Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:247E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 247, 15 октомври 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.CE2009.247.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 247E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
15 октомври 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2008—2009
Заседания от 9 до 10 април 2008 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 138 E, 5.6.2008 г.

 

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Четвъртък, 10 април 2008 година

2009/C 247E/01

Инструменти за управление, основаващи се на правата в рибарствотоРезолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно инструментите за управление, основаващи се на правата в рибарството (2007/2111(INI))

1

2009/C 247E/02

ТибетРезолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно Тибет

5

2009/C 247E/03

Доклад за напредъка на Хърватия — 2007 г.Резолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно доклада за напредъка на Хърватия — 2007 г. (2007/2267(INI))

7

2009/C 247E/04

Борба срещу ракаРезолюция от 10 април 2008 г. на Европейския парламент относно борбата срещу рака в разширения Европейски съюз

11

2009/C 247E/05

Междинен преглед на изпълнението на Шестата програма за действие на Общността в областта на околната средаРезолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно междинния преглед на изпълнението на Шестата програма за действие на Общността в областта на околната среда (2007/2204 (INI))

18

2009/C 247E/06

Индустрии, свързани с културата в ЕвропаРезолюция на Европейския парламент oт 10 април 2008 г. относно индустриите, свързани с културата в рамките на Лисабонската стратегия (2007/2153(INI))

25

2009/C 247E/07

Европейска програма за култура в глобализиращия се святЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно Европейска програма за култура в глобализиращия се свят (2007/2211(INI))

32

2009/C 247E/08

Адаптиране към изменението на климата в ЕвропаРезолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно Зелената книга на Комисията за адаптиране към изменението на климата в Европа — възможни действия от страна на ЕС (COM(2007)0354)

41

2009/C 247E/09

Субтитриране на всички програми на обществените телевизии в ЕСДекларация на Европейския парламент за субтитрирането на всички програми на обществените телевизии в ЕС

48

 

 

Европейски парламент

 

Сряда, 9 април 2008 година

2009/C 247E/10

Одобряване на назначаването на г-жа Androula Vassiliou за член на КомисиятаРешение на Европейския парламент от 9 април 2008 г. за одобряване на назначаването на г-жа Androula Vassiliou за член на Комисията

50

 

Четвъртък, 10 април 2008 година

2009/C 247E/11

Ветеринарно-санитарни изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци по отношение на удължаването на преходния период (COM(2007) 0572 — C6-0334/2007 — 2007/0202 (COD))

51

P6_TC1-COD(2007) 0202
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 април 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци по отношение на удължаването на преходния период

51

2009/C 247E/12

Създаване на Европейска мрежа за миграцията *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно предложението за решение на Съвета за създаване на Европейска мрежа за миграцията (COM(2007) 0466 — C6-0303/2007 — 2007/0167(CNS))

52

2009/C 247E/13

Стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно проекта на регламент (ЕО) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1653/2004 относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))

60

2009/C 247E/14

Рамков Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно проекта на регламент на Комисията (ЕО, Евратом) за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (SEC(2007)1013 — C6-0417/2007 — 2007/0151(CNS))

67

2009/C 247E/15

Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализациятаРезолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2008) 0094 — C6-0085/2008 — 2008/2043(ACI))

75

2009/C 247E/16

Насоки за бюджетната процедура за 2009 г.: раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IXРезолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2009 г., раздел I — Европейски парламент, раздел II — Съвет, раздел IV — Съд, раздел V — Сметна палата, раздел VI — Европейски икономически и социален комитет, раздел VII — Комитет на регионите, раздел VIII — Европейски омбудсман, раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните (2008/2021(BUD)

78

2009/C 247E/17

Подпомагане на малки и средни предприятия (МСП), извършващи научноизследователска и развойна дейност — Eurostars ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент oт 10 април 2008 г. относно предложението за Решение на Европейския парламент и на Съвета за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, насочена към подпомагане на малки и средни предприятия (МСП), извършващи научноизследователска и развойна дейност, предприета от няколко държави-членки (COM(2007)0514 — C6-0281/2007 — 2007/0188(COD))P6_TC1-COD(2007)0188Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 април 2008 г. с оглед приемането на Решение № …/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, предприета от няколко държави-членки, насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска и развойна дейност

83

2009/C 247E/18

Научноизследователски фонд за въглища и стомана *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно многогодишни технически насоки за програмата за научни изследвания на Научноизследователския фонд за въглища и стомана (COM(2007)0393 — C6-0248/2007 — 2007/0135(CNS))

84

2009/C 247E/19

Разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън нейните териториални води *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета относно разрешенията за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън нейните териториални води и достъпа на корабите на трети държави до тези води (COM(2007) 0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))

87


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▐.

Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.

BG

 

Top