Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:028:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 28, 04 февруари 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.028.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 28

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
4 февруари 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 028/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2010/C 028/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

4

2010/C 028/03

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — Случаи, в които Комисията няма възражения

8

2010/C 028/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5759 — Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) (1)

12

2010/C 028/05

Парично споразумение между Европейския съюз и града-държава Ватикан

13


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 028/06

Обменен курс на еврото

19

2010/C 028/07

Известие относно ръководства на Общността за добра практика

20

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2010/C 028/08

Списък на признатите междубраншови организации в тютюневия сектор

21

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Европейска комисия

2010/C 028/09

Изменения към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд

23

2010/C 028/10

Списък на натуралните минерални води в Исландия и Норвегия съгласно член 1 от Директива 80/777/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно експлоатацията и продажбата на натурални минерални води (отменя и заменя текста, публикуван в ОВ C 23, 29.1.2009 г., стр. 11 и в притурката за ЕИП № 4, 29.1.2009 г., стр. 1)

24


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2010/C 028/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5768 — Klöckner/Becker) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

25

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2010/C 028/12

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

26


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top