Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:128:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 128, 18 май 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.128.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 128

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
18 май 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски икономически и социален комитет

 

457-а пленарна сесия от 4 и 5 ноември 2009 г.

2010/C 128/01

Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно изменението на климата по повод на Конференцията на ООН за изменението на климата, Копенхаген, 7—18 декември 2009 г.

1

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

457-а пленарна сесия от 4 и 5 ноември 2009 г.

2010/C 128/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Лисабонската стратегия след 2010 г.“ (проучвателно становище)

3

2010/C 128/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Социалното приобщаване“ (проучвателно становище)

10

2010/C 128/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Перспективи на стратегията за устойчиво развитие“ (проучвателно становище)

18

2010/C 128/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Към екологично ефективна икономика: превръщане на икономическата криза във възможност за нова енергийна ера“ (проучвателно становище)

23

2010/C 128/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зачитане на основните права в европейските политики и законодателство в областта на имиграцията“ (становище по собствена инициатива)

29

2010/C 128/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Енергетиката и изменението на климата като неразделна част от обновената Лисабонска стратегия“ (становище по собствена инициатива)

36

2010/C 128/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Външното измерение на обновената Лисабонска стратегия“ (становище по собствена инициатива)

41

2010/C 128/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Университети за Европа“ (становище по собствена инициатива)

48

2010/C 128/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Въздействие на фондовете за дялово участие, хедж фондовете и държавните инвестиционни фондове върху индустриалните промени в Европа“ (становище по собствена инициатива)

56

2010/C 128/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Услугите от общ икономически интерес — как да се разпределят правомощията между ЕС и държавите-членки?“ (становище по собствена инициатива)

65

2010/C 128/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Въздействие на сайтовете за социални контакти в Интернет върху гражданите/потребителите“ (становище по собствена инициатива)

69


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

457-а пленарна сесия от 4 и 5 ноември 2009 г.

2010/C 128/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: нови умения за нови работни места — изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда и осигуряване на съответстващи на тях умения“COM(2008) 868 окончателен

74

2010/C 128/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите“COM(2009) 262 окончателен

80

2010/C 128/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за препоръка на Съвета за среда без тютюнев дим“COM(2009) 328 окончателен — 2009/0088 (CNS)

89

2010/C 128/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в жилищното строителство в полза на маргинализирани общности“COM(2009) 382 — 2009/0105 (COD)

94

2010/C 128/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 във връзка с общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление“COM(2009) 384 окончателен — 2009/0107 (AVC)

95

2010/C 128/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга относно колективната защита на потребителите“COM(2008) 794 окончателен

97

2010/C 128/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Възползване от предимствата на единния пазар чрез по-добро административно сътрудничество“COM(2008) 703 окончателен

103

2010/C 128/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Към последователна стратегия за европейска научноизследователска програма за селското стопанство“COM(2008) 862 окончателен

107

2010/C 128/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — цени на хранителните стоки в Европа“COM(2008) 821 окончателен

111

2010/C 128/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Към широкообхватно споразумение в Копенхаген във връзка с изменението на климата“COM(2009) 39 окончателен

116

2010/C 128/23

Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно Бяла книга „Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие“COM(2009) 147 окончателен

122

2010/C 128/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Увеличаване на международното финансиране на борбата с изменението на климата: европейски план за споразумението от Копенхаген“COM (2009) 475 окончателен

127

2010/C 128/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки на Общността и отменяща Директива 2002/6/ЕО“COM(2009) 11 окончателен — 2009/0005 (COD) и „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Съобщение и план за действие с оглед на установяване на европейско пространство за морски транспорт без бариери“COM(2009) 10 окончателен

131

2010/C 128/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доклад за напредъка в областта на възобновяемата енергия: Доклад на Комисията съгласно член 3 от Директива 2001/77/ЕО, член 4, параграф 2 от Директива 2003/30/ЕО и относно изпълнението на Плана за действие на ЕС за биомасата, COM(2005) 628“COM(2009) 192 окончателен

136

2010/C 128/27

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно такси за сигурността на въздухоплаването“COM(2009) 217 окончателен — 2009/0063 (COD)

142

2010/C 128/28

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и Съвета относно общностните насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа“ (преработено) COM(2009) 391 окончателен — 2009/0110 (COD)

147

2010/C 128/29

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива …/…/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от […] относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари“ (кодифициран текст) COM(2009) 446 окончателен — 2009/0123 (COD)

148

2010/C 128/30

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейската година на доброволчеството (2011 г.)“COM(2009) 254 окончателен (2009/0072 (CNS) (допълнение към становище)

149


BG

 

Top