Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:132:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 132, 3 май 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.132.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 132

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
3 май 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски икономически и социален комитет

 

470-а пленарна сесия, проведена на 15 и 16 март 2011 г.

2011/C 132/01

Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно положението в страните от Южното Средиземноморие

1

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

470-а пленарна сесия, проведена на 15 и 16 март 2011 г.

2011/C 132/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Потребители и трансгранични възможности в рамките на вътрешния пазар“(проучвателно становище по искане на унгарското председателство)

3

2011/C 132/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бъдещето на Европейския социален фонд след 2013 г.“(проучвателно становище)

8

2011/C 132/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Енергийни доставки: от каква политика за съседство се нуждаем, за да гарантираме сигурността на доставките за ЕС?“(проучвателно становище по искане на унгарското председателство)

15

2011/C 132/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Иновационни работни места: източници на производителност и качествена заетост“ (становище по собствена инициатива)

22


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

470-а пленарна сесия, проведена на 15 и 16 март 2011 г.

2011/C 132/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Годишен обзор на растежа: напредване с изчерпателния отговор на ЕС на кризата“COM(2011) 11 окончателен

26

2011/C 132/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ Съюз за иновации“COM(2010) 546 окончателен

39

2011/C 132/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите за Акт за единния пазар — За изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика — 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, предприемачество и търговия за всички нас“COM(2010) 608 окончателен

47

2011/C 132/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/25/ЕО във връзка с прилагането на етапи на пределните стойности на емисиите по отношение на трактори с тясна колея“COM(2011) 1 окончателен — 2011/0002 (COD)

53

2011/C 132/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Младежта в движение“ — Инициатива за разгръщане на потенциала на младите хора с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз“COM(2010) 477 окончателен

55

2011/C 132/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“COM(2010) 672 окончателен

63

2011/C 132/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти“COM(2010) 597 окончателен — 2010/0298 (COD)

71

2011/C 132/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета Средносрочен преглед на регламента за LIFE+“COM(2010) 516 окончателен

75

2011/C 132/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Прегледа на стратегията на Общността относно живака“COM(2010) 723 окончателен

78

2011/C 132/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета от […] година за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море“COM(2010) 767 окончателен — 2010/0370 (COD)

82

2011/C 132/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета по отношение на правилата за прилагане на доброволна модулация на преките плащания в рамките на общата селскостопанска политика“COM(2010) 772 окончателен — 2010/0372 (COD)

87

2011/C 132/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)“COM(2010) 799 окончателен — 2010/0385 (COD)

89

2011/C 132/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2000/75/ЕО по отношение на ваксинацията против болестта син език“COM(2010) 666 окончателен — 2010/0326 (COD)

92

2011/C 132/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Към европейско пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 година“COM(2010) 389 окончателен

94

2011/C 132/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаването на единно европейско железопътно пространство“COM(2010) 475 окончателен 2010/0253 (COD) и „Съобщение на Комисията относно изграждането на единно европейско железопътно пространство“COM(2010) 474 окончателен

99

2011/C 132/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар“COM(2010) 726 окончателен

108

2011/C 132/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни“ (Преработен текст) COM(2011) 29 окончателен — 2011/0011 (COD)

113


BG

 

Top