Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:063:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 63, 26 февруари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.063.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 63

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
26 февруари 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2011/C 063/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 55, 19.2.2011 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2011/C 063/02

Дело C-120/08: Решение на Съда (трети състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Bavaria NV/Bayerischer Brauerbund eV (Преюдициално запитване — Регламенти (ЕИО) № 2081/92 и (ЕО) № 510/2006 — Прилагане във времето — Член 14 — Регистрация по опростената процедура — Съотношение между марки и защитени географски указания)

2

2011/C 063/03

Дело C-507/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 декември 2010 г. — Европейска комисия/Словашка република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Държавни помощи — Частично опрощаване на данъчно задължение на дружество в рамките на производство по сключване на предпазен конкордат — Решение на Комисията, с което се установява, че тази помощ е несъвместима с общия пазар, и се разпорежда нейното възстановяване — Неизпълнение)

2

2011/C 063/04

Дело C-77/09: Решение на Съда (втори състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Италия) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda/Ministero della Salute (Фитосанитарни продукти — Директива 2006/134/ЕО — Валидност — Ограничения във връзка с употребата на фенаримол като активно вещество)

3

2011/C 063/05

Дело C-118/09: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Австрия) — производство, започнато от Robert Koller (Понятие за национална юрисдикция по смисъла на член 234 ЕО — Признаване на дипломи — Директива 89/48/ЕИО — Адвокат — Вписване в професионалното сдружение на държава членка, различна от тази, в която дипломата е призната за равностойна)

3

2011/C 063/06

Дело C-208/09: Решение на Съда (втори състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien (Европейско гражданство — Свобода на движение и на пребиваване в държавите членки — Закон с конституционен ранг на държава членка, с който се забраняват благородническите титли и привилегии в тази държава — Фамилно име, което пълнолетен гражданин на тази държава е получил поради осиновяване в друга държава членка, в която пребивава — Благородническа титла и частица, които са част от фамилно име — Вписване от органите на първата държава членка в регистъра за гражданско състояние — Служебна поправка в актовете за гражданско състояние — Премахване на благородническата титла и частица)

4

2011/C 063/07

Дело C-215/09: Решение на Съда (трети състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Markkinaoikeus — Финландия) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, по-рано Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki (Обществени поръчки за услуги — Директива 2004/18/ЕО — Смесен договор — Договор, сключен между възлагащ орган и независимо от него частно предприятие — Създаване на съвместно предприятие с равно дялово участие за предоставяне на здравни услуги — Задължение на партньорите да получават през четиригодишен преходен период здравни услуги от съвместното предприятие в полза на своите работници и служители)

4

2011/C 063/08

Дело C-245/09: Решение на Съда (първи състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Arbeidshof te Brussel — Белгия) — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Свободно предоставяне на услуги — Член 49 ЕО — Изпълнител, установен в държава членка — Възлагане на дейност на съдоговорители, установени в същата държава членка — Изцяло вътрешно положение — Недопустимост на преюдициалното запитване)

5

2011/C 063/09

Дело C-273/09: Решение на Съда (трети състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Haarlem — Ниедерландия) — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid („Регламент № 729/2004 — Класиране на стоката „помощна количка за вървене“ в Комбинираната номенклатура — Позиция 9021 — Позиция 8716 — Поправка — Валидност“)

5

2011/C 063/10

Дело C-277/09: Решение на Съда (трети състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Court of Session (Scotland), Edinburgh — Обединено Кралство) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH. (Шеста директива ДДС — Право на приспадане — Придобиване на автомобили и използването им за сделки за лизинг — Разлики между данъчните режими на две държави членки — Забрана на злоупотребата)

6

2011/C 063/11

Дело C-304/09: Решение на Съда (първи състав) от 22 декември 2010 г. — Европейска комисия/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Държавни помощи — Помощи в полза на новорегистрирани на борсата дружества — Възстановяване)

6

2011/C 063/12

Дело C-338/09: Решение на Съда (трети състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Австрия) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann von Wien (Свободно предоставяне на услуги — Свобода на установяване — Правила на конкуренция — Каботажни превози — Национален превоз на лица по автобусна линия — Заявление за обслужване на линия — Концесия — Разрешително — Условия — Притежаване на седалище или постоянен обект на националната територия — Намаляване на приходите, застрашаващо рентабилността на обслужването на вече отдадена на концесия линия)

7

2011/C 063/13

Дело C-351/09: Решение на Съда (първи състав) от 22 декември 2010 г. — Европейска комисия/Република Малта (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 2000/60/ЕО — Членове 8 и 15 — Състояние на вътрешнотериториалните повърхностни води — Изготвяне и привеждане в действие на програми за мониторинг — Неизпълнение — Предоставяне на обобщени доклади за тези програми за мониторинг — Неизпълнение)

7

2011/C 063/14

Дело C-393/09: Решение на Съда (трети състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany/Ministerstvo kultury (Интелектуална собственост — Директива 91/250/ЕИО — Правна закрила на компютърните програми — Понятие „обективирана в каквато и да е форма компютърна програма“ — Включване или невключване на графичен потребителски интерфейс на програма — Авторско право — Директива 2001/29/ЕО — Авторско право и сродните му права в информационното общество — Телевизионно разпространение на графичен потребителски интерфейс — Публично разгласяване на произведение)

8

2011/C 063/15

Дело C-438/09: Решение на Съда (трети състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny — Република Полша) — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Шеста директива ДДС — Право на приспадане на ДДС по получени доставки — Предоставени услуги — Нерегистрирано по ДДС данъчнозадължено лице — Задължителни данни във фактурата за целите на ДДС — Национална данъчноправна уредба — Изключване на правото на приспадане съгласно член 17, параграф 6 от Шеста директива ДДС)

8

2011/C 063/16

Дело C-488/09: Решение на Съда (първи състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)/Administración General del Estado (Конвенция ТИР — Митнически кодекс на Общността — Превози, извършвани под покритието на карнет ТИР — Гарантираща асоциация — Нередовно разтоварване — Определяне на мястото на извършване на нарушението — Събиране на вносни мита)

9

2011/C 063/17

Дело C-517/09: Решение на Съда (шести състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Органа за издаване на разрешения и осъществяване на контрол към Върховния съвет по аудиовизуалните въпроси — Белгия) — в рамките на производство относно RTL Belgium SA, по-рано TVi SA (Директива 89/552/ЕИО — Услуги за телевизионно излъчване — Орган за издаване на разрешения и осъществяване на контрол към Върховния съвет по аудиовизуалните въпроси — Понятие за национална юрисдикция по смисъла на член 267 ДФЕС — Липса на компетентност на Съда)

9

2011/C 063/18

Дело C-524/09: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Tribunal administratif de Paris, Франция) — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations (Преюдициално запитване — Орхуска конвенция — Директива 2003/4/ЕО — Обществен достъп до информация за околната среда — Директива 2003/87/ЕО — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове — Регламент (ЕО) № 2216/2004 — Стандартизирана и защитена система от регистри — Достъп до данните за трансакциите с квоти за емисии на парникови газове — Отказ да се предостави информацията — Централен администратор — Администратори на националните регистри — Поверителност на данните от регистрите — Дерогации)

10

2011/C 063/19

Дело C-12/10: Решение на Съда (седми състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf, Германия) — Lecson Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund (Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Раздел XVII — Транспортни съоръжения — Глава 87 — Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности — Позиции 8703 и 8713 — Три- или четириколесни електрически превозни средства, предназначени за транспорт на едно лице, които достигат максимална скорост 6—15 km/h и са снабдени с отделна и регулируема кормилна колона, наричани „електромобили“)

11

2011/C 063/20

Дело C-116/10: Решение на Съда (трети състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (синдик на Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA (Шеста директива ДДС — Случаи на освобождаване — Член 15, точка 4, буква а) и точка 5 — Освобождаване на сделки по наемане на морски плавателни съдове — Обхват)

11

2011/C 063/21

Дело C-276/10: Решение на Съда (осми състав) от 22 декември 2010 г. — Европейска комисия/Чешка република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 2006/118/ЕО — Опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им — Липса на транспониране в определения срок)

12

2011/C 063/22

Дело C-287/10: Решение на Съда (трети състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Tribunal administratif — Люксембург) — Tankreederei I SA/Directeur de l'administration des contributions directes (Свободно предоставяне на услуги — Свободно движение на капитали — Данъчно облекчение за инвестиции — Предоставяне при фактическо използване на инвестициите на националната територия — Експлоатация на речни плавателни съдове, използвани в други държави членки)

12

2011/C 063/23

Дело C-491/10: Решение на Съда (първи състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Celle, Германия) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz (Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителска отговорност — Родителска отговорност — Право на упражняване на родителски права — Отвличане на дете — Член 42 — Изпълнение на удостоверено решение на компетентния (испански) съд, с което се разпорежда връщането на дете — Правомощие на замоления (германски) съд да откаже изпълнението на това решение в случай на тежко нарушение на правата на детето)

12

2011/C 063/24

Дело C-336/08: Определение на Съда (трети състав) от 14 октомври 2010 г. (преюдициално запитване от Landessozialgericht Berlin — Германия) — Christel Reinke/AOK Berlin (Преюдициално запитване — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

13

2011/C 063/25

Дело C-334/09: Определение на Съда (шести състав) от 2 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Meiningen — Германия) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Директива 91/439/ЕИО — Взаимно признаване на свидетелствата за управление на моторни превозни средства — Отказ от национално свидетелство за управление след достигане на максималната граница от точки за различни нарушения — Свидетелство за управление, издадено в друга държава членка — Отрицателно заключение на медико-психологична експертиза, получено в държавата членка по пребиваване след получаването на ново свидетелство в друга държава членка — Отнемане на правото на управление на територията на първата държава членка — Право на държавата членка по пребиваване на притежателя на свидетелството, издадено от друга държава членка, да прилага към посоченото свидетелство своята национална уредба относно ограничаването, временното отнемане, отнемането или анулирането на правото на управление — Условия — Тълкуване на понятието „проява след получаването на ново свидетелство за управление“)

13

2011/C 063/26

Дело C-20/10: Определение на Съда (шести състав) от 11 ноември 2010 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Trani, Италия) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA (Член 104, параграф 3, от Процедурния правилник — Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Клаузи 3 и 8 от Рамковото споразумение за срочната работа — Срочни трудови договори в публичния сектор — Първи или единствен срочен договор — Задължение за посочване на обективните причини — Отпадане — Намаляване на общото равнище на закрила на работниците — Принцип на недопускане на дискриминация — Членове 82 ЕО и 86 ЕО)

14

2011/C 063/27

Дело C-22/10 P: Определение на Съда (пети състав) от 27 октомври 2010 г. — REWE-Zentral AG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Жалба — Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „Clina“ — По-ранна словна марка на Общността „CLINAIR“ — Отказ за регистрация — Относителни основания за отказ — Разглеждане на вероятността от объркване — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б)

15

2011/C 063/28

Дело C-102/10: Определение на Съда (осми състав) от 28 октомври 2010 г. (преюдициално запитване от Judecătoria Focșani, Румъния) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat (Процедурен правилник — Член 92, параграф 1, член 103, параграф 1 и член 104, параграф 3, първа и втора алинеи — Сближаване на законодателствата — Система за задължителна застраховка „Гражданската отговорност“ за моторните превозни средства — Договор за доброволна застраховка — Неприложимост)

15

2011/C 063/29

Дело C-193/10: Определение на Съда (осми състав) от 9 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Тарифно класиране — Мултимедиен MP3 плейър — Позиция 8521 — Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук)

16

2011/C 063/30

Дело C-199/10: Определение на Съда (пети състав) от 22 ноември 2010 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública (Член 104,параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Членове 56 ЕО и 58 ЕО — Облагане на дивидентите — Удържане при източника — Национално данъчно законодателство, което предвижда освобождаване на дивидентите, изплащани на местни дружества)

16

2011/C 063/31

Дело C-377/10: Определение на Съда (пети състав) от 6 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Dolj — Румъния) — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu (Преюдициално запитване — Липса на връзка с действителността или с предмета на спора по главното производство — Недопустимост)

17

2011/C 063/32

Дело C-439/10: Определение на Съда (пети състав) от 7 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Bacău — Румъния) — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Преюдициално запитване — Липса на описание на фактическата обстановка — Недопустимост)

17

2011/C 063/33

Дело C-440/10: Определение на Съда (пети състав) от 7 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Bacău — Румъния) — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Преюдициално запитване — Липса на изложение на фактическата обстановка — Недопустимост)

18

2011/C 063/34

Дело C-441/10: Определение на Съда (пети състав) от 7 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Bacău — Румъния) — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Преюдициално запитване — Липса на изложение на фактическата обстановка — Недопустимост)

18

2011/C 063/35

Дело C-262/88 INT: Молбата за тълкуване на Решение от 17 май 1990 г. по дело Barber (C-262/88), подадена на 26 май 2010 г. от Manuel Enrique Peinado Guitart

18

2011/C 063/36

Дело C-549/10 P: Жалба, подадена на 22 ноември 2010 г. от Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 9 септември 2010 г. по дело T-155/06: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Европейска комисия

18

2011/C 063/37

Дело C-562/10: Иск, предявен на 30 ноември 2010 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

19

2011/C 063/38

Дело C-566/10 P: Жалба, подадена на 2 декември 2010 г. от Италианската република срещу Решение на Общия съд (шести състав) от 13 септември 2010 г. по съединени дела T-166/07 и T-285/07, Италианска република/Европейска комисия

21

2011/C 063/39

Дело C-567/10: Преюдициално запитване, отправено от Cour constitutionnelle (Белгия) на 3 декември 2010 г. — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL/Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

22

2011/C 063/40

Дело C-570/10: Иск, предявен на 6 декември 2010 г. — Европейска комисия/Ирландия

22

2011/C 063/41

Дело C-601/10: Иск, предявен на 17 декември 2010 г. — Европейска комисия/Република Гърция

22

2011/C 063/42

Дело C-6/11: Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединеното кралство) на 5 януари 2011 г. — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents

23

2011/C 063/43

Дело C-16/11: Иск, предявен на 11 януари 2011 г. — Европейска комисия/Република Естония

24

2011/C 063/44

Дело C-60/09: Определение на председателя на Съда от 1 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Италия) — Lucio Rubano/Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

24

2011/C 063/45

Дело C-116/09: Определение на председателя на осми състав на Съда от 7 декември 2010 г. — (преюдициално запитване от Bezirksgericht Ried i.I. — Австрия) — Наказателно производство срещу Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

24

2011/C 063/46

Дело C-387/09: Определение на председателя на Съда от 30 ноември 2010 г. (преюдициално запитване от Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife — Испания) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

24

2011/C 063/47

Дело C-33/10: Определение на председателя на Съда от 8 декември 2010 г. — Европейска комисия/Кралство Дания

25

2011/C 063/48

Дело C-208/10: Определение на председателя на Съда от 23 ноември 2010 г. — Европейска комисия/Португалска република

25

 

Общ съд

2011/C 063/49

Дело T-382/08: Решение на Общия съд от 18 януари 2011 г. — Advance Magazine Publishers/СХВП — Capela & Irmãos (VOGUE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „VOGUE“ — По-ранна национална словна марка „VOGUE Portugal“ — Липса на реално използване на по-ранната марка — Член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

26

2011/C 063/50

Дело T-336/09: Решение на Общия съд от 19 януари 2011 г. — Häfele/СХВП — Topcom Europe (Topcom) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „Topcom“ — По-ранни словни марки на Общността и на Бенелюкс „TOPCOM“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство между стоките — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

26

2011/C 063/51

Дело T-411/09: Определение на Общия съд от 12 януари 2011 г. — Terezakis/Комисия („Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Частичен отказ за достъп — Замяна на обжалвания административен акт в хода на съдебното производство — Отказ за съобразяване на исканията — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество“)

26

2011/C 063/52

Дело T-563/10 P: Жалба, подадена на 10 декември 2010 г. от Patrizia De Luca срещу Решение на Съда на публичната служба от 30 септември 2010 г. по дело F-20/06, De Luca/Комисия

27

2011/C 063/53

Дело T-570/10: Жалба, подадена на 17 декември 2010 г. — Environmental Manufacturing/СХВП — Wolf (Изображение на главата на вълк)

27

2011/C 063/54

Дело T-571/10: Жалба, подадена на 16 декември 2010 г. — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/СХВП — Impexmetal (FŁT-1)

28

2011/C 063/55

Дело T-580/10: Жалба, подадена на 22 декември 2010 г. — Wohlfahrt/СХВП — Ferrero (Kindertraum)

29

2011/C 063/56

Дело T-581/10: Жалба, подадена на 23 декември 2010 г. — X Technology Swiss/СХВП — Brawn (X-Undergear)

29

2011/C 063/57

Дело T-585/10: Жалба, подадена на 17 декември 2010 г. — Aitic Penteo/СХВП — Atos Worldline (PENTEO)

30

2011/C 063/58

Дело T-7/11: Жалба, подадена на 7 януари 2011 г. — Bank Melli Iran/Съвет

30

2011/C 063/59

Дело T-12/11: Жалба, подадена на 7 януари 2011 г. — Iran Insurance/Съвет

31

2011/C 063/60

Дело T-13/11: Жалба, подадена на 7 януари 2011 г. — Post Bank/Съвет

32

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2011/C 063/61

Дело F-118/10: Жалба, подадена на 15 ноември 2010 г. — Psarras/ENISA

34

2011/C 063/62

Дело F-122/10: Жалба, подадена на 19 ноември 2010 г. — Cocchi и Falcione/Комисия

34

2011/C 063/63

Дело F-124/10: Жалба, подадена на 26 ноември 2010 г. — Labiri/ЕИСК

34

2011/C 063/64

Дело F-128/10: Жалба, подадена на 30 декември 2010 г. — Mora Carrasco и др./Парламент

35


BG

 

Top