Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:080:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 80, 27 март 2010г.

 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.080.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 80

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
27 март 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд

2010/C 080/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 63, 13.3.2010 г.

1

2010/C 080/02

Полагане на клетва от нов член на Съда

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2010/C 080/03

Дело C-373/08: Решение на Съда (трети състав) от 11 февруари 2010 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf, Германия) — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen (Митнически кодекс на Общността — Член 24 — Непреференциален произход на стоките — Обработка или преработка, придаващи произход — Силициеви блокове с произход от Китай — Сортиране, стриване и пречистване на блоковете, както и пресяване, калибриране на кристалите в зависимост от техните размери и опаковането им в Индия — Дъмпинг — Валидност на Регламент (ЕО) № 398/2004)

2

2010/C 080/04

Дело C-405/08: Решение на Съда (трети състав) от 11 февруари 2010 г. (преюдициално запитване от Vestre Landsret, Дания) — Ingeniørforeningen i Danmark, действаща от името на Bertram Holst/Dansk Arbejdsgiverforening, действаща от името на Babcock & Wilcox Vølund ApS („Социална политика — Информиране и консултиране на работниците и служителите — Директива 2002/14/ЕО — Транспониране на Директивата със закон и с колективен трудов договор — Последици на колективния трудов договор спрямо работник или служител, който не е член на синдикалната организация, подписала посочения договор — Член 7 — Закрила на представителите на работниците — Изискване за засилена защита срещу уволнение — Липса“)

2

2010/C 080/05

Дело C-523/08: Решение на Съда (седми състав) от 11 февруари 2010 г. — Европейска комисия/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2005/71/ЕО — Специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност — Нетранспониране в определения срок)

3

2010/C 080/06

Дело C-541/08: Решение на Съда (трети състав) от 11 февруари 2010 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof, Австрия) — Fokus Invest AG/Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG) (Споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора — Член 25 от приложение I към Споразумението — Член 63 ДФЕС и член 64, параграф 1 ДФЕС — Свободно движение на капитали — Дружество по правото на държава членка, чиито дялове се притежават от дружество по швейцарското право — Придобиване от това дружество на недвижим имот, находящ се в тази държава членка)

4

2010/C 080/07

Дело C-14/09: Решение на Съда (втори състав) от 4 февруари 2010 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin, Германия) — Hava Genc/Land Berlin (Споразумение за асоцииране между ЕИО и Турция — Решение № 1/80 на Съвета за асоцииране — Член 6, параграф 1 — Понятие за работник — Извършване на дейност като наето лице при минимална заетост — Условия за загубване на придобитите права)

4

2010/C 080/08

Дело C-18/09: Решение на Съда (седми състав) от 4 февруари 2010 г. — Европейска комисия/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Свободно предоставяне на услуги — Регламент (ЕИО) № 4055/86 — Член 1 — Морски транспорт — Пристанища от общ интерес — Пристанищни такси — Случаи на освобождаване и отстъпки)

5

2010/C 080/09

Дело C-88/09: Решение на Съда (първи състав) от 11 февруари 2010 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État, Франция) — Graphic Procédé/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique (Данъчни въпроси — Шеста директива ДДС — Репрографска дейност — Понятие за „доставка на стока“ и понятие за „доставка на услуги“ — Критерии за разграничаване)

5

2010/C 080/10

Дело C-185/09: Решение на Съда (шести състав) от 4 февруари 2010 г. — Европейска комисия/Кралство Швеция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2006/24/ЕО — Електронни съобщения — Запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги — Липса на транспониране в определения срок)

6

2010/C 080/11

Дело C-186/09: Решение на Съда (седми състав) от 4 февруари 2010 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2004/113/ЕО — Равно третиране на мъжете и жените — Достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги — Липса на транспониране в определения срок по отношение на Гибралтар)

6

2010/C 080/12

Дело C-259/09: Решение на Съда (пети състав) от 4 февруари 2010 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Управление на отпадъци от миннодобивната индустрия — Липса на транспониране или на уведомяване за национални мерки за транспониране)

7

2010/C 080/13

Дело C-498/09 P: Жалба, подадена на 3 декември 2009 г. от Thomson Sales Europe срещу Решение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 29 септември 2009 г. по съединени дела T-225/07 и Т-364/07, Thomson Sales Europe/Комисия

7

2010/C 080/14

Дело C-519/09: Преюдициално запитване, отправено от Arbeitsgericht Wuppertal (Германия) на 14 декември 2009 г. — Dieter May/AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse

8

2010/C 080/15

Дело C-543/09: Преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Германия) на 22 декември 2009 г. — Deutsche Telekom AG/Федерална република Германия

8

2010/C 080/16

Дело C-546/09: Преюдициално запитване отправено от Върховен административен съд (България) на 23 декември 2009 г. — „Аурубис България“ АД/Началник на Митница — София

9

2010/C 080/17

Дело C-548/09 P: Жалба, подадена на 23 декември 2009 г. от Bank Melli Iran срещу Решение на Първоинстанционния съд (втори състав), постановено на 14/10/2009 г. по дело T-390/08, Bank Melli Iran/Съвет

10

2010/C 080/18

Дело C-549/09: Иск, предявен на 23 декември 2009 г. — Европейска комисия/Френска република

11

2010/C 080/19

Дело C-552/09 P: Жалба, подадена на 24 декември 2009 г. от Ferrero SpA срещу решението на Първоинстанционния съд (втори състав), постановено на 14 октомври 2009 г. по дело T-140/08 — Ferrero SpA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

11

2010/C 080/20

Дело C-554/09: Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgerichts Stuttgart (Германия) на 31 декември 2009 г. — Andreas Michael Seeger/Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart

12

2010/C 080/21

Дело C-6/10: Иск, предявен на 8 януари 2010 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

12

2010/C 080/22

Дело C-8/10: Иск, предявен на 8 януари 2010 г. — Европейска комисия/Великото херцогство Люксембург

13

2010/C 080/23

Дело C-11/10: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden на 8 януари 2010 г. — Staatssecretaris van Financiën/Marishipping and Transport BV

13

2010/C 080/24

Дело C-12/10: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Düsseldorf (Германия) на 8 януари 2010 г. — LECSON Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund

14

2010/C 080/25

Дело C-13/10: Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Белгия) на 11 януари 2010 г. — Knubben Dak-en Leidekkersbedrijf BV/Белгийската държава

14

2010/C 080/26

Дело C-18/10: Преюдициално запитване, отправено от Landgerichts Berlin (Германия) на 12 януари 2010 г. — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G./BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

14

2010/C 080/27

Дело C-19/10: Иск, предявен на 12 януари 2010 г. — Европейска комисия/Италианска република

15

2010/C 080/28

Дело C-22/10: Жалба, подадена на 14 януари 2010 г. от REWE-Zentral AG срещу решението на Първоинстанционния съд (шести състав), постановено на 11 ноември 2009 г. по дело T-150/08 — REWE-Zentral AG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), встъпила страна: Aldi Einkauf GmbH & Co. OGH

15

2010/C 080/29

Дело C-28/10 P: Жалба, подадена на 21 декември 2009 г. от Mehmet Salih Bayramoglu срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (втори състав) на 24 септември 2009 г. по дело T-110/09, Mehmet Salih Bayramoglu/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

16

2010/C 080/30

Дело C-29/10: Преюдициално запитване, отправено от Cour d'appel (Люксембург) на 18 януари 2010 г. — Heiko Koelzsch/État du Grand-Duché de Luxembourg

16

2010/C 080/31

Дело C-35/10: Иск, предявен на 21 януари 2010 г. — Европейска комисия/Френска република

17

2010/C 080/32

Дело C-36/10: Иск, предявен на 22 януари 2010 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

17

2010/C 080/33

Дело C-38/10: Иск, предявен на 22 януари 2010 г. — Европейска комисия/Португалска република

18

2010/C 080/34

Дело C-41/10: Иск, предявен на 25 януари 2010 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

19

2010/C 080/35

Дело C-46/10: Преюдициално запитване, отправено от Højesteret (Дания) на 28 януари 2010 г. — Viking Gas A/S/BP Gas A/S

20

2010/C 080/36

Дело C-47/10 P: Жалба, подадена на 28 януари 2010 г. (e-mail 27.01.2010 г.) от Република Австрия срещу Решение на Първоинстанционния съд (шести състав) от 18 ноември 2009 г. по дело T-375/04, Scheucher-Fleisch GmbH и др./Комисия на Европейски общности

21

2010/C 080/37

Дело C-49/10: Иск, предявен на 29 януари 2010 г. — Европейска комисия/Република Словения

22

2010/C 080/38

Дело C-73/10 P: Жалба, подадена на 9 февруари 2010 г. от Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (осми състав) на 30 ноември 2009 г. по дело T-2/09, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG/Европейска комисия

22

 

Общ съд

2010/C 080/39

Дело T-340/07: Решение на Общия съд от 9 февруари 2010 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия (Арбитражна клауза — Програма „eContent“ — Договор относно проект за осигуряване на максимална ефикасност на програмата и възможно най-широкото участие на целевите групи — Неизпълнение на договора — Разваляне на договора)

23

2010/C 080/40

Дело T-344/07: Решение на Общия съд от 10 февруари 2010 г. — O2 (Germany)/СХВП (Homezone) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „Homezone“ — Абсолютни основания за отказ — Отличителен характер — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009))

23

2010/C 080/41

Дело T-472/07: Решение на Общия съд от 3 февруари 2010 г. — Enercon/СХВП — Hasbro (ENERCON) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността ENERCON — По-ранна словна марка на Общността TRANSFORMERS ENERGON — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

24

2010/C 080/42

Дело T-289/08: Решение на Общия съд от 11 февруари 2010 г. — Deutsche BKK/СХВП (Deutsche BKK) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „Deutsche BKK“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер и липса на отличителен характер — Липса на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Член 73 и член 74, параграф 1, първо изречение от Регламент № 40/94 (понастоящем член 75 и член 76, параграф 1, първо изречение от Регламент № 207/2009))

24

2010/C 080/43

Дело T-113/09: Решение на Общия съд от 9 февруари 2010 г. — PromoCell bioscience alive/СХВП (SupplementPack) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „SupplementPack“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

25

2010/C 080/44

Дело T-385/05 TO R: Определение на председателя на Общия съд от 4 февруари 2010 г. — Португалия/Transnáutica и Комисия (Обезпечително производство — Митнически съюз — Възражение от трето лице срещу влязло в сила съдебно решение — Решение на Общия съд — Молба за спиране на изпълнението — Неспазване на изискванията за форма — Недопустимост)

25

2010/C 080/45

Дело T-514/09 R: Определение на председателя на Общия съд от 5 февруари 2010 г. — De Post/Комисия (Обезпечително производство — Обществени поръчки — Общностна процедура за възлагане на обществени поръчки — Молба за спиране на изпълнението и за привременни мерки — Липса на неотложност)

25

2010/C 080/46

Дело T-508/09: Жалба, подадена на 22 декември 2009 г. — Cañas/Комисия

26

2010/C 080/47

Дело T-509/09: Жалба, подадена на 18 декември 2009 г. — Португалия/Комисия

26

2010/C 080/48

Дело T-511/09: Жалба, подадена на 21 декември 2009 г. — Niki Luftfahrt/Комисия

27

2010/C 080/49

Дело T-512/09: Жалба, подадена на 21 декември 2009 г. — Rusal Armenal/Съвет

28

2010/C 080/50

Дело T-518/09: Жалба, подадена на 23 декември 2009 г. — Ecoceane/ЕАМБ

29

2010/C 080/51

Дело T-520/09: Жалба, подадена на 24 декември 2009 г. — TF1 и др./Комисия

30

2010/C 080/52

Дело T-525/09: Жалба, подадена на 28 декември 2009 г. — MIP Metro/СХВП — Metronia (METRONIA)

31

2010/C 080/53

Дело T-526/09: Жалба, подадена на 28 декември 2009 г. — PAKI Logistics/СХВП (PAKI)

31

2010/C 080/54

Дело T-529/09: Жалба, подадена на 31 декември 2009 г. — In ‘t Veld/Съвет

32

2010/C 080/55

Дело T-5/10: Иск, предявен на 8 януари 2010 г. — Комисия/Earthscan

33

2010/C 080/56

Дело T-7/10: Жалба, подадена на 7 януари 2010 г. — Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon „Ygeia AE“/СХВП (ygeia)

33

2010/C 080/57

Дело T-9/10: Жалба, подадена на 8 януари 2010 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия

34

2010/C 080/58

Дело T-13/10: Жалба, подадена на 20 януари 2010 г. — Goutier/СХВП — Rauch (ARANTAX)

35

2010/C 080/59

Дело T-14/10: Жалба, подадена на 18 януари 2010 г. — CheckMobile/СХВП (carcheck)

35

2010/C 080/60

Дело T-17/10: Жалба, подадена на 19 януари 2010 г. — Steinberg/Комисия

36

2010/C 080/61

Дело T-23/10: Жалба, подадена на 27 януари 2010 г. — Arkema France/Комисия

37

2010/C 080/62

Дело T-28/10: Жалба, подадена на 26 януари 2010 г. — Euro-Information/СХВП (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

37

2010/C 080/63

Дело T-29/10: Жалба, подадена на 28 януари 2010 г. — Нидерландия/Комисия

38

2010/C 080/64

Дело T-30/10: Жалба, подадена на 29 януари 2010 г. — Reagens/Комисия

39

2010/C 080/65

Дело T-32/10: Жалба, подадена на 22 януари 2010 г. — Ella Valley Vineyards/СХВП — Hachette Filipacchi Presse (ELLA VALLEY VINEYARDS)

40

2010/C 080/66

Дело T-33/10: Жалба, подадена на 28 януари 2010 г. — ING Groep/Комисия

40

2010/C 080/67

Дело T-37/10 P: Жалба, подадена на 28 януари 2010 г. от Carlo De Nicola срещу Решение, постановено на 30 ноември 2009 г., от Съда на публичната служба по дело F-55/08, De Nicola/ЕИБ

42

2010/C 080/68

Дело T-38/10 P: Жалба, подадена на 26 януари 2010 г. от Luigi Marcuccio срещу определение, постановено на 10 ноември 2009 г. от Съда на публичната служба по дело F-70/07, Marcuccio/Комисия

43

2010/C 080/69

Дело T-44/10 P: Жалба, подадена на 3 февруари 2010 г. от Luigi Marcuccio срещу определение, постановено на 25 ноември 2009 г. от Съда на публичната служба по дело F-11/09, Marcuccio/Комисия

43

2010/C 080/70

Дело T-55/10: Жалба, подадена на 10 февруари 2010 г. — SP/Комисия

44

2010/C 080/71

Дело T-56/10: Жалба, подадена на 10 февруари 2010 г. — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi и Leali/Комисия

45


BG

 

Top