 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Frosinone — Италия) — Procura della Repubblica/Patrick Conteh

39

2011/C 269/85

Дело C-187/11: Определение на председателя на Съда от 6 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Treviso — Италия) — Procura della Repubblica/Elena Vermisheva

39

 

Общ съд

2011/C 269/86

Дело T-357/02 RENV: Решение на Общия съд от 14 юли 2011 г. — Freistaat Sachsen/Комисия (Държавни помощи — Помощи, предоставени от органите на провинция Саксония — Помощи за направляване и консултиране, за участие в панаири и изложения, за сътрудничество и за насърчаване на дизайна — Решение за обявяване на схемата за помощи за частично съвместима и за частично несъвместима с общия пазар — Схема за помощи в полза на малките и средните предприятия — Неупражняване на правото на преценка — Задължение за мотивиране)

40

2011/C 269/87

Дело T-189/06: Решение на Общия съд от 14 юли 2011 г. — Arkema France/Комисия (Конкуренция — Картели — Водороден пероксид и натриев перборат — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Носене на отговорност за неправомерното поведение — Задължение за мотивиране — Равно третиране — Принцип на добра администрация — Глоби — Известие относно сътрудничеството)

40

2011/C 269/88

Дело T-190/06: Решение на Общия съд от 14 юли 2011 г. — Total и Elf Aquitaine/Комисия („Конкуренция — Картели — Водороден пероксид и натриев перборат — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Вменяване на отговорността за неправомерното поведение — Право на защита — Презумпция за невиновност — Задължение за мотивиране — Равно третиране — Принцип на индивидуализиране на наказанието — Принцип на законоустановеност на престъплението и наказанието — Принцип на добра администрация — Правна сигурност — Злоупотреба с власт — Глоби“)

40

2011/C 269/89

Дело T-38/07: Решение на Общия съд от 13 юли 2011 г. — Shell Petroleum и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на бутадиенов каучук и стирен-бутадиенов каучук, получен чрез емулсионна полимеризация — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Отговорност за неправомерното поведение — Глоби — Тежест на нарушението — Отегчаващи обстоятелства)

41

2011/C 269/90

Дело T-39/07: Решение на Общия съд от 13 юли 2011 г. — ENI/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на бутадиенов каучук и стирен-бутадиенов каучук, получен чрез емулсионна полимеризация — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Отговорност за неправомерното поведение — Глоби — Тежест на нарушението — Отегчаващи обстоятелства)

41

2011/C 269/91

Дело T-42/07: Решение на Общия съд от 13 юли 2011 г. — Dow Chemical и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на бутадиенов каучук и стирен-бутадиенов каучук, получен чрез емулсионна полимеризация — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Отговорност за неправомерното поведение — Глоби — Тежест и продължителност на нарушението — Отегчаващи обстоятелства)

42

2011/C 269/92

Дело T-44/07: Решение на Общия съд от 13 юли 2011 г. — Kaučuk/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на бутадиенов каучук и стирен-бутадиенов каучук, получен чрез емулсионна полимеризация — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Участие в картела — Отговорност за неправомерното поведение — Глоби — Тежест и продължителност на нарушението — Смекчаващи обстоятелства)

42

2011/C 269/93

Дело T-45/07: Решение на Общия съд от 13 юли 2011 г. — Unipetrol/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на бутадиенов каучук и стирен-бутадиенов каучук, получен чрез емулсионна полимеризация — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Участие в картела — Отговорност за неправомерното поведение — Глоби)

42

2011/C 269/94

Дело T-53/07: Решение на Общия съд от 13 юли 2011 г. — Trade-Stomil/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на бутадиенов каучук и стирен-бутадиенов каучук, получен чрез емулсионна полимеризация — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Участие в картела — Отговорност за неправомерното поведение — Глоби — Тежест и продължителност на нарушението — Смекчаващи обстоятелства)

43

2011/C 269/95

Дело T-59/07: Решение на Общия съд от 13 юли 2011 г. — Polimeri Europa/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на бутадиенов каучук и стирен-бутадиенов каучук, получен чрез емулсионна полимеризация — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Отговорност за неправомерното поведение — Едно-единствено нарушение — Доказателство за наличието на картела — Глоби — Тежест и продължителност на нарушението — Отегчаващи обстоятелства)

43

2011/C 269/96

Дело T-138/07: Решение на Общия съд от 13 юли 2011 г. — Schindler Holding и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на услугите за монтаж и поддръжка на асансьори и ескалатори — Решение, с което се констатира нарушение на член 81 ЕО — Манипулиране на процедури за възлагане на поръчки — Подялба на пазарите — Определяне на цените)

44

2011/C 269/97

Дела T-141/07, T-142/07, T-145/07 и T-146/07: Решение на Общия съд от 13 юли 2011 г. — General Technic-Otis и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на услуги по монтаж и поддръжка на асансьори и ескалатори — Решение, с което се констатира нарушение на член 81 ЕО — Манипулиране на процедури за възлагане на поръчки — Подялба на пазарите — Определяне на цените)

44

2011/C 269/98

Дела T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 и T-154/07: Решение на Общия съд от 13 юли 2011 г. — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на услугите за монтаж и поддръжка на асансьори и ескалатори — Решение, с което се констатира нарушение на член 81 ЕО — Манипулиране на процедури за възлагане на поръчки — Подялба на пазарите — Определяне на цените)

45

2011/C 269/99

Дело T-151/07: Решение на Общия съд от 13 юли 2011 г. — Kone и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на услуги за монтаж и поддръжка на асансьори и ескалатори — Решение, с което се констатира нарушение на член 81 ЕО — Манипулиране на процедури за възлагане на поръчки — Подялба на пазарите — Определяне на цените)

45

2011/C 269/00

Дело T-108/08: Решение на Общия съд от 15 юли 2011 г. — Zino Davidoff/СХВП — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „GOOD LIFE“ — По-ранна национална словна марка „GOOD LIFE“ — Реално използване на по-ранната марка — Задължение за полагане на дължимата грижа — Член 74, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 76, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

46

2011/C 269/01

Дело T-81/09: Решение на Общия съд от 13 юли 2011 г. — Гърция/Комисия (ЕФРР — Намаляване на финансовата помощ — Оперативна програма, която попада в цел № 1 (1994 г.–1999 г.) „Пътен достъп и главни пътища“ в Гърция — Делегиране на спомагателни задачи от Комисията на трети лица — Професионална тайна — Процент на финансова корекция — Свобода на преценка на Комисията — Съдебен контрол)

46

2011/C 269/02

Дело T-160/09: Решение на Общия съд от 14 юли 2011 г. — Winzer Pharma/СХВП — Alcon (OFTAL CUSI) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „OFTAL CUSI“ — По-ранна словна марка на Общността „Ophtal“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1,буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

47

2011/C 269/03

Дело T-220/09: Решение на Общия съд от 15 юли 2011 г. — Ergo Versicherungsgruppe/СХВП — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „ERGO“ — По-ранна словна марка на Общността „URGO“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

47

2011/C 269/04

Дело T-221/09: Решение на Общия съд от 15 юли 2011 г. — Ergo Versicherungsgruppe/СХВП — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „ERGO Group“ — По-ранна словна марка на Общността „URGO“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

47

2011/C 269/05

Дело T-499/09: Решение на Общия съд от 13 юли 2011 г. — Evonik Industries/СХВП (Правоъгълник в пурпурен цвят със заоблена дясна страна) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността, представляваща правоъгълник в пурпурен цвят със заоблена дясна страна — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

48

2011/C 269/06

Дело T-88/10: Решение на Общия съд от 13 юли 2011 г. — Inter IKEA Systems/СХВП — Meteor Controls (GLÄNSA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „GLÄNSA“ — По-ранна марка на Общността „GLANZ“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Прилика на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

48

2011/C 269/07

Дело T-222/10: Решение на Общия съд от 14 юли 2011 г. — ratiopharm/СХВП — Nycomed (ZUFAL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „ZUFAL“ — По-ранна словна марка на Общността „ZURCAL“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Сходство на стоките — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Ограничаване на стоките, посочени в заявката за марка — Член 43, параграф 1 от Регламент № 207/2009)

48

2011/C 269/08

Дело T-422/10 R: Определение на председателя на Общия съд от 12 юли 2011 г. — Emme/Комисия (Обезпечително производство — Конкуренция — Решение на Комисията, с което се налага глоба — Банкова гаранция — Молба за спиране на изпълнението — Финансова вреда — Отсъствие на изключителна обстоятелства — Липса на неотложност)

49

2011/C 269/09

Дело T-142/11 R: Определение на председателя на Общия съд от 13 юли 2011 г. — SIR/Съвет (Обезпечително производство — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на ситуацията в Кот д’Ивоар — Замразяване на средствата — Молба за спиране на изпълнението — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество по главното производство — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

49

2011/C 269/10

Дело T-160/11 R: Определение на председателя на Общия съд от 13 юли 2011 г. — Petroci/Съвет (Обезпечително производство — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на ситуацията в Кот д’Ивоар — Замразяване на средствата — Молба за спиране на изпълнението — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество по главното производство — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

49

2011/C 269/11

Дело T-326/11: Жалба, подадена на 20 юни 2011 г. — Brainlab/СХВП (BrainLAB)

50

2011/C 269/12

Дело T-327/11: Жалба, подадена на 20 юни 2011 г. — Vinci Energies Schweiz/СХВП — Estavis (изображение на Бранденбургската порта в жълт цвят)

50

2011/C 269/13

Дело T-328/11: Жалба, подадена на 21 юни 2011 г. — Leifheit/СХВП (EcoPerfect)

51

2011/C 269/14

Дело T-333/11: Жалба, подадена на 24 юни 2011 г. — Wessang/СХВП — Greinwald (star foods)

51

2011/C 269/15

Дело T-355/11: Жалба, подадена на 5 юли 2011 г. — Segovia Bonet/СХВП — IES (IES)

52

2011/C 269/16

Дело T-356/11: Жалба, подадена на 1 юли 2011 г. — Restoin/СХВП (EQUIPMENT)

52

2011/C 269/17

Дело T-361/11: Жалба, подадена на 6 юли 2011 г. — Hand Held Products/СХВП — Orange Brand Services (DOLPHIN)

53

2011/C 269/18

Дело T-366/11: Жалба, подадена на 6 юли 2011 г. — Bial — Portela & Ca/СХВП — Isdin (ZEBEXIR)

53

2011/C 269/19

Дело T-371/11: Жалба, подадена на 11 юли 2011 г. — Monier Roofing Components/СХВП (CLIMA COMFORT)

54

2011/C 269/20

Дело T-372/11: Жалба, подадена на 15 юли 2011 г. — Basic/СХВП — Repsol YPF (basic)

54

2011/C 269/21

Дело T-378/11: Жалба, подадена на 18 юли 2011 г. — Langguth Erben/СХВП (MEDINET)

55

2011/C 269/22

Дело T-379/11: Жалба, подадена на 21 юли 2011 г. — Hüttenwerke Krupp Mannesmann и др./Комисия

55

2011/C 269/23

Дело T-381/11: Жалба, подадена на 21 юли 2011 г. — Eurofer/Комисия

56

2011/C 269/24

Дело T-390/11: Жалба, подадена на 21 юли 2011 г. — Evonik Industries/СХВП — Bornemann (EVONIK)

57


BG

 

Top