EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:234:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 234, 28 август 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.234.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 234

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
28 август 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2010/C 234/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 221, 14.8.2010 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2010/C 234/02

Дело C-139/07 P: Решение на Съда (голям състав) от 29 юни 2010 г. — Европейска комисия/Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Република Финландия, Кралство Швеция (Обжалване — Достъп до документите на институциите — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, отнасящи се до производства за контрол върху държавните помощи — Изключение, свързано със защитата на целите на дейностите по разследване — Задължение на съответната институция да извърши конкретно и самостоятелно разглеждане на съдържанието на документите, посочени в заявлението за достъп)

2

2010/C 234/03

Дело C-441/07 P: Решение на Съда (голям състав) от 29 юни 2010 г. — Европейска комисия/Alrosa Company Ltd (Обжалване — Господстващо положение — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Световен пазар на необработени диаманти — Индивидуални ангажименти, които са поети от дружество и са свързани със спирането от негова страна да купува необработени диаманти от друго дружество — Решение, с което поетите от дружество индивидуални ангажименти се превръщат в задължителни и се прекратява производството)

3

2010/C 234/04

Дело C-28/08 P: Решение на Съда (голям състав) от 29 юни 2010 г. — Европейска комисия/The Bavarian Lager Co. Ltd, Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) (Обжалване — Достъп до документите на институциите — Документ относно събрание, проведено в рамките на производство за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка — Защита на лични данни — Регламент (ЕО) № 45/2001 — Регламент (ЕО) № 1049/2001)

3

2010/C 234/05

Дело C-171/08: Решение на Съда (първи състав) от 8 юли 2010 г. — Европейска комисия/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Членове 56 ЕО и 43 ЕО — Свободно движение на капитали — Привилегировани акции („golden shares“) на португалската държава в Portugal Telecom SGPS SA — Ограничения при придобиването на дялови участия и управлението на приватизирано дружество — Държавна мярка)

4

2010/C 234/06

Дело C-194/08: Решение на Съда (трети състав) от 1 юли 2010 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof–Австрия) — Susanne Gassmayr/Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Социална политика — Директива 92/85/ЕИО — Въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки — Член 5, параграф 3 и член 11, точки 1, 2 и 3 — Непосредствено действие — Бременна работничка, на която се полага отпуск по време на бременността ѝ — Работничка в отпуск по майчинство — Право на изплащане на обезщетение за дежурство на работното място)

4

2010/C 234/07

Дело C-334/08: Решение на Съда (втори състав) от 8 юли 2010 г. — Европейска комисия/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Собствени ресурси на Съюза — Отказ да се предоставят на разположение на Съюза собствени ресурси, съответстващи на определени незаконосъобразни митнически разрешения — Непреодолима сила — Измамливи действия на митническите органи — Отговорност на държавите членки — Редовност на записването на установените вземания по отделната сметка)

5

2010/C 234/08

Дело C-393/08: Решение на Съда (първи състав) от 1 юли 2010 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Италия) — Emanuela Sbarigia/Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (Национална правна уредба относно работното време и почивните дни на аптеките — Освобождаване — Правомощие на компетентните органи за вземане на решение)

6

2010/C 234/09

Дело C-407/08 P: Решение на Съда (втори състав) от 1 юли 2010 г. — Knauf Gips KG, по-рано известно като Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG/Европейска комисия (Обжалване — Картели — Гипсокартони — Достъп до преписката — Уличаващи и оневиняващи доказателства — Понятие за предприятие — Стопанска единица — Дружество, отговорно за действията на стопанската единица — Довод, изложен за първи път в хода на съдебното производство)

6

2010/C 234/10

Дело C-428/08: Решение на Съда (голям състав) от 6 юли 2010 г. (преюдициално запитване от Rechtbank ’s-Gravenhage, Нидерландия) — Monsanto Technology LLC/Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH (Индустриална и търговска собственост — Правна закрила на биотехнологичните изобретения — Директива 98/44/ЕО — Член 9 — Патент, който защитава продукт, съдържащ или състоящ се от генетична информация — Материал, който включва в състава си продукта — Защита — Условия)

7

2010/C 234/11

Дело C-442/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 1 юли 2010 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Споразумение за асоцииране ЕИО — Унгария — Последващ контрол — Неспазване на правилата за произход — Решение на органите на държавата износител — Съдебно обжалване — Контролна мисия на Комисията — Мита — Последващо събиране — Собствени ресурси — Предоставяне — Лихви за забава)

8

2010/C 234/12

Съединени дела C-447/08 и C-448/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 8 юли 2010 г. (преюдициално запитване от Svea hovrätt, Швеция) — Наказателни производства срещу Otto Sjöberg (C-447/08), Anders Gerdin (C-448/08) (Свободно предоставяне на услуги — Хазартни игри — Организиране на хазартни игри по интернет — Рекламиране на игри, организирани в други държави членки — Дейности, запазени за публични структури с нестопанска цел — Наказателни санкции)

8

2010/C 234/13

Дело C-471/08: Решение на Съда (трети състав) от 1 юли 2010 г. (преюдициално запитване от Helsingin käräjäoikeus, Финландия) — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj (Социална политика — Директива 92/85/ЕИО — Закрила на безопасността и здравето по време на работа на бременните работнички и на работничките родилки или кърмачки — Член 5, параграф 2 и член 11, точка 1 — Работничка, назначена временно на друго работно място през време на бременността ѝ — Задължително назначаване поради риск за нейната или на детето ѝ безопасност или здраве — Възнаграждение, по-ниско от получаваното преди това назначаване средно възнаграждение — Предходно трудово възнаграждение, състоящо се от основна заплата и от различни премии — Изчисляване на заплатата, на която бременната работничка има право по време на нейното временно назначаване)

9

2010/C 234/14

Дело C-526/08: Решение на Съда (голям състав) от 29 юни 2010 г. — Европейска комисия/Великото херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава членка — Допустимост — Non bis in idem — Сила на пресъдено нещо — Членове 226 ЕО и 228 ЕО — Член 29 от Процедурния правилник — Език на производството — Директива 91/676/ЕИО — Опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници — Несъвместимост на националните мерки с правилата относно периодите, условията и техниките за разпръскване на подобряващи почвата вещества — Минимален капацитет за събиране на течни оборски торове — Забрана за разпръскване по земи с остър наклон — Техники, гарантиращи еднаквото и ефикасно разпръскване на торове)

10

2010/C 234/15

Дело C-558/08: Решение на Съда (първи състав) от 8 юли 2010 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden, Нидерландия) — Portakabin Limited, Portakabin B.V./Primakabin B.V. (Марки — Реклама по интернет от ключови думи („keyword advertising“) — Директива 89/104/ЕИО — Членове 5—7 — Визуализиране на съобщения, като се изхожда от идентична с марка ключова дума — Визуализиране на съобщения, като се изхожда от ключови думи, възпроизвеждащи марка с „малки грешки“ — Реклама за стоки втора употреба — Стоки, произведени и пуснати на пазара от притежателя на марката — Изчерпване на правото, предоставено от марката — Поставяне на етикети с наименованието на препродавача и премахване на етикетите с марката — Реклама на стоки втора употреба, която изхожда от чужда марка и включва, освен произведените от притежателя на марката стоки, и стоки с друг произход)

10

2010/C 234/16

Дело C-35/09: Решение на Съда (втори състав) от 1 юли 2010 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione, Италия) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paolo Speranza (Косвени данъци — Данък върху увеличаването на дружествения капитал — Член 4, параграф 1, буква в) от Директива 69/335/ЕИО — Национална правна уредба, облагаща вписването на акта за увеличаване на дружествения капитал на дружество — Солидарно данъчно облагане на дружеството получател и на нотариуса — Липса на реална вноска в капитала — Ограничаване на доказателствените средства)

11

2010/C 234/17

Дело C-99/09: Решение на Съда (четвърти състав) от 1 юли 2010 г. (преюдициално запитване от Sąd Najwyższy, Република Полша) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Далекосъобщителни услуги — Директива 2002/22/ЕО — Член 30, параграф 2 — Преносимост на телефонните номера — Правомощия на националните регулаторни органи — Потребителска такса — Възпиращ характер — Вземане предвид на разходите)

12

2010/C 234/18

Дело C-233/09: Решение на Съда (първи състав) от 1 юли 2010 г. (преюдициално запитване от Hof van beroep te Antwerpen, Белгия) — Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije/Belgische Staat (Свободно предоставяне на услуги — Свободно движение на капитали — Пряко данъчно облагане — Разлика в третирането в зависимост от мястото на инвестиране)

13

2010/C 234/19

Дело C-246/09: Решение на Съда (втори състав) от 8 юли 2010 г. (преюдициално запитване от Landesarbeitsgericht Hamburg, Германия) — Susanne Bulicke/Deutsche Büro Service GmbH (Директива 2000/78/ЕО — Членове 8 и 9 — Национална процедура за осигуряване спазването на задълженията, произтичащи от Директивата — Срок за предприемане на действия — Принципи на равностойност и ефективност — Принцип на ненамаляване на предишното равнище на защита)

13

2010/C 234/20

Дело C-343/09: Решение на Съда (четвърти състав) от 8 юли 2010 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), Обединеното кралство) — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport (Преюдициално запитване — Валидност — Директива 2009/30/ЕО — Член 1, параграф 8 — Директива 98/70/ЕО — Член 8а — Атмосферно замърсяване — Горива — Употреба на метални добавки в горивата — Ограничаване на съдържанието на метилциклопентадиенил манган трикарбонил (MMT) — Етикетиране — Оценка на въздействието — Явна грешка в преценката — Принцип за предпазливост — Пропорционалност — Равно третиране — Правна сигурност — Допустимост)

14

2010/C 234/21

Дело C-363/09: Решение на Съда (шести състав) от 1 юли 2010 г. — Европейска комисия/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 91/414/ЕИО — Продукти за растителна защита — Заявление за издаване на разрешение за пускане на пазара — Защита на данните)

15

2010/C 234/22

Дело C-550/09: Решение на Съда (голям състав) от 29 юни 2010 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf, Германия) — Наказателно производство срещу E, F (Обща външна политика и политика на сигурност — Специални ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания — Обща позиция 2001/931/ОВППС — Регламент (ЕО) № 2580/2001 — Членове 2 и 3 — Включване на организация в списъка на лица, групи и образувания, участващи в извършването на терористични актове — Предаване на организацията, от нейни членове, на средства, произхождащи от дейности по събиране на дарения и продажби на публикации)

15

2010/C 234/23

Дело C-211/10 PPU: Решение на Съда (трети състав) от 1 юли 2010 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof, Австрия) — производство, образувано по инициатива на Doris Povse/Mauro Alpago (Съдебно сътрудничество по граждански дела — Брачни дела и дела, свързани с родителска отговорност — Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Неправомерно отвеждане на детето — Привременни мерки относно „родителската власт за взимане на решения“ — Право на упражняване на родителските права — Решение, с което се разпорежда връщането на детето — Изпълнение — Компетентност — Спешно преюдициално производство)

16

2010/C 234/24

Дело C-517/08 P: Определение на Съда от 15 април 2010 г. — Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro, SA/Европейска комисия, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Кралство Испания (Жалба — Директива 91/414/ЕИО — Невключване на ендосулфана в приложение I към посочената директива — Отнемане на разрешенията за пускане на пазара — Явно неоснователна жалба)

17

2010/C 234/25

Дело C-39/09 P: Определение на Съда от 22 март 2010 г. — Société des plantations de Mbanga SA (SPM)/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия (Обжалване — Член 119 от Процедурния правилник на Съда — Извъндоговорна отговорност на Общността — Обща организация на пазарите в сектора на бананите — Режим на внос на банани с произход от АКТБ в Общността — Твърдяна вреда, претърпяна от независим производител — Неспазване на правилата на конкуренцията в областта на общата селскостопанска политика — Нарушение на общи принципи на правото и по-специално на принципа на добра администрация — Явно недопустима или явно неоснователна жалба)

17

2010/C 234/26

Дело C-91/09: Определение на Съда (пети състав) от 26 март 2010 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof, Германия) — Eis.de GmbH/BBY Vertriebsgesellschaft mbH (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Марки Интернет — Реклама след въвеждането на ключови думи („keyword advertising“) — Визуализиране след въвеждането на идентична с дадена марка ключова дума на съобщение за конкурент на притежателя на посочената марка — Директива 89/104/ЕИО — Член 5, параграф 1, буква a)

18

2010/C 234/27

Дело C-193/09 P: Определение на Съда (осми състав) от 4 март 2010 г. — Kaul GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Bayer AG (Обжалване — Заявка за регистрация на словна марка на Общността „ARCOL“ — Възражение на притежателя на словната марка на Общността „CAPOL“ — Изпълнение от СХВП на съдебно решение, с което се отменя решение на негов апелативен състав — Право на изслушване — Вероятност от объркване — Изискуема минимална степен на сходство между марките — Отхвърляне поради очевидна неотносимост на представените пред апелативния състав нови доказателства — Членове 8, параграф 1, буква б), 61, параграф 2, 63, параграф 6, 73, второ изречение и 74, параграф 2 от Регламент № 40/94)

18

2010/C 234/28

Дело C-332/09 P: Определение на Съда от 23 април 2010 г. — Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)/Frosch Touristik GmbH, DSR touristik GmbH (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Словна марка на Общността „FLUGBÖRSE“ — Процедура за обявяване на недействителност — Релевантна дата за разглеждането на абсолютно основание за недействителност)

19

2010/C 234/29

Дело C-451/09 P: Определение на Съда от 12 май 2010 г. — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия (Обжалване — Извъндоговорна отговорност — Доказателство за общностния произхд на продукти, добити от риболов, от гръцки кораб, собственост на дружество по гръцкото право — Неприемане на разпоредби, позволяващи на митническите органи на държавите членки да приемат издадени от трета държава документи, различни от документ T2M)

19

2010/C 234/30

Дело C-514/09 P: Жалба, подадена на 11 декември 2009 г. от Hubert Ségaud срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 29 октомври 2009 г. по дело T-249/09, Ségaud/Комисия

20

2010/C 234/31

Дело C-214/10: Преюдициално запитване, отправено от Landesarbeitsgericht Hamm (Германия) на 4 май 2010 г. — KHS AG/Winfried Schulte

20

2010/C 234/32

Дело C-244/10: Преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Германия) на 19 май 2010 г. — Mesopotamia Broadcast A/S METV/Федерална република Германия

20

2010/C 234/33

Дело C-245/10: Преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Германия) на 19 май 2010 г. — ROJ TV A/S/Федерална република Германия

21

2010/C 234/34

Дело C-250/10: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Düsseldorf (Германия) на 20 май 2010 г. — Haltergemeinschaft LBL GbR/Hauptzollamt Düsseldorf

21

2010/C 234/35

Дело C-263/10: Преюдициално запитване, отправено от Tribunalul Gorj (România) на 27 май 2010 г. — Iulian Andrei Nisipeanu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

22

2010/C 234/36

Дело C-271/10: Преюдициално запитване, отправено от Raad van State van België на 31 май 2010 г. — Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)/Кралство Белгия

22

2010/C 234/37

Дело C-280/10: Преюдициално запитване, отправено от Naczelny Sąd Administracyjny (Република Полша) на 4 юни 2010 г. — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz, spółka jawna/Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu

23

2010/C 234/38

Дело C-281/10 P: Жалба, подадена на 4 юни 2010 г. от PepsiCo, Inc. срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 18 март 2010 г. по дело T-9/07 — Grupo Promer Mon Graphic SA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), PepsiCo, Inc.

23

2010/C 234/39

Дело C-282/10: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция) на 7 юни 2010 г. — Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre

24

2010/C 234/40

Дело C-283/10: Преюдициално запитване, отправено от Curte de Casație și Justiție (Румъния) на 7 юни 2010 г. — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)/Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A

25

2010/C 234/41

Дело C-299/10: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Judicial de Amares (Португалия) на 17 юни 2010 г. — Cristiano Marques Vieira/Companhia de Seguros Tranquilidade SA

25

2010/C 234/42

Дело C-300/10: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal da Relação de Guimarães (Португалия) на 17 юни 2010 г. — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

26

2010/C 234/43

Дело C-305/10: Иск, предявен на 25 юни 2010 г. — Европейска комисия/Великото херцогство Люксембург

26

2010/C 234/44

Дело C-310/10: Преюдициално запитване, отправено от Curtea de Apel Bacău (Румъния) на 29 юни 2010 г. — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești/Ștefan Agafiței и други

27

2010/C 234/45

Дело C-316/10: Преюдициално запитване, отправено от Vestre Landsret (Дания) на 1 юли 2010 г. — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet

28

2010/C 234/46

Дело C-342/10: Иск, предявен на 7 юли 2010 г. — Европейска комисия/Република Финландия

28

2010/C 234/47

Дело C-343/10: Иск, предявен на 7 юли 2010 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

29

2010/C 234/48

Дело C-349/10 P: Жалба, подадена на 9 юли 2010 г. от Claro, S.A. срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 28 април 2010 г. по дело T-225/09, Claro, S.A./СХВП и Telefónica, S.A.

29

2010/C 234/49

Дело C-566/08: Определение на председателя на Съда от 25 февруари 2010 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз

30

2010/C 234/50

Дело C-572/08: Определение на председателя на първи състав на Съда от 6 май 2010 г. — Европейска комисия/Италианска република

30

2010/C 234/51

Дело C-147/09: Определение на председателя на Съда от 29 април 2010 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Wien, Австрия) — Ronald Seunig/Maria Hölzel

30

 

Общ съд

2010/C 234/52

Дело T-331/06: Решение на Общия съд от 8 юли 2010 г. — Evropaïki Dynamiki/ЕАОС (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки на АЕОС — Предоставяне на консултантски информационни услуги — Отхвърляне на предложението — Жалба за отмяна — Компетентност на Общия съд — Критерии за възлагане, определени в спецификацията — Подкритерии — Явна грешка в преценката — Задължение за мотивиране)

31

2010/C 234/53

Дело T-12/08 P-RENV-RX: Решение на Общия съд от 8 юли 2010 г. — М/ЕМЕА (Обжалване — Публична служба — Преразглеждане на решение на Общия съд — Дело, което е в състояние, позволяващо по него да се постанови окончателно решение)

31

2010/C 234/54

Дело T-85/08: Решение на Общия съд от 9 юли 2010 г. — Exalation/СХВП (Vektor-Lycopin) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността — „Vektor-Lycopin“ — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

32

2010/C 234/55

Дело T-160/08 P: Решение на Общия съд от 8 юли 2010 г. — Комисия/Putterie-De-Beukelaer (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Отмяна в първоинстанционното производство на доклада за кариерното развитие — Годишно оценяване за 2005 г. — Приложима правна уредба — Част „Потенциал“ — Процедура за оценяване — Атестационна процедура)

32

2010/C 234/56

Дело T-385/08: Решение на Общия съд от 8 юли 2010 г. — Trautwein/СХВП (Изображение на куче) (Марка на Общността — Заявка на фигуративна марка на Общността, изобразяваща куче — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

32

2010/C 234/57

Дело T-386/08: Решение на Общия съд от 8 юли 2010 г. — Trautwein/СХВП (Изображение на кон) (Марка на Общността — Заявка на фигуративна марка на Общността, изобразяваща кон — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

33

2010/C 234/58

Дело T-396/08: Решение на Общия съд от 8 юли 2010 г. — Freistaat Sachsen и Land Sachsen-Anhalt/Комисия (Държавни помощи — Помощи за обучение — Решение, с което помощта се обявява отчасти за съвместима, отчасти за несъвместима с общия пазар — Необходимост от помощта — Положителни външни ефекти — Задължение за мотивиране)

33

2010/C 234/59

Дело T-430/08: Решение на Общия съд от 9 юли 2010 г. — Grain Millers/СХВП — Grain Millers (GRAIN MILLERS) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „GRAIN MILLERS“ — По-ранно национално търговско наименование „Grain Miller“ и неговото фигуративно изображение — Частичен отказ за регистрация — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

34

2010/C 234/60

Дело T-510/08: Решение на Общия съд от 9 юли 2010 г. — Toqueville/СХВП — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13) (Марка на Общността — Процедура по отмяна — Словна марка на Общността TOCQUEVILLE 13 — Неспазване на срока за обжалване на решението за отмяна — Искане за restitutio in integrum — Член 78 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 81 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

34

2010/C 234/61

Дело T-30/09: Решение на Общия съд от 8 юли 2010 г. — Engelhorn/СХВП — The Outdoor Group (peerstorm) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „peerstorm“ — По-ранна словна марка на Общността и по-ранна национална словна марка „PETER STORM“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Реално използване на по-ранните марки — Член 15 и член 43, параграф 2 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 15 и член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009)

35

2010/C 234/62

Дело T-368/09 P: Решение на Общия съд от 8 юли 2010 г. — Sevenier/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Оставка — Отказ на Комисията да приеме оттеглянето на оставката и да сезира комисията по инвалидност — Срок за обжалване — Закъснение — Липса на извинима грешка)

35

2010/C 234/63

Дело T-570/08: Определение на Общия съд от 14 юли 2010 г. — Deutsche Post/Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Разпореждане за представяне на информация — Акт, който не подлежи на обжалване — Недопустимост)

35

2010/C 234/64

Дело T-571/08: Определение на Общия съд от 14 юли 2010 г. — Германия/Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Разпореждане за предоставяне на информация — Неподлежащ на обжалване акт — Недопустимост)

36

2010/C 234/65

Дело T-166/09 P: Определение на Общия съд от 8 юли 2010 г. — Marcuccio/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Определение за връщане на делото — Решение, което не подлежи на обжалване — Иск за обезщетение — Досъдебна процедура — Процесуални пороци — Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна)

36

2010/C 234/66

Дело T-349/09: Определение на Общия съд от 6 юли 2010 г. — PAGO International/СХВП — Tirol Milch (Pago) (Марка на Общността — Производство по отмяна — Отмяна на решението на апелативния състав — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

37

2010/C 234/67

Дело T-401/09: Определение на Общия съд от 6 юли 2010 г. — Marcuccio/Съд (Жалба за отмяна — Отказ на Съда да уважи искане за обезщетение — Искане за обезщетение — Връчване на жалба на бившия представител на жалбоподателя — Липса на вреда — Жалба, която частично е явно недопустима и частично е явно лишена от правно основание)

37

2010/C 234/68

Делa T-84/10 R и T-223/10 R: Определение на председателя на Общия съд от 25 юни 2010 г. — Regione Puglia/Комисия (Обезпечително производство — Решение за намаляване на общностна финансова помощ — Дебитно известие — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

38

2010/C 234/69

Дело T-177/10 R: Определение на председателя на Общия съд от 9 юли 2010 г. — Alcoa Trasformazioni/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Преференциални тарифи за доставката на електроенергия — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар и се разпорежда нейното възстановяване — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

38

2010/C 234/70

Дело T-211/10: Определение на Общия съд от 8 юли 2010 г. — Strålfors/СХВП (ID SOLUTIONS) (Жалба за отмяна — Искова молба или жалба — Изисквания за форма — Явна недопустимост)

38

2010/C 234/71

Дело T-212/10: Определение на Общия съд от 8 юли 2010 г. — Strålfors/СХВП (IDENTIFICATION SOLUTIONS) (Жалба за отмяна — Искова молба или жалба — Изисквания за форма — Явна недопустимост)

39

2010/C 234/72

Дело T-210/10: Жалба, подадена на 5 май 2010 г. — Condé/Съвет

39

2010/C 234/73

Дело T-243/10: Жалба, подадена на 26 май 2010 г. — Rungis express/СХВП — Žito (MARESTO)

40

2010/C 234/74

Дело T-258/10: Жалба, подадена на 10 юни 2010 г. — France Télécom/Комисия

40

2010/C 234/75

Дело T-259/10: Жалба, подадена на 8 юни 2010 г. — Ax/Съвет

41

2010/C 234/76

Дело T-267/10: Жалба, подадена на 16 юни 2010 г. — Land Wien/Комисия

42

2010/C 234/77

Дело T-269/10: Жалба, подадена на 14 юни 2010 г. — LIS/Комисия

42

2010/C 234/78

Дело T-274/10: Жалба, подадена на 22 юни 2010 г. — Suez Environnement и Lyonnaise des eaux France/Комисия

43

2010/C 234/79

Дело T-275/10: Жалба, подадена на 22 юни 2010 г. — mPAY24 GmbH/СХВП — ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY 24)

44

2010/C 234/80

Дело T-276/10: Жалба, подадена на 22 юни 2010 г. — El Coto De Rioja/СХВП — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)

45

2010/C 234/81

Дело T-279/10: Жалба, подадена на 21 юни 2010 г. — K-Mail Order/СХВП — IVKO (MEN’Z)

45

2010/C 234/82

Дело T-280/10: Жалба, подадена на 25 юни 2010 г. — Milux/СХВП (ANEURYSMCONTROL)

46

2010/C 234/83

Дело T-281/10: Жалба, подадена на 25 юни 2010 г. — Milux/СХВП (APPETITECONTROL)

47

2010/C 234/84

Дело T-282/10: Жалба, подадена на 25 юни 2010 г. — Milux/СХВП (STOMACONTROL)

47

2010/C 234/85

Дело T-283/10: Жалба, подадена на 25 юни 2010 г. — Milux/СХВП (BMICONTROL)

48

2010/C 234/86

Дело T-284/10: Жалба, подадена на 25 юни 2010 г. — Milux/СХВП (IMPLANTCONTROL)

48

2010/C 234/87

Дело T-285/10: Жалба, подадена на 25 юни 2010 г. — Milux/СХВП (CHEMOCONTROL)

49

2010/C 234/88

Дело T-287/10: Жалба, подадена на 25 юни 2010 г. — Unilever España и Unilever/СХВП — Med Trans G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A.)

49

2010/C 234/89

Дело T-290/10: Жалба, подадена на 30 юни 2010 г. — Sports Warehouse/СХВП (TENNIS WAREHOUSE)

50

2010/C 234/90

Дело T-291/10: Жалба, подадена на 26 юни 2010 г. — Martin/Комисия

51

2010/C 234/91

Дело T-295/10: Жалба, подадена на 7 юли 2010 г. — Camara/Съвет

51

2010/C 234/92

Дело T-299/10: Жалба, подадена на 15 юли 2010 г. — Babcock Noell/Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергетика

52

2010/C 234/93

Дело T-178/06: Определение на Общия съд от 29 юни 2010 г. — Bavaria/Съвет

53

2010/C 234/94

Дело T-286/07: Определение на Общия съд от 30 юни 2010 г. — Torres/СХВП — Torres de Anguix (A TORRES de ANGUIX)

53

2010/C 234/95

Дело T-115/08: Определение на Общия съд от 29 юни 2010 г. — Gourmet Burger Kitchen/СХВП (GOURMET BURGER KITCHEN)

54

2010/C 234/96

Дело T-121/09: Определение на Общия съд от 13 юли 2010 г. — Al Shanfari/Съвет и Комисия

54

2010/C 234/97

Дело T-361/09: Определение на Общия съд от 30 юни 2010 г. — Centraal bureau voor de statistiek/Комисия

54

2010/C 234/98

Дело T-112/10: Определение на Общия съд от 5 юли 2010 г. — Prionics/Комисия и EFSA

54

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2010/C 234/99

Дело F-64/06: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 8 юли 2010 г. — Bergström/Комисия (Публична служба — Назначаване — Срочно наети служители, назначени като длъжностни лица — Кандидати, вписани в списък с резерви преди влизането в сила на новия Правилник — Преходни правила за класиране в степен към момента на назначаването — Класиране в степен съгласно по-неблагоприятните нови правила — Член 5, параграф 4 и член 12, параграф 3 от приложение ХIII към Правилника)

55

2010/C 234/00

Дело F-67/06: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 8 юли 2010 г. — Lesniak/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Временни служители, назначени като длъжностни лица — Кандидати, вписани в списък с резерви преди влизането в сила на новия правилник — Преходни правила за класиране в степен при назначаването — Класиране в степен в приложение на новите по-неблагоприятни правила — Член 5, параграф 4 и член 12, параграф 3 от Приложение XIII към Правилника)

55

2010/C 234/01

Дело F-139/06: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 8 юли 2010 г. — Kurrer/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Временни служители, назначени като длъжностни лица — Кандидати, вписани в списък с резерви преди влизането в сила на новия правилник — Преходни правила за класиране в степен при назначаването — Класиране в степен в приложение на новите по-неблагоприятни правила — Член 5, параграф 4 и член 12, параграф 3 от Приложение XIII към Правилника)

56

2010/C 234/02

Дело F-53/08: Решение на Съда на публичната служба (пленум) от 5 май 2010 г. — Bouillez и др./Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура за повишаване за 2007 година — Правен интерес — Решение за повишаване — Списък на повишените длъжностни лица — Съпоставяне на заслугите — Критерий за нивото на изпълняваните отговорности — Искане за отмяна на решенията за повишаване — Баланс на интереси)

56

2010/C 234/03

Дело F-89/08: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 24 февруари 2010 г. — P/Парламент (Публична служба — Срочно наети служители — Европейски парламент — Уволнение — Загуба на доверие)

57

2010/C 234/04

Дело F-2/09: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 24 февруари 2010 г. — Menghi/ENISA (Публична служба — Срочно наети служители — Уволнение след края на изпитателния срок — Психически тормоз)

57

2010/C 234/05

Дело F-55/09: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 11 май 2010 г. — Maxwell/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Командироване в интерес на службата — Отпуск по лични причини — Разходи за настаняване и за обучение — Иск за обезщетение — Виновна отговорност — Неоснователно обогатяване)

57

2010/C 234/06

Дело F-78/09: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 22 юни 2010 г. — Marcuccio/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Иск за обезщетение — Възстановяване на разноските — Възражение за паралелно средство за правна защита — Явна недопустимост)

58

2010/C 234/07

Дело F-34/10: Жалба, подадена на 26 май 2010 г. — Arango Jaramillo и др./ЕИБ

58


BG

 

Top