Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:212:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 212, 19 юли 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.212.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 212

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
19 юли 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Съвет

2011/C 212/01

Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Испания за 2011 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Програма за стабилност на Испания за периода 2011—2014 г.

1

2011/C 212/02

Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Чешката република за 2011 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Програма за конвергенция на Чешката република за периода 2011—2014 г.

5

2011/C 212/03

Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Германия за 2011 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Програма за стабилност на Германия за периода 2011—2014 г.

9

2011/C 212/04

Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Нидерландия за 2011 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Програма за стабилност на Нидерландия за периода 2011—2015 г.

13

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска комисия

2011/C 212/05

Становище на Комисията от 15 юли 2011 година относно плана за погребване на радиоактивни отпадъци от съоръжението в Stoneyhill за отстраняване и погребване на съдържащ естествени радиоактивни вещества накип в Aberdeenshire, Шотландия, Обединеното кралство, съгласно член 37 от Договора за Евратом

16


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 212/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6175 — Danaher/Beckman Coulter) (1)

18

2011/C 212/07

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6191 — Birla/Columbian Chemicals) (1)

18


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2011/C 212/08

Известие на вниманието на лицата, за които се прилагат мерките, предвидени в Решение 2010/145/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕО) № 1763/2004 на Съвета

19

2011/C 212/09

Уведомление до лицата, групите и образуванията, посочени в списъка, предвиден в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (вж. приложението към Регламент (ЕС) № 687/2011 на Съвета)

20

 

Европейска комисия

2011/C 212/10

Обменен курс на еврото

21


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2011/C 212/11

Покана за представяне на предложения — „Подкрепа за информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика“ — Прилагане на информационни мерки по бюджетен ред 05 08 06 за 2012 г.

22

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 212/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6299 — KKR/Sorgenia/Sorgenia France) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

36

2011/C 212/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6238 — RREEF/SMAG/OHL — Arenales) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

37


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top