Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:080:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 80, 12 март 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.080.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 80

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
12 март 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2011/C 080/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 72, 5.3.2011 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2011/C 080/02

Дело C-382/08: Решение на Съда (голям състав) от 25 януари 2011 г. (преюдициално запитване от Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich, Австрия) — Michael Neukirchinger/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (Въздушен транспорт — Лиценз за организиране на търговски полети с балон — Член 12 ЕО — Условие за пребиваване или за наличие на седалище — Административни санкции)

2

2011/C 080/03

Дело C-90/09 P: Решение на Съда (първи състав) от 20 януари 2011 г. — General Química, SA, Repsol Química, SA, Repsol YPF, SA/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Сектор на химични вещества и препарати за обработката на каучук — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Група от предприятия — Солидарна отговорност на дружество майка за нарушения на правилата за конкуренция, извършени от негови дъщерни дружества — Вменяване на дружеството майка, което е начело на група от дружества)

2

2011/C 080/04

Дело C-155/09: Решение на Съда (първи състав) от 20 януари 2011 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Членове 12 ЕО, 18 ЕО, 39 ЕО и 43 ЕО — Членове 4, 28 и 31 от Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство — Данъчно законодателство — Условия за освобождаване от данък при придобиване на имущества за първа покупка на недвижим имот — Освобождаване само на пребиваващите на територията на страната лица, както и на непребиваващите на нея към датата на покупката гръцки граждани)

3

2011/C 080/05

Дело C-168/09: Решение на Съда (втори състав) от 27 януари 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Milano, Италия) — Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA (Индустриална и търговска собственост — Директива 98/71/ЕО — Правна закрила на промишлените дизайни и модели — Член 17 — Задължение за кумулиране на закрилата на регистрираните промишлени дизайни и модели с авторскоправната закрила — Национално законодателство, което изключва авторскоправната закрила на промишлените дизайни и модели, станали достъпни за свободно използване преди неговото влизане в сила или по силата на което тази закрила е непротивопоставима за определен период — Принцип на защита на оправданите правни очаквания)

4

2011/C 080/06

Дело C-463/09: Решение на Съда (трети състав) от 20 януари 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Испания) — CLECE, S.A./María Socorro Martín Valor, Ayuntamiento de Cobisa (Социална политика — Директива 2001/23/ЕО — Прехвърляния на предприятия — Гарантиране на правата на работниците и служителите — Понятие за прехвърляне — Дейности по почистване — Дейност, извършването на която се осигурява пряко от общината с наемане на нов персонал)

4

2011/C 080/07

Дело C-489/09: Решение на Съда (втори състав) от 27 януари 2011 г. (преюдициално запитване от Hof van Beroep te Gent, Белгия) — Vandoorne NV/Belgische Staat (Шеста директива ДДС — Член 11, В, параграф 1 и член 27, параграфи 1 и 5 — Данъчна основа — Мерки за опростяване — Тютюневи изделия — Бандероли — Еднократно събиране на ДДС при източника — Междинен доставчик — Пълно или частично неплащане на цената — Отказ за възстановяване на ДДС)

5

2011/C 080/08

Дело C-490/09: Решение на Съда (втори състав) от 27 януари 2011 г. — Европейска комисия/Великото херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 49 ЕО — Свободно предоставяне на услуги — Невъзстановяване на разходи за лабораторни анализи и изследвания, извършени в държави членки извън Великото херцогство Люксембург — Национална правна уредба, непредвиждаща възстановяване на разходите за такива анализи и изследвания — Национална правна уредба, поставяща поемането на разходите за медицинско обслужване в зависимост от спазването на предвидените в тази правна уредба условия)

5

2011/C 080/09

Дело C-92/10 P: Решение на Съда (пети състав) от 13 януари 2011 г. — Media-Saturn-Holding GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Марка на Общността — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Марка, представляваща рекламен лозунг и съставена от елементи, които поотделно нямат отличителен характер — Фигуративен знак „BEST BUY“)

6

2011/C 080/10

Дело C-559/08 P: Определение на Съда (пети състав) от 16 септември 2010 г. — Deepak Rajani (Dear!Net Online)/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Artoz-Papier AG (Обжалване — Марка на Общността — Словна марка ATOZ — Възражение от притежателя на международната словна марка ARTOZ — Отказ да се регистрира марката)

6

2011/C 080/11

Дело C-342/09 P: Определение на Съда (шести състав) от 27 октомври 2010 г. — Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, установено в Gallecs (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 — Фигуративна марка Gallecs — Възражение на притежателя на националните фигуративни марки GALLO, GALLO AZEITE NOVO и Azeite Novo, както и на общностната фигуративна марка GALLO — Отхвърляне на възражението — Жалбата е отчасти явно недопустима и отчасти необоснована)

7

2011/C 080/12

Дело C-459/09 P: Определение на Съда (пети състав) от 16 септември 2010 г. — Dominio de la Vega, SL/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Ambrosio Velasco SA (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) — Заявка за фигуративна марка на Общността „DOMINIO DE LA VEGA“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „PALACIO DE LA VEGA“ — Наличие на вероятност от объркване в една част от територията на Съюза — Преценка на сходството между марките — Доминиращ елемент)

7

2011/C 080/13

Дело C-487/09: Определение на Съда (осми състав) от 6 октомври 2010 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo, Испания) — Inmogolf SA/Dirección General de Tributos de la Consejería de Economia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Директива 69/335/ЕИО — Косвени данъци — Набиране на капитал — Прехвърляне на ценни книжа — Дружествен капитал, състоящ се главно от недвижими имоти)

8

2011/C 080/14

Дело C-532/09 P: Определение на Съда от 4 октомври 2010 г. — Владимир Иванов/Европейска комисия (Обжалване — Иск за извъндоговорна отговорност — Загуба на възможност за назначаване — Резерва за злоупотреба с процесуални права — Отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна жалба)

8

2011/C 080/15

Дело C-74/10 P и C-75/10 P: Определение на Съда (седми състав) от 29 септември 2010 г. — European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Европейска комисия (Обжалване — Член 19 от Статута на Съда — Страна, представлявана от адвокат, който няма качеството на трета независима страна — Явна недопустимост)

9

2011/C 080/16

Дело C-84/10 P: Определение на Съда (шести състав) от 22 октомври 2010 г. — Longevity Health Products, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Merck KGaA (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) — Словен знак „Kids Vits“ — Възражение на притежателя на словната марка на Общността „VITS4KIDS“ — Степен на внимание на съответните потребители — Вероятност от объркване — Сходство между знаците — Право на изслушване)

9

2011/C 080/17

Дело C-290/10 P: Определение на Съда (осми състав) от 9 септември 2010 г. — Franssons Verkstäder AB/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Lindner Recyclingtech GmbH (Обжалване — Жалба пред Общия съд за отмяна на решение на трети апелативен състав на СХВП — Регламент (ЕО) № 6/2002 — Срок за обжалване — Недопустимост поради закъснение — Явно неоснователна жалба)

9

2011/C 080/18

Дело C-513/10 P: Жалба, подадена на 14 октомври 2010 г. от Dimitris Platis срещу определението на Общия съд (първи състав), постановено на 30 септември 2010 г. по дело T-311/10, Dimitris Platis/Съвет и Гърция

10

2011/C 080/19

Дело C-587/10: Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhof (Германия) на 15 декември 2010 г. — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen, встъпила страна: Bundesministerium der Finanzen

10

2011/C 080/20

Дело C-594/10: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden на 17 декември 2010 г. — T.G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën

10

2011/C 080/21

Дело C-600/10: Иск, предявен на 16 декември 2010 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

11

2011/C 080/22

Дело C-603/10: Преюдициално запитване, отправено от Upravno sodišče Republike Slovenije (Република Словения) на 21 декември 2010 г. — Pelati doo/Република Словения

12

2011/C 080/23

Дело C-613/10: Преюдициално запитване, отправено от Commissione tributaria provinciale di Parma (Италия) на 30 декември 2010 г. — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

12

2011/C 080/24

Дело C-622/10: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal de première instance de Namur (Белгия) на 22 декември 2010 г. — Rémi Paquot/État belge — SPF Finances

12

2011/C 080/25

Дело C-623/10: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal de première instance de Namur (Белгия) на 22 декември 2010 г. — Adrien Daxhelet/État belge — SPF Finances

13

2011/C 080/26

Дело C-7/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Palermo (Италия) на 5 януари 2011 г. — Наказателно производство срещу Fabio Caronna

14

2011/C 080/27

Дело C-12/11: Преюдициално запитване, отправено от Dublin Metropolitan District Court (Ирландия) на 10 януари 2011 г. — Denise McDonagh/Ryanair Ltd

14

2011/C 080/28

Дело C-14/11 P: Жалба, подадена на 11 януари 2011 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 27 октомври 2010 г. по дело T-24/05, Alliance One International, Inc. (по-рано Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Европейска комисия

15

2011/C 080/29

Дело C-20/11: Иск, предявен на 13 януари 2011 г. — Европейска комисия/Република Полша

15

2011/C 080/30

Дело C-22/11: Преюдициално запитване, отправено от Korkein oikeus (Финландия) на 17 януари 2011 г. — Finnair Oyj/Timy Lassooy

15

2011/C 080/31

Дело C-37/11: Иск, предявен на 25 януари 2011 г. — Европейска комисия/Чешка република

16

2011/C 080/32

Дело C-455/09: Определение на председателя на Съда от 22 септември 2010 г. — Европейска комисия/Република Полша

17

2011/C 080/33

Дело C-525/09: Определение на председателя на шести състав на Съда от 28 септември 2010 г. — Европейска комисия/Португалска република

17

 

Общ съд

2011/C 080/34

Дело T-437/09: Решение на Общия съд от 2 февруари 2011 г. — Oyster Cosmetics/СХВП — Kadabell (Oyster cosmetics) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „Oyster cosmetics“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1,буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

18

2011/C 080/35

Дело T-54/07: Определение на Общия съд от 21 януари 2011 г. — Vtesse Networks/Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Далекосъобщения — Данък върху недвижимото имущество на предприятията в Обединеното кралство — Решение, с което се установява, че разглежданата мярка не представлява помощ — Липса на лично засягане — Недопустимост)

18

2011/C 080/36

Дело T-586/10: Жалба, подадена на 22 декември 2010 г. — Aktieselskabet af 21. november 2001/СХВП — Parfums Givenchy (only givenchy)

19

2011/C 080/37

Дело T-592/10: Жалба, подадена на 27 декември 2010 г. — El Corte Inglés/СХВП — Technisynthese (BTS)

19

2011/C 080/38

Дело T-593/10: Жалба, подадена на 29 декември 2010 г. — El Corte Inglés/СХВП — Ruan (B)

20

2011/C 080/39

Дело T-596/10: Жалба, подадена на 28 декември 2010 г. — Almunia Textil/СХВП — FIBA Europe (EuroBasket)

20

2011/C 080/40

Дело T-597/10: Жалба, подадена на 27 декември 2010 г. — Biodes/СХВП — Manasul International (BIESUL)

21

2011/C 080/41

Дело T-598/10: Жалба, подадена на 27 декември 2010 г. — Biodes/СХВП — Manasul International (LINEASUL)

21

2011/C 080/42

Дело T-14/11: Жалба, подадена на 11 януари 2011 г. — Timab Industries и CFPR/Комисия

22

2011/C 080/43

Дело T-23/11: Жалба, подадена на 17 януари 2011 г. — El Corte Inglés/СХВП — BA&SH (ba&sh)

22

2011/C 080/44

Дело T-24/11: Жалба, подадена на 19 януари 2011 г. — Bank Refah Kargaran/Съвет

23

2011/C 080/45

Дело T-25/11: Жалба, подадена на 17 януари 2011 г. — Germans Boada/СХВП (Форма на машина за рязане на керамика)

23

2011/C 080/46

Дело T-29/11: Жалба, подадена на 14 януари 2011 г. — Technische Universität Dresden/Комисия

23

2011/C 080/47

Дело T-33/11: Жалба, подадена на 24 януари 2011 г. — Peeters Landbouwmachines/СХВП — Fors MW (BIGAB)

24

2011/C 080/48

Дело T-34/11: Жалба, подадена на 24 януари 2011 г. — Canon Europa/Комисия

24

2011/C 080/49

Дело T-35/11: Жалба, подадена на 24 януари 2011 г. — Kyocera Mita Europe/Комисия

25

2011/C 080/50

Дело T-36/11: Жалба, подадена на 24 януари 2011 г. — Japan Airlines/Комисия

25

2011/C 080/51

Дело T-39/11: Жалба, подадена на 24 януари 2011 г. — Cargolux Airlines/Комисия

26

2011/C 080/52

Дело T-40/11: Жалба, подадена на 24 януари 2011 г. — Lan Airlines and Lan Cargo/Комисия

27

2011/C 080/53

Дело T-42/11: Жалба, подадена на 19 януари 2011 г. — Universal/Комисия

28

2011/C 080/54

Дело T-44/11: Жалба, подадена на 17 януари 2011 г. — Италия/Комисия

29

2011/C 080/55

Дело T-45/11: Жалба, подадена на 21 януари 2011 г. — Италия/Комисия

30

2011/C 080/56

Дело T-46/11: Жалба, подадена на 24 януари 2011 г. — Deutsche Lufthansa и др./Комисия

31

2011/C 080/57

Дело T-48/11: Жалба, подадена на 24 януари 2011 г. — British Airways/Комисия

32

2011/C 080/58

Дело T-54/11: Жалба, подадена на 27 януари 2011 г. — Испания/Комисия

33

2011/C 080/59

Дело T-57/11: Жалба, подадена на 27 януари 2011 г. — Castelnou Energía/Комисия

33

2011/C 080/60

Дело T-399/07: Определение на Общия съд от 25 януари 2011 г. — Basell Polyolefine/Комисия

34


BG

 

Top