Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:228:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 228, 22 септември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.228.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 228

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
22 септември 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

452-та пленарна сесия 24 и 25 март 2009 г.

2009/C 228/01

Становище на Европейския икономически и социален комитетотносно „Ролята на горите и сектора на горското стопанство за изпълнение на ангажиментите на ЕС по отношение на климата“ (проучвателно становище)

1

2009/C 228/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Партньорство между образователните институции и работодателите“ (проучвателно становище)

9

2009/C 228/03

Становище Европейския икономически и социален комитет относно Установяване на съществуващите пречки за мобилността на вътрешния пазар на труда (проучвателно становище)

14

2009/C 228/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Положението на застаряващите работници, изправени пред индустриалните промени – подкрепа и управление на възрастовото многообразие в отрасли и предприятия“ (становище по собствена инициатива)

24

2009/C 228/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Трансатлантически отношения: как да подобрим участието на гражданското общество“

32


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

452-та пленарна сесия 24 и 25 март 2009 г.

2009/C 228/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бяла книга относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на Европейската общност“

40

2009/C 228/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доклад на Комисията - Доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2007 година“

47

2009/C 228/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга — авторското право в икономиката на знанието“

52

2009/C 228/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Към съвместно планиране на научноизследователската дейност: сътрудничество с цел по-ефективен отговор на общите предизвикателства“

56

2009/C 228/10

СтановищЕ на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на банки – филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи“

62

2009/C 228/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничните плащания в рамките на Общността“

66

2009/C 228/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Общността в Европейска научноизследователска и развойна програма по метрология, предприета от няколко държави-членки“

69

2009/C 228/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета от […] г. за създаване на програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита“

75

2009/C 228/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт“

78

2009/C 228/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри“

81

2009/C 228/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията: „Втори стратегически енергиен преглед – план за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност“

84

2009/C 228/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (преработена версия)“

90

2009/C 228/18

Становище а Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета от […] година за изменение на Регламент (ЕО) № 1692/2006 за въвеждане на втората програма „Марко Поло“ за предоставяне на финансова помощ от Общността за подобряване на екологичните постижения в системата на товарния транспорт („Марко Поло II“)“

95

2009/C 228/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за сътрудничество със специалисти от трети държави в областта на аудиовизуалните медии MEDIA Mundus“

100

2009/C 228/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

103

2009/C 228/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО“

107

2009/C 228/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за препоръка на Съвета относно безопасността на пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи“

113

2009/C 228/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската централна банка — ИПС@10: успехи и предизвикателства след 10 години Икономически и паричен съюз“

116

2009/C 228/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет: Зелена книга за териториално сближаване: Да превърнем териториалното многообразие в предимство“

123

2009/C 228/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн“

130

2009/C 228/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно резултатите от преговорите във връзка със стратегиите и програмите на политиката на сближаване за програмния период 2007—2013 г.“

141

2009/C 228/27

Становище на вропейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността“

148

2009/C 228/28

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейски план за икономическо възстановяване“ (допълнение към становище)

149


BG

 

Top