Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:051:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 51, 17 февруари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.051.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 51

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
17 февруари 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

466-а пленарна сесия, проведена на 19, 20 и 21 октомври 2010 г.

2011/C 051/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Финансово участие на работниците в Европа“ (становище по собствена инициатива)

1

2011/C 051/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Промени и перспективи в металообработването“ (становище по собствена инициатива)

8

2011/C 051/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Последиците от кризата с държавния дълг за управлението на ЕС“ (становище по собствена инициатива)

15

2011/C 051/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Трансатлантическите отношения и популяризирането на европейския социален модел в международен мащаб“ (становище по собствена инициатива)

20

2011/C 051/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Обновяване на общностния метод (насоки)“ (становище по собствена инициатива)

29


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

466-а пленарна сесия, проведена на 19, 20 и 21 октомври 2010 г.

2011/C 051/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни“COM(2010) 388 окончателен — 2008/0173 (COD)

35

2011/C 051/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно сливанията на акционерни дружества“COM(2010) 391 окончателен — 2008/0009 (COD)

36

2011/C 051/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет — Европейска стратегия за незамърсяващи и енергийноефективни превозни средства“COM(2010) 186 окончателен

37

2011/C 051/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Зелена книга „Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии“COM(2010) 183 окончателен

43

2011/C 051/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на Рамково решение 2002/629/ПВР“COM(2010) 95 окончателен — 2010/0064 (COD)

50

2011/C 051/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на активния живот на възрастните хора (2012 г.)“COM(2010) 462 окончателен

55

2011/C 051/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно „Мобилизиране на частни и публични инвестиции за възстановяване и дългосрочно структурно изменение — развиване на публично-частни партньорства“COM(2009) 615 окончателен

59

2011/C 051/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на продължителността на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка“COM(2010) 331 окончателен — 2010/0179 (CNS)

67

2011/C 051/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно международната политика в областта на климата след конференцията от Копенхаген: да предприемем мерки сега, за да дадем нов тласък на глобалната дейност за противодействие на изменението на климата“COM(2010) 86 окончателен

69

2011/C 051/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доклад на Комисията до Съвета, до Европейския парламент, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите за състоянието на прилагане на интегрираната продуктова политика“COM(2009) 693 окончателен

75

2011/C 051/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 708/2007 относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове“COM(2010) 393 окончателен — 2009/0153 (COD)

80


BG

 

Top