Help Print this page 

Document C:2010:278:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 278, 15 октомври 2010г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.278.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 278

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
15 октомври 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска централна банка

2010/C 278/01

Становище на Европейската централна банка от 5 октомври 2010 година относно две предложения за регламенти относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната (CON/2010/72)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 278/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5951 — AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

5


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 278/03

Обменен курс на еврото

6

2010/C 278/04

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение от неговото заседание от 15 април 2010 г. относно проекторешение, свързано с дело COMP/39.317 — E.ON Gas — Докладчик: Полша

7

2010/C 278/05

Окончателен доклад на служителя по изслушването по дело COMP/39.317 — E.ON Gas

8

2010/C 278/06

Резюме на решение на Комисията от 4 май 2010 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/39.317 — E.ON Gas) (нотифицирано под номер C(2010) 2863 окончателен)  (1)

9

2010/C 278/07

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение от негово заседание от 9 юли 2010 г. относно проекторешение по дело COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) — Докладчик: Австрия

11

2010/C 278/08

Окончателен доклад на служителя по изслушването по дело COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

12

2010/C 278/09

Резюме на решение на Комисията от 14 юли 2010 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) (нотифицирано под номер C(2010) 4738)  (1)

14

2010/C 278/10

Назначаване на служителя по изслушването

16

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2010/C 278/11

Съобщение на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга (1)

17


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2010/C 278/12

Покана за представяне на предложения — EACEA/32/10 — Темпус IV — Реформа във висшето образование посредством международно университетско сътрудничество

18

2010/C 278/13

Покана за изразяване на интерес за оперативна програма ESPON 2013

22

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2010/C 278/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5879 — Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

23

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2010/C 278/15

Публикуване на заявление за признаване на традиционно наименование съгласно предвиденото в член 33 от Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията

24

2010/C 278/16

Публикуване на заявление за признаване на традиционно наименование съгласно предвиденото в член 33 от Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията

25

2010/C 278/17

Публикуване на заявление за признаване на традиционно наименование съгласно предвиденото в член 33 от Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията

26

2010/C 278/18

Публикуване на заявление за признаване на традиционно наименование съгласно предвиденото в член 33 от Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията

27

2010/C 278/19

Държавна помощ — Италианска република — Държавна помощ C 17/10 (ex N 315/09) — Firmin Srl — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС (1)

28


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top